||Bhaja Govindam Slokas ||

|| భజగోవిందమ్ ||

|| Om tat sat ||

( Slokas in this page follow the sequence of Bhaja Govindam publication of Chinmaya mission)

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

|| భజగోవిందమ్ ||

భజ గోవిన్దం భజ గోవిన్దం
గోవిన్దం భజ మూఢమతే |
సమ్ప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే
నహి నహి రక్షతి డుక్రిఞ్కరణే || 1 ||

మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం
కురు సద్బుద్ధిమ్ మనసి వితృష్ణామ్ |
యల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం
విత్తం తేన వినోదయ చిత్తమ్ || 2 ||

నారీ స్తనభర నాభీదేశం
దృష్ట్వా మా గా మోహావేశమ్ |
ఏతన్మాంస వసాది వికారం
మనసి విచిన్తయా వారం వారమ్ || 3 ||

నళినీ దళగత జలమతి తరళం
తద్వజ్జీవిత మతిశయ చపలమ్ |
విద్ధి వ్యాధ్యభిమాన గ్రస్తం
లోకం శోకహతం చ సమస్తమ్ || 4 ||

యావద్-విత్తోపార్జన సక్తః
తావన్-నిజపరివారో రక్తః |
పశ్చాజ్జీవతి జర్జర దేహే
వార్తాం కోఽపి న పృచ్ఛతి గేహే || 5 ||

యావత్-పవనో నివసతి దేహే
తావత్-పృచ్ఛతి కుశలం గేహే |
గతవతి వాయౌ దేహాపాయే
భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్ కాయే || 6 ||

బాల స్తావత్ క్రీడాసక్తః
తరుణ స్తావత్ తరుణీసక్తః |
వృద్ధ స్తావత్-చిన్తామగ్నః
పరమే బ్రహ్మణి కోఽపి న లగ్నః || 7 ||

కా తే కాన్తా కస్తే పుత్రః
సంసారోఽయమతీవ విచిత్రః |
కస్య త్వం వా కుత ఆయాతః
తత్వం చిన్తయ తదిహ భ్రాతః || 8 ||

సత్సఙ్గత్వే నిస్సఙ్గత్వం
నిస్సఙ్గత్వే నిర్మోహత్వమ్ |
నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్త్వం
నిశ్చలతత్త్వే జీవన్ముక్తిః || 9 ||

వయసి గతే కః కామవికారః
శుష్కే నీరే కః కాసారః |
క్షీణే విత్తే కః పరివారః
జ్ఞాతే తత్త్వే కః సంసారః || 10 ||

మా కురు ధనజన యౌవన గర్వం
హరతి నిమేషాత్-కాలః సర్వమ్ |
మాయామయమిదమఖిలం హిత్వా
బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విదిత్వా || 11 ||

దిన యామిన్యౌ సాయం ప్రాతః
శిశిర వసన్తౌ పునరాయాతః |
కాలః క్రీడతి గచ్ఛత్యాయుః
తదపి న ముఞ్చత్యాశావాయుః || 12 ||

కా తే కాన్తా ధన గత చిన్తా
వాతుల కిం తవ నాస్తి నియన్తా |
త్రిజగతి సజ్జన సఙ్గతిరేకా
భవతి భవార్ణవ తరణే నౌకా || 13 ||

జటిలో ముణ్డీ లుఞ్జిత కేశః
కాషాయాన్బర బహుకృత వేషః |
పశ్యన్నపి చ న పశ్యతి మూఢః
ఉదర నిమిత్తం బహుకృత వేషః || 14 ||

అఙ్గం గలితం పలితం ముణ్డం
దశన విహీనం జాతం తుణ్డమ్ |
వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దణ్డం
తదపి న ముఞ్చత్యాశా పిణ్డమ్ || 15 ||

అగ్రే వహ్నిః పృష్ఠే భానుః
రాత్రౌ చుబుక సమర్పిత జానుః |
కరతల భిక్షస్తరుతల వాసః
తదపి న ముఞ్చత్యాశా పాశః || 16 ||

కురుతే గఙ్గా సాగర గమనం
వ్రత పరిపాలనమథవా దానమ్
జ్ఞాన విహీనః సర్వమతేన
భజతి న ముక్తిం జన్మ శతేన || 17 ||

సురమన్దిర తరు మూల నివాసః
శయ్యా భూతలమజినం వాసః |
సర్వ పరిగ్రహ భోగత్యాగః
కస్య సుఖం న కరోతి విరాగః || 18 ||

యోగరతో వా భోగరతో వా
సఙ్గరతో వా సఙ్గవిహీనః |
యస్య బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం
నన్దతి నన్దతి నన్దత్యేవ || 19 ||

భగవద్గీతా కిఞ్చిదధీతా
గఙ్గా జలలవ కణికా పీతా |
సకృదపి యేన మురారీ సమర్చా
క్రియతే తస్య యమేన న చర్చా || 20 ||

పునరపి జననం పునరపి మరణం
పునరపి జననీ జఠరే శయనమ్ |
ఇహ సంసారే బహు దుస్తారే
కృపయాఽపారే పాహి మురారే || 21 ||

రథ్యా చర్పట విరచిత కన్థః
పుణ్యాపుణ్య వివర్జిత పన్థః |
యోగీ యోగ నియోజిత చిత్తః
రమతే బాలోన్మత్తవదేవ || 22 ||

కస్త్వం కోఽహం కుత ఆయాతః
కా మే జననీ కో మే తాతః |
ఇతి పరిభావయ నిజ సంసారం
సర్వం త్యక్త్వా స్వప్న విచారమ్ || 23 ||

త్వయి మయి సర్వత్రైకో విష్ణుః
వ్యర్థం కుప్యసి మయ్యసహిష్ణుః |
భవ సమచిత్తః సర్వత్ర త్వం
వాఞ్ఛస్యచిరాద్యది విష్ణుత్వమ్ || 24 ||

శత్రౌ మిత్రే పుత్రే బన్ధౌ
మా కురు యత్నం విగ్రహ సన్ధౌ |
సర్వస్మిన్నపి పశ్యాత్మానం
సర్వత్రోత్-సృజ భేదజ్ఞానమ్ || 25 ||

కామం క్రోధం లోభం మోహం
త్యక్త్వాఽఽత్మానం పశ్యతి సోఽహమ్ |
ఆత్మ ఞాన న విహీనా మూఢాః
తే పచ్యన్తే నరక నిగూఢాః || 26 ||

గేయం గీతా నామ సహస్రం
ధ్యేయం శ్రీపతి రూపమజస్రమ్ |
నేయం సజ్జన సఙ్గే చిత్తం
దేయం దీనజనాయ చ విత్తమ్ || 27 ||

సుఖతః క్రియతే రామాభోగః
పశ్చాద్ధన్త శరీరే రోగః |
యద్యపి లోకే మరణం శరణం
తదపి న ముఞ్చతి పాపాచరణమ్ || 28 ||

అర్థమనర్థం భావయ నిత్యం
నాస్తి తతః సుఖ లేశః సత్యమ్ |
పుత్రాదపి ధనభాజాం భీతిః
సర్వత్రైషా విహితా రీతిః || 29 ||

ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం
నిత్యానిత్య వివేక విచారమ్ |
జాప్యసమేత సమాధి విధానం
కుర్వ వధానం మహదవధానమ్ || 30 ||

గురు చరణామ్భుజ నిర్భరభక్తః
సంసారాదచిరాద్భవ ముక్తః |
సేన్ద్రియ మానస నియమాదేవం
ద్రక్ష్యసి నిజ హృదయస్థం దేవమ్ || 31 ||

మూఢః కశ్చిన వైయాకరణో
డుక్రిఞ్కరణాధ్యయన ధురీణః |
శ్రీమచ్ఛఙ్కర భగవచ్చిష్యైః
బోధిత ఆసీచ్ఛోదిత కరణైః || 32 ||

|| ఇతి భజగోవిందం సమాప్తమ్||

|| Om tat sat ||