||భగవద్గీత ||

||ద్వాదశోధ్యాయః ||

|| భక్తి యోగము- శ్లోకములు ||

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

|| Om tat sat ||

శ్రీమద్భగవద్గీత
భక్తి యోగః
ద్వాదశోఽధ్యాయః

అర్జున ఉవాచ||
ఏవం సతయుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే|
యే చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః||1||

శ్రీభగవానువాచ||

మయ్యావేశ్య మనో యేమాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే|
శ్రద్ధయాపరయోపేతాః తే మే యుక్తతమా మతాః||2||

యే త్వక్షరమనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే|
సర్వత్రగమచిన్త్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువమ్||3||

సంనియమేన్ద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః|
తే ప్రాప్నువన్తి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః||4||

క్లేశోఽధికతరః తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసామ్|
అవ్యక్తాహి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే||5||

యేతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః|
అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయన్త ఉపాసతే||6||

తేషామహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసార సాగరాత్ |
భవామి న చిరాత్పార్థ మయ్యావేశిత చేతసామ్||7||

మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయిబుద్ధిం నివేశయ|
నివషిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః||8||

అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరమ్|
అభ్యాసయోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ||9||

అభ్యాసేఽప్యసమర్థోఽసి మత్కర్మపరమో భవ|
మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి||10||

అథైతదప్యసక్తోఽసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః|
సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్ ||11||

శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానంవిశిష్యతే|
ధ్యానాత్ కర్మఫలత్యాగః త్యాగాచ్ఛాన్తిరనన్తరమ్||12||

అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవచ |
నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖః క్షమీ||13||

సంతుష్టః సతతం యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః|
మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్యోమద్భక్తః స మే ప్రియః||14||

యస్మాన్నోద్విజతే లోకో లోకాన్నోద్విజతే చ యః|
హర్షామర్షభయోద్వెగైర్ముక్తో యస్స చ మే ప్రియః||15||

అనపేక్ష సుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యథః|
సర్వారంభ పరిత్యాగీ యో మద్భక్తః స మే ప్రియః||16||

యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి|
శుభాశుభ పరిత్యాగీ భక్తిమాన్ యస్స మే ప్రియః||17||

సమశ్శత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానావమానయోః |
శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు సమస్సంగవివర్జితః||18||

తుల్యానిన్దస్తుతిర్మౌనీ సంతుష్టో యేన కేన చిత్|
అనికేతః స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః||19||

యేతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే|
శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేఽతీవ మే ప్రియాః|| 20||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే భక్తి యోగోనామ
ద్వాదశోఽధ్యాయః||
||ఓం తత్ సత్ ||