Srimad Valmiki Ramayanam

Balakanda Sarga 71

Janaka narrates his family lineage !!

||om tat sat||

ಬಾಲಕಾಂಡ
ಏಕಸಪ್ತತಿತಮ ಸರ್ಗಃ

 

ಏವಂ ಬ್ರುವಾಣಂ ಜನಕಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ |
ಶ್ರೋತುಮರ್ಹಸಿ ಭದ್ರಂ ತೇ ಕುಲಂ ನಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ||

ಸ|| ಏವಂ ಬ್ರುವಾಣಂ ( ವಸಿಷ್ಠಂ) ಜನಕಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ | ಭದ್ರಂ ತೇ | ನಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ ಕುಲಂ ಶ್ರೋತುಮರ್ಹಸಿ ||

Paying obeisance to the one who has spoken thus, Janaka replied as under." May all be well with you. You may also listen about my reputed lineage"

ಪ್ರದಾನೇ ಹಿ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲಂ ನಿರವಶೇಷತಃ |
ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕುಲಜಾತೇನ ತನ್ನಿಭೋಧ ಮಹಾಮುನೇ ||

ಸ|| ಹೇ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ! ಕುಲಜಾತೇನ ಪ್ರದಾನೇ ನಿರವಶೇಷತಃ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಹಿ ||

"Oh Best of Sages ! The head of the family should detail his family lineage without leaving anything at the time of giving away ( his daughter)"

ರಾಜಾಭೂತ್ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಃ ಸ್ವೇನ ಕರ್ಮಣಾ |
ನಿಮಿಃ ಪರಮ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವ ಸತ್ತ್ವವತಾಂ ವರಃ ||
ತಸ್ಯಪುತ್ತ್ರೋ ಮಿಧಿರ್ನಾಮಾ ಮಿಥಿಲಾ ಯೇನ ನಿರ್ಮಿತಾ |
ಪ್ರಥಮೋ ಜನಕೋ ನಾಮ ಜನಕಾದಪ್ಯುದಾವಸುಃ ||

ಸ|| ನಿಮಿಃ ಪರಮಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಷು ಸ್ವೇನ ಕರ್ಮಣಾ ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಃ ಸರ್ವ ಸತ್ತ್ವವತಾಂ ವರಃ ರಾಜಾ ಅಭೂತ್ ||ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ ಮಿಥಿಃ ನಾಮ | ಯೇನ ಮಿಥಿಲಾ ನಿರ್ಮಿತಃ | ಪ್ರಥಮೋ ಜನಕಃ ನಾಮಃ | ಜನಕಾದ್ ಅಪಿ ಉದಾವಸುಃ ||

The supremely righteous King Nimi was known in all the three worlds by his deeds and was the most powerful among the powerful. His son was named Mithi. The city of Mithila was built by him. He is the first "Janaka". Janaka had a son by name Udavasu.

ಉದಾವಸೋಸ್ತು ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಜಾತೋ ವೈ ನಂದಿವರ್ಧನಃ |
ನಂದಿವರ್ಧನ ಪುತ್ತ್ರಸ್ತು ಸುಕೇತುರ್ನಾಮ ನಾಮತಃ ||
ಸುಕೇತೋರಪಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ದೇವರಾತೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ದೇವರಾತಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಬೃಹದ್ರಥ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ ||

ಸ|| ಉದಾವಸೋ ಜಾತೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ನಂದಿವರ್ಥನಃ | ನಂದಿವರ್ಥನ ಪುತ್ತ್ರಃ ಸುಕೇತುಃ ನಾಮ ನಾಮತಃ ತು || ಸುಕೇತೋಃ ಅಪಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಮಹಾಬಲಃ ದೇವರಾತಃ | ದೇವರಾತಸ್ಯ ಬೃಹದ್ರಥಃ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ ||

Udavasa had righteous Nandivardhana. Nanadivardhana's son is Suketu. Suketu had righteous and powerful son by name Devarata. Devarata had Bruhadratha a Rajarshi.

ಬೃಹದ್ರಥಸ್ಯ ಶೂರೋsಭೂತ್ ಮಹಾವೀರಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಮಹಾವೀರಸ್ಯ ಧೃತಿಮಾನ್ ಸುಧೃತಿ ಸ್ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ ||
ಸುಧೃತೇರಪಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ದೃಷ್ಟಕೇತು ಸ್ಸುಧಾರ್ಮಿಕಃ |
ದೃಷ್ಟಕೇತೋಸ್ತು ರಾಜರ್ಷೇಃ ಹರ್ಯಶ್ವ ಇತಿ ವಿಶ್ರುತಃ ||

ಸ|| ಬೃಹುದ್ರಧಸ್ಯ ಮಹಾವೀರಃ ಶೂರಃ ಮಹಾಪ್ರತಾಪಃ ಅಭೂತ್ | ಮಹಾವೀರಸ್ಯ ಸುಧೃತಿ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ ಧೃತಿಮಾನ್ ಅಭೂತ್ ||
ಸುಧೃತೇಃ ಅಪಿ ದೃಷ್ಠಕೇತುಃ ಸುಧಾರ್ಮಿಕಃ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ (ಅಸ್ತು) | ದೃಷ್ಟಕೇತೋ ಹರ್ಯಸ್ವ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಇತಿ ವಿಶ್ರುತ ||

Bruhadratha had powerful son by name Mahavira. Mahavira had a son Sudhruti a follower of Truth. Sudhruti had Drushtaketu who is a follower of Dharma. Drushtaketu had a son by name Haryasva who is a Rajarshi.

ಹರ್ಯಶ್ವಸ್ಯ ಮರುಃ ಪುತ್ತ್ರೋ ಮರೋಃ ಪುತ್ತ್ರಃ ಪ್ರತಿಂಧಕಃ |
ಪ್ರತಿಂಧಕಸ್ಯ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ರಾಜಾ ಕೀರ್ತಿರಥಸ್ಸುತಃ ||
ಪುತ್ತ್ರಃ ಕೀರ್ತಿರಥಸ್ಯಾಪಿ ದೇವಮೀಢ ಇತಿಸ್ಮೃತಃ |
ದೇವಮೀಢಸ್ಯ ವಿಬುಧೋ ವಿಬುಧಸ್ಯ ಮಹೀಧ್ರಕಃ ||

ಸ|| ಹರ್ಯಸ್ವಸ್ಯ ಮರುಃ ಪುತ್ತ್ರಃ | ಮರೋಃ ಪುತ್ತ್ರಃ ಪ್ರತಿಂಧಿಕಃ ||ಪ್ರತಿಂಧಿಕಸ್ಯ ರಾಜಾ ಕೀರ್ತಿರಥಃ ಸುತಃ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ (ಅಸ್ತು) || ಕೀರ್ತಿರಥಸ್ಯ ಪುತ್ತ್ರಃ ದೇವಮೀಢಃ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ | ದೇವಮೀಢಸ್ಯ ವಿಬುಧಃ |ವಿಬುಧಸ್ಯ ಮಹೀಧ್ರಕಃ ||

Haryasva's son is Maru. Maru's son is Pratimdhaka . Pratimdhaka's son is Kirtiratha. Kirtiratha's son is Devamidha. Devamidha's son is Vibudha. Vibudha's son is Mahidraka.

ಮಹೀಧ್ರಕಸುತೋ ರಾಜಾ ಕೀರ್ತಿರಾತೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ಕೀರ್ತಿರಾತಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಮಹಾರೋಮಾ ವ್ಯಜಾಯತ ||
ಮಹಾರೋಮ್ಣಸ್ತು ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಸ್ವರ್ಣರೋಮಾ ವ್ಯಜಾಯತ |
ಸ್ವರ್ಣರೋಮಸ್ತು ರಾಜರ್ಷೇಃ ಹ್ರಸ್ವ ರೋಮಾ ವ್ಯಜಾಯತ ||

ಸ|| ಮಹೀಧ್ರಕ ಸುತಃ ಮಹಾಬಲಃ ರಾಜಾ ಕೀರ್ತಿರಾತೋ (ಅಸ್ತು) | ಕೀರ್ತಿರಾತಸ್ಯ ಮಹಾರೋಮಾ ರಾಜರ್ಷೇಃ ವ್ಯಜಾಯತ || ಮಹಾರೋಮ್ಣಸ್ತು ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಸ್ವರ್ಣರೋಮಾ ವ್ಯಜಾಯತ | ಸ್ವರ್ಣರೋಮಸ್ತು ಹ್ರಸ್ವರೋಮಾ ವ್ಯಜಾಯತ್ ||

Mahidraka's son is Kirtirata. Kirtirata had a son Rajarshi Maharoma. Maharoma's son is Swarnaroma. Swarnaroma's so is Hrasvaroma.

ತಸ್ಯ ಪುತ್ತ್ರದ್ವಯಂ ಜಜ್ಞೇ ಧರ್ಮಜ್ಞಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಹಮನುಮಜೋ ಭ್ರಾತಾ ಮಮವೀರಃ ಕುಶದ್ವಜಃ ||
ಮಾಂತು ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಪಿತಾ ರಾಜ್ಯೇ ಸೋsಭಿಷಿಚ್ಯ ನರಾಧಿಪಃ |
ಕುಶಧ್ವಜಂ ಸಮಾವೇಸ್ಯ ಭಾರಂ ಮಯಿ ವನಂ ಗತಃ ||
ವೃದ್ಧೇ ಪಿತರಿ ಸ್ವರ್ಯಾತೇ ಧರ್ಮೇಣ ಧುರಮಾವಹಮ್ |
ಭ್ರಾತರಂ ದೇವಸಂಕಾಶಂ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಪಶ್ಯನ್ ಕುಶಧ್ವಜಮ್ ||

ಸ|| ತಸ್ತ್ಯ ಧರ್ಮಜ್ಞಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಪುತ್ತ್ರದ್ವಯಂ ಜಜ್ಞೇ | ಅನುಜೋ ಅಹಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ | ಮಮಭ್ರಾತಾ ಕುಶಧ್ವಜಃ ||ನರಾಧಿಪಃ ಪಿತಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಮಾಂ ರಾಜ್ಯೇ ಅಭಿಷಿತ್ಯ ಕುಶಧ್ವಜಂ ಭಾರಂ ಸಮಾವೇಶ್ಯ ವನಂ ಗತಃ || ವೃದ್ಧೇ ಪಿತರಿ ಸ್ವರ್ಯಾತೇ ಧರ್ಮೇಣ ಧುರಮಾವಹಮ್ | ಭ್ರಾತರಂ ಕುಶಧ್ವಜಂ ದೇವಸಂಕಾಶಂ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಪಶ್ಯನ್ |

That righteous king had two sons. Among the brothers I am the elder one. My brother is Kusadhvaja. My father who was the king went to forests after my coronation as the king, and handing over the responsibility of my brother Kusadhvaja. When my old father passed away I was ruling following Dharma. I was also looking after my brother in friendly manner.

ಕಸ್ಯಚಿತ್ತ್ವಥ ಕಾಲಸ್ಯ ಸಾಂಕಾಶ್ಯಾದಗಮತ್ ಪುರಾತ್ |
ಸುಧನ್ವಾ ವೀರ್ಯವಾನ್ ರಾಜಾ ಮಿಥಿಲಾಂ ಅವರೋಧಕಃ ||
ಸ ಚ ಮೇ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ ಶೈವಂ ಧನುರುತ್ತಮಮ್ |
ಸೀತಾ ಕನ್ಯಾ ಚ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಮಹ್ಯಂ ವ ದೀಯತಾಂಮಿತಿ ||

ಸ|| ಅಥ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಕಾಲಸ್ಯ ಸುಧನ್ವಾ ವೀರ್ಯವಾನ್ ರಾಜಾ ಮಿಥಿಲಾಂ ಪುರಾತ್ ಅವರೋಧಕಃ ಸಾಂಕಶ್ಯಾತ್ ಅಗಮತ್ | ಸ ಮೇ ಶೈವಂ ಉತ್ತಮಂ ಧನು: ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಸೀತಾ ಮಹ್ಯಂ ದೀಯತಾಂ ವ ಇತಿ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ ||

After some time the powerful Sudhanva wanted to create obstructions and came to Mithila from Sankasya. he sent a message asking me to give the celestial bow of Siva and the lotus eyed Sita to him.

ತಸ್ಯಾಪ್ರದಾನಾರ್ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷೇ ಯುದ್ಧಮಾಸೀನ್ಮಯಾ ಸಹ |
ಸ ಹತೋs ಭಿಮುಖೋ ರಾಜಾ ಸುಧನ್ವಾತು ಮಯಾ ರಣೇ |
ನಿಹತ್ಯ ತಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಧನ್ವಾನಂ ನರಾಧಿಪಮ್ |
ಸಾಂಕಾಶ್ಯೇ ಭ್ರಾತರಂ ವೀರಂ ಅಭ್ಯಷಿಂಚಂ ಕುಶಧ್ವಜಮ್ ||

ಸ|| ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷೀ ! ತಸ್ಯ ಅಪ್ರದಾನಾತ್ ಮಯಾ ಸಹ ಯುದ್ಧಂ ಆಸೀತ್ | ಸ ರಾಜಾ ಸುಧನ್ವತಃ ಮಯಾ ರಣೇ ಅಭಿಮುಖಃ ಹತಃ || ಹೇ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ! ತಂ ನರಾಧಿಪಂ ಸುಧನ್ವಾನಂ ನಿಹತ್ಯ ಸಾಂಕಾಶ್ಯೇ ಭ್ರಾತರಂ ವೀರಂ ಕುಶಧ್ವಜಂ ಅಭ್ಯಷಿಂಚಂ ||

Oh Brahmarshi ! Since I refused ( his demands ) he came for a battle. Facing me in that battle he was killed. Having defeated him I made Kusadhvaja as the king of Sankasya.

ಕನೀಯಾನೇಷಮೇ ಭ್ರಾತಾ ಅಹಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಮುನೇ |
ದದಾಮಿ ಪರಮಪ್ರೀತೋ ವಧ್ವೌ ತೇ ಮುನಿಪುಂಗವ |
ಸೀತಾಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಭದ್ರಂ ತೇ ಊರ್ಮಿಳಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ಚ |||
ವೀರ್ಯ ಶುಲ್ಕಾಂ ಮಮಸುತಾಂ ಸೀತಾಂ ಸುರಸುತೋಪಮಾಮ್|
ದ್ವಿತೀಯಾಮೂರ್ಮಿಳಾಂ ಚೈವ ತ್ರಿರ್ವದಾಮಿ ನಸಂಶಯಃ ||

ಸ|| ಹೇ ಮಹಾಮುನೇ ! ಏಷ ಭ್ರಾತಾ ಅಹಂ ಜ್ಯೇಷ್ಟಃ ಕನೀಯಾ | ಸೀತಾಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಊರ್ಮಿಳಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ಚ ದದಾಮಿ | ಹೇ ಮುನಿಪುಂಗವ ಭದ್ರಂತೇ ||ಸುರಸುತೋಪಮಂ ವೀರ್ಯಶುಲ್ಕಾಂ ಮಮ ಸುತಾಂ ದ್ವಿತೀಯಾಂ ಊರ್ಮಿಳಾಂ ಚೈವ ತ್ರಿಃ ವದಾಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ ||

"Oh Venerable sage! He is my younger brother. I am the elder one. I propose to give Sita to Ramabhadra and Urmila to Lakshmana. May you be blessed. I am repeating three times that I am giving my daughter Sita an equal of Suras and secondly Urmila. There is no doubt".

ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋ ರಾಜನ್ ಗೋದಾನಂ ಕಾರಯಸ್ವ ಹ |
ಪಿತೃಕಾರ್ಯಂ ಚ ಭದ್ರಂ ತೇ ತತೋ ವೈವಾಹಿಕಂ ಕುರು |
ಮಖಾಹ್ಯದ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ತೃತೀಯೇ ದಿವಸೇ ಪ್ರಭೋ ||
ಫಲ್ಗುನಾ ಮುತ್ತರೇ ರಾಜನ್ ತಸ್ಮಿನ್ ವೈವಾಹಿಕಂ ಕುರು |
ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋರಾಜನ್ ದಾನಂ ಕಾರ್ಯಂ ಸುಖೋದಯಮ್ ||

ಸ|| ಹೇ ರಾಜನ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋಃ ಗೋದಾನಂ ಕಾರಯಸ್ವ ಹ |ತತಃ ವೈವಾಹಿಕಂ ಪಿತ್ರುಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕುರು | ಭದ್ರಂ ತೇ | ಅದ್ಯ ಮಖಃ |ಪ್ರಭೋ ಮಹಾಬಾಹೋ ಅದ್ಯ ತೃತೀಯೇ ದಿವಸೇ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುನೇ ತಸ್ಮಿನ್ ವೈವಾಹಿಕಂ ಕುರು || ರಾಜನ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋಃ ಸುಖೋದಯಂ ದಾನಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕುರು ||

"Oh Rajan perform donation of cows by Rama and Lakshmana . Also perform the actions related to ancestors followed by the marriage .Today is Makha. O King third day from today is Uttara Phalguni . Preform marriage under that star. For the welfare of Rama and Lakshmana perform charitable activities".

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಬಾಲಕಾಂಡೇ ಏಕಸಪ್ತತಿತಮ ಸ್ಸರ್ಗಃ ||

Thus the seventy first Sarga comes to an end .

|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

|| om tat sat ||