||భగవద్గీత ||

|| తొమ్మిదవ అధ్యాయము ||

||రాజ విద్యా రాజగుహ్య యోగము- శ్లోకములు ||

Select Sloka text in Devanagari, Telugu, Kannada, Gujarati, or English

|| Om tat sat ||

ఓమ్
శ్రీ భగవద్గీత
తొమ్మిదవ అధ్యాయము
రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగము.

శ్రీ భగవానువాచ:

ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే|
జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యత్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్||1||

రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమమ్|
ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయమ్||2||

అశ్రద్ధధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరన్తప|
అప్రాప్య మాం నివర్తన్తే మృత్యు సంసారవర్త్మని||3||

మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా|
మత్థ్సాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వవస్థితః||4||

న చ మత్థ్సాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరమ్|
భూతభృన్నచ భూతస్థో మమాత్మా భూతభావనః||5||

యథాఽఽకాశస్థితో నిత్యం వాయుస్సర్వత్రగో మహాన్|
తథా సర్వాణి భూతాని మత్థ్సానీత్యుపధారయ ||6||

సర్వ భూతాని కౌన్తేయ ప్రకృతిం యాన్తి మామికామ్|
కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహమ్||7||

ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః|
భూతగ్రామమిమం కృత్స్నమవశం ప్రకృతేర్వశాత్||8||

న చ మాం తాని కర్మాణి నిబధ్నన్తి ధనంజయ|
ఉదాసీనవదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు||9||

మయాఽధ్యక్షేణ ప్రకృతిః సూయతే స చరాచరమ్|
హేతునానేన కౌన్తేయ జగద్విపరివర్తతే||10||

అవజానన్తి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితమ్|
పరం భావమజానన్తో మమ భూతమహేశ్వరమ్||11||

మోఘశా మోఘకర్మాణో మోఘజ్ఞానా విచేతసః|
రాక్షసీ మాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః||12||

మహాత్మనస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితః|
భజన్త్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయమ్||13||

సతతం కీర్తయన్తో మాం యతన్తశ్చ దృఢవ్రతాః |
నమస్యన్తశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే||14||

జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజన్తో మాముపాసతే|
ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖమ్||15||

అహం క్రతుః అహం యజ్ఞః స్వధాహమహమౌషధమ్|
మన్త్రోఽహమహమేవాజ్యం అహమగ్నిరహం హుతమ్||16||

పితాఽహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః |
వేద్యం పవిత్రమోంకార ఋక్సామయజురేవచ ||17||

గతిర్భర్తా ప్రభుస్సాక్షీ నివాసశ్శరణం సుహృత్|
ప్రభవః ప్రళయః స్థానం నిధానం బీజమవ్యయమ్||18||

తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ|
అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహమర్జున||19||

త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూతపాపా
యజ్ఞైర్విష్టా స్వర్గతిం ప్రార్థయన్తే|
తే పుణ్యమాసాద్య సురేన్ద్రలోక
మశ్నన్తి దివ్యాన్దివి దేవభోగాన్||20||

తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం
క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి|
ఏవం త్రయీధర్మం అనుప్రపన్నా
గతాగతం కామకామా లభన్తే||21||

అనయాశ్చిన్తయన్తో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే |
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్||22||

యేఽప్యన్న్యదేవతా భక్తా యజన్తే శ్రద్ధయాన్వితః |
తేఽపి మామేవ కౌన్తేయ యజన్త్యవిధిపూర్వకమ్||23||

అహం హి సర్వ యజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవచ |
న తు మామభిజానన్తి తత్త్వేనాతశ్చ్యవన్తి తే||24||

యాన్తి దేవవ్రతా దేవాన్ పిత్రూన్ యాన్తి పితృవ్రతాః|
భూతాని యాన్తి భూతేజ్యా యాన్తి మద్యాజినోఽపి మామ్||25||

పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి|
తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః||26||

యత్కరోసి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్|
యత్తపస్యసి కౌన్తేయ తత్కురుష్వ మదర్పణమ్||27||

శుభాశుభఫలై రేవం మోక్ష్యసే కర్మబంధనైః|
సన్న్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి||28||

సమోఽహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యోఽస్తి న ప్రియః|
యే భజన్తి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహమ్||29||

అపిచేత్సు దురాచారో భజతే మామనన్యభాక్|
సాధురేవ స మన్తవ్యః సమ్యగ్వ్యవసితో హి సః||30||

క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాన్తిం నిగచ్ఛతి|
కౌన్తేయ ప్రతిజానీహ నమే భక్తః ప్రణశ్యతి||31||

మాం హి పార్థ వ్యపాస్రిత్య యేఽపి స్యుః పాపయోనయః|
స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః తేఽపి యాన్తి పరాంగతిమ్||32||

కిం పునర్బ్రహ్మణాః పుణ్యా భక్తా రాజర్షయస్తదా|
అనిత్యం అసుఖం లోకమిమం ప్రాప్య భజస్వమామ్||33||

మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీమాం నమస్కురు|
మామేవైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః||34||

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగోనామ
నవమోఽధ్యాయః
ఓం తత్ సత్