SriRama Pattabhisheka ghatta !

II ಶ್ರೀರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಘಟ್ಟಃII

II श्रीराम पट्टाभिषेक घट्टं II

|||| ಶ್ರೀರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಘಟ್ಟಃ ||

|| ಶ್ರೀರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಘಟ್ಟಃ ||

ತತಸ್ಸ ಪ್ರಯತೋ ವೃದ್ಧೋ ವಶಿಷ್ಠೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಸ್ಸಹ |
ರಾಮಂ ರತ್ನಮಯೇ ಪೀಠೇ ಸಹಸೀತಂ ನ್ಯವೇಶಯತ್ ||

ವಸಿಷ್ಠೋ ವಾಮದೇವಶ್ಚ ಜಾಬಾಲಿರಥ ಕಾಶ್ಯಪಃ |
ಕಾತ್ಯಾಯನಸ್ಸುಯಜ್ಞಶ್ಚ ಗೌತಮೋ ವಿಜಯಸ್ತಥಾ ||

ಅಭ್ಯಷಿಂಚನ್ ನರವ್ಯಾಘ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ಸುಗಂಧಿನಾ |
ಸಲಿಲೇನ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ವಸವೋ ವಾಸವಂ ಯಥಾ ||

ಋತ್ವಿಗ್ಬಿಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಪೂರ್ವಂ ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಮಂತ್ರಿಭಿಸ್ತದಾ |
ಯೋಧೈ ಶ್ಚೈವಾಭ್ಯಷಿಂಚಂಸ್ತೇ ಸಂಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ ಸನೈಗಮೈಃ ||

ಸರ್ವೌಷ ಧಿರಸ್ತೆರ್ದಿವ್ಯೈಃ ದೈವತೇರ್ನಭಸಿ ಸ್ಥಿತೈಃ |
ಚತುರ್ಭಿರ್ಲೋಕಪಾಲೈಶ್ಚ ಸರ್ವೇರ್ದೇವೈಶ್ಚ ಸಂಗತೈಃ ||

ಛತ್ರಂ ತು ತಸ್ಯ ಜಗ್ರಾಹ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಪಾಂಡುರಂ ಶುಭಮ್|
ಶ್ವೇತಂ ಚ ವಾಲವ್ಯಜನಂ ಸುಗ್ರೀವೋ ವಾನರೇಶ್ವರಃ ||

ಅಪರಂ ಚಂದ್ರ ಸಂಕಾಶಂ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರೋ ವಿಭೀಷಣಃ |
ಮಾಲಾಂ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವಪುಷಾ ಕಾಂಚನೀಂ ಶತಪುಷ್ಕರಾಮ್ ||

ರಾಘವಾಯ ದದೌ ವಾಯುಃ ವಾಸವೇನ ಪ್ರಚೋದಿತಃ |
ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಮಣಿರತ್ನ ವಿಭೀಷಿತಮ್ ||

ಮುಕ್ತಾಹಾರಂ ನರೇಂದ್ರಾಯ ದದೌ ಶಕ್ರ ಪ್ರಚೋದಿತಃ |
ಪ್ರಜಗುರ್ದೇವಗಂಧರ್ವಾಃ ನನೃತುಶ್ಚಾಪ್ಸರೋಗಣಾಃ ||

ಅಭಿಷೇಕೇ ತದರ್ಹಸ್ಯ ತದಾ ರಾಮಸ್ಯ ಧೀಮತಃ|
ಭೂಮಿಸ್ಸಸ್ಯವತೀಶ್ಚೈವ ಫಲವಂತಶ್ಚ ಪಾದಪಾಃ || 10 ||

ಗಂಧವಂತಿ ಚ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಬಭೂವೂ ರಾಘವೋತ್ಸವೇ |
ಸಹಸ್ರಶತಮಶ್ವಾನಾಂ ಧೇನೂನಾಂ ಚ ಗವಾಂ ತಥಾ ||

ದದೌ ಶತಮ್ ವೃಷಾನ್ ಪೂರ್ವಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯೋ ಮನುಜರ್ಷಭಃ
ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟೀರ್ಹಿರಣ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ದದೌ ಪುನಃ ||

ನಾನಾಭರಣ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಮಹಾರ್ಹಾಣಿ ಚ ರಾಘವಃ |
ಅರ್ಕ ರ ಸ್ಮಿ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಕಾಂಚನೀಂ ಮಣಿವಿಗ್ರಹಮ್ ||

ಸುಗ್ರೀವಾಯ ಸ್ರಜಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಯಚ್ಚನ್ಮನುಜರ್ಷಭಃ |
ವೈಡೂರ್ಯಮಣಿ ಚಿತ್ರೇ ಚ ವಜ್ರರತ್ನ ವಿಭೂಷಿತೇ |

ವಾಲಿಪುತ್ರಾಯ ಧ್ರುತಿಮಾನ್ ಅಂಗದಾಯಾಂಗದೇ ದದೌ |
ಮಣಿ ಪ್ರವರಜುಷ್ಟಂಚ ಮುಕ್ತಾಹಾರಮನುತ್ತಮಮ್ ||

ಸೀತಾಯೈ ಪ್ರದದೌ ರಾಮಃ ಚಂದ್ರರಶ್ಮಿಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಅರಜೇ ವಾಸಸೀ ದಿವ್ಯೇ ಶುಭಾನ್ಯಾಭರಣಾನಿ ಚ ||

ಅವೇಕ್ಷಮಾಣಾ ವೈದೇಹೀ ಪ್ರದದೌ ವಾಯುಸೂನವೇ |
ಅವಮುಚ್ಯಾತ್ಮನಃ ಕಂಠಾತ್ ಹಾರಂ ಜನಕನಂದಿನೀ ||

ಅವೈಕ್ಷತ ಹರೀನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಭರ್ತಾರಂ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ|
ತಾಮಿಂಗಿತಜ್ಞಸ್ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಬಭಾಷೇ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್ ||

ಪ್ರದೇಹಿ ಸುಭಗೇ ಹಾರಂ ಯಸ್ಯ ತುಷ್ಟಾಸಿ ಭಾಮಿನಿ |
ಪೌರುಷಂ ವಿಕ್ರಮೋ ಬುದ್ಧಿಃ ಯಸ್ಮಿನ್ನೇತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ||

ದದೌ ಸಾ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ತಂ ಹಾರಮಸಿತೇಕ್ಷಣಾ |
ಹನುಮಾಂಸ್ತೇನ ಹಾರೇಣ ಶುಶುಭೇ ವಾನರರ್ಷಭಃ || 20 ||

ಚಂದ್ರಾಂಶುಚಯಗೌರೇಣ ಶ್ವೇತಾಭ್ರೇಣ ಯಥಾಚಲಃ |
ತತೋ ದ್ವಿವಿದಮೈಂದಾಭ್ಯಾಂ ನೀಲಾಯ ಚ ಪರಂತಪಃ ||

ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಗುಣಾನ್ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರದದೌ ವಸುದಾಧಿಪ |
ಸರ್ವವಾನರವೃದ್ಧಾಶ್ಚ ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ವಾನರೇಶ್ವರಾಃ ||

ವಾಸೋಭಿರ್ಭೂಷಣೈಶ್ಚೈವ ಯಥಾರ್ಹಂ ಪ್ರತಿಪೂಜಿತಾಃ |
ವಿಭೀಷಣೋಥ ಸುಗ್ರೀವೋ ಹನುಮಾನ್ ಜಾಂಬವಾಂಸ್ತಥಾ ||

ಸರ್ವವಾನರ ಮುಖ್ಯಾಶ್ಚ ರಾಮೇಣಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಾ |
ಯಥಾರ್ಹಂ ಪೂಜಿತಾಃ ಸರ್ವೈಃ ಕಾಮೈರತ್ನೈಶ್ಚ ಪುಷ್ಕಲೈಃ ||

ಪ್ರಹೃಷ್ಟಮನಸ್ಸರ್ವೇ ಜಗ್ಮುರೇವ ಯಥಾಗತಮ್ |
ದೃಷ್ಟಾ ಸರ್ವೇ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ತತಸ್ತೇ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಾಃ ||

ವಿಸೃಷ್ಟಾಃ ಪಾರ್ಥಿವೇಂದ್ರೇಣ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಮಭ್ಯುಪಾಗಮನ್ |
ಸುಗ್ರೀವೋ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಾಮಾಭಿಷೇಚನಮ್ ||

ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕುಲಧನಂ ರಾಜಾ ಲಂಕಾಂ ಪ್ರಾಯಾದ್ವಿಭೀಷಣಃ |
ಸರಾಜ್ಯ ಮಖಿಲಂ ಶಾಸನ್ ನಿಹತಾರಿರ್ಮಹಾಯಶಾಃ ||

ರಾಘವಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಶಶಾಸ ಪರಯಾಮುದಾ |
ಉವಾಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ರಾಮೋ ಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಧರ್ಮ ವತ್ಸಲಃ ||

ಅತಿಷ್ಠ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಮಯಾ ಸಹೇಮಾಂ
ಗಾಂ ಪೂರ್ವರಾಜಾಧ್ಯುಷಿತಾಂ ಬಲೇನ |
ತುಲ್ಯಂ ಮಯಾ ತ್ವಂ ಪಿತೃಭಿಃ ಧೃತ ಯಾ
ತಾಂ ಯೌವರಾಜ್ಯೇ ಧುರಮುಧ್ವಹಸ್ವ ||

ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಪರ್ಯನುನೀಯಮಾನೋ
ಯಥಾ ನ ಸೌಮಿತ್ರಿರುಪೈತಿ ಯೋಗಮ್ |
ನಿಯುಜ್ಯಮಾನೋಪಿ ಚ ಯೌವರಾಜ್ಯೇ
ತತೋಭ್ಯಷಿಂಚದ್ಭರತಂ ಮಹಾತ್ಮಾ || 30 ||

ಪೌಂಡರೀಕಾಶ್ವಮೇಧಾಭ್ಯಾಂ ವಾಜಪೇಯೇನ ಚಾಸಕೃತ್ |
ಅನ್ಯೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ಯಜ್ಞೈಃ ಅಯಜತ್ ಪಾರ್ಥಿವರ್ಷಭಃ ||

ರಾಜ್ಯ ದಶ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವರ್ಷಾಣಿ ರಾಘವಃ |
ಶತಾ ಶ್ವಮೇಧಾನಾಜಹ್ರೇ ಸದಶ್ವಾನ್ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಾನ್ ||

ಆಜಾನುಲಂಬಬಾಹುಸ್ಸ ಮಹಾಸ್ಕಂಧಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಚರೋ ರಾಮಃ ಪೃಥ್ವೀಮನ್ವಪಾಲಯತ್ ||

ರಾಘವಶ್ಚಾಪಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರಾಜ್ಯಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಈಜೈ ಬಹುವಿಧೈರ್ಯಜ್ಞೈಃ ಸಸುಹೃತ್ ಜ್ಞಾತಿಬಾಂಧವಃ ||

ನ ಪರ್ಯದೇವನ್ ವಿಧವಾ ನ ಚ ವ್ಯಾಳಕೃತಂ ಭಯಮ್ |
ನ ವ್ಯಾಧಿಜಂ ಭಯಂ ವಾಸಿ ರಾಮೇ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಶಾಸತಿ ||

ನಿರ್ದಸ್ಯುರಭವಲ್ಲೋಕೋ ನಾನರ್ಥಃ ಕಂಚಿದಸ್ಪೃಶತ್ |
ನಚಸ್ಮ ವೃದ್ಧಾ ಬಾಲಾನಾಂ ಪ್ರೇತಕಾರ್ಯಾಣಿ ಕುರ್ವತೇ ||

ಸರ್ವಂ ಮುದಿತ ಮೇವಾಸೀತ್ ಸರ್ವೋ ಧರ್ಮಪರೋ ಭವತ್ |
ರಾಮಮೇವಾನುಪಶ್ಯಂತೋ ನಾಭ್ಯಹಿಂಸನ್ ಪರಸ್ಪರಮ್ ||

ಆಸನ್ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ತಥಾ ಪುತ್ತ್ರಸಹಸ್ರಿಣಃ |
ನಿರಾಮಯಾ ವಿಶೋಕಾಶ್ಚ ರಾಮೇ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಶಾಸತಿ ||

ರಾಮೋ ರಾಮೋ ರಾಮ ಇತಿ ಪ್ರಜಾನಾಮಭವನ್ ಕಥಾಃ |
ರಾಮಭೂತಂ ಜಗದಭೂತ್ ರಾಮೇ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಶಾಸತಿ ||

ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪಾ ನಿತ್ಯ ಫಲಾಃ ತರವಃ ಸ್ಕಂಧವಿಸ್ತೃತಾಃ |
ಕಾಲೇ ವರ್ಷೀಚ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಸುಖಸ್ಪರ್ಶಶ್ಚ ಮಾರುತಃ || 30 ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಃ ವೈಶ್ಯಾಃ ಶುದ್ರಾ ಲೋಭವಿವರ್ಜಿತಾಃ |
ಸ್ವಕರ್ಮಸು ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ತುಷ್ಟಾಃ ಸ್ವೈರೇವ ಕರ್ಮಭಿಃ ||

ಆಸನ್ ಪ್ರಜಾ ಧರ್ಮರತಾ ರಾಮೇ ಶಾಸತಿ ನಾನೃತಾಃ |
ಸರ್ವೇ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನಾಃ ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮ ಪರಾಯಣಾಃ ||

ದಶವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದಶವರ್ಷ ಶತಾನಿಚ |
ಭಾತೃಭಿಸ್ಸಹಿತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮೋ ರಾಜ್ಯಮಕಾರಯತ್ ||

ಧರ್ಮ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಚ ವಿಜಯಾವಹಮ್ |
ಆದಿಕಾವ್ಯಮಿದಂ ತ್ವಾರ್ಷಂ ಪುರಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿನಾ ಕೃತಮ್ ||

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾಲ್ಲೋಕೇ ನರಃ ಪಾಪಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ |
ಪುತ್ರಕಾಮಾಸ್ತು ಪುತ್ರಾನ್ ವೈ ಧನಕಾಮೋ ಧನಾನಿ ಚ ||

ಲಭತೇ ಮನುಜೇ ಲೋಕೇ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾಮಾಭಿಷೇಚನಮ್ |
ಮಹೀಮ್ ವಿಜಯತೇ ರಾಜಾ ರಿಪೂಂಶ್ಚಾಪ್ಯಧಿತಿಷ್ಠತಿ ||

ರಾಘವೇಣ ಯಥಾ ಮಾತಾ ಸುಮಿತ್ರಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಚ |
ಭರತೇನೈವ ಕೈಕೇಯೀ ಜೀವಪುತ್ರಸ್ತಥಾ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾಮಾಯಣಮಿದಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಶ್ಚ ವಿಂದತಿ |
ರಾಮಸ್ಯ ವಿಜಯಂಚೈವ ಸರ್ವಮಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ ||

ಶೃಣೋತಿ ಯ ಇದಂ ಕಾವ್ಯಂ ಅರ್ಷಂ ವಾಲ್ಮಿಕಿನಾ ಕೃತಮ್
ಶ್ರದ್ಧದಾನೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ದುರ್ಗಾಣ್ಯತಿತರತ್ಯಸೌ ||

ಸಮಾಗಮ್ಯ ಪ್ರವಾಸಾಂತೇ ಲಭತೇ ಚಾಪಿ ಬಾಂಧವೈಃ
ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂಶ್ಚ ವರಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದಿಹ ರಾಘವಾತ್ || 50 ||

ಶ್ರವಣೇನ ಸುರಾಸ್ಸರ್ವೇ ಪ್ರೀಯಂತೇ ಸಂಪ್ರಶೃಣ್ವತಾಂ |
ವಿನಾಯಕಾಶ್ಚ ಶಾಮ್ಯಂತಿ ಗೃಹೇ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಯಸ್ಯವೈ ||

ವಿಜಯೇತ ಮಹೀಮ್ ರಾಜಾ ಪ್ರವಾಸೀ ಸ್ವಸ್ತಿಮಾನ್ ವ್ರಜೇತ್ |
ಸ್ತ್ರಿಯೋ ರಜಸ್ವಲಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪುತ್ರಾನ್ ಸೂಯುರನುತ್ತಮಾಮ್ ||

ಪೂಜಯಂಶ್ಚ ಪಠಂಶ್ಚೇಮಮ್ ಇತಿಹಾಸಂ ಪುರಾತನಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ದೀರ್ಘಮಾಯುರವಾಪ್ನುಯಾತ್ ||

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯೈರ್ ದ್ವಿಜಾತ್ |
ಇಶ್ವರ್ಯಂ ಪುತ್ರಲಾಭಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ||

ರಾಮಾಯಣಮಿದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಶುಣ್ವತಃ ಪಠತಸ್ಸದಾ |
ಪ್ರೀಯತೇ ಸತತಂ ರಾಮಃ ಸಹಿ ವಿಷ್ಣುಸ್ಸನಾತನಃ ||

ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಹರಿರ್ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಸಾಕ್ಷಾದ್ರಾಮೋ ರಘುಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶೇಷೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉಚ್ಯತೇ ||

ಕುಟುಂಬ ವೃದ್ಧಿಂ ಧನಧಾನ್ಯವೃದ್ಧಿಂ
ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚ ಮುಖ್ಯಾಸ್ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಚ|
ಶ್ರುತ್ವಾ ಶುಭಂ ಕಾವ್ಯಮಿದಂ ಮಹಾರ್ಥಂ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಾಂ ಭುವಿಚಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಂ ||

ಆಯುಷ್ಯ ಮಾರೋಗ್ಯಕರಂ ಯಶಸ್ಯಂ
ಸೌಭ್ರಾತೃಕಂ ಬುದ್ಧಿಕರಂ ಸುಖಂಚ |
ಶ್ರೋತವ್ಯ ಮೇತನ್ನಿಯಮೇನ ಸದ್ಭಿಃ
ಆಖ್ಯಾನಮೋಜಸ್ಕರಮೃದ್ಧಿಕಾಮೈಃ ||

ಏವಮೇತತ್ ಪುರಾವೃತ್ತಂ ಆಖ್ಯಾನಂ ಭದ್ರಮಸ್ತು ವಃ |
ಪ್ರವ್ಯಾಹರತ ವಿಸ್ರಬ್ಧಂ ಬಲಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರವರ್ಥತಾಮ್ ||

ದೇವಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಶ್ರವಣಾದ್ಗ್ರಹಣಾತ್ ತಥಾ |
ರಾಮಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರವಣಾತ್ ತುಷ್ಯಂತಿ ಪಿತರಸ್ತಥಾ || 60 ||

ಭಕ್ತ್ಯಾ ರಾಮಸ್ಯ ಯೇ ಚೇಮಾಂ ಸಂಹಿತಾಂ ಋಷಿಣಾ ಕೃತಾಮ್ |
ಲೇಖಯಂತೀಹ ಚ ವರಾಃ ತೇಷಾಂ ವಾಸಃ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪೇ || 61 ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ
ಯುದ್ಧಕಾಂಡೇ ಶ್ರೀರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋನಾಮ ಅಂತಿಮಸರ್ಗಃ ||
ಸಮಾಪ್ತಂ

-----