||భగవద్గీత ||

||ఏకాదశోఽధ్యాయః ||

||విశ్వరూపసందర్శనయోగము- శ్లోకములు ||

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

||om tat sat||

శ్రీమద్భగవద్గీత
విశ్వరూపసందర్శనయోగః
ఏకాదశోఽధ్యాయః

అర్జున ఉవాచ||

మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితమ్|
యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోఽయం విగతో మమ||1||

భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశోమయా|
తత్త్వః కమలపత్రాక్ష మహాత్మ్యమపి చావ్యయమ్||2||

ఏవమేతద్యథాఽఽత్థ త్వమ్ ఆత్మానం పరమేశ్వర|
ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ||3||

మన్యసే యది తత్ శక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో|
యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మాన మవ్యయమ్||4||

శ్రీభగవానువాచ||

పశ్యమే పార్థ రూపాణి శతశోఽథ సహస్రశః|
నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ|| 5||

పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రానశ్వినౌ మరుతస్తథా|
బహూన్యదృష్టపూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత||6||

ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య స చరాచరం|
మమదేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి||7||

నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుసా|
దివ్యం దదామి తేచక్షుః పశ్యమే యోగమైశ్వరమ్||8||

సంజయ ఉవాచ||

ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః|
దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరమ్||9||

అనేకవక్రనయనం అనేకాద్భుతదర్శనమ్|
అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుథమ్||10||

దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగన్ధానులేపనమ్|
సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనన్తం విశ్వతో ముఖమ్||11||

దివిసూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుత్థితా|
యది భాస్సదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః||12||

తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకధా|
అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాణ్డవస్తథా||13||

తతః స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః|
ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత||14||

అర్జున ఉవాచ||

పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవ దేహే
సర్వాంస్తథా భూతవిశేషసంజ్ఞాన్|
బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం
ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్||15||

అనేక బాహూదరవక్త్రనేత్రం
పశ్యామి త్వాం సర్వతోఽనన్తరూపమ్|
నాన్తం న మధ్యం నపునస్తవాదిమ్
పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప||16||

కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ
తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతమ్|
పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్ష్యం సమన్తా
దీప్తానలార్కద్యుతి మప్రమేయమ్||17||

త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం
త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్|
త్వమవ్యయశ్శాశ్వత ధర్మగోప్తా
సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే||18||

అనాది మధ్యాన్తమనన్తవీర్య
మనన్తబాహుం శశిసూర్యనేత్రమ్|
పశ్యామిత్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం
స్వతేజసా విశ్వమిదం తపన్తమ్||19||

ద్యావాపృథివ్యోరిదమన్తరమ్ హి
వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః|
దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదమ్
లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్||20||

అమీహి త్వాం సురసంఘా విశన్తి
కేచిత్ భీతాః ప్రాఙ్జలయో గృణన్తి|
స్వస్తీత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధిసంఘాః
స్తువన్తి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః||21||

రుద్రాదిత్య వసవో యే చ సాధ్యా
విశ్వేఽశ్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ|
గన్ధర్వయక్షాసురసిద్ధసంఘా
వీక్షన్తే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే||22||

రూపం మహత్తే బహువక్త్రనేత్రం
మహాబాహో బహు బాహూరుపాదమ్|
బహూదరం బహు దంష్ట్రాకరాలమ్
దృష్ట్వా లోకాః ప్రవ్యధితా స్తథాఽహమ్||23||

నభః స్పృశమ్ దీప్తమనేకవర్ణం
వ్యాత్తాననం దీప్త విశాలనేత్రమ్|
దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యధితాన్తరాత్మా
ధృతిం న విన్దామి శమం చ విష్ణో||24||

దంష్ట్రాకరాలాని చ తే ముఖాని
దృష్ట్వైవ కాలా నల సన్నిభాని|
దిశో న జానే న లభే చ శర్మ
ప్రశీద దేవేశ జగన్నివాస||25||

అమీచ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః
సర్వే సహైవావని పాలసంఘైః|
భీష్మద్రోణస్సూత పుత్ర స్తథాఽసౌ
సహస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః||26||

వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశన్తి
దంష్ట్రాకరాలాని భయానికాని|
కేచిద్విలగ్నా దశనాన్తరేషు
సందృశ్యన్తే చూర్ణితైరుత్తమాంగైః||27||

యథానదీనాం బహవోఽమ్బువేగాః
సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవన్తి|
తథా త్వామీ నరలోకవీరా
విశన్తి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలన్తి||28||

యథా ప్రదీప్తం జ్వలనంపతంగా
విశన్తి నాశాయ సమృద్ధవేగాః|
తథైవ నాశాయ విశన్తి లోకా
స్తవాపి వక్త్రాణి సమృద్దవేగాః||29||

లేలిహ్యసే గ్రసమానస్సమన్తా
ల్లోకాన్ సమగ్రాన్ వదనైర్జ్వలద్భిః|
తేజోభిరాపూర్య జగత్సమగ్రం
భాసస్తవోగ్రాః ప్రతపన్తి విష్ణో||30||

అఖ్యాహి మే కో భవానుగ్ర రూపో
నమోఽస్తు తే దేవ వర ప్రసీద|
విజ్ఞాతు మిచ్ఛామి భవన్తమాద్యం
న హి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిమ్||31||

శ్రీ భగవానువాచ|

కాలోఽస్మి లోక క్షయకృత్ప్రవృద్ధో
లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః|
ఋతేఽపి త్వా న భవిష్యన్తి సర్వే
యేఽవస్థితాః ప్రత్యనీకేషు యోధాః||32||

తస్మాత్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ
జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధమ్|
మయైవేతే నిహతాః పూర్వమేవ
నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్||33||

ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రథం చ
కర్ణమ్ తథాఽనాన్యపి యోధవీరాన్|
మయాహతాం స్త్వం జహి మావ్యధిష్ఠా
యుధ్యస్వ జేతాసి రణే సపత్నాన్||34||

సంజయ ఉవాచ||

ఏతచ్ఛ్రుత్వావచనం కేశవస్య
కృతాంజలిర్వేపమానః కిరీటీ|
నమస్కృత్వా భూయయేవాహ కృష్ణం
సగద్గదం భీత భీతః ప్రణమ్య||35||

అర్జున ఉవాచ||

స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా
జగత్ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ|
రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవన్తి
సర్వే నమస్యన్తి చ సిద్ధసంఘాః||36||

కస్మాచ్చ తే న నమేరన్ మహాత్మన్
గరీయసే బ్రహ్మణోఽప్యాదికర్త్రే|
అనన్త దేవేశ జగన్నివాస
త్వమక్షరం సదస తత్పరం యత్||37||

త్వామాది దేవః పురుషః పురాణః
త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్|
వేత్తాఽసి వేద్యం చ పరం చ ధామ
త్వయా తతం విశ్వమనన్త రూప||38||

వాయుర్యమోఽగ్నిర్ వరుణః శశాఙ్కః
ప్రజాపతిస్త్వం ప్రపితామహశ్చ|
నమో నమస్తేఽస్తు సహస్రకృత్యః
పునశ్చ భూయోఽపి నమో నమస్తే||39||

నమో పురస్తాత్ అథ పృష్టతస్తే
నమోఽస్తు తే సర్వత ఏవ సర్వ|
అనన్తవీర్యా మితమిక్రమస్త్వమ్
సర్వం సమాప్నోషి తతోఽసి సర్వః||40||

సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తమ్
హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి|
అజానతా మహిమానం తవేదం
మయా ప్రమాదాత్ప్రణయేన వాపి||41|

యచ్చాపహాసార్థమసత్కృతోఽసి
విహారశయ్యాసనభోజనేషు|
ఏకోఽథవాప్యచ్యుత తత్సమక్షం
తత్‍క్షామయే త్వా మహమప్రమేయమ్||42||

పితాఽసి లోకస్య చరాచరస్య
త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ |
న త్వత్సమోఽస్త్యభ్యద్ధికః కుతోఽన్యో
లోకత్రయేఽప్యప్రతిమప్రభావ||43||

తస్మాత్ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం
ప్రసాదయే త్వామహమీశ మీడ్యమ్|
పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః
ప్రియః ప్రియాయార్హసి దేవ సోఢుమ్||44||

అదృష్ట పూర్వం హృషితోఽస్మి దృష్ట్వా
భయేన చ ప్రవ్యథితం మనో మే|
తదేవ మే దర్శయ దేవ రూపం
ప్రశీద దేవేశ జగన్నివాస||45||

కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం
ఇచ్ఛామిత్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ |
తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన
సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే||46||

శ్రీభగవానువాచ||

మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం
రూపం పరం దర్శిత మాత్మయోగాత్|
తేజోమయం విశ్వమనన్త మాద్యం
యన్మే త్వదన్యేన న దృష్ట పూర్వమ్||47||

న వేదయజ్ఞాధ్యయనైర్నదానై
ర్న చ క్రియాభిర్న తపోభిరుగ్రైః
ఏవం రూపః శక్య అహం నృలోకే
ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురుప్రవీర||48||

మాతే వ్యథా మాచ విమూఢభావో
దృష్ట్వా రూపం ఘోరమీద్రుజ్ఞ్మమేదం|
వ్యపేతభీః ప్రీతిమనాః పునస్త్వం
తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య||49||

సంజయ ఉవాచ||

ఇత్యర్జునం వాసుదేవః తథోక్త్వా
స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః|
ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం
భూత్వా పునః సౌమ్యవపుర్మహాత్మా ||50||

అర్జున ఉవాచ||

దృష్ట్వేదం మానుషంరూపం తవసౌమ్యం జనార్దన|
ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతాః ప్రకృతిం గతః||51||

శ్రీభగవానువాచ||

సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానపి యన్మమ|
దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాఙ్క్షిణః||52||

నాహం వైదైర్న తపసా న దానేన న చేజ్యయా|
శక్యం ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా||53||

భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విధోఽర్జున|
జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్త్వేన ప్రవేష్టుం చ పరన్తప||54||

మత్కర్మకృన్మత్పరమో మద్భక్తసంగవర్జితః|
నిర్వైరః సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాణ్డవ||55||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విశ్వరూప సందర్శన యోగోనామ
ఏకాదశోఽధ్యాయః||
||ఓం తత్ సత్ ||