Bhagavadgita !

Chapter 8

Akshara ParabrahmaYoga - Slokas!

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

ભગવદ્ગીત
અષ્ઠમોઽધ્યાયઃ
અક્ષરપરબ્રહ્મ યોગઃ

અર્જુન ઉવાચ:

કિં તદ્બ્રહ્મ કિમધ્યાત્મં કિં કર્મ પુરુષોત્તમ |
અધિભૂતં ચ કિં પ્રોક્તં અધિદૈવં કિમુચ્યતે ||1||

અધિયજ્ઞઃ કથં કોઽત્ર દેહેઽસ્મિન્ મધુસૂદન|
પ્રાયાણકાલે ચ કથમ્ જ્ઞેયોઽસિ નિયતાત્મભિઃ || 2||

શ્રી ભગવાનુવાચ:

અક્ષરં બ્રહ્મ પરં સ્વભાવોઽધ્યાત્મમુચ્યતે|
ભૂતભાવોદ્ભવકરો વિસર્ગઃ કર્મસંજ્ઞિતઃ ||3||

અધિભૂતં ક્ષરો ભાવઃ પુરુષાશ્ચાધિદૈવતમ્ |
અધિયજ્ઞોઽહમેવાત્ર દેહે દેહભૃતાં વર||4||

અન્તકાલેચ મામેવ સ્મરન્મુક્ત્વા કળેબરમ્|
યઃ પ્રયાતિ સ મદ્ભાવં યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ||5||

યં યં વાપિ સ્મરન્ભાવં ત્યજત્યન્તે કળેબરં|
તં તમેવૈતિ કૌન્તેય સદા તદ્ભાવ ભાવિતઃ ||6||

તસ્માત્ સર્વેષુકાલેષુ મામનુસ્મરયુધ્ય ચ |
મય્યર્પિત મનોબુદ્ધિઃ મામેવૈષ્યસ્યસંશયઃ ||7||

અભ્યાસયોગયુક્તેન ચેતસા નાન્યગામિના |
પરમં પુરુષં દિવ્યં યાતિ પાર્થાનુચિન્તયન્ ||8||

કવિં પુરાણમનુશાસિતાર
મનોરણીયાંસમનુસ્મરેદ્યઃ|
સર્વસ્યધાતારમચિન્ત્યરૂપં
આદિત્યવર્ણં તમસઃ પુરસ્તાત્ ||9||

પ્રયાણકાલે મનસાઽચલેન
ભક્ત્ય યુક્તો યોગબલેન ચૈવ|
ભ્રુવોર્મધ્યે પ્રાણમાવેશ્ય સમ્યક્
સ તં પરં પુરુષં ઉપેતિ દિવ્યં||10||

યદક્ષરં વેદ વિદો વદન્તિ
વિશન્તિ યદ્યતયો વીતરાગાઃ|
યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્યં ચરન્તિ
તત્તેપદં સંગ્રહેણ પ્રવક્ષ્યે ||11||

સર્વદ્વારાણિ સંયમ્ય મનો હૃદિનિરુધ્યચ |
મૂર્ધ્ન્યાધાયાત્મનઃ પ્રાણમાસ્થિતો યોગધારણામ્||12||

ઓમ્ ઇત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ વ્યાહરન્મામનુસ્મરન્ |
યઃ પ્રયાતિ ત્યજન્ દેહં સ યાતિ પરમાં ગતિમ્||13||

અનન્યચેતાઃ સતતં યોમાં સ્મરતિ નિત્યશઃ|
તસ્યાહં સુલભઃ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિનઃ ||14||

મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમશાશ્વતમ્ |
નાપ્નુવન્તિ મહાત્માનઃ સંસિદ્ધિં પરમાં ગતિમ્||15||

અબ્રહ્મભવનાલ્લોકાઃ પુનરાવર્તિનોઽર્જુન |
મામુપેત્યતુ કૌન્તેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે ||16||

સહસ્રયુગપર્યન્તં અહર્યદ્બ્રહ્મણો વિદુઃ|
રાત્રિં યુગસહસ્રાન્તાં તેઽહોરાત્રવિદો જનાઃ ||17||

અવ્યક્તાદ્વ્યક્તયઃ સર્વાઃ પ્રભવન્ત્યહરાગમે |
રાત્ર્યાગમે પ્રલીયન્તે તત્રૈવાવ્યક્ત સંજ્ઞકે ||18||

ભૂતગ્રામઃ સ એવાયં ભૂત્વા ભૂત્વા પ્રલીયતે|
રાત્ર્યાગમેઽવશઃ પાર્થ પ્રભવત્યહરાગમે ||19||

પરસ્તસ્માત્તુ ભાવોઽન્યો અવ્યક્તોઽવ્યક્તાત્ સનાતનઃ |
યસ્સ સર્વેષુ ભૂતેષુ નશ્યત્સુ ન વિનશ્યતિ ||20||

અવ્યક્તોઽક્ષર ઇત્યુક્તઃ તમાહુઃ પરમાં ગતિમ્|
યં પ્રાપ્ય નનિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ || 21||

પુરુષઃ સ પાર્થ ભક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા |
યસ્યાન્તઃસ્થાનિ ભૂતાનિ યેન સર્વમિદં તતમ્||22||

યત્રકાલે ત્વનાવૃત્તિં આવૃત્તિં ચૈવ યોગિનઃ |
પ્રયાતા યાન્તિ તં કાલં વક્ષ્યામિ ભરતર્ષભ ||23||

અગ્નિજ્યોતિરહશ્શુક્લ ષ્ષણ્માસા ઉત્તરાયણમ્ |
તત્ર પ્રયાતા ગચ્છન્તિ બ્રહ્મ બ્રહ્મવિદો જનાઃ ||24||

ધૂમોરાત્રિઃ તદા કૃષ્ણ ષ્ષણ્માસા દક્ષિણાયણમ્|
તત્ર ચાન્દ્રમસં જ્યોતિર્યોગી પ્રાપ્ય નિવર્તતે ||25||

શુક્લકૃષ્ણે ગતી હ્યેતે જગતઃ શાશ્વતે મતે |
એકયાયત્યનાવૃતિમ્ અન્યયાઽવર્તતે પુનઃ ||26||

નૈતે સૃતી પાર્થ જાનન્યોગી મુહ્યતિ કશ્ચન |
તસ્માત્સર્વેષુ કાલેષુ યોગયુક્તોભવાર્જુન ||27||

વેદેષુયજ્ઞેષુ તપસ્સુ ચૈવ
દાનેષુ યત્પુણ્યફલં પ્રદિષ્ઠં|
અત્યેતિ તત્સર્વમિદં વિદિત્વા
યોગી પરં સ્થાનમુપૈતિ ચાદ્યમ્||28||

ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે
શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે અક્ષરપરબ્રહ્મયોગોનામ
અષ્ટમોઽધ્યાયઃ
ઓં તત્ સત્