Srimad Valmiki Ramayanam

Balakanda Sarga 70

Vasishta narrates Ikshwaku lineage !!

||om tat sat||

ಬಾಲಕಾಂಡ
ಸಪ್ತತಿತಮ ಸ್ಸರ್ಗಃ

ತತಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಜನಕಃ ಕೃತಕರ್ಮಾ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ |
ಉವಾಚ ವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಜ್ಞಃ ಶತಾನಂದಂ ಪುರೋಹಿತಮ್ ||

ಸ|| ತತಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ಕೃತಕರ್ಮಾ ಜನಕಃ ವಾಕ್ಯಜ್ಞಃ ಶತಾನಂದಮ್ ಪುರೋಹಿತಮ್ (ಇದಂ) ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ ||

Then next morning having the works to be completed by the Rishis completed , the knowledgeable Janaka spoke to Satananda as follows.

ಭ್ರಾತಾ ಮಮ ಮಹಾತೇಜಾ ಯವೀಯಾನತಿಧಾರ್ಮಿಕಃ |
ಕುಶಧ್ವಜೈತಿ ಖ್ಯಾತಃ ಪುರೀಮ್ ಅಧ್ಯವಸತ್ ಶುಭಾಮ್ ||
ವಾರ್ಯಾಫಲಕ ಪರ್ಯಂತಾಂ ಪಿಬನ್ನಿಕ್ಷುಮತೀಂ ನದೀಮ್ |
ಸಾಂಕಾಶ್ಯಾಂ ಪುಣ್ಯಸಂಕಾಶಾಂ ವಿಮಾನಮಿವ ಪುಷ್ಪಕಮ್ ||
ತಮಹಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಯಜ್ಞ ಗೋಪ್ತಾ ಸ ಮೇ ಮತಃ |
ಪ್ರೀತಿಂ ಸೋ sಪಿಮಹಾತೇಜಾ ಇಮಾಂ ಭೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ಸಹ ||

ಸ|| ಮಮ ಭ್ರಾತಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಯವೀಯಾನತಿ ಧಾರ್ಮಿಕಃ ಕುಶಧ್ವಜ ಇತಿ ಖ್ಯಾತಃ ವಾರ್ಯಾ ಫಲಕ ಪರ್ಯಂತಂ ಇಕ್ಷುಮತೀಂ ನದೀಂ ಪಿಬನ್ ಇವ (ಶುಭಾಂ ಪುರೀಂ) ಪುಣ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಪುಷ್ಪಕಂ ವಿಮಾನಮಿವ( ಶುಭಾಂ ಪುರೀಂ) ಸಾಂಕಶ್ಯಾಂ ಶುಭಾಂ ಪುರೀಂ ಅಧ್ಯವಸತ್||ತಂ ಯಜ್ಞ ಗೋಫ್ತಾ ಅಹಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ | ಸಃ ಅಪಿ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಯಾ ಸಹ ಇಮಾಂ ಭೋಕ್ತಾ | ಸ ಮೇ ಮತಃ |

"My brother, a follower of Dharma and a brilliant one, is known as Kusadhwaja. He lives in the holy city of Samkasya which looks like Pushpaka Vimana and which seems to be drinking the waters of the river Ikshumati,". He was the one who helped for the sacrifice and I want to see him. The supremely radiant one can take part in the happy events along with me. It is my wish".

ಏವಮುಕ್ತೇತು ವಚನೇ ಶತಾನಂದಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಆಗತಾಃ ಕೇಚಿದವ್ಯಗ್ರಾ ಜನಕಸ್ತಾನ್ ಸಮಾದಿಶತ್ ||
ಶಾಸನಾತ್ತು ನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಯಯು ಶ್ಶೀಘ್ರವಾಜಿಭಿಃ |
ಸಮಾನೇತುಂ ನರವ್ಯಾಘ್ರಂ ವಿಷ್ಣುಮಿಂದ್ರಾಜ್ಞಯಾ ಯಥಾ ||

ಸ|| ಶತಾನಂದಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ಏವಂ ಉಕ್ತೇ ತು ಕೇಚಿತ್ ಅವ್ಯಗ್ರಾಃ ಆಗತಾಃ | ಜನಕಃ ತಾನ್ ಸಮಾದಿಶತ್ || ನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಶಾಸನಾತ್ ನರವ್ಯಾಘ್ರಂ ಸಮಾನೇತುಂ ಶೀಘ್ರವಾಜಿಭಿಃ ಪ್ರಯಯು ಯಥಾ ಇಂದ್ರ ಆಜ್ಞಯಾ ವಿಷ್ಣುಂ |

Even as he was saying this in the presence of Satananda some people who are steady in nature came there. Janaka then ordered them. Ordered by the king they went on horses which can travel fast to bring the tiger among men. They went like the messengers who went to Vishnu on orders from Indra.

ಸಾಂಕಾಶ್ಯಾಂ ತೇ ಸಮಾಗತ್ಯ ದದೃಶುಶ್ಚ ಕುಶಧ್ವಜಮ್ |
ನ್ಯವೇದಯನ್ ಯಥಾವೃತ್ತಂ ಜನಕಸ್ಯ ಚ ಚಿಂತಿತಮ್ ||
ತದ್ವೃತ್ತಂ ನೃಪತಿಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೂತಶ್ರೇಷ್ಠೈರ್ಮಹಾಬಲೈಃ |||
ಆಜ್ಞಯಾಥ ನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಆಜಗಾಮ ಕುಶಧ್ವಜಃ |
ಸ ದದರ್ಶ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಜನಕಂ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಮ್ ||
ಸೋs ಭಿವಾದ್ಯ ಶತಾನಂದಂ ರಾಜಾನಂ ಚಾಪಿ ಧಾರ್ಮಿಕಮ್ |
ರಾಜಾರ್ಹಂ ಪರಮಂ ದಿವ್ಯಂ ಆಸನಂ ಚಾಧ್ಯರೋಹತ ||

ಸ|| ತೇ ಸಾಂಕಾಶ್ಯಂ ಸಮಾಗತ್ಯ ಕುಶಧ್ವಜಂ ದದೃಶುಃ ಚ | ಜನಕಸ್ಯ ಚಿಂತಿತಂ ಯಥಾವೃತ್ತಂ ನ್ಯವೇದಯನ್ ಚ| ಅಥ ನೃಪತಿಃ ಕುಶಧ್ವಜಃ ದೂತ ಶ್ರೇಷ್ಠೈಃ ಮಹಾಬಲೈಃ ತತ್ ವೃತ್ತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಆಜ್ಞಯಾ ಆಜಗಾಮ ||ಸಃ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಜನಕಂ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಂ ದದರ್ಶ||ಸಃ ಧಾರ್ಮಿಕಂ ರಾಜಾನಂ ಶತಾನಂದಂ ಅಪಿ ಅಭಿವಾದ್ಯ ರಾಜಾರ್ಹಂ ಪರಮಂ ದಿವ್ಯಂ ಆಸನಂ ಅಧ್ಯರೋಹಿತ ಚ ||

Having reached the city of Samkasya, they met Kusadhwaja and conveyed the thoughts of Janaka as expressed. Then Kusadhwaja having heard the message through that strong and best of messengers came to Mithila following the orders of Janaka. (Then) He saw the king who is the follower of Dharma. He bowed to Satananda as well as the righteous king and took a celestial seat which is fit for kings.

ಉಪವಿಷ್ಟಾವುಭೌ ತೌ ತು ಭ್ರಾತರಾವತಿ ತೇಜಸಾ |
ಪ್ರೇಷಯಮಾಸತುರ್ವೀರೌ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸುದಾಮನಮ್||
ಗಚ್ಛ ಮಂತ್ರಿಪತೇ ಶೀಘ್ರಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಂ ಅಮಿತಪ್ರಭಮ್ |
ಆತ್ಮಜೈಸ್ಸಹ ದುರ್ದರ್ಷಂ ಆನಯಸ್ವ ಸ ಮಂತ್ರಿಣಮ್ ||

ಸ|| ತೌ ಉಭೌ ವೀರೌ ಭ್ರಾತರಾಃ ಅತಿ ತೇಜಸಾ ಉಪವಿಷ್ಟೌ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸುದಾಮನಮ್ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ ||ಮಂತ್ರಿಪತೇ ! ಶೀಘ್ರಂ ಗಚ್ಛ ಅಮಿತ ಪ್ರಭಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಂ ದುರ್ಧರ್ಷಂ ಆತ್ಮಜೈಃ ಸಹ ಸ ಮಂತ್ರಿಣಂ ಆನಯಸ್ವ ||

The highly radiant brothers who are great warriors sat down and sent for Sudama the best of ministers. "Oh Best counselors ! Please go quickly and bring the highly radiant King of Ikshwaku, the undefeated king, along with his sons and ministers".

ಔಪಕಾರ್ಯಂ ಸ ಗತ್ವಾ ತು ರಘೂಣಾಂಕುಲವರ್ಥನಮ್|
ದದರ್ಶ ಶಿರಸಾ ಚೈನಂ ಅಭಿವಾದ್ಯೇದಮಬ್ರವೀತ್ ||
ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತೇರ್ವೀರ ವೈದೇಹೋ ಮಿಥಿಲಾಧಿಪಃ |
ಸ ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟುಂ ವ್ಯವಸಿತಃ ಸೋಪಾದ್ಧ್ಯಾಯ ಪುರೋಹಿತಮ್||
ಮಂತ್ರಿಶ್ರೇಷ್ಠವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾಜಾ ಸರ್ಷಿಗಣಸ್ತದಾ |
ಸಬಂಧುರಗಮತ್ ತತ್ರ ಜನಕೋ ಯತ್ರ ವರ್ತತೇ ||

ಸ|| ಸ ಔಪಕಾರ್ಯಂ ಗತ್ವಾ ರಘೂಣಾಂ ಕುಲವರ್ಧನಮ್ ದದರ್ಶ ಶಿರಸಾ ಚ ಏನಂಅಭಿವಾದ್ಯ ಇದಂ ಅಬ್ರವೀತ್ |ಹೇ ವೀರ ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತೇ | ಮಿಥಿಲಾಧಿಪಃ ವೈದೇಹಃ ಸಃ ಸ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪುರೋಹಿತಂ ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟುಂ ವ್ಯವಸಿತಃ ||ಮಂತ್ರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ತದಾ ರಾಜಾ ಸ ಋಷಿಗಣಃ ಸಬಂಧುಃ ಯತ್ರ ಜನಕಃ ವರ್ತತೇ ತತ್ರ ಆಗಮತ್ ||

He went and met the best of Raghu lineage. Bowing his head and paying obeisance spoke to him. "Oh Vira! Oh King of Ayodhya ! Vaideha , the king of Mithila wishes to see you along with the priests and gurus". Having heard the message from the best of ministers, the king along with the legions of Rishis and relatives went to the place where Janaka is.

ಸ ರಾಜಾ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಿತಃ ಸೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ಸಬಾಂಧವಃ |
ವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವೈದೇಹಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ ||
ವಿದಿತಂ ತೇ ಮಹಾರಾಜ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲ ದೈವತಮ್ |
ವಕ್ತಾ ಸರ್ವೇಷು ಕೃತ್ಯೇಷು ವಸಿಷ್ಠೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ||
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾತಃ ಸಹ ಸರ್ವೈರ್ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ |
ಏಷ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ವಸಿಷ್ಠೋ ಮೇ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ ||

ಸ|| ಮಂತ್ರಿಸಹಿತಃ ಸ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸ ಬಾಂಧವಃ ಸಃ ವಾಕ್ಯವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ರಾಜಾ ವೈದೇಹಂ ಇದಂ ಅಬ್ರವೀತ್ || ಮಹಾರಾಜ ವಸಿಷ್ಠಃ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕುಲದೈವತಂ ಸರ್ವೇಷು ಕೃತ್ಯೇಷು ವಕ್ತಾ (ಇತಿ) ವಿದಿತಂ ||ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ವಸಿಷ್ಠಃ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾತಃ ಸರ್ವೈಃ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ಸಹ ಏಷ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಮೇ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ ||

Along with his ministers gurus and relatives , the king who is expert in the way of speach, spoke to the king Janaka. "Oh King ! That the venerable Vasishta is the presiding deity of Ikshwvakus and speaker ( for us) in all the events is known. The venerable Vasishta in agreement with Viswamitra ad all other sages will tell, the way it should be told".

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ನರಶ್ರೇಷ್ಠೇ ರಾಜ್ಞಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್ |
ತೂಷ್ಣೀಂ ಭೂತೇ ದಶರಥೇ ವಸಿಷ್ಠೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ||
ಉವಾಚ ವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಜ್ಞೋ ವೈದೇಹಂ ಸ ಪುರೋಧಸಮ್ |||

ಸ|| ದಶರಥೇ ನರಶ್ರೇಷ್ಠೇ ರಾಜ್ಞಾಂಮಧ್ಯೇ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್ ಏವಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ತೂಷ್ಣೀಂ ಭೂತೇ ವಾಕ್ಯಜ್ಞೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ವೈದೇಹಂ ಸ ಪುರೋಧಸಂ ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ ||

Dasaratha , the best of men, having said so among that assembly of great people remained silent . Then the venerable sage who is expert in the usage of words spoke to Janaka and his priest.

ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಭವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತೋ ನಿತ್ಯ ಅವ್ಯಯಃ |
ತಸ್ಮಾನ್ಮರೀಚಿಃ ಸಂಜಜ್ಞೇ ಮರೀಚೇಃ ಕಾಶ್ಯಪಸ್ಸುತಃ |
ವಿವಸ್ವಾನ್ ಕಾಶ್ಯಪಾಜ್ಜಜ್ಞೇ ಮನುರ್ವೈವಸ್ವತಃ ಸ್ಮೃತಃ ||
ಮನುಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಪೂರ್ವಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಸ್ತು ಮನೋಃ ಸುತಃ |
ತಮಿಕ್ಷ್ವಾಕುಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ ರಾಜಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕಮ್ ||

ಸ||ಅವ್ಯಕ್ತಪ್ರಭವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಃ ನಿತ್ಯಃ ಅವ್ಯಯಃ | ತಸ್ಮಾತ್ ಮರೀಚಿಃ ಸಂಜಜ್ಞೇ | ಮರೀಚೇಃ ಸುತಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ| ಕಾಶ್ಯಪಾತ್ ಜಜ್ಞೇ ವಿವಸ್ವಾನ್ | ಮನುಃ ವೈವಸ್ವತಃ ಸ್ಮೃತಃ |ಮನುಃ ಪೂರ್ವಮ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ | ಮನೋಃ ಸುತಃ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಃ ಅಸ್ತು| ಪೂರ್ವಕಂ ತಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ ರಾಜಾನಂ ವಿದ್ಧಿ |

"The eternal, permanent and imperishable Brahma emerged from the unmaifest. From him is born Maricha. Maricha's son is Kasyapa . Kasyapa gave birth to Vivasvan. Manu was born of Vivasvan. Manu is the first Prajapati. Ikshvaku is the son of Manu. Know him to be the king of Ayodhya".

ಇಕ್ಷ್ವಾಕೋs ಸ್ತು ಸುತ ಶ್ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕುಕ್ಷಿರಿತ್ಯೇವ ವಿಶ್ರುತಃ |
ಕುಕ್ಷೇರಥಾತ್ಮಜ ಶ್ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಕುಕ್ಷಿ ರುದಪದ್ಯತ ||
ವಿಕುಕ್ಷೇಸ್ತು ಮಹಾತೇಜಾ ಬಾಣಃ ಪುತ್ತ್ರಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಬಾಣಸ್ಯತು ಮಹಾತೇಜಾ ಆನರಣ್ಯಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ||
ಅನರಣ್ಯಾತ್ ಪೃಥುರ್ಜಜ್ಞೇ ತ್ರಿಶಂಕುಸ್ತು ಪೃಥೋಸುತಃ |
ತ್ರಿಶಂಕೋರಭವತ್ ಪುತ್ತ್ರೋ ದುಂದುಮಾರೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ||
ದುಂದುಮಾರಾನ್ಮಹಾತೇಜಾ ಯುವನಾಶ್ವೋವ್ಯಜಾಯತ್ |||

ಸ|| ಇಕ್ಷ್ವಾಕಃ ಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕುಕ್ಷಿಃ ಇತಿ ವಿಶ್ರುತಃ ಏವ | ಅಥ ಕುಕ್ಷೇಃ ಆತ್ಮಜ ವಿಕುಕ್ಷಿಃ ಉಪಪದ್ಯತ |ವಿಕುಕ್ಷೇ ಪುತ್ತ್ರಃ ಮಹಾತೇಜಾ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ಬಾಣಃ ಅಸ್ತು| ಬಾಣಸ್ಯತು ( ಸುತಃ) ಮಹಾತೇಜಾ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ಅನರಣ್ಯಃ (ಅಸ್ತು)|| ಅನರಣ್ಯಾತ್ ಜಜ್ಞೇ ಪೃಥುಃ | ಪೃಥೋಃ ಸುತಃ ತ್ರಿಶಂಕುಃ ಅಸ್ತು | ತ್ರಿಶಂಕೋಃ ಪುತ್ತ್ರಃ ಮಹಾಯಶಾಃ ದುಂದುಮಾರೋ ಅಸ್ತು | ದುಂದುಮಾರಾತ್ ಮಹಾತೇಜಾ ಯುವನಾಶ್ವೋ ಅಜಾಯತ ||

"Ikshvaku's son is the highly endowed Kukshi. Vikukshi is the son of Kukshi. Vikushi's son is the highly radiant Bana. Bana's son is the highly radiant Anaranya. Anaranya's son is Prithu . Prithu's son is Trisanku . Trisanku's son is the famous Dundumara. Dunduamara's son is Yavanasva."

ಯುವನಾಶ್ವಸುತಸ್ತ್ವಾಸೀತ್ ಮಾಂಧಾತ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ|
ಮಾಂಧಾತುಸ್ತು ಸುತಶ್ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುಸಂಧಿರುದಪದ್ಯತ ||
ಸುಸಂಧೇರಪಿ ಪುತ್ತ್ರೌ ದ್ವೌ ಧ್ರುವಸಂಧಿಃ ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ |
ಯಶಸ್ವೀ ಧ್ರುವಸಂಧಿಸ್ತು ಭರತೋ ನಾಮನಾಮತಃ ||
ಭರತಾತ್ತು ಮಹಾತೇಜಾ ಅಸಿತೋ ನಾಮ ಜಾತವಾನ್ ||

ಸ||ಯುವನಾಶ್ವಸ್ಯ ಸುತಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ ಮಾಂಧಾತ ಆಸೀತ್ | ಮಾಂಧಾತಸ್ಯ ಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುಸಂಧಿಃ ಉಪಪದ್ಯತ ||ಸುಸಂಧೇಃ ದ್ವೌ ಪುತ್ರೌ ಧ್ರುವಸಂಧಿಃ ಪ್ರಸೇನಜಿತ್ ಆಸೀತ್ | ಯಶಸ್ವೀ ಧ್ರುವಸಂಧಿಸ್ತು ಭರತೋ ನಾಮ ನಾಮತಃ ( ಸುತಃ ಅಸ್ತು)| ಭರತಾತ್ ತು ಮಹಾತೇಜಾ ಅಸಿತಃ ನಾಮ ( ಪುತ್ರಃ) ಜಾತವಾನ್ |

"Yavanasva's son is Mandhaata . Mandhata gave birth to Susandhi who is well endowed. Susandhi had two sons Dhruvasandhi and Prasenajit. The famous Dhruvasandhi had a son by name Bharata. Bharata had a highly radiant son by name Asita".

ಯಸ್ಯೈತೇ ಪ್ರತಿರಾಜಾನ ಉದಪದ್ಯಂತ ಶತ್ರವಃ |
ಹೈಹಯಾಸ್ತಾಲಜಂಘಾಶ್ಚ ಶೂರಾಶ್ಚ ಶಶಿಬಿಂದವಃ ||
ತಾಂಸ್ತು ಸ ಪ್ರತಿಯುಧ್ಯನ್ ವೈ ಯುದ್ಧೇ ರಾಜಾ ಪ್ರವಾಸಿತಃ |
ಹಿಮವಂತಂ ಉಪಾಗಮ್ಯ ಭೃಗು ಪ್ರಸ್ರವಣೇ sವಸತ್ ||
ಅಸಿತೋಲ್ಪಬಲೋ ರಾಜಾ ಮಂತ್ರಿಭಿಃ ಸಹಿತಸ್ತದಾ |
ದ್ವೇ ಚಾಸ್ಯ ಭಾರ್ಯೇ ಗರ್ಭಿಣ್ಯೌ ಬಭೂವತುರಿತಿ ಶ್ರುತಮ್ ||

ಸ|| ಯಸ್ಯ ಪ್ರತಿ ಶೂರಾಃ ಹೈಹೇಯಾಃ ತಾಲಜಂಘಾಃ ಶಶಿಬಿಂದವಃ ರಾಜಾನಃ ಶತ್ರವಃ ಉದಪದ್ಯಂತ|| ತಾಂಸ್ತು ಯುದ್ಧೇ ಅಪ್ರತಿಯುಧ್ಯನ್ ವೈ ರಾಜಾ ಪ್ರವಾಸಿತಃ | ಸಃ ಅಲ್ಪಬಲಃ ರಾಜಾ ಅಸಿತಃ ಮಂತ್ರಿಭಿಃ ಸಹಿತಃ ಹಿಮವಂತಂ ಉಪಾಗಮ್ಯ ಭೃಗು ಪ್ರಶ್ರವಣೇ ಅವಸತ್ || ಅಸ್ಯ ದ್ವೇ ಭಾರ್ಯೇ ಗರ್ಭಿಣ್ಯೌ ಬಭೂವತುಃ ಇತಿ ಶ್ರುತಮ್ ||

"The kings of Hehaiya, Talajangha, Sasibindu who are powerful became his enemies. Unable to battle them the king retreated from the battle. The king with limited strength along with his ministers reached the Himalayan mountains and was living in the slopes where river Saraswati appeared. It is known that his two wives were pregnant at that time".

ಏಕಾ ಗರ್ಭ ವಿನಾಶಾಯ ಸಪತ್ನ್ಯೈ ಸಗರಂ ದದೌ |
ತತಶ್ಶೇಲವರಂ ರಮ್ಯಂ ಬಭೂವಾಭಿರತೋ ಮುನಿಃ|
ಭಾರ್ಗವಶ್ಚ್ಯವನೋ ನಾಮ ಹಿಮವಂತಮುಪಾಶ್ರಿತಃ ||
ತತ್ರೈಕಾ ತು ಮಹಾಭಾಗಾ ಭಾರ್ಗವಂ ದೇವವರ್ಚಸಮ್ |
ವವಂದೇ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷೀ ಕಾಂಕ್ಷಂತೀ ಸುತಮಾತ್ಮನಃ ||
ತಂ ಋಷಿಂ ಸಾಭ್ಯುಪಾಗಮ್ಯ ಕಾಳಿಂದೀ ಚಾಭ್ಯವಾದಯತ್ |
ಸ ತಾಮಭ್ಯವದದ್ವಿಪ್ರಃ ಪುತ್ತ್ರೇಪ್ಸುಂ ಪುತ್ತ್ರಜನ್ಮನಿ ||

ಸ|| ಏಕಾ ಭಾರ್ಯಾ ಗರ್ಭವಿನಾಶಾಯ ಸಪತ್ನ್ಯೈ ಸಗರಮ್ ದದೌ | ತತಃ ರಮ್ಯಂ ಶೈಲ ವರಂ ಹಿಮವಂತಂ ಉಪಾಶ್ರಿತಃ ಭಾರ್ಗವಶ್ಚ್ಯವನೋ ನಾಮ ಮುನಿಃ ಭಭೂವ ||ತತ್ರ ಏಕಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷೀ ಆತ್ಮನಃ ಸುತಂ ಕಾಂಕ್ಷಂತೀ ದೇವ ವರ್ಚಸಂ ಭಾರ್ಗವಂ ವವಂದೇ ||ಸಾ ಕಾಳಿಂದೀ ತಂ ಋಷಿಂ ಅಭಿ ಉಪಾಗಮ್ಯ ಅಭ್ಯವಾದಯತ್ ಚ | ಪುತ್ರೇಪ್ಸುಂ ಪುತ್ರಜನ್ಮನಿ ತಂ ಸಃ ವಿಪ್ರಃ ಅಭ್ಯವದತ್ ||

To destroy the pregnancy one of the wives poisoned the other. In that beautiful best of the places in Himalayas there was a sage by name Bhargava Chyavana. That highly distinguished lady with lotus eyes desirous of having a son made obeisance to that seer from Bhargava lineage. That lady ,Kalindi came near the Rishi and made obeisance to him. That Brahmin told that lady, who is desirous of a son and wishing for the birth of a son, as follows.

ತವಕುಕ್ಷೌ ಮಹಭಾಗೇ ಸುಪುತ್ತ್ರಸುಮಹಾಬಲಃ |
ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಅಚಿರಾತ್ ಸಂಜನಿಷ್ಯತಿ ||
ಗರೇಣ ಸಹಿತ ಶ್ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಶುಚಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣೇ |
ಚ್ಯವನಂ ತು ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ರಾಜಪುತ್ರೀ ಪತಿವ್ರತಾ |
ಪತಿಶೋಕತುರಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಪುತ್ತ್ರಂ ದೇವೀ ವ್ಯಜಾಯತ ||
ಸಪತ್ನ್ಯಾ ತು ಗರಸ್ತಸ್ಯೈ ದತ್ತೋ ಗರ್ಭಜಿಘಾಂಸಯಾ |
ಸಹ ತೇನ ಗರೇಣೈವ ಜಾತ ಸ್ಸ ಸಗರೋs ಭವತ್ ||

ಸ|| ಮಹಾಭಾಗೇ ತವ ಕುಕ್ಷೌ ಸುಮಹಾಬಲಃ ಸುಪುತ್ತ್ರಃ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಮಹಾತೇಜಾ ಅಚಿರಾತ್ ಸಂಜನಿಷ್ಯತಿ || ಕಮಲೇಕ್ಷಣೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗರೇಣ ಸಹಿತಃ ಮಾಶುಚಃ || ಪತಿಶೋಕತುರಾ ಪತಿವ್ರತಾ ರಾಜಪುತ್ರೀ ಚ್ಯವನಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಪುತ್ತ್ರಂ ದೇವೀ ವ್ಯಜಾಯತ ||ಸಪತ್ನ್ಯಾ ಗರಃ ತಸ್ಯೈ ಗರ್ಭ ಜಿಂಘಾಸಯಾ ದತ್ತಃ ತೇನ ಗರೇಣೈವ ಸಹ ಜಾತಃ ಸಃ ಸಗರೋ ಅಭವತ್ ||

'Oh Distinguished lady ! From this foetus you will soon have a mighty and highly radiant son. Oh Kamalakshi! Have no fear, he will bear the poison'. The auspicious lady who was sorrowing for her husband bowed to Chyavana and the lady gave birth to a son. Given poison to destroy the foetus by the step wife, and being born with poison made him to be called as "Sagara".

ಸಗರಸ್ಯಾಸಮಂಜಸ್ತು ಅಸಮಂಜಾತ್ ತಥಾಂಶುಮಾನ್ |
ದಿಲೀಪೋಂಶುಮತಃ ಪುತ್ತ್ರೋ ದಿಲೀಪಸ್ಯ ಭಗೀರಥಃ ||
ಭಗೀರಥಾತ್ ಕಕುತ್ ಸ್ಥಶ್ಚ ಕಕುತ್ ಸ್ಥಸ್ಯರಘುಸ್ಸುತಃ |
ರಘೋಸ್ತು ಪುತ್ತ್ರ ಸ್ತೇಜಸ್ವೀ ಪ್ರವೃದ್ಧಃ ಪುರುಷಾದಕಃ ||

ಸ|| ಸಗರಸ್ಯಾಃ ಅಸಮಂಜಃ ಅಸ್ತು | ತಥಾ ಅಸಮಂಜಾತ್ ಅಂಶುಮಾನ್ | ಅಂಶುಮತಃ ಪುತ್ತ್ರೋ ದಿಲೀಪಃ | ದಿಲೀಪಸ್ಯ ಭಗೀರಥಃ | ಭಗೀರಥಾತ್ ಕಕುತ್‍ಸ್ಥಃ ಚ | ಕಕುತ್‍ಸ್ಥಸ್ಯ ಸುತಃ ರಘುಃ | ರಘೋಃ ಪುತ್ತ್ರಃ ತೇಜಸ್ವೀ ಪುರುಷಾದಕಃ ಪ್ರವೃದ್ಧಃ ಅಸ್ತು |

Sagara had a son Asamanjasa. Asamanjasa had a son by name Aamsuman. Asuman 's son is Dileepa. Dileepa had Bhagiratha. Bhagiratha had Kakutstha. Kakutstha had a son by name Raghu. The son of Raghu is the highly radiant Pravruddha.

ಕಲ್ಮಾಷಪಾದೋ ಹ್ಯಭವತ್ ತಸ್ಮಾಜ್ಜಾತಸ್ತು ಶಂಖಣಃ |
ಸುದರ್ಶನ ಶ್ಶಂಖಣಸ್ಯ ಅಗ್ನಿವರ್ಣ ಸ್ಸುದರ್ಶನಾತ್ ||
ಶೀಘ್ರಗಸ್ತ್ವಗ್ನಿವರ್ಣಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಗಸ್ಯ ಮರುಸ್ಸುತಃ |
ಮರೋಃ ಪ್ರಶುಶ್ರುಕಸ್ತ್ವಾಸೀತ್ ಅಂಬರೀಷಃ ಪ್ರಶುಶ್ರುಕಾತ್ ||
ಅಂಬರೀಷಸ್ಯ ಪುತ್ತ್ರೋ sಭೂತ್ ನಹೂಷಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ|
ನಹುಷಸ್ಯ ಯಯಾತಿಸ್ತು ನಾಭಾಗಸ್ತು ಯಯಾತಿಜಃ ||

ಸ|| (ಪ್ರವೃದ್ಧಃ) ಕಲ್ಮಷಾದೋ ಹಿ ಅಭವತ್ | ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾತಸ್ತು ಶಂಖಣಃ | ಶಂಖಣಸ್ಯ (ಸುತಃ) ಸುದರ್ಶನಃ | ಸುದರ್ಶನಾತ್ ಅಗ್ನಿವರ್ಣಃ ||ಅಗ್ನಿವರ್ಣಸ್ಯ (ಸುತಃ) ಶೀಘ್ರಗಃ | ಶೀಘ್ರಗಸ್ಯ ಸುತಃ ಮರುಃ| ಮರೋಃ ಪ್ರಶುಶ್ರುಕಃ ಆಸೀತ್ | ಪ್ರಶುಶ್ರುಕಾತ್ ಅಂಬರೀಷಃ ||ಅಂಬರೀಷಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ ನಹೂಷಃ ಅಭೂತ್ | ನಹೂಷಸ್ಯ ಯಯಾತಿ ಅಸ್ತು| ಯಯಾತಿಜಃ ಸುತಃ ನಾಭಾಗ ಅಸ್ತು |

Pravruddha became Kalmashada. He had a son by name Samkhana. Samkhana's son is Sudarsana. Sudarsana's son is Agnivarna. Agnivarna's son is Seeghraga. Seeghraga's son is Maru. Maru has Prasusuka. Prasusuka has Amabarisha. Ambarisha had a son Nahusha who was the king of the earth. Nahusha had Yayati. Yayati's son is Nabhaga.

ನಾಭಾಗಸ್ಯ ಬಭೂವಾಜೋ ಅಜಾ ದ್ದಶರಥೋ sಭವತ್|
ಅಸ್ಮಾದ್ದಶರಥಾ ಜ್ಜಾತೌ ಭ್ರಾತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ ||
ಆದಿವಂಶ ವಿಶುದ್ಧಾನಾಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಪರಮ ಧಾರ್ಮಿಣಾಮ್ |
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲ ಜಾತಾನಾಂ ವೀರಾಣಾಂ ಸತ್ಯವಾದಿನಾಮ್ ||

ಸ|| ನಾಭಾಗಸ್ಯ ಅಜಃ ಸುತಃ ಬಭೂವ | ಅಜಾತ್ ಸುತಃ ದಶರಥೋ ಅಭವತ್ | ಅಸ್ಮಾತ್ ದಶರಥೌ ಜಾತೌ ಭ್ರಾತರೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೌ || ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲ ಜಾತಾನಾಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಆದಿವಂಶ ವಿಶುದ್ಧಾನಾಂ ಪರಮ ಧಾರ್ಮಿಣಾಂ ಸತ್ಯವಾದಿನಾಂ ||

"Nabhaga's son is Aja. Aja's son is Dasaratha. To this Dasaratha are born the brothers Rama and Lakshmana. These two born in the line of Ikshvaku are from the clean and auspicious dynasty, known to be the ultimate observers of Dharma, and the upholders of truth ".

ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋರರ್ಥೇ ತ್ವತ್ಸುತೇ ವರಯೇ ನೃಪ |
ಸದೃಶಾಭ್ಯಾಂ ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಸದೃಶೇ ದಾತುಮರ್ಹಸಿ ||

ಸ|| ಹೇ ನೃಪ ! ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋಃ ಅರ್ಥೇ ತ್ವತ್ ಸುತೇ ವರಯೇ | ಹೇ ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಸದೃಶಾಭ್ಯಾಂ ಸದೃಸೇ ದಾತುಂ ಅರ್ಹಸಿ ||

"Oh King ! Rama and Lakshmana are fit bride grooms for your daughters. O Best of men! It is most appropriate to give suitable ones to the suitable ones"

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಬಾಲಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತತಿತಮ ಸ್ಸರ್ಗಃ ||
ಸಮಾಪ್ತಂ ||

Thus ends the seventieth chapter of Balakanda in Ramayana

|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

|| om tat sat ||