Bhagavadgita Slokas

Chapter 1 !

Arjuna Vishada Yoga ! - Guajarati Text

Sloka Text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, and English

|| Om tat sat ||

ભગવદ્ગીત
પ્રથમોધ્યાયઃ
અર્જુનવિષાદયોગઃ

ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ:
ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે
સમવેતા યુયુત્સવઃ |
મામકાઃ પાણ્ડવશ્ચૈવ
કિમકુર્વતુ સંજય ||1||

સંજય ઉવાચ:
દૃષ્ટ્વાતુ પાણ્ડવાનીકં
વ્યૂઢં દુર્યોધનસ્તદા |
આચાર્ય મુપસઙ્ગમ્ય
રાજા વચનમબ્રવીત્ ||2||

પશ્યૈતાં પાણ્ડુ પુત્રાણાં
આચાર્યમહતીં ચમૂમ્|
વ્યૂઢાં દ્રુપદ પુત્રેણ
તવ શિષ્યેણ ધીમતા ||3||

અત્રશૂરા મહેષ્વાસા
ભીમાર્જુન સમાયુધિઃ |
યુયુધાનો વિરાટશ્ચ
દ્રુપદશ્ચ મહારથઃ ||4||

દૃષ્ટકેતુશ્ચેકિતાનઃ
કાશીરાજશ્ચ વીર્યવાન્ |
પુરુજિત્કુન્તી ભોજશ્ચ
શૈબ્યશ્ચ નરપુઙ્ગવઃ ||5||

યુધામન્યુશ્ચ વિક્રાન્ત
ઉત્તમૌજાશ્ચ વીર્યવાન્ |
સૌભૌદ્રો દ્રૌપદેયાશ્ચ
સર્વ એવ મહારથાઃ ||6||

અસ્માકં તુ વિશિષ્ઠા યે
તાન્નિબોધ દ્વિજોત્તમ |
નાયકા મમસૈન્યસ્ય
સંજ્ઞાર્થં તાન્ બ્રવીમિતે ||7||

ભવાન્ ભીષ્મશ્ચ કર્ણશ્ચ
કૃપશ્ચ સમિતિઞ્જયઃ|
અશ્વત્થામા વિકર્ણશ્ચ
સૌમદત્તિ સ્તથૈવચ ||8||

અન્યે ચ બહવઃ શૂરા
મદર્થે ત્યક્ત જીવિતાઃ |
નાનાશસ્ત્ર પ્રહરણાઃ
સર્વે યુદ્ધવિશારદાઃ ||9||

અપર્યાપ્તં તદસ્માકં
બલં ભીષ્માભિરક્ષિતમ્ |
પર્યાપ્તં ત્વિદમેતેષાં
બલં ભીમાભિરક્ષિતાં ||10||

અયનેષુ ચ સર્વેષુ
યથા ભાગ મવસ્થિતાઃ|
ભીષ્મમેવાભિ રક્ષન્તુ
ભવન્તઃ સર્વએવ હિ ||11||

તસ્ય સંજનયન્ હર્ષં
કુરુવૃદ્ધઃ પિતામહઃ |
સિંહનાદં વિનદ્યોચ્છૈઃ
શંખં ધદ્મૌ પ્રતાપવાન્ ||12||

તતઃ શંખાશ્ચ ભેર્યશ્ચ
પણવાનક ગોમુખાઃ |
સહસૈવાભ્યહન્યંત
સ શબ્દસ્તુમુલોઽભવત્ ||13||

તતઃ શ્વેતૈઃ હયૈર્યુક્તે
મહતિ સ્યન્દને સ્થિતૌ |
માધવઃ પાણ્ડવશ્ચૈવ
દિવ્યૌ શંખૌ પ્રદધ્મતુઃ||14||

પાઞ્ચજન્યં હૃષીકેશો
દેવદત્તં ધનંજયઃ|
પૌણ્ડ્રં દધ્મૌ મહાશંખં
ભીમકર્મા વૃકોદ રઃ || 15||

અનન્તવિજયં રાજા
કુન્તીપુત્રો યુધિષ્ટિરઃ |
નકુલઃ સહદેવશ્ચ
સુઘોષ મણિપુષ્પકૌ||16||

કાશ્યશ્ચ પરમેષ્વાસઃ
શિખણ્ડીચ મહરથઃ |
ધૃષ્ટદ્યમ્નો વિરાટશ્ચ
સાત્યકિશ્ચાપરાજિતઃ ||17||

દ્રુપદો દ્રૌપદેયાશ્ચ
સર્વશઃ પૃથિવીપતે |
સૌભદ્રશ્ચ મહાબાહુઃ
શંખાન્ દધ્મુઃ પૃથક્ પૃથક્ ||18||

સઘોષો ધાર્તરાષ્ટ્રાણાં
હૃદયાનિ વ્યદારયત્ |
નભશ્ચ પૃથિવીં ચૈવ
તુમુલો વ્યનુ નાદયન્ ||19||

અથ વ્યવસ્થિતાન્ દૃષ્ટ્વા
ધાર્તરાષ્ટ્રાન્ કપિધ્વજઃ |
પ્રવૃતે શસ્ત્રસમ્પાતે
ધનુરુદ્યમ્ય પાણ્ડવઃ ||20||

હૃષીકેશં તદા વાક્યં
ઇદમાહ મહીપતે |
અર્જુન ઉવાચ:
સેનયોરુભયોર્મધ્યે
રથં સ્થાપયમેઽચ્યુતા || 21 ||

યાવદેતાન્નિરીક્ષેઽહં
યોદ્ધુકામાનવસ્થિતાન્ |
કૈર્મયાસહ યોદ્ધવ્યં
અસ્મિન્ રણ સમુદ્યમે ||22||

યોત્સ્યમાના નવેક્ષેઽહં
ય એતેઽત્ર સમાગતાઃ |
ધાર્તરાષ્ટ્રસ્ય દુર્બુદ્ધેઃ
યુદ્ધે પ્રિય ચિકીર્ષવઃ ||23||

સઞ્જય ઉવાચ:
એવમુક્તો હૃષીકેશો
ગુડાકેશેન ભારત |
સેનયોરુભયોર્મધ્યે
સ્થાપયિત્વા રથોત્તમમ્ ||24||

ભીષ્મ દ્રોણ પ્રમુખતઃ
સર્વેષાં ચ મહીક્ષિતામ્ |
ઉવાચ પાર્થ પશ્યૈતાન્
સમવેતાન્ કુરૂનિતિ ||25||

તત્રાપશ્યત્ સ્થિતાન્ પાર્થઃ
પિતૄનથ પિતામહાન્ |
આચાર્યાન્ માતુલાન્ ભ્રાત્રૂન્
પુત્રાન્પૌત્રાન્ સખીંસ્તથા||26||

શ્વશુરાન્ સુહૃદશ્ચૈવ
સેનયોરુભયોરપિ|
તાન્ સમીક્ષ્ય સ કૌન્તેયઃ
સર્વાન્ બન્ધૂનવસ્થિતાન્||27||

કૃપયા પરયાઽઽવિષ્ટો
વિષીદન્ ઇદમબ્રવીત્ |

અર્જુન ઉવાચ ||
દૃષ્ટ્વેમં સ્વજનં કૃષ્ણ
યુયુત્સં સમુપસ્થિતમ્||28||

સીદન્તિ મમ ગાત્રાણિ
મુખંચ પરિશુષ્યતિ|
વેપથુશ્ચ શરીરે મે
રોમહર્ષશ્ચજાયતે ||29||

ગાણ્ડીવં સ્રંસતે હસ્તાત્
ત્વક્ચૈવ પરિદહ્યતે |
ન ચ શક્નોમ્યવસ્થાતું
ભ્રમતીવ ચ મે મનઃ ||30||

નિમિત્તાનિ ચ પશ્યામિ
વિપરીતાનિ કેશવ|
ન ચશ્રેયોઽનુપશ્યામિ
હત્વા સ્વજનમાહવે ||31||

ન કાઞ્ક્ષે વિજયં કૃષ્ણ
ન ચ રાજ્યંસુખાનિ ચ|
કિંનો રાજ્યેન ગોવિંદ
કિં ભોગૈર્જીવિતેન વા ||32||

યેષામર્થે કાંક્ષિતં નો
રાજ્યં ભોગાઃ સુખાનિચ |
ત ઇમેઽવસ્થિતા યુદ્ધે
પ્રાણાંસ્ત્યક્ત્વા ધનાનિ ચ || 33||

અચાર્યાઃ પિતરઃ પુત્રાઃ
તથૈવચ પિતામહાઃ|
માતુલાઃ શ્વશુરાઃ પૌત્રાઃ
સ્યાલાઃ સમ્બન્ધિનસ્તદા ||34||

એતાન્નહન્તુમિચ્છામિ
ઘ્નતોઽપિમધુસૂદન |
અપિ ત્રૈલોક્યરાજ્યસ્ય
હેતોઃ કિં નુ મહીકૃતે ||35||

નિહત્ય ધાર્તરાષ્ટ્રાન્નઃ
કાપ્રીતિઃ સ્યાજ્જનાર્દન |
પાપમેવાશ્રયે દસ્માન્
હત્વૈતાનાતતાયિનઃ ||36||

તસ્માન્નાર્હા વયં હન્તું
ધાર્તરાષ્ટ્રાન્ સ્વબાન્ધવાન્ |
સ્વજનં હિ કથં હત્વા
સુખિનઃ સ્યામ માધવઃ ||37||

યદ્યપ્યેતે ન પશ્યન્તિ
લોભોપહત ચેતસઃ |
કુલક્ષયકૃતં દોષં
મિત્રદ્રોહે ચ પાતકમ્||38||

કથં ન જ્ઞેયમસ્માભિઃ
પાપાદસ્માન્નિવર્તિતુમ્|
કુલક્ષયકૃતં દોષં
પ્રપશ્યદ્ભિર્જનાર્દન ||39||

કુલક્ષયે પ્રણશ્યન્તિ
કુલધર્માઃ સનાતનઃ |
ધર્મે નષ્ટે કુલં કૃત્સ્નં
અધર્મોઽભિભવત્યુત||40||

અધર્માભિભવાત્ કૃષ્ણ
પ્રદુષ્યન્તિ કુલસ્ત્રિયઃ |
સ્ત્રીષુ દુષ્ટાસુ વાર્ષ્ણેય
જાયતે વર્ણ સંકરઃ ||41||

સઙ્કરો નરકાયૈવ
કુલઘ્નાનાં કુલસ્ય ચ|
પતન્તિ પિતરો હ્યેષાં
લુપ્તપિણ્ડોદક ક્રિયાઃ ||42||

દોષેરેતૈઃ કુલઘ્નાનાં
વર્ણસઙ્કરકારકૈઃ |
ઉત્સાદ્યન્તે જાતિધર્માઃ
કુલધર્માશ્ચ શાશ્વતાઃ ||43||

ઉત્સન્ન કુલધર્માણાં
મનુષ્યાણાં જનાર્દન |
નરકે નિયતં વાસો
ભવતીત્યનુશુશ્રુમ ||44||

અહો બત મહાપાપં
કર્તું વ્યવસ્થિતા વયં |
યદ્રાજ્ય સુખલોભેન
હન્તું સ્વજન મુદ્યતાઃ ||45||

યદિ મામપ્રતીકાર
મશસ્ત્રં શસ્ત્રપાણયઃ |
ધાર્તરાષ્ટ્રા રણે હન્યુઃ
તન્મે ક્ષેમતરં ભવેત્ ||46||

સંજય ઉવાચ:
એવમુક્ત્વા અર્જુનઃ સંખ્યે
રથોપસ્થ ઉપાવિશત્ |
વિસૃજ્ય સશરં ચાપં
શોક સંવિઘ્નમાનસઃ ||47||

ઇતિ શ્રીમદ્ભવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ
બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગ શાસ્ત્રે
શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે
અર્જુન વિષાદયોગો નામ
પ્રથમોઽધ્યાયઃ |
||ઓમ્ તત્ સત્ ||