||Laghunyasam Slokas ||

||శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసమ్||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

||శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసమ్||

ఓం అథాత్మానగ్^మ్ శివాత్మానగ్ శ్రీ రుద్రరూపం ధ్యాయేత్ ||

శుద్ధస్ఫటిక సఙ్కాశం త్రినేత్రం పఞ్చ వక్త్రకం |
గఙ్గాధరం దశభుజం సర్వాభరణ భూషితమ్ ||

నీలగ్రీవం శశాఙ్కాఙ్కం నాగ యజ్ఞోప వీతినమ్ |
వ్యాఘ్ర చర్మోత్తరీయం చ వరేణ్యమభయ ప్రదమ్ ||

కమణ్డల్-వక్ష సూత్రాణాం ధారిణం శూలపాణినం |
జ్వలన్తం పిఙ్గళజటా శిఖా ముద్ద్యోత ధారిణమ్ ||

వృష స్కన్ధ సమారూఢం ఉమా దేహార్థ ధారిణం |
అమృతేనాప్లుతం శాన్తం దివ్యభోగ సమన్వితమ్ ||

దిగ్దేవతా సమాయుక్తం సురాసుర నమస్కృతం |
నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువ-మక్షర-మవ్యయమ్ |
సర్వ వ్యాపిన-మీశానం రుద్రం వై విశ్వరూపిణం |
ఏవం ధ్యాత్వా ద్విజః సమ్యక్ తతో యజనమారభేత్ ||

అథాతో రుద్ర స్నానార్చనాభిషేక విధిం వ్యా''క్ష్యాస్యామః | ఆదిత ఏవ తీర్థే స్నాత్వా ఉదేత్య శుచిః ప్రయతో బ్రహ్మచారీ శుక్లవాసా దేవాభిముఖః స్థిత్వా ఆత్మని దేవతాః స్థాపయేత్ ||

ప్రజననే బ్రహ్మా తిష్ఠతు |
పాదయోర్-విష్ణుస్తిష్ఠతు |
హస్తయోర్-హరస్తిష్ఠతు |
బాహ్వోరిన్ద్రస్తిష్టతు |
జఠరేఽఅగ్నిస్తిష్ఠతు |
హృద'యే శివస్తిష్ఠతు |
కణ్ఠే వసవస్తిష్ఠన్తు |
వక్త్రే సరస్వతీ తిష్ఠతు |
నాసికయోర్-వాయుస్తిష్ఠతు |
నయనయోశ్-చన్ద్రాదిత్యౌ తిష్టేతాం |
కర్ణయోరశ్వినౌ తిష్టేతాం |
లలాటే రుద్రాస్తిష్ఠన్తు |
మూర్థ్న్యాదిత్యాస్తిష్ఠన్తు |
శిరసి మహాదేవస్తిష్ఠతు |
శిఖాయాం వామదేవాస్తిష్ఠతు |
పృష్ఠే పినాకీ తిష్ఠతు |
పురతః శూలీ తిష్ఠతు |
పార్శ్యయోః శివాశఙ్కరౌ తిష్ఠేతాం |
సర్వతో వాయుస్తిష్ఠతు |
తతో బహిః సర్వతోఽగ్నిర్-జ్వాలామాలా-పరివృతస్తిష్ఠతు |
సర్వేష్వఙ్గేషు సర్వా దేవతా యథాస్థానం తిష్ఠన్తు |
మాగ్ మ్ రక్షన్తు |

అగ్నిర్మే' వాచి శ్రితః | వాగ్ధృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

వాయుర్మే'' ప్రాణే శ్రితః | ప్రాణో హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

సూర్యో' మే చక్షుషి శ్రితః | చక్షుర్-హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

చన్ద్రమా' మే మన'సి శ్రితః | మనో హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

దిశో' మే శ్రోత్రే'' శ్రితాః | శ్రోత్రగ్ం హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

ఆపోమే రేతసి శ్రితాః | రేతో హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

పృథివీ మే శరీ'రే శ్రితాః | శరీ'రగ్ం హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

ఓషధి వనస్పతయో' మే లోమ'సు శ్రితాః | లోమా'ని హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

ఇన్ద్రో' మే బలే'' శ్రితః | బలగ్ం హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

పర్జన్యో' మే మూర్ద్ని శ్రితః | మూర్ధా హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

ఈశా'నో మే మన్యౌ శ్రితః | మన్యుర్-హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

ఆత్మా మ' ఆత్మని' శ్రితః | ఆత్మా హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |

పున'ర్మ ఆత్మా పునరాయు రాగా''త్ | పునః' ప్రాణః పునరాకూ'తమాగా''త్ | వైశ్వానరో రశ్మిభి'ర్-వావృధానః | అన్తస్తి'ష్ఠత్వమృత'స్య గోపాః ||

అస్య శ్రీ రుద్రాధ్యాయ ప్రశ్న మహామన్త్రస్య, అఘోర ఋషిః, అనుష్టుప్ చన్దః, సఙ్కర్షణ మూర్తి స్వరూపో యోఽసావాదిత్యః పరమపురుషః స ఏష రుద్రో దేవతా |
నమః శివాయేతి బీజం |
శివతరాయేతి శక్తిః |
మహాదేవాయేతి కీలకం |
శ్రీ సామ్బ సదాశివ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ఓం అగ్నిహోత్రాత్మనే అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః |
దర్శపూర్ణ మాసాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః |
చాతుర్-మాస్యాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః |
నిరూఢ పశుబన్ధాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః |
జ్యోతిష్టోమాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
సర్వక్రత్వాత్మనే కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అగ్నిహోత్రాత్మనే హృదయాయ నమః |
దర్శపూర్ణ మాసాత్మనే శిరసే స్వాహా |
చాతుర్-మాస్యాత్మనే శిఖాయై వషట్ |
నిరూఢ పశుబన్ధాత్మనే కవచాయ హుం |
జ్యోతిష్టోమాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
సర్వక్రత్వాత్మనే అస్త్రాయఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బన్ధః ||

ధ్యానం

ఆపాతాళ-నభఃస్థలాన్త-భువన-బ్రహ్మాణ్డ-మావిస్ఫురత్-
జ్యోతిః స్ఫాటిక-లిఙ్గ-మౌళి-విలసత్-పూర్ణేన్దు-వాన్తామృతైః |
అస్తోకాప్లుత-మేక-మీశ-మనిశం రుద్రాను-వాకాఞ్జపన్
ధ్యాయే-దీప్సిత-సిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోఽభిషిఞ్చే-చ్చివమ్ ||

బ్రహ్మాణ్డ వ్యాప్తదేహా భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజఙ్గైః
కణ్ఠే కాలాః కపర్దాః కలిత-శశికలా-శ్చణ్డ కోదణ్డ హస్తాః |
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః ప్రకటితవిభవాః శామ్భవా మూర్తిభేదాః
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్త-ప్రకటితవిభవా నః ప్రయచ్చన్తు సౌఖ్యమ్ ||

ఓం గణానా''మ్ త్వా గణప'తిగ్^మ్ హవామహే కవిం క'వీనాము'పమశ్ర'వస్తమం | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణస్పద ఆ నః' శృణ్వన్నూతిభి'స్సీద సాద'నం || మహాగణపతయే నమః ||

శం చ' మే
మయ'శ్చ మే
ప్రియం చ' మే
అనుకామశ్చ' మే
కామ'శ్చ మే
సౌమనసశ్చ' మే
భద్రం చ' మే
శ్రేయ'శ్చ మే
వస్య'శ్చ మే
యశ'శ్చ మే
భగ'శ్చ మే
ద్రవి'ణం చ మే
యన్తా చ' మే
ధర్తా చ' మే
క్షేమ'శ్చ మే
ధృతి'శ్చ మే
విశ్వం' చ మే
మహ'శ్చ మే
సంవిచ్చ' మే
జ్ఞాత్రం' చ మే
సూశ్చ' మే
ప్రసూశ్చ' మే
సీరం' చ మే
లయశ్చ' మ
ఋతం చ' మే
అమృతం' చ మే
అయక్ష్మం చ మే
అనా'మయచ్చ మే
జీవాతు'శ్చ మే
దీర్ఘాయుత్వం చ' మే
అనమిత్రం చ మే
అభ'యం చ మే
సుగం చ' మే
శయ'నం చ మే
సూషా చ'
మే సుదినం' చ మే ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||
||ఇతి శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసమ్ సమాప్తః||

|| Om tat sat ||