Bhagavadgita !

Chapter 17

Sraddhaa Traya Vibhaga Yoga - Slokas !

||om tat sat||

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીત
અથ શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગઃ
સપ્તદશોઽધ્યાયઃ

અર્જુન વાચ:

યે શાસ્ત્રવિધિ મુત્સૃજ્ય
યજન્તે શ્રદ્ધયાઽન્વિતાઃ|
તેષાં નિષ્ઠાતુ કા કૃષ્ણ
સત્ત્વમાહો રજસ્તમઃ||1||

શ્રીભગવાનુવાચ:

ત્રિવિધા ભવતિ શ્રદ્ધા દેહિનાં સા સ્વભાવજા|
સાત્ત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતિ તાં શૃણુ||2||

સત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતિ ભારત|
શ્રદ્ધામયોઽયંપુરુષો યો યત્ શ્રદ્ધસ્ય એવ સઃ||3||

યજન્તે સાત્ત્વિકા દેવાન્ યક્ષરક્ષાંસિ રાજસાઃ|
પ્રેતાન્ ભૂતગણાંશ્ચાન્યે યજન્તે તામસા જનાઃ||4||

અશાસ્ત્રવિહિતં ઘોરં તપ્યન્તે યે તપોજનાઃ|
દમ્ભાહંકારસંયુક્તાઃ કામરાગ બલાન્વિતાઃ||5||

કર્શયન્તઃ શરીરસ્થં ભૂતગ્રામચેતસઃ|
માં ચૈવાન્તઃ શરીરસ્થં તાન્વિદ્ધ્યાસુર નિશ્ચયાન્||6||

આહારસ્ત્વપિ સર્વસ્ય ત્રિવિધો ભવતિ પ્રિયઃ|
યજ્ઞસ્તપઃ તથા દાનં તેષાં ભેદમિમં શૃણુ||7||

આયુઃ સત્ત્વબલારોગ્ય સુખપ્રીતિવિવર્ધનાઃ|
રસ્યાઃ સ્નિગ્ધાઃ સ્થિરા હૃદ્યા આહારાઃ સાત્વિક પ્રિયાઃ||8||

કટ્વામ્લ લવણાત્યુષ્ણ તીક્ષ્ણ રૂક્ષવિદાહિનઃ|
અહારા રાજસસ્યેષ્ટા દુઃખશોકામયપ્રદાઃ||9||

યાતયામં ગતરસં પૂતિ પર્યુષિતં ચ યત્|
ઉચ્છિષ્ટમપિ ચામેધ્યં ભોજનં તામસપ્રિયમ્||10||

અફલાકાંક્ષિભિર્યજ્ઞો વિધિ દૃષ્ટો ય ઇજ્યતે|
યષ્ટવ્યમેતિ મનઃ સમાધાય સ સાત્વિકઃ||11||

અભિસન્ધાય તુ ફલં દમ્ભાર્થમપિ ચૈવયત્|
ઇજ્યતે ભરતશ્રેષ્ઠ તં યજ્ઞં વિદ્ધિ રાજસમ્||12||

વિધિહીનમસૃષ્ટાન્નં મન્ત્રહીનમદક્ષિણમ્|
શ્રદ્ધારહિતં યજ્ઞં તામસં પરિચક્ષતે||13||

દેવદ્વિજ ગુરુપ્રાજ્ઞ પૂજનં શૌચમાર્જવમ્|
બ્રહ્મચર્યમહિંસા ચ શારીરં તપ ઉચ્યતે||14||

અનુદ્વેગકરં વાક્યં સત્યં પ્રિયહિતં ચ યત્|
સ્વાધ્યાયાભ્યસનં ચૈવ વાઙ્મયં તપ ઉચ્યતે||15||

મનઃ પ્રસાદસ્સૌમ્યત્વં મૌનમાત્મવિનિગ્રહઃ|
ભાવસંશુદ્ધિરિત્યેતત્ તપો માનસમુચ્યતે||16||

શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તં તપસ્તત્ત્રિવિધં નરૈઃ|
અફલાકાંક્ષિભિર્યુક્તૈઃ સાત્વિકં પરિચક્ષતે||17||

સત્કારપૂજમાનાર્થં તપો દમ્બેન ચૈવ યત્|
ક્રિયતે તદિહપ્રોક્તં રાજસં ચલમધ્રુવમ્||18||

મૂઢગ્રાહેણાત્મનો યત્ પીડયા ક્રિયતે તપઃ|
પરસ્યોત્સાદનાર્થં વા તત્તામસમુદાહૃતમ્||19||

દાતવ્યમિતિ યદ્દાનં દીયતેઽનુપકારિણે|
દેશેકાલેચ પાત્રેચ તદ્દાનં સાત્ત્વિકં સ્મૃતમ્||20||

યત્તુપ્રત્યુપકારાર્થં ફલમુદ્દિસ્ય વા પુનઃ|
દીયતે ચ પરિક્લિષ્ટં તદ્દાનં રાજસસ્મૃતમ્||21||

અદેશકાલે યદ્દાનં અપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે|
અસત્કૃત મવજ્ઞાતં તત્ તામસમુદાહૃતમ્||22||

ઓં તત્સદિતિ નિર્દેશો બ્રહ્મણસ્ત્રિવિધઃ સ્મૃતઃ|
બ્રાહ્મણાઃ તેન વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ વિહિતાઃ પુરા||23||

તસ્માદોમિત્યુદાહૃત્ય યજ્ઞાદાનતપઃ ક્રિયાઃ|
પ્રવર્તન્તે વિધાનોક્તાઃ સતતં બ્રહ્મવાદિનામ્||24||

તદિત્ય નભિસન્ધાય ફલં યજ્ઞતપઃ ક્રિયાઃ|
દાનક્રિયાશ્ચ વિવિધાઃ ક્રિયન્તે મોક્ષકાંક્ષિભિઃ||25||

સદ્ભાવે સાધુભાવેચ સદિત્યેતત્ પ્રયુજ્યતે|
પ્રશસ્તે કર્મણિ તથા સચ્છબ્દઃ પાર્થ યુજ્યતે||26||

યજ્ઞે તપસિ દાને ચ સ્થિતિસ્સદિતિ ચોચ્યતે|
કર્મચૈવ તદર્થીયં સદિત્યેવાભિદીયતે||27||

અશ્રદ્ધયા હુતં દત્તં તપસ્તપ્તં કૃતં ચ યત્|
અસત્ ઇત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્પ્રેત્ય નો ઇહ||28||

ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે
શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગો નામ
સપ્તદશોઽધ્યાયઃ
||ઓં તત્ સત્||