||Laghunyasam Slokas ||

||શ્રી રુદ્રં લઘુન્યાસમ્||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

||શ્રી રુદ્રં લઘુન્યાસમ્||

ઓં અથાત્માનગ્^મ્ શિવાત્માનગ્ શ્રી રુદ્રરૂપં ધ્યાયેત્ ||

શુદ્ધસ્ફટિક સઙ્કાશં ત્રિનેત્રં પઞ્ચ વક્ત્રકં |
ગઙ્ગાધરં દશભુજં સર્વાભરણ ભૂષિતમ્ ||

નીલગ્રીવં શશાઙ્કાઙ્કં નાગ યજ્ઞોપ વીતિનમ્ |
વ્યાઘ્ર ચર્મોત્તરીયં ચ વરેણ્યમભય પ્રદમ્ ||

કમણ્ડલ્-વક્ષ સૂત્રાણાં ધારિણં શૂલપાણિનં |
જ્વલન્તં પિઙ્ગળજટા શિખા મુદ્દ્યોત ધારિણમ્ ||

વૃષ સ્કન્ધ સમારૂઢં ઉમા દેહાર્થ ધારિણં |
અમૃતેનાપ્લુતં શાન્તં દિવ્યભોગ સમન્વિતમ્ ||

દિગ્દેવતા સમાયુક્તં સુરાસુર નમસ્કૃતં |
નિત્યં ચ શાશ્વતં શુદ્ધં ધ્રુવ-મક્ષર-મવ્યયમ્ |
સર્વ વ્યાપિન-મીશાનં રુદ્રં વૈ વિશ્વરૂપિણં |
એવં ધ્યાત્વા દ્વિજઃ સમ્યક્ તતો યજનમારભેત્ ||

અથાતો રુદ્ર સ્નાનાર્ચનાભિષેક વિધિં વ્યા''ક્ષ્યાસ્યામઃ | આદિત એવ તીર્થે સ્નાત્વા ઉદેત્ય શુચિઃ પ્રયતો બ્રહ્મચારી શુક્લવાસા દેવાભિમુખઃ સ્થિત્વા આત્મનિ દેવતાઃ સ્થાપયેત્ ||

પ્રજનને બ્રહ્મા તિષ્ઠતુ |
પાદયોર્-વિષ્ણુસ્તિષ્ઠતુ |
હસ્તયોર્-હરસ્તિષ્ઠતુ |
બાહ્વોરિન્દ્રસ્તિષ્ટતુ |
જઠરેઽઅગ્નિસ્તિષ્ઠતુ |
હૃદ'યે શિવસ્તિષ્ઠતુ |
કણ્ઠે વસવસ્તિષ્ઠન્તુ |
વક્ત્રે સરસ્વતી તિષ્ઠતુ |
નાસિકયોર્-વાયુસ્તિષ્ઠતુ |
નયનયોશ્-ચન્દ્રાદિત્યૌ તિષ્ટેતાં |
કર્ણયોરશ્વિનૌ તિષ્ટેતાં |
લલાટે રુદ્રાસ્તિષ્ઠન્તુ |
મૂર્થ્ન્યાદિત્યાસ્તિષ્ઠન્તુ |
શિરસિ મહાદેવસ્તિષ્ઠતુ |
શિખાયાં વામદેવાસ્તિષ્ઠતુ |
પૃષ્ઠે પિનાકી તિષ્ઠતુ |
પુરતઃ શૂલી તિષ્ઠતુ |
પાર્શ્યયોઃ શિવાશઙ્કરૌ તિષ્ઠેતાં |
સર્વતો વાયુસ્તિષ્ઠતુ |
તતો બહિઃ સર્વતોઽગ્નિર્-જ્વાલામાલા-પરિવૃતસ્તિષ્ઠતુ |
સર્વેષ્વઙ્ગેષુ સર્વા દેવતા યથાસ્થાનં તિષ્ઠન્તુ |
માગ્ મ્ રક્ષન્તુ |

અગ્નિર્મે' વાચિ શ્રિતઃ | વાગ્ધૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

વાયુર્મે'' પ્રાણે શ્રિતઃ | પ્રાણો હૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

સૂર્યો' મે ચક્ષુષિ શ્રિતઃ | ચક્ષુર્-હૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

ચન્દ્રમા' મે મન'સિ શ્રિતઃ | મનો હૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

દિશો' મે શ્રોત્રે'' શ્રિતાઃ | શ્રોત્રગ્ં હૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

આપોમે રેતસિ શ્રિતાઃ | રેતો હૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

પૃથિવી મે શરી'રે શ્રિતાઃ | શરી'રગ્ં હૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

ઓષધિ વનસ્પતયો' મે લોમ'સુ શ્રિતાઃ | લોમા'નિ હૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

ઇન્દ્રો' મે બલે'' શ્રિતઃ | બલગ્ં હૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

પર્જન્યો' મે મૂર્દ્નિ શ્રિતઃ | મૂર્ધા હૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

ઈશા'નો મે મન્યૌ શ્રિતઃ | મન્યુર્-હૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

આત્મા મ' આત્મનિ' શ્રિતઃ | આત્મા હૃદ'યે | હૃદ'યં મયિ' | અહમમૃતે'' | અમૃતં બ્રહ્મ'ણિ |

પુન'ર્મ આત્મા પુનરાયુ રાગા''ત્ | પુનઃ' પ્રાણઃ પુનરાકૂ'તમાગા''ત્ | વૈશ્વાનરો રશ્મિભિ'ર્-વાવૃધાનઃ | અન્તસ્તિ'ષ્ઠત્વમૃત'સ્ય ગોપાઃ ||

અસ્ય શ્રી રુદ્રાધ્યાય પ્રશ્ન મહામન્ત્રસ્ય, અઘોર ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ્ ચન્દઃ, સઙ્કર્ષણ મૂર્તિ સ્વરૂપો યોઽસાવાદિત્યઃ પરમપુરુષઃ સ એષ રુદ્રો દેવતા |
નમઃ શિવાયેતિ બીજં |
શિવતરાયેતિ શક્તિઃ |
મહાદેવાયેતિ કીલકં |
શ્રી સામ્બ સદાશિવ પ્રસાદ સિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ||

ઓં અગ્નિહોત્રાત્મને અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ |
દર્શપૂર્ણ માસાત્મને તર્જનીભ્યાં નમઃ |
ચાતુર્-માસ્યાત્મને મધ્યમાભ્યાં નમઃ |
નિરૂઢ પશુબન્ધાત્મને અનામિકાભ્યાં નમઃ |
જ્યોતિષ્ટોમાત્મને કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ |
સર્વક્રત્વાત્મને કરતલ કરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ||

અગ્નિહોત્રાત્મને હૃદયાય નમઃ |
દર્શપૂર્ણ માસાત્મને શિરસે સ્વાહા |
ચાતુર્-માસ્યાત્મને શિખાયૈ વષટ્ |
નિરૂઢ પશુબન્ધાત્મને કવચાય હું |
જ્યોતિષ્ટોમાત્મને નેત્રત્રયાય વૌષટ્ |
સર્વક્રત્વાત્મને અસ્ત્રાયફટ્ |
ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ||

ધ્યાનં

આપાતાળ-નભઃસ્થલાન્ત-ભુવન-બ્રહ્માણ્ડ-માવિસ્ફુરત્-
જ્યોતિઃ સ્ફાટિક-લિઙ્ગ-મૌળિ-વિલસત્-પૂર્ણેન્દુ-વાન્તામૃતૈઃ |
અસ્તોકાપ્લુત-મેક-મીશ-મનિશં રુદ્રાનુ-વાકાઞ્જપન્
ધ્યાયે-દીપ્સિત-સિદ્ધયે ધ્રુવપદં વિપ્રોઽભિષિઞ્ચે-ચ્ચિવમ્ ||

બ્રહ્માણ્ડ વ્યાપ્તદેહા ભસિત હિમરુચા ભાસમાના ભુજઙ્ગૈઃ
કણ્ઠે કાલાઃ કપર્દાઃ કલિત-શશિકલા-શ્ચણ્ડ કોદણ્ડ હસ્તાઃ |
ત્ર્યક્ષા રુદ્રાક્ષમાલાઃ પ્રકટિતવિભવાઃ શામ્ભવા મૂર્તિભેદાઃ
રુદ્રાઃ શ્રીરુદ્રસૂક્ત-પ્રકટિતવિભવા નઃ પ્રયચ્ચન્તુ સૌખ્યમ્ ||

ઓં ગણાના''મ્ ત્વા ગણપ'તિગ્^મ્ હવામહે કવિં ક'વીનામુ'પમશ્ર'વસ્તમં | જ્યેષ્ઠરાજં બ્રહ્મ'ણાં બ્રહ્મણસ્પદ આ નઃ' શૃણ્વન્નૂતિભિ'સ્સીદ સાદ'નં || મહાગણપતયે નમઃ ||

શં ચ' મે
મય'શ્ચ મે
પ્રિયં ચ' મે
અનુકામશ્ચ' મે
કામ'શ્ચ મે
સૌમનસશ્ચ' મે
ભદ્રં ચ' મે
શ્રેય'શ્ચ મે
વસ્ય'શ્ચ મે
યશ'શ્ચ મે
ભગ'શ્ચ મે
દ્રવિ'ણં ચ મે
યન્તા ચ' મે
ધર્તા ચ' મે
ક્ષેમ'શ્ચ મે
ધૃતિ'શ્ચ મે
વિશ્વં' ચ મે
મહ'શ્ચ મે
સંવિચ્ચ' મે
જ્ઞાત્રં' ચ મે
સૂશ્ચ' મે
પ્રસૂશ્ચ' મે
સીરં' ચ મે
લયશ્ચ' મ
ઋતં ચ' મે
અમૃતં' ચ મે
અયક્ષ્મં ચ મે
અના'મયચ્ચ મે
જીવાતુ'શ્ચ મે
દીર્ઘાયુત્વં ચ' મે
અનમિત્રં ચ મે
અભ'યં ચ મે
સુગં ચ' મે
શય'નં ચ મે
સૂષા ચ'
મે સુદિનં' ચ મે ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાન્તિઃ' ||

 

|| Om tat sat ||