||Sundarakanda Slokas ||

|| Om tat sat ||

Stotra text in Devanagari, Kannada, Gujarati, English , Telugu

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂಗಳಾಶಸನಂ
(ಪ್ರಪತ್ತಿ ಽ ಮಂಗಳಂ)
ಮಂಗಳಂ ಕೌಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ |
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 1 ||
ವೇದವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲ ಮೂರ್ತಯೇ |
ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನ ರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 2 ||
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಂತರಂಗಾಯ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರೀ ಪತೇ |
ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಾಯ ಭವ್ಯರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 3 ||
ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ಸತತಂ ಭಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ |
ನಂದಿತಾಖಿಲ ಲೋಕಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 4 ||
ತ್ಯಕ್ತ ಸಾಕೇತ ವಾಸಾಯ ಚಿತ್ರಕೂಟ ವಿಹಾರಿಣೇ |
ಸೇವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಯಮಿನಾಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 5 ||
ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾಚ ಜಾನಕ್ಯಾಚಾಪ ಬಾಣಾಸಿ ಧಾರಿಣೇ |
ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಮಮ ಮಂಗಳಮ್ || 6 ||
ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ವಾಸಾಯ ಖರದೂಷಣ ಶತ್ರವೇ |
ಗೃಧ್ರರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 7 ||
ಸಾದರಂ ಶಬರೀ ದತ್ತ ಫಲಮೂಲ ಭಿಲಾಷಿಣೇ |
ಸೌಲಭ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ಸತ್ಯೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 8 ||
ಹನುಂತ್ಸಮವೇತಾಯ ಹರೀಶಾಭೀಷ್ಟ ದಾಯಿನೇ |
ವಾಲಿ ಪ್ರಮಧನಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 9 ||
ಶ್ರೀಮತೇ ರಘುವೀರಾಯ ಸೇತೂಲ್ಲಂಘಿತ ಸಿಂಧವೇ |
ಜಿತರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 10 ||
ವಿಭೀಷಣಕೃತೇ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಲಂಕಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ಶ್ರೀರಾಘವಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 11 ||
ಆಗತ್ಯನಗರೀಂ ದಿವ್ಯಾಮಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಸೀತಯಾ |
ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 12 ||
ಭ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವಸೇವ್ಯಾಯ ಭ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಜಾನಕೀ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 13 ||
ಶ್ರೀಸೌಮ್ಯ ಜಾಮಾತೃಮುನೇಃ ಕೃಪಯಾಸ್ಮಾನು ಪೇಯುಷೇ |
ಮಹತೇ ಮಮ ನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 14 ||
ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈರ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ |
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 15 ||
ರಮ್ಯಜಾ ಮಾತೃ ಮುನಿನಾ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ ಕೃತಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕರೋತು ಮಂಗಳಂ ಸದಾ ||
||ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂಗಳಾಶಸನಂ ಸಮಾಪ್ತಂ||

 


|| Om tat sat ||