భగవద్గీత !!తృతీయ అధ్యాయము!! కర్మ యోగము

శ్లోకములు !

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

|| Om tat sat ||

శ్రీమద్ భగవద్గీత
అథ తృతీయోఽధ్యాయః
కర్మయోగః

అర్జున ఉవాచ:
జ్యాయసీ చేత్ కర్మణస్తే మతాబుద్ధిర్జనార్దన |
తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ || 1 ||

వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే |
తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయోఽహమాప్నుయామ్ ||2||

శ్రీ భగవానువాచ:

లోకేఽశ్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ|
జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్ || 3||

నకర్మణా మనారమ్భాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే |
న చ సన్న్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి ||4||

న హి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్ఠత్ అకర్మకృత్|
కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజైర్గుణైః || 5||

కర్మేన్ద్రియాణి సంయమ్య య అస్తే మనసా స్మరన్|
ఇన్ద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచార స ఉచ్యతే ||6||

యస్త్విన్ద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున |
కర్మేన్ద్రియైః కర్మయోగం అసక్తస్స విశిష్యతే ||7||

నియతం కురుకర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః |
శరీర యాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యేత్ అకర్మణః ||8||

యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోఽన్యత్ర లోకోఽయం కర్మబన్ధనః|
తదర్థమ్ కర్మ కౌన్తేయ ముక్తసఙ్గః సమాచర ||9||

సహయజ్ఞాః ప్రజాస్సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతిః |
అనేన ప్రసవిష్యధ్వమేషవోఽస్త్విష్ఠ కామధుక్ || 10||

దేవాన్భావయతానేన తేదేవా భావయన్తు వః|
పరస్పరం భావయన్తః శ్రేయః పరమవాప్స్యథ ||11||

ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవా దాస్యన్తే యజ్ఞభావితాః |
తైర్దత్తా న ప్రదాయైభ్యో యో భుజ్ఞ్తేస్తేన ఏవ సః||12||

యజ్ఞశిష్టాశినస్సన్తో ముచ్యన్తే సర్వ కిల్బిషైః |
భుఞ్జతే తే త్వఘం పాపా యే పచన్త్యాత్మకారణాత్ ||13||

అన్నాద్భవన్తి భూతాని పర్జన్యాదన్నసంభవః |
యజ్ఞాత్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ||14||

కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవమ్ |
తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్||15||

ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతీహ యః |
అఘాయురిన్ద్రియారామో మోఘం పార్థ స జీవతి||16||

యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాదాత్మ తృప్తశ్చ మానవః|
ఆత్మన్యేవ చ సన్తుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే ||17||

నైవ తస్య కృతేనార్థో నాకృతే నేహ కశ్చన |
న చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్రయః ||18||

తస్మాదసక్తస్సతతం కార్యం కర్మ సమాచర|
అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః ||19||

కర్మణైవ హి సంసిద్ధిమాస్థితా జనకాదయః|
లోకసంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కరుమర్హసి || 20||

యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనాః|
స యత్ప్రమాణమ్ కురుతే లోకస్తదనువర్తతే ||21||

న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన |
నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి ||22||

యది హ్యహం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతన్ద్రితః|
మమ వర్త్మానువర్తన్తే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః ||23||

ఉత్సీదేయురిమే లోకా న కుర్యాం కర్మచేదహమ్ |
సంకరస్య చ కర్తా స్యాముపహన్యామిమాః ప్రజాః ||24||

సక్తాః కర్మణ్యవిద్వాంసో యథా కుర్వన్తి భారత |
కుర్యాద్విద్వాం స్తథాఽసక్తః చికీర్షుః లోక సంగ్రహమ్ || 25||

న బుద్ధిభేదం జనయేదజ్ఞానాం కర్మసఙ్గినామ్ |
జోషయేత్సర్వకర్మాణి విద్వాన్యుక్తః సమాచరన్ || 26||

ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః |
అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహం ఇతి మన్యతే|| 27||

తత్త్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మవిభాగయోః |
గుణాగుణేషు వర్తన్త ఇతి మత్వా న సజ్జతే ||28||

ప్రకృతేర్గుణసమ్మూఢాః సజ్జన్తే గుణకర్మసు |
తానకృత్స్నవిదో మన్దాన్ కృత్స్నవిన్న విచాలయేత్ ||29||

మయి సర్వాణి కర్మాణిసన్న్యస్యాధ్యాత్మ చేతసా |
నిరాశీనిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగత జ్వరః ||30||

యే మే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్ఠన్తి మానవాః |
శ్రద్ధావన్తోఅనసూయాన్తో ముచ్యన్తే తేఽపి కర్మభిః ||31||

యే త్వేతదభ్యసూయన్తో నానుతిష్ఠన్తి మే మతమ్ |
సర్వజ్ఞాన విమూఢాంస్తాన్ విద్ధి నష్టానచేతసః ||32||

అదృశం చేష్ఠతే స్వస్యాః ప్రకృతేః జ్ఞానవానపి |
ప్రకృతిం యాన్తి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి ||33||

ఇన్ద్రియస్యేన్ద్రియస్యార్థే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ |
తయోర్న వశమాగచ్చేత్తౌ హ్యస్య పరిపన్థినౌ ||34||

శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్స్వనుష్ఠితాత్ |
స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః ||35||

అర్జున ఉవాచ:

అథ కేన ప్రయుక్తోఽయం పాపం చరతి పూరుషః|
అనిచ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః ||36||

శ్రీ భగవానువాచ:

కామ ఏష క్రోధఏష రజోగుణ సముద్భవః |
మహాశనో మహాపాప్మా విద్ధ్యేనమిహ వైరిణమ్ ||37||

ధూమేనావ్రియతే వహ్నిః యథాఽఽదర్శో మలేన చ |
యథోల్బేనావృతో గర్భస్తథా తేనేదమావృతమ్ ||38||

ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా |
కామరూపేణ కౌన్తేయ దుష్పూరేణానలేన చ ||39||

ఇన్ద్రియాణి మనోబుద్ధిః అస్యాధిష్ఠానముచ్యతే |
ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినమ్ ||40||

తస్మాత్త్వమిన్ద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ |
పాప్మానం ప్రజహి హ్యేనం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్ ||41||

ఇన్ద్రియాణి పరాణ్యాహుః ఇన్ద్రియేభ్యః పరం మనః |
మనసస్తు పరా బుద్ధిర్యో బుద్ధేః పరతస్తు సః ||42||

ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మాన మాత్మనా |
జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూప దురాసదమ్ || 43||

ఓమ్
ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు
బ్రహ్మవిద్యాయామ్ యోగ శాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మయోగోనామ
తృతీయోఽధ్యాయః |

||ఓమ్ తత్ సత్ ||