భగవద్గీత !!

ప్రథమాధ్యాయము !

శ్లోకములు !

Sloka Text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, and English

భగవద్గీత
ప్రథమోఽధ్యాయః
అర్జునవిషాదయోగః

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ:
ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే
సమవేతా యుయుత్సవః |
మామకాః పాణ్డవశ్చైవ
కిమకుర్వతు సంజయ ||1||

సంజయ ఉవాచ:
దృష్ట్వాతు పాణ్డవానీకం
వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా |
ఆచార్య ముపసఙ్గమ్య
రాజా వచనమబ్రవీత్ ||2||

పశ్యైతాం పాణ్డు పుత్రాణాం
ఆచార్యమహతీం చమూమ్|
వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ
తవ శిష్యేణ ధీమతా ||3||

అత్రశూరా మహేష్వాసా
భీమార్జున సమాయుధిః |
యుయుధానో విరాటశ్చ
ద్రుపదశ్చ మహారథః ||4||

దృష్టకేతుశ్చేకితానః
కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ |
పురుజిత్కున్తీ భోజశ్చ
శైబ్యశ్చ నరపుఙ్గవః ||5||

యుధామన్యుశ్చ విక్రాన్త
ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ |
సౌభౌద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ
సర్వ ఏవ మహారథాః ||6||

అస్మాకం తు విశిష్ఠా యే
తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ |
నాయకా మమసైన్యస్య
సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే ||7||

భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ
కృపశ్చ సమితిఞ్జయః|
అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ
సౌమదత్తి స్తథైవచ ||8||

అన్యే చ బహవః శూరా
మదర్థే త్యక్త జీవితాః |
నానాశస్త్ర ప్రహరణాః
సర్వే యుద్ధవిశారదాః ||9||

అపర్యాప్తం తదస్మాకం
బలం భీష్మాభిరక్షితమ్ |
పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం
బలం భీమాభిరక్షితాం ||10||

అయనేషు చ సర్వేషు
యథా భాగ మవస్థితాః|
భీష్మమేవాభి రక్షన్తు
భవన్తః సర్వఏవ హి ||11||

తస్య సంజనయన్ హర్షం
కురువృద్ధః పితామహః |
సింహనాదం వినద్యోచ్ఛైః
శంఖం ధద్మౌ ప్రతాపవాన్ ||12||

తతః శంఖాశ్చ భేర్యశ్చ
పణవానక గోముఖాః |
సహసైవాభ్యహన్యంత
స శబ్దస్తుములోఽభవత్ ||13||

తతః శ్వేతైః హయైర్యుక్తే
మహతి స్యన్దనే స్థితౌ |
మాధవః పాణ్డవశ్చైవ
దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః||14||

పాఞ్చజన్యం హృషీకేశో
దేవదత్తం ధనంజయః|
పౌణ్డ్రం దధ్మౌ మహాశంఖం
భీమకర్మా వృకోద రః || 15||

అనన్తవిజయం రాజా
కున్తీపుత్రో యుధిష్టిరః |
నకులః సహదేవశ్చ
సుఘోష మణిపుష్పకౌ||16||

కాశ్యశ్చ పరమేష్వాసః
శిఖణ్డీచ మహరథః |
ధృష్టద్యమ్నో విరాటశ్చ
సాత్యకిశ్చాపరాజితః ||17||

ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ
సర్వశః పృథివీపతే |
సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః
శంఖాన్ దధ్ముః పృథక్ పృథక్ ||18||

సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం
హృదయాని వ్యదారయత్ |
నభశ్చ పృథివీం చైవ
తుములో వ్యను నాదయన్ ||19||

అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా
ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః |
ప్రవృతే శస్త్రసమ్పాతే
ధనురుద్యమ్య పాణ్డవః ||20||

హృషీకేశం తదా వాక్యం
ఇదమాహ మహీపతే |
అర్జున ఉవాచ:
సేనయోరుభయోర్మధ్యే
రథం స్థాపయమేఽచ్యుతా || 21 ||

యావదేతాన్నిరీక్షేఽహం
యోద్ధుకామానవస్థితాన్ |
కైర్మయాసహ యోద్ధవ్యం
అస్మిన్ రణ సముద్యమే ||22||

యోత్స్యమానా నవేక్షేఽహం
య ఏతేఽత్ర సమాగతాః |
ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేః
యుద్ధే ప్రియ చికీర్షవః ||23||

సఞ్జయ ఉవాచ:
ఏవముక్తో హృషీకేశో
గుడాకేశేన భారత |
సేనయోరుభయోర్మధ్యే
స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్ ||24||

భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖతః
సర్వేషాం చ మహీక్షితామ్ |
ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్
సమవేతాన్ కురూనితి ||25||

తత్రాపశ్యత్ స్థితాన్ పార్థః
పితౄనథ పితామహాన్ |
ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాత్రూన్
పుత్రాన్పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా||26||

శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ
సేనయోరుభయోరపి|
తాన్ సమీక్ష్య స కౌన్తేయః
సర్వాన్ బన్ధూనవస్థితాన్||27||

కృపయా పరయాఽఽవిష్టో
విషీదన్ ఇదమబ్రవీత్ |

అర్జున ఉవాచ ||
దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ
యుయుత్సం సముపస్థితమ్||28||

సీదన్తి మమ గాత్రాణి
ముఖంచ పరిశుష్యతి|
వేపథుశ్చ శరీరే మే
రోమహర్షశ్చజాయతే ||29||

గాణ్డీవం స్రంసతే హస్తాత్
త్వక్చైవ పరిదహ్యతే |
న చ శక్నోమ్యవస్థాతుం
భ్రమతీవ చ మే మనః ||30||

నిమిత్తాని చ పశ్యామి
విపరీతాని కేశవ|
న చశ్రేయోఽనుపశ్యామి
హత్వా స్వజనమాహవే ||31||

న కాఞ్క్షే విజయం కృష్ణ
న చ రాజ్యంసుఖాని చ|
కింనో రాజ్యేన గోవింద
కిం భోగైర్జీవితేన వా ||32||

యేషామర్థే కాంక్షితం నో
రాజ్యం భోగాః సుఖానిచ |
త ఇమేఽవస్థితా యుద్ధే
ప్రాణాంస్త్యక్త్వా ధనాని చ || 33||

అచార్యాః పితరః పుత్రాః
తథైవచ పితామహాః|
మాతులాః శ్వశురాః పౌత్రాః
స్యాలాః సమ్బన్ధినస్తదా ||34||

ఏతాన్నహన్తుమిచ్ఛామి
ఘ్నతోఽపిమధుసూదన |
అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య
హేతోః కిం ను మహీకృతే ||35||

నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్నః
కాప్రీతిః స్యాజ్జనార్దన |
పాపమేవాశ్రయే దస్మాన్
హత్వైతానాతతాయినః ||36||

తస్మాన్నార్హా వయం హన్తుం
ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాన్ధవాన్ |
స్వజనం హి కథం హత్వా
సుఖినః స్యామ మాధవః ||37||

యద్యప్యేతే న పశ్యన్తి
లోభోపహత చేతసః |
కులక్షయకృతం దోషం
మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్||38||

కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః
పాపాదస్మాన్నివర్తితుమ్|
కులక్షయకృతం దోషం
ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన ||39||

కులక్షయే ప్రణశ్యన్తి
కులధర్మాః సనాతనః |
ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం
అధర్మోఽభిభవత్యుత||40||

అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ
ప్రదుష్యన్తి కులస్త్రియః |
స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ
జాయతే వర్ణ సంకరః ||41||

సఙ్కరో నరకాయైవ
కులఘ్నానాం కులస్య చ|
పతన్తి పితరో హ్యేషాం
లుప్తపిణ్డోదక క్రియాః ||42||

దోషేరేతైః కులఘ్నానాం
వర్ణసఙ్కరకారకైః |
ఉత్సాద్యన్తే జాతిధర్మాః
కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః ||43||

ఉత్సన్న కులధర్మాణాం
మనుష్యాణాం జనార్దన |
నరకే నియతం వాసో
భవతీత్యనుశుశ్రుమ ||44||

అహో బత మహాపాపం
కర్తుం వ్యవస్థితా వయం |
యద్రాజ్య సుఖలోభేన
హన్తుం స్వజన ముద్యతాః ||45||

యది మామప్రతీకార
మశస్త్రం శస్త్రపాణయః |
ధార్తరాష్ట్రా రణే హన్యుః
తన్మే క్షేమతరం భవేత్ ||46||

సంజయ ఉవాచ:
ఏవముక్త్వా అర్జునః సంఖ్యే
రథోపస్థ ఉపావిశత్ |
విసృజ్య సశరం చాపం
శోక సంవిఘ్నమానసః ||47||

ఇతి శ్రీమద్భవద్గీతాసూపనిషత్సు
బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగ శాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే
అర్జున విషాదయోగో నామ
ప్రథమోఽధ్యాయః |
||ఓమ్ తత్ సత్ ||

 


||ఓమ్ తత్ సత్ ||