||భగవద్గీత ||

||ఐదవ అధ్యాయమ ||

||కర్మ సన్న్యాస యోగము- శ్లోకములు ||

Sloka text in Devanagari, Kannada, Gujarati, Telugu, English

||ఓమ్ తత్ సత్||
శ్రీమద్భగవద్గీత
పంచమోఽధ్యాయము
కర్మ సన్యాస యోగము

అర్జున ఉవాచ:

సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగంచ శంససి |
యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ ||1||

శ్రీభగవానువాచ:

సన్న్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్శ్రేయసకరావుభౌ |
తయోస్తు కర్మసన్న్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే ||2||

జ్ఞేయస్స నిత్య సన్న్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాఙ్క్షతి |
నిర్ద్వన్ద్వో హి మహాబాహో సుఖం బన్ధాత్ప్రముచ్యతే ||3||

సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదన్తి న పణ్దితాః |
ఏకమప్యాస్థితః సమ్యక్ ఉభయోర్విన్దతే ఫలమ్ ||4||

యత్సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే |
ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి ||5||

సన్న్యాసస్తు మహాబాహో మునిర్బ్రహ్మ న చిరేణాధిగచ్ఛతి |
యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ న చిరేణాధిగచ్ఛతి ||6||

యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేన్ద్రియః |
సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే ||7||

నైవకించిత్కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్త్వవిత్ |
పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్ అశ్నన్ గచ్ఛన్ స్వపన్ శ్వసన్||8||

ప్రలపన్ విశృజన్ గృహణన్ ఉన్మిషన్నిమిషన్నపి |
ఇన్ద్రియాణీన్ద్రియార్థేషు వర్తన్త ఇతి ధారయన్ ||9||

బ్రహ్మాణ్యాధాయ కర్మాణి సజ్ఙం త్యక్త్వా కరోతి యః|
లిప్యతే న స పాపేన పద్మ పత్ర మివాంభసా ||10||

కాయేన మనసా బుధ్యా కేవలైరిన్ద్రియైరపి |
యోగినః కర్మ కుర్వన్తి సంగం త్యక్త్వాఽఽత్మశుద్ధయే ||11||

యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా శాన్తిమాప్నోతి నైష్ఠికీమ్|
అయుక్తః కామ కారేణ ఫలేసక్తో నిబధ్యతే || 12||

సర్వ కర్మాణి మనసా సన్న్యస్యాస్తే సుఖం వశీ |
నవద్వారే పురే దేహీ నైవ కుర్వన్నకారయన్ ||13||

న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః |
న కర్మఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే ||14||

నాదత్తే కస్యచిత్పాపం న చైవ సుకృతం విభుః |
అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యన్తి జన్తవః ||15||

జ్ఞానేన తుతదజ్ఞానం యేషాం నాశితమాత్మనః |
తేషామాదిత్యవత్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరమ్ ||16||

తద్బుద్ధయ స్తదాత్మానః తన్నిష్ఠాస్తత్పరాయణాః |
గచ్ఛన్త్యపునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః ||17||

విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని |
శునిచైవ శ్వపాకే చ పణ్దితాః సమదర్శినః ||18||

ఇహైవ తైర్జితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః |
నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాద్బ్రహ్మణి తే స్థితాః ||19||

న ప్రహృష్యేత్ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ప్రాప్య చా ప్రియమ్|
స్థిరబుద్ధి రసమ్మూఢో బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మణి స్థితః||20||

బాహ్యస్పర్షేష్వేసక్తాత్మా విన్దన్త్యాత్మని స్థితమ్|
స బ్రహ్మయోగ యుక్తాత్మా సుఖమక్షయమశ్నుతే ||21||

యే హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే |
ఆద్యన్తవన్తః కౌన్తేయ న తేషు రమతే బుధః ||22||

శక్నోతీహైవ యస్సోఢుం ప్రాక్ఛరీరవిమోక్షనాత్ |
కామక్రోదోద్భవం వేగం స యుక్తః స సుఖీ నరః ||23||

యోఽన్తఃసుఖోఽన్తరారామః తథాన్తర్జ్యోతిరేవ చ |
స యోగీ బ్రహ్మనిర్వాణం బ్రహ్మభూతోఽధిగచ్ఛతి ||24||

లభన్తే బ్రహ్మనిర్వాణం ఋషయః క్షీణకల్మషాః |
ఛిన్నద్వైధా యతాత్మానః సర్వభూత హితే రతాః ||25||

కామ కోధవియుక్తానాం యతీనాం యత చేతసామ్ |
అభితో బ్రహ్మనిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనామ్ ||26||

స్పర్సాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాన్ చక్షుశ్చైవాన్తరే భ్రువోః|
ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నసాభ్యాణ్తరచారిణౌ || 27||

యతేన్ద్రియమనోబుద్ధిః మునిర్మోక్ష పరాయణః |
విగతేచ్ఛా భయక్రోధో యస్సదాముక్త ఏవ సః ||28||

భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరమ్|
సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాన్తిమృచ్చతి ||29||

ఇతి శ్రీమద్భవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మసన్న్యాసయోగోనామ
పంచమోఽధ్యాయః
ఓమ్ తత్ సత్

ఐదవ