||Laghunyasam Slokas ||

||ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ಲಘುನ್ಯಾಸಮ್||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

||ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ಲಘುನ್ಯಾಸಮ್||

ಓಂ ಅಥಾತ್ಮಾನಗ್^ಮ್ ಶಿವಾತ್ಮಾನಗ್ ಶ್ರೀ ರುದ್ರರೂಪಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ||

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕ ಸಙ್ಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಞ್ಚ ವಕ್ತ್ರಕಂ |
ಗಙ್ಗಾಧರಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಮ್ ||

ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಶಶಾಙ್ಕಾಙ್ಕಂ ನಾಗ ಯಜ್ಞೋಪ ವೀತಿನಮ್ |
ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ವರೇಣ್ಯಮಭಯ ಪ್ರದಮ್ ||

ಕಮಣ್ಡಲ್-ವಕ್ಷ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಧಾರಿಣಂ ಶೂಲಪಾಣಿನಂ |
ಜ್ವಲನ್ತಂ ಪಿಙ್ಗಳಜಟಾ ಶಿಖಾ ಮುದ್ದ್ಯೋತ ಧಾರಿಣಮ್ ||

ವೃಷ ಸ್ಕನ್ಧ ಸಮಾರೂಢಂ ಉಮಾ ದೇಹಾರ್ಥ ಧಾರಿಣಂ |
ಅಮೃತೇನಾಪ್ಲುತಂ ಶಾನ್ತಂ ದಿವ್ಯಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ||

ದಿಗ್ದೇವತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ |
ನಿತ್ಯಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ಶುದ್ಧಂ ಧ್ರುವ-ಮಕ್ಷರ-ಮವ್ಯಯಮ್ |
ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿನ-ಮೀಶಾನಂ ರುದ್ರಂ ವೈ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದ್ವಿಜಃ ಸಮ್ಯಕ್ ತತೋ ಯಜನಮಾರಭೇತ್ ||

ಅಥಾತೋ ರುದ್ರ ಸ್ನಾನಾರ್ಚನಾಭಿಷೇಕ ವಿಧಿಂ ವ್ಯಾ''ಕ್ಷ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ | ಆದಿತ ಏವ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಉದೇತ್ಯ ಶುಚಿಃ ಪ್ರಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಶುಕ್ಲವಾಸಾ ದೇವಾಭಿಮುಖಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾಃ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ ||

ಪ್ರಜನನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಿಷ್ಠತು |
ಪಾದಯೋರ್-ವಿಷ್ಣುಸ್ತಿಷ್ಠತು |
ಹಸ್ತಯೋರ್-ಹರಸ್ತಿಷ್ಠತು |
ಬಾಹ್ವೋರಿನ್ದ್ರಸ್ತಿಷ್ಟತು |
ಜಠರೇಽಅಗ್ನಿಸ್ತಿಷ್ಠತು |
ಹೃದ'ಯೇ ಶಿವಸ್ತಿಷ್ಠತು |
ಕಣ್ಠೇ ವಸವಸ್ತಿಷ್ಠನ್ತು |
ವಕ್ತ್ರೇ ಸರಸ್ವತೀ ತಿಷ್ಠತು |
ನಾಸಿಕಯೋರ್-ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು |
ನಯನಯೋಶ್-ಚನ್ದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ತಿಷ್ಟೇತಾಂ |
ಕರ್ಣಯೋರಶ್ವಿನೌ ತಿಷ್ಟೇತಾಂ |
ಲಲಾಟೇ ರುದ್ರಾಸ್ತಿಷ್ಠನ್ತು |
ಮೂರ್ಥ್ನ್ಯಾದಿತ್ಯಾಸ್ತಿಷ್ಠನ್ತು |
ಶಿರಸಿ ಮಹಾದೇವಸ್ತಿಷ್ಠತು |
ಶಿಖಾಯಾಂ ವಾಮದೇವಾಸ್ತಿಷ್ಠತು |
ಪೃಷ್ಠೇ ಪಿನಾಕೀ ತಿಷ್ಠತು |
ಪುರತಃ ಶೂಲೀ ತಿಷ್ಠತು |
ಪಾರ್ಶ್ಯಯೋಃ ಶಿವಾಶಙ್ಕರೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ |
ಸರ್ವತೋ ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು |
ತತೋ ಬಹಿಃ ಸರ್ವತೋಽಗ್ನಿರ್-ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ-ಪರಿವೃತಸ್ತಿಷ್ಠತು |
ಸರ್ವೇಷ್ವಙ್ಗೇಷು ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ತಿಷ್ಠನ್ತು |
ಮಾಗ್ ಮ್ ರಕ್ಷನ್ತು |

ಅಗ್ನಿರ್ಮೇ' ವಾಚಿ ಶ್ರಿತಃ | ವಾಗ್ಧೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ವಾಯುರ್ಮೇ'' ಪ್ರಾಣೇ ಶ್ರಿತಃ | ಪ್ರಾಣೋ ಹೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ಸೂರ್ಯೋ' ಮೇ ಚಕ್ಷುಷಿ ಶ್ರಿತಃ | ಚಕ್ಷುರ್-ಹೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ಚನ್ದ್ರಮಾ' ಮೇ ಮನ'ಸಿ ಶ್ರಿತಃ | ಮನೋ ಹೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ದಿಶೋ' ಮೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ'' ಶ್ರಿತಾಃ | ಶ್ರೋತ್ರಗ್ಂ ಹೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ಆಪೋಮೇ ರೇತಸಿ ಶ್ರಿತಾಃ | ರೇತೋ ಹೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ಪೃಥಿವೀ ಮೇ ಶರೀ'ರೇ ಶ್ರಿತಾಃ | ಶರೀ'ರಗ್ಂ ಹೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಯೋ' ಮೇ ಲೋಮ'ಸು ಶ್ರಿತಾಃ | ಲೋಮಾ'ನಿ ಹೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ಇನ್ದ್ರೋ' ಮೇ ಬಲೇ'' ಶ್ರಿತಃ | ಬಲಗ್ಂ ಹೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ಪರ್ಜನ್ಯೋ' ಮೇ ಮೂರ್ದ್ನಿ ಶ್ರಿತಃ | ಮೂರ್ಧಾ ಹೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ಈಶಾ'ನೋ ಮೇ ಮನ್ಯೌ ಶ್ರಿತಃ | ಮನ್ಯುರ್-ಹೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ಆತ್ಮಾ ಮ' ಆತ್ಮನಿ' ಶ್ರಿತಃ | ಆತ್ಮಾ ಹೃದ'ಯೇ | ಹೃದ'ಯಂ ಮಯಿ' | ಅಹಮಮೃತೇ'' | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಿ |

ಪುನ'ರ್ಮ ಆತ್ಮಾ ಪುನರಾಯು ರಾಗಾ''ತ್ | ಪುನಃ' ಪ್ರಾಣಃ ಪುನರಾಕೂ'ತಮಾಗಾ''ತ್ | ವೈಶ್ವಾನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿ'ರ್-ವಾವೃಧಾನಃ | ಅನ್ತಸ್ತಿ'ಷ್ಠತ್ವಮೃತ'ಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶ್ನ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ, ಅಘೋರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಚನ್ದಃ, ಸಙ್ಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪೋ ಯೋಽಸಾವಾದಿತ್ಯಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ ಏಷ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ |
ನಮಃ ಶಿವಾಯೇತಿ ಬೀಜಂ |
ಶಿವತರಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ |
ಮಹಾದೇವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ |
ಶ್ರೀ ಸಾಮ್ಬ ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಓಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಚಾತುರ್-ಮಾಸ್ಯಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ನಿರೂಢ ಪಶುಬನ್ಧಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸರ್ವಕ್ರತ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಚಾತುರ್-ಮಾಸ್ಯಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ನಿರೂಢ ಪಶುಬನ್ಧಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಂ |
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಸರ್ವಕ್ರತ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ

ಆಪಾತಾಳ-ನಭಃಸ್ಥಲಾನ್ತ-ಭುವನ-ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡ-ಮಾವಿಸ್ಫುರತ್-
ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ಫಾಟಿಕ-ಲಿಙ್ಗ-ಮೌಳಿ-ವಿಲಸತ್-ಪೂರ್ಣೇನ್ದು-ವಾನ್ತಾಮೃತೈಃ |
ಅಸ್ತೋಕಾಪ್ಲುತ-ಮೇಕ-ಮೀಶ-ಮನಿಶಂ ರುದ್ರಾನು-ವಾಕಾಞ್ಜಪನ್
ಧ್ಯಾಯೇ-ದೀಪ್ಸಿತ-ಸಿದ್ಧಯೇ ಧ್ರುವಪದಂ ವಿಪ್ರೋಽಭಿಷಿಞ್ಚೇ-ಚ್ಚಿವಮ್ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾ ಭಸಿತ ಹಿಮರುಚಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಭುಜಙ್ಗೈಃ
ಕಣ್ಠೇ ಕಾಲಾಃ ಕಪರ್ದಾಃ ಕಲಿತ-ಶಶಿಕಲಾ-ಶ್ಚಣ್ಡ ಕೋದಣ್ಡ ಹಸ್ತಾಃ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಃ ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾಃ ಶಾಮ್ಭವಾ ಮೂರ್ತಿಭೇದಾಃ
ರುದ್ರಾಃ ಶ್ರೀರುದ್ರಸೂಕ್ತ-ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾ ನಃ ಪ್ರಯಚ್ಚನ್ತು ಸೌಖ್ಯಮ್ ||

ಓಂ ಗಣಾನಾ''ಮ್ ತ್ವಾ ಗಣಪ'ತಿಗ್^ಮ್ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕ'ವೀನಾಮು'ಪಮಶ್ರ'ವಸ್ತಮಂ | ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ'ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆ ನಃ' ಶೃಣ್ವನ್ನೂತಿಭಿ'ಸ್ಸೀದ ಸಾದ'ನಂ || ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ||

ಶಂ ಚ' ಮೇ
ಮಯ'ಶ್ಚ ಮೇ
ಪ್ರಿಯಂ ಚ' ಮೇ
ಅನುಕಾಮಶ್ಚ' ಮೇ
ಕಾಮ'ಶ್ಚ ಮೇ
ಸೌಮನಸಶ್ಚ' ಮೇ
ಭದ್ರಂ ಚ' ಮೇ
ಶ್ರೇಯ'ಶ್ಚ ಮೇ
ವಸ್ಯ'ಶ್ಚ ಮೇ
ಯಶ'ಶ್ಚ ಮೇ
ಭಗ'ಶ್ಚ ಮೇ
ದ್ರವಿ'ಣಂ ಚ ಮೇ
ಯನ್ತಾ ಚ' ಮೇ
ಧರ್ತಾ ಚ' ಮೇ
ಕ್ಷೇಮ'ಶ್ಚ ಮೇ
ಧೃತಿ'ಶ್ಚ ಮೇ
ವಿಶ್ವಂ' ಚ ಮೇ
ಮಹ'ಶ್ಚ ಮೇ
ಸಂವಿಚ್ಚ' ಮೇ
ಜ್ಞಾತ್ರಂ' ಚ ಮೇ
ಸೂಶ್ಚ' ಮೇ
ಪ್ರಸೂಶ್ಚ' ಮೇ
ಸೀರಂ' ಚ ಮೇ
ಲಯಶ್ಚ' ಮ
ಋತಂ ಚ' ಮೇ
ಅಮೃತಂ' ಚ ಮೇ
ಅಯಕ್ಷ್ಮಂ ಚ ಮೇ
ಅನಾ'ಮಯಚ್ಚ ಮೇ
ಜೀವಾತು'ಶ್ಚ ಮೇ
ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಂ ಚ' ಮೇ
ಅನಮಿತ್ರಂ ಚ ಮೇ
ಅಭ'ಯಂ ಚ ಮೇ
ಸುಗಂ ಚ' ಮೇ
ಶಯ'ನಂ ಚ ಮೇ
ಸೂಷಾ ಚ'
ಮೇ ಸುದಿನಂ' ಚ ಮೇ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ' ||

 

|| Om tat sat ||