||Chandra Sekhara Ashtakam Slokas ||

|| ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಷ್ಟಕಮ್ ||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

|| ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಷ್ಟಕಮ್ ||

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ
ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಪಾಹಿಮಾಂ |
ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ
ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ರಕ್ಷಮಾಂ ||

ರಕ್ತಸಾನುಶರಾಸನಂ ರಜತಾಗ್ರಿ ಶೃಂಗನಿಕೇತನಂ
ಶಿಂಜಿನೀಕೃತಪನ್ನಗೇಶ್ವರ ಮಚ್ಚ್ಯುತಾನಲಸಾಯಕಂ |
ಕ್ಷಿಪ್ರದಗ್ಧಪುರತ್ರಯಂ ತ್ರಿದಶಾಲಯೈ ರಭಿವಂದಿತಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ||ಚಂದ್ರಶೇಖರ!!

ಪಂಚಪಾದಪಪುಷ್ಪ ಗಂಧಪದಾಂಬುಜದ್ವಾಯ ಶೋಭಿತಂ
ಫಾಲಲೋಚನಜಾತಪಾವಕ ದಗ್ದಮನ್ಮಥ ವಿಗ್ರಹಂ |
ಭಸ್ಮದಿಗ್ದಕಲೇಬರಂ ಭಾವನಾಶನಂ ಭವ ಮವ್ಯಯಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ||ಚಂದ್ರಶೇಖರ!!

ಮತ್ತವಾರಣಮುಖ್ಯಚರ್ಮಕೃತೋತ್ತರೀಯಮನೋಹರಂ
ಪಂಕಜಾಸನಪದಮಲೋಚನ ಪೂಜಾತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಮ್ !
ದೇವಸಿಂಧುತರಂಗಶೀಕರಸಿಕ್ತ ಶುಭ್ರಜಟಾಧರಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ|| !!ಚಂದ್ರಶೇಖರ!!

ಯಕ್ಷರಾಜಸಖಂ ಭಗಕ್ಷಹರಂ ಭುಜಂಗ ವಿಭೂಷಣಂ !
ಶೂಲರಾಜಸುತಾಪರಿಷ್ಕೃತ ಚಾರುವಾಮಕಳೇಬರಮ್ |
ಕ್ಷ್ವೇಲನೀಲಗಳಂ ಪರಶ್ವಥಧಾರಿಣಂ ಮೃಗದಾರಿಣಮ್
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ||ಚಂದ್ರಶೇಖರ!!

ಕುಂಡಲೀಕೃತಕುಂಡಲೀಶ್ವರ ಕುಂಡಲಂ ವೃಷ ವಾಹನಂ !
ನಾರದಾದಿಮುನೀಶ್ವರಸ್ತುತ ವೈಭವಂ ಭುನವನೇಶ್ವರಮ್ !
ಅಂಧಕಾಂತಕ ಮಾಶ್ರಿತಾಮರಪಾದಪಂ ಶಾಮನಾಂತಕಂ !
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ||ಚಂದ್ರಶೇಖರ!!

ಭೇಷಣಂ ಭವರೋಗಿಣಾ ಮಖಿಲಾಪದ ಮಪಹಾರಿಣಂ !
ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶನಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ತ್ರಿವಿಲೋಚನಮ್ !
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಸಕಲಾಘಸಂಘನಿ ಬರ್ಹಣಂ !
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ||ಚಂದ್ರಶೇಖರ!!

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಮರ್ಚಿತಂ ನಿಧಿ ಮಕ್ಷಯಂ ಹರಿದಂಬರಂ !
ಸರ್ವಭೂತಿಪತಿಂ ಪರಾತ್ಪರ ಮಪ್ರಮೇಯ ಮನುತ್ತಮಂ !
ಸೋಮವಾರಿನ ಭೋಹುತಾಶನ ಸೋಮಪಾನಿಲಖಾಕೃತಿಂ !
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ||ಚಂದ್ರಶೇಖರ!!

ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿವಿದಾಯಿನಂ ಪುನರೇವ ಪಾಲನತತ್ಪರಂ
ಸಂಹರಂತಮಪಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಷೇಶಲೋಕ ನಿವಾಸಿನಮ್ !
ಕ್ರೀಡಯಂತ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಗಣನಾಥಯೂಥ ಸಮನ್ವಿತಂ!
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ||ಚಂದ್ರಶೇಖರ!!

ಮೃತ್ಯಭೀತಮೃಕಂಡು ಸೂನುಕೃತಂ ಸ್ತಪಂ ಶಿವಚಂಚಧೌ !
ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಚ ಯ:ಪಠೇನ್ನ ಹಿ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಭವೇತ್ !
ಪೂರ್ಣ ಮಾಯು ರಾರೋಗತಾ ಮಖಿಲಾರ್ಥಸಂಪದ ಮಾದರಂ !
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮಯತ್ನತ:||

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ
ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಪಾಹಿಮಾಂ |
ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ
ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ರಕ್ಷಮಾಂ ||
|| ಇತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಷ್ಟಕಮ್ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||
|| Om tat sat ||