! Bhagavadgita Slokas

First Chapter !

Arjuna Vishada Yoga ! - Kannada Text

Sloka Text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, and English


||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

ಭಗವದ್ಗೀತ
ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಃ
ಅರ್ಜುನವಿಷಾದಯೋಗಃ

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ:
ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ
ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ |
ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಣ್ಡವಶ್ಚೈವ
ಕಿಮಕುರ್ವತು ಸಂಜಯ ||1||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ:
ದೃಷ್ಟ್ವಾತು ಪಾಣ್ಡವಾನೀಕಂ
ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ |
ಆಚಾರ್ಯ ಮುಪಸಙ್ಗಮ್ಯ
ರಾಜಾ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ||2||

ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಣ್ಡು ಪುತ್ರಾಣಾಂ
ಆಚಾರ್ಯಮಹತೀಂ ಚಮೂಮ್|
ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ
ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ||3||

ಅತ್ರಶೂರಾ ಮಹೇಷ್ವಾಸಾ
ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಯುಧಿಃ |
ಯುಯುಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ
ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ ||4||

ದೃಷ್ಟಕೇತುಶ್ಚೇಕಿತಾನಃ
ಕಾಶೀರಾಜಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ |
ಪುರುಜಿತ್ಕುನ್ತೀ ಭೋಜಶ್ಚ
ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರಪುಙ್ಗವಃ ||5||

ಯುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾನ್ತ
ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ |
ಸೌಭೌದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ
ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ ||6||

ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಠಾ ಯೇ
ತಾನ್ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ |
ನಾಯಕಾ ಮಮಸೈನ್ಯಸ್ಯ
ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿತೇ ||7||

ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ
ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಞ್ಜಯಃ|
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ
ಸೌಮದತ್ತಿ ಸ್ತಥೈವಚ ||8||

ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರಾ
ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಾಃ |
ನಾನಾಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹರಣಾಃ
ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ ||9||

ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ
ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಮ್ |
ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಿದಮೇತೇಷಾಂ
ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಾಂ ||10||

ಅಯನೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು
ಯಥಾ ಭಾಗ ಮವಸ್ಥಿತಾಃ|
ಭೀಷ್ಮಮೇವಾಭಿ ರಕ್ಷನ್ತು
ಭವನ್ತಃ ಸರ್ವಏವ ಹಿ ||11||

ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್ ಹರ್ಷಂ
ಕುರುವೃದ್ಧಃ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯೋಚ್ಛೈಃ
ಶಂಖಂ ಧದ್ಮೌ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ||12||

ತತಃ ಶಂಖಾಶ್ಚ ಭೇರ್ಯಶ್ಚ
ಪಣವಾನಕ ಗೋಮುಖಾಃ |
ಸಹಸೈವಾಭ್ಯಹನ್ಯಂತ
ಸ ಶಬ್ದಸ್ತುಮುಲೋಽಭವತ್ ||13||

ತತಃ ಶ್ವೇತೈಃ ಹಯೈರ್ಯುಕ್ತೇ
ಮಹತಿ ಸ್ಯನ್ದನೇ ಸ್ಥಿತೌ |
ಮಾಧವಃ ಪಾಣ್ಡವಶ್ಚೈವ
ದಿವ್ಯೌ ಶಂಖೌ ಪ್ರದಧ್ಮತುಃ||14||

ಪಾಞ್ಚಜನ್ಯಂ ಹೃಷೀಕೇಶೋ
ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯಃ|
ಪೌಣ್ಡ್ರಂ ದಧ್ಮೌ ಮಹಾಶಂಖಂ
ಭೀಮಕರ್ಮಾ ವೃಕೋದ ರಃ || 15||

ಅನನ್ತವಿಜಯಂ ರಾಜಾ
ಕುನ್ತೀಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಟಿರಃ |
ನಕುಲಃ ಸಹದೇವಶ್ಚ
ಸುಘೋಷ ಮಣಿಪುಷ್ಪಕೌ||16||

ಕಾಶ್ಯಶ್ಚ ಪರಮೇಷ್ವಾಸಃ
ಶಿಖಣ್ಡೀಚ ಮಹರಥಃ |
ಧೃಷ್ಟದ್ಯಮ್ನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ
ಸಾತ್ಯಕಿಶ್ಚಾಪರಾಜಿತಃ ||17||

ದ್ರುಪದೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ
ಸರ್ವಶಃ ಪೃಥಿವೀಪತೇ |
ಸೌಭದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹುಃ
ಶಂಖಾನ್ ದಧ್ಮುಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ||18||

ಸಘೋಷೋ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ
ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್ |
ನಭಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀಂ ಚೈವ
ತುಮುಲೋ ವ್ಯನು ನಾದಯನ್ ||19||

ಅಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಕಪಿಧ್ವಜಃ |
ಪ್ರವೃತೇ ಶಸ್ತ್ರಸಮ್ಪಾತೇ
ಧನುರುದ್ಯಮ್ಯ ಪಾಣ್ಡವಃ ||20||

ಹೃಷೀಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಂ
ಇದಮಾಹ ಮಹೀಪತೇ |
ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ:
ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ
ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಮೇಽಚ್ಯುತಾ || 21 ||

ಯಾವದೇತಾನ್ನಿರೀಕ್ಷೇಽಹಂ
ಯೋದ್ಧುಕಾಮಾನವಸ್ಥಿತಾನ್ |
ಕೈರ್ಮಯಾಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಂ
ಅಸ್ಮಿನ್ ರಣ ಸಮುದ್ಯಮೇ ||22||

ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾ ನವೇಕ್ಷೇಽಹಂ
ಯ ಏತೇಽತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ |
ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇಃ
ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯ ಚಿಕೀರ್ಷವಃ ||23||

ಸಞ್ಜಯ ಉವಾಚ:
ಏವಮುಕ್ತೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ
ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಭಾರತ |
ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ
ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ರಥೋತ್ತಮಮ್ ||24||

ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಪ್ರಮುಖತಃ
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಮ್ |
ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಪಶ್ಯೈತಾನ್
ಸಮವೇತಾನ್ ಕುರೂನಿತಿ ||25||

ತತ್ರಾಪಶ್ಯತ್ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಪಾರ್ಥಃ
ಪಿತೄನಥ ಪಿತಾಮಹಾನ್ |
ಆಚಾರ್ಯಾನ್ ಮಾತುಲಾನ್ ಭ್ರಾತ್ರೂನ್
ಪುತ್ರಾನ್ಪೌತ್ರಾನ್ ಸಖೀಂಸ್ತಥಾ||26||

ಶ್ವಶುರಾನ್ ಸುಹೃದಶ್ಚೈವ
ಸೇನಯೋರುಭಯೋರಪಿ|
ತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸ ಕೌನ್ತೇಯಃ
ಸರ್ವಾನ್ ಬನ್ಧೂನವಸ್ಥಿತಾನ್||27||

ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾಽಽವಿಷ್ಟೋ
ವಿಷೀದನ್ ಇದಮಬ್ರವೀತ್ |

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ||
ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಣ
ಯುಯುತ್ಸಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್||28||

ಸೀದನ್ತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ
ಮುಖಂಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ|
ವೇಪಥುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ
ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚಜಾಯತೇ ||29||

ಗಾಣ್ಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೇ ಹಸ್ತಾತ್
ತ್ವಕ್ಚೈವ ಪರಿದಹ್ಯತೇ |
ನ ಚ ಶಕ್ನೋಮ್ಯವಸ್ಥಾತುಂ
ಭ್ರಮತೀವ ಚ ಮೇ ಮನಃ ||30||

ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ
ವಿಪರೀತಾನಿ ಕೇಶವ|
ನ ಚಶ್ರೇಯೋಽನುಪಶ್ಯಾಮಿ
ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಮಾಹವೇ ||31||

ನ ಕಾಞ್ಕ್ಷೇ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ
ನ ಚ ರಾಜ್ಯಂಸುಖಾನಿ ಚ|
ಕಿಂನೋ ರಾಜ್ಯೇನ ಗೋವಿಂದ
ಕಿಂ ಭೋಗೈರ್ಜೀವಿತೇನ ವಾ ||32||

ಯೇಷಾಮರ್ಥೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ನೋ
ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಗಾಃ ಸುಖಾನಿಚ |
ತ ಇಮೇಽವಸ್ಥಿತಾ ಯುದ್ಧೇ
ಪ್ರಾಣಾಂಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಾನಿ ಚ || 33||

ಅಚಾರ್ಯಾಃ ಪಿತರಃ ಪುತ್ರಾಃ
ತಥೈವಚ ಪಿತಾಮಹಾಃ|
ಮಾತುಲಾಃ ಶ್ವಶುರಾಃ ಪೌತ್ರಾಃ
ಸ್ಯಾಲಾಃ ಸಮ್ಬನ್ಧಿನಸ್ತದಾ ||34||

ಏತಾನ್ನಹನ್ತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ
ಘ್ನತೋಽಪಿಮಧುಸೂದನ |
ಅಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ
ಹೇತೋಃ ಕಿಂ ನು ಮಹೀಕೃತೇ ||35||

ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ನಃ
ಕಾಪ್ರೀತಿಃ ಸ್ಯಾಜ್ಜನಾರ್ದನ |
ಪಾಪಮೇವಾಶ್ರಯೇ ದಸ್ಮಾನ್
ಹತ್ವೈತಾನಾತತಾಯಿನಃ ||36||

ತಸ್ಮಾನ್ನಾರ್ಹಾ ವಯಂ ಹನ್ತುಂ
ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಬಾನ್ಧವಾನ್ |
ಸ್ವಜನಂ ಹಿ ಕಥಂ ಹತ್ವಾ
ಸುಖಿನಃ ಸ್ಯಾಮ ಮಾಧವಃ ||37||

ಯದ್ಯಪ್ಯೇತೇ ನ ಪಶ್ಯನ್ತಿ
ಲೋಭೋಪಹತ ಚೇತಸಃ |
ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ
ಮಿತ್ರದ್ರೋಹೇ ಚ ಪಾತಕಮ್||38||

ಕಥಂ ನ ಜ್ಞೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ
ಪಾಪಾದಸ್ಮಾನ್ನಿವರ್ತಿತುಮ್|
ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ
ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭಿರ್ಜನಾರ್ದನ ||39||

ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ
ಕುಲಧರ್ಮಾಃ ಸನಾತನಃ |
ಧರ್ಮೇ ನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ
ಅಧರ್ಮೋಽಭಿಭವತ್ಯುತ||40||

ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ
ಪ್ರದುಷ್ಯನ್ತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯಃ |
ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ
ಜಾಯತೇ ವರ್ಣ ಸಂಕರಃ ||41||

ಸಙ್ಕರೋ ನರಕಾಯೈವ
ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ|
ಪತನ್ತಿ ಪಿತರೋ ಹ್ಯೇಷಾಂ
ಲುಪ್ತಪಿಣ್ಡೋದಕ ಕ್ರಿಯಾಃ ||42||

ದೋಷೇರೇತೈಃ ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ
ವರ್ಣಸಙ್ಕರಕಾರಕೈಃ |
ಉತ್ಸಾದ್ಯನ್ತೇ ಜಾತಿಧರ್ಮಾಃ
ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ ||43||

ಉತ್ಸನ್ನ ಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ
ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜನಾರ್ದನ |
ನರಕೇ ನಿಯತಂ ವಾಸೋ
ಭವತೀತ್ಯನುಶುಶ್ರುಮ ||44||

ಅಹೋ ಬತ ಮಹಾಪಾಪಂ
ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ವಯಂ |
ಯದ್ರಾಜ್ಯ ಸುಖಲೋಭೇನ
ಹನ್ತುಂ ಸ್ವಜನ ಮುದ್ಯತಾಃ ||45||

ಯದಿ ಮಾಮಪ್ರತೀಕಾರ
ಮಶಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ |
ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾ ರಣೇ ಹನ್ಯುಃ
ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್ ||46||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ:
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಅರ್ಜುನಃ ಸಂಖ್ಯೇ
ರಥೋಪಸ್ಥ ಉಪಾವಿಶತ್ |
ವಿಸೃಜ್ಯ ಸಶರಂ ಚಾಪಂ
ಶೋಕ ಸಂವಿಘ್ನಮಾನಸಃ ||47||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ
ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದಯೋಗೋ ನಾಮ
ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ |
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||