||భగవద్గీత ||

|| ఎనిమిదవ అధ్యాయము ||

||అక్షరపరబ్రహ్మ యోగము- శ్లోకములు ||

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

|| Om tat sat ||

భగవద్గీత
ఎనిమిదవ అధ్యాయము
అక్షరపరబ్రహ్మ యోగము

అర్జున ఉవాచ:

కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ |
అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే ||1||

అధియజ్ఞః కథం కోఽత్ర దేహేఽస్మిన్ మధుసూదన|
ప్రాయాణకాలే చ కథమ్ జ్ఞేయోఽసి నియతాత్మభిః || 2||

శ్రీ భగవానువాచ:

అక్షరం బ్రహ్మ పరం స్వభావోఽధ్యాత్మముచ్యతే|
భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మసంజ్ఞితః ||3||

అధిభూతం క్షరో భావః పురుషాశ్చాధిదైవతమ్ |
అధియజ్ఞోఽహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర||4||

అన్తకాలేచ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కళేబరమ్|
యః ప్రయాతి స మద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః||5||

యం యం వాపి స్మరన్భావం త్యజత్యన్తే కళేబరం|
తం తమేవైతి కౌన్తేయ సదా తద్భావ భావితః ||6||

తస్మాత్ సర్వేషుకాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ |
మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామేవైష్యస్యసంశయః ||7||

అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా |
పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచిన్తయన్ ||8||

కవిం పురాణమనుశాసితార
మనోరణీయాంసమనుస్మరేద్యః|
సర్వస్యధాతారమచిన్త్యరూపం
ఆదిత్యవర్ణం తమసః పురస్తాత్ ||9||

ప్రయాణకాలే మనసాఽచలేన
భక్త్య యుక్తో యోగబలేన చైవ|
భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్
స తం పరం పురుషం ఉపేతి దివ్యం||10||

యదక్షరం వేద విదో వదన్తి
విశన్తి యద్యతయో వీతరాగాః|
యదిచ్ఛన్తో బ్రహ్మచర్యం చరన్తి
తత్తేపదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే ||11||

సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనో హృదినిరుధ్యచ |
మూర్ధ్న్యాధాయాత్మనః ప్రాణమాస్థితో యోగధారణామ్||12||

ఓమ్ ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్మామనుస్మరన్ |
యః ప్రయాతి త్యజన్ దేహం స యాతి పరమాం గతిమ్||13||

అనన్యచేతాః సతతం యోమాం స్మరతి నిత్యశః|
తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః ||14||

మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతమ్ |
నాప్నువన్తి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతిమ్||15||

అబ్రహ్మభవనాల్లోకాః పునరావర్తినోఽర్జున |
మాముపేత్యతు కౌన్తేయ పునర్జన్మ న విద్యతే ||16||

సహస్రయుగపర్యన్తం అహర్యద్బ్రహ్మణో విదుః|
రాత్రిం యుగసహస్రాన్తాం తేఽహోరాత్రవిదో జనాః ||17||

అవ్యక్తాద్వ్యక్తయః సర్వాః ప్రభవన్త్యహరాగమే |
రాత్ర్యాగమే ప్రలీయన్తే తత్రైవావ్యక్త సంజ్ఞకే ||18||

భూతగ్రామః స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే|
రాత్ర్యాగమేఽవశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే ||19||

పరస్తస్మాత్తు భావోఽన్యో అవ్యక్తోఽవ్యక్తాత్ సనాతనః |
యస్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి ||20||

అవ్యక్తోఽక్షర ఇత్యుక్తః తమాహుః పరమాం గతిమ్|
యం ప్రాప్య ననివర్తన్తే తద్ధామ పరమం మమ || 21||

పురుషః స పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా |
యస్యాన్తఃస్థాని భూతాని యేన సర్వమిదం తతమ్||22||

యత్రకాలే త్వనావృత్తిం ఆవృత్తిం చైవ యోగినః |
ప్రయాతా యాన్తి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ ||23||

అగ్నిజ్యోతిరహశ్శుక్ల ష్షణ్మాసా ఉత్తరాయణమ్ |
తత్ర ప్రయాతా గచ్ఛన్తి బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదో జనాః ||24||

ధూమోరాత్రిః తదా కృష్ణ ష్షణ్మాసా దక్షిణాయణమ్|
తత్ర చాన్ద్రమసం జ్యోతిర్యోగీ ప్రాప్య నివర్తతే ||25||

శుక్లకృష్ణే గతీ హ్యేతే జగతః శాశ్వతే మతే |
ఏకయాయత్యనావృతిమ్ అన్యయాఽవర్తతే పునః ||26||

నైతే సృతీ పార్థ జానన్యోగీ ముహ్యతి కశ్చన |
తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తోభవార్జున ||27||

వేదేషుయజ్ఞేషు తపస్సు చైవ
దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్ఠం|
అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా
యోగీ పరం స్థానముపైతి చాద్యమ్||28||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అక్షరపరబ్రహ్మయోగోనామ
అష్టమోఽధ్యాయః
ఓం తత్ సత్