||Shri Lalita Sahasranamam||

॥ ||શ્રીલલિતાસહસ્રનામસ્ત્રોત્રમ્||॥

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ઓં ||

||શ્રીલલિતાસહસ્રનામસ્ત્રોત્રમ્||

ધ્યાનં

અરુણાં કરુણા તરઙ્ગિતાક્ષીં ધૃતપાશાઙ્કુશ પુષ્પબાણચાપામ્|
અણિમાદિભિ રાવૃતાં મયૂખૈઃ અહમિત્યેવ વિભાવયે ભવાનીમ્||1||

ધ્યાયેત્ પદ્માસનસ્થાં વિકસિતવદનાં પદ્મ પત્રાયતાક્ષીં
હેમાભાં પીતવસ્ત્રાં કરકલિત લસમદ્દેમપદ્માં વરાઙ્ગીમ્|
સર્વાલઙ્કારયુક્તાં સકલમભયદાં ભક્તનમ્રાં ભવાનીં
શ્રીવિદ્યાં શાન્તમૂર્તિં સકલ સુરસુતાં સર્વસમ્પત્ પ્રદાત્રીમ્||2||

સિન્ધૂરારુણ વિગ્રહાં ત્રિનયનાં માણિક્ય મૌળિસ્ફુરત્
તારાનાયક શેખરાં સ્મિતમુખી માપીન વક્ષોરુહામ્|
પાણિભ્યામલિપૂર્ણ રત્ન ચષકં રક્તોત્પલં ભિભ્રતીં
સૌમ્યાં રત્નઘતસ્થ રક્ત ચરણાં ધ્યાયેત્ પરામમ્બિકામ્||3||

હરિઃ ઓં

શ્રીમાતા શ્રી મહારાઙ્ઞી શ્રીમત્ સિંહાસનેશ્વરી|
ચિદગ્નિ કુણ્ડસમ્ભૂતા દેવકાર્ય સમુદ્યતા||1||

ઉદ્યદ્ભાનુ સહસ્રાભા ચતુર્બાહુ સમન્વિતા|
રાગસ્વરૂપ પાશાડ્યાક્રોધાકારાઙ્કુશોજ્જ્વલા||2||

મનોરૂપેક્ષુકોદણ્ડા પઞ્ચતન્માત્ર સાયકા|
નિજારુણ પ્રભાપૂર મજ્જદ્ બ્રહ્મણ્ડમણ્દલા||3||

ચમ્પકા શોકપુન્નાગ સૌગન્ધિક લસત્કચા|
કુરુવિન્દમણિશ્રેણી કનત્કોટીર મણ્ડિતા||4||

અષ્ટમી ચન્દ્ર વિભ્રાજ દળિકસ્થલ શોભિતા |
મુખચન્દ્ર કળઙ્કાભ મૃગનાભિ વિશેષકા || 5 ||

વદનસ્મર માઙ્ગલ્ય ગૃહતોરણ ચિલ્લિકા|
વક્ત્રલક્ષ્મી પરીવાહ ચલન્મીનાભિ લોચના||6||

નવચમ્પક પુષ્પાભ નાસાદણ્દ વિરાજિતા|
તારાકાન્તિ તિરસ્કારિ નાસાભરણ ભાસુરા||7||

કદમ્બ મઞ્જરીક્લુપ્ત કર્ણપૂર મનોહરા|
તાટઙ્ક યુગળીભૂત તપનોડુપ મણ્ડલા||8||

પદ્મરાગ શિલાદર્શ પરિભાવિ કપોલભૂઃ|
નવવિદ્રુમ બિમ્બશ્રીઃ ન્યક્કરિ રદનચ્ચદા||9||

શુદ્ધવિદ્યાઙ્કુરાકાર દ્વિજપઙ્ક્તિદ્વયોજ્જ્વલા|
કર્પૂરવીટિ કામોદ સમાકર્ષદ્દિગન્તરા||10||

નિજસલ્લાપ માધુર્ય વિનિર્બત્સિત કચ્ચપી|
મન્દસ્મિત પ્રભાપૂર મજ્જત્ કામેશ માનસા||11||

અનાકલિત સાદૃશ્ય ચુબુકશ્રી વિરાજિતા|
કામેશ બદ્દ માઙલ્ય સૂત્રશોભિતકન્થરા||12||

કનકાઙ્ગદ કેયૂર કમનીય ભુજાન્વિતા|
રત્નગ્રૈવેય ચિન્તાક લોલમુક્તા ફલાન્વિતા||13||

કામેશ્વર પ્રેમરત્ન મણિ પ્રતિપણસ્તની|
નભ્યાલાવાલ રોમાળિ લતાફલકુચદ્વયા||14||

લક્ષ્યરોમલતાધાર તાસમુન્નેયમધ્યમા|
સ્તનભાર દળન્ મધ્ય પત્તબન્ધ વળિત્રયા|| 15||

અર્ણારુણ કૌસ્તુમ્ભ વસ્ત્ર ભાસ્વત્ કટીતટી|
રત્નકિઙ્કિણ કારમ્ય રશનાદામ ભૂષિતા||16||

કામેશ જ્ઞાત સૌભાગ્ય માર્દવોરુ દ્વયાન્વિતા|
માણિક્યમકુટા કારા જાનુદ્વય વિરાજિતા||17||

ઇન્દ્રગોપ પરિક્ષિપ્ત સ્મર તૂણાભ જઙ્ઘિકા|
ગૂઢગુલ્ભા કૂર્મપૃષ્ઠ જયિષ્ણુ પ્રપદાન્વિતા|| 18||

નખદીધિતિ સઞ્છન્ન નમજ્જન તમોગુણા|
પદદ્વય પ્રભાજાલ પરાકૃત સરોરુહા||19||

શિઞ્જાન મણીમઞ્જીર મણ્ડિત શ્રીપદામ્બુજા|
મરાળી મન્દગમના મહાલાવણ્યશેવધિઃ||20||

સર્વારુણાઽનવદ્યાઙ્ગી સર્વાભરણ ભૂષિતા|
શિવકામેશ્વરાઙ્કસ્થા શિવા સ્વાધીન વલ્લભા||21||

સુમેરુમધ્યશૃઙ્ગસ્થા શ્રીમન્નગરનાયિકા|
ચિન્તામણિ ગૃહાન્તસ્થા પઞ્ચબ્રહ્માસનસ્થિતા||22||

મહાપદ્માટવી સંસ્થા કદમ્બવનવાસિની
સુધાસાગર મધ્યસ્થા કામાક્ષી કામદાયિની||23||

દેવર્ષિ ગણસઙ્ઘાત સ્તૂયમાનાત્મ વૈભવા|
ભણ્ડાસુર વધોદ્યુક્ત શક્તિસેના સમન્વિતા||24||

સમ્પત્કરી સમારૂઢ સિન્ધુર વ્રજસેવિતા|
અશ્વારૂઢાધિષ્ઠિતાશ્વ કોટિકોટિ ભિરાવૃતા|| 25||

ચક્રરાજ રથારૂઢ સર્વાયુધ પરિષ્કૃતા|
ગેયચક્ર રથારૂઢ મન્ત્રિણી પરિસેવિતા ||26||

કિરિચક્ર રથારૂઢ દણ્ડનાથા પુરસ્કૃતા|
જ્વાલામાલિનિ કાક્ષિપ્ત વહ્નિપ્રાકાર મધ્યગા||27||

ભણ્ડસૈન્ય વધોદ્યુક્ત શક્તિ વિક્રમહર્ષિતા|
નિત્યાપરાક્રમાટોપ નિરીક્ષણ સમુત્સુકા||28||

ભણ્ડ પુત્ર વધોદ્યુક્ત બાલાવિક્રમ નન્દિતા|
મન્ત્રિણ્યમ્બા વિરચિત વિષઙ્ગ વધતોષિતા||29||

વિશુક્ર પ્રાણહરણ વારાહી વીર્યનન્દિતા|
કામેશ્વર મુખાલોક કલ્પિત શ્રી ગણેશ્વરા||30||

મહાગણેશ નિર્ભિન્ન વિઘ્નયન્ત્ર પ્રહર્ષિતા|
ભણ્ડાસુરેન્દ્ર નિર્મુક્ત શસ્ત્ર પ્રત્યસ્ત્ર વર્ષિણી||31||

કરાઙ્ગુળિ નખોત્પન્ન નારાયણ દશાકૃતિઃ|
મહાપશુપતાસ્ત્રાગ્નિ નિર્દગ્ધાસુર સૈનિકા||32||

કામેશ્વરાસ્ત્ર નિર્દગ્ધ સભણ્ડાસુર શૂન્યકા|
બ્રહ્મોપેન્દ્ર મહેન્દ્રાદિ દેવસંસ્તુત વૈભવા||33||

હરનેત્રાગ્નિ સન્દગ્ધ કામ સઞ્જીવનૌષધિઃ|
શ્રીમદ્વાગ્ભવ કૂટકૈ સ્વરૂપમુખપઙ્કજા||34||

કણ્થાધઃ કટિપર્યન્ત મધ્યકૂટ સ્વરૂપિણી|
શક્તિકૂટૈક તાપન્ન કટ્યથોભાગ ધારિણી||36||

મૂલમન્ત્રાત્મિકા મૂલકૂટ ત્રયકળેબરા|
કુળામૃતૈક રસિકા કુળસઙ્કેત પાલિની||36||

કુળાઙ્કના કુળાન્તઃસ્થા કૌળિની કુળયોગિની|
અકુળા સમયાન્તઃ સ્થા સમયાચાર તત્પરા||37||

મૂલાધારૈક નિલયા બ્રહ્મગ્રન્થિ વિભેદિની|
મણિપૂરાન્ત રુદિતા વિષ્ણુગ્રન્થિ વિભેદિની||38||

અજ્ઞા ચક્રાન્તરાળસ્થા રુદ્રગ્રન્થિ વિભેદિની|
સહસ્રારામ્બુજા રૂઢા સુધાસારાભિ વર્ષિણી||39||

તટિલ્લતા સમરુચિઃ ષટ્ ચક્રોપરિ સંસ્થિતા|
મહાશક્તિઃ કુણ્ડલિની બિસતન્તુ તનીયસી||40||

ભવાની ભવનાગમ્યા ભવારણ્યકુઠારિકા|
ભદ્રપ્રિયા ભદ્રમૂર્તિઃ ભક્તસૌભાગ્ય દાયિની||41||

ભક્તિપ્રિયા ભક્તિગમ્યા ભક્તિવશ્યા ભયાપહા|
શામ્ભવી શારદારાધ્યા શર્વાણી શર્મદાયિની||42||

શાઙ્કરી શ્રીકરી સાધ્વી શરચ્ચન્દ્રનિભાનના|
શાતોદરી શાન્તિમતી નિરાધારા નિરઞ્જના||43||

નિર્લેપા નિર્મલા નિત્યા નિરાકારા નિરાકુલા|
નિર્ગુણા નિષ્કળા શાન્તા નિષ્કામા નિરુપપ્લવા||44||

નિત્યમુક્તા નિર્વિકારા નિષ્પ્રપઞ્ચા નિરાશ્રયા|
નિત્યશુદ્ધા નિત્યબુદ્ધા નિરવદ્યા નિરન્તરા||45||

નિષ્કારણા નિષ્કળઙ્કા નિરુપાધિર્નિરીશ્વરા|
નીરાગા રાગમથની નિર્મદા મદનાશિની||46||

નિશ્ચિન્તા નિરહઙ્કારા નિર્મોહા મોહનાશિની|
નિર્મમા મમતાહન્ત્રી નિષ્પાપા પાપનાશિની||47||

નિષ્ક્રોધા ક્રોધશમની નિર્લોભા લોભનાશિની|
નિઃસંશયા સંશયઘ્ની નિર્ભવા ભવનાશિની||49||

નિર્વિકલ્પા નિરાબાધા નિર્ભેદા બેધનાશિની|
નિર્નાશા મૃત્યુમથની નિષ્ક્રિયા નિષ્પરિગ્રહા||49||

નિસ્તુલા નીલચિકુરા નિરપાયા નિરત્યયા|
દુર્લભા દુર્ગમા દુર્ગા દુઃખહન્ત્રી સુખપ્રદા||50||

દુષ્ટદૂરા દુરાચારા શમની દોષવર્જિતા |
સર્વજ્ઞા સાન્દ્રકરુણા સમાનાધિકવર્જિતા||51||

સર્વશક્તિમયી સર્વમઙ્ગળા સદ્ગતિપ્રદા|
સર્વેશ્વરી સર્વમયી સર્વમન્ત્રસ્વરૂપિણી||52||

સર્વયન્ત્રાત્મિકા સર્વતન્ત્રરૂપા મનોન્મની|
માહેશ્વરી મહાદેવી મહાલક્ષ્મીર્મૃડપ્રિયા||53||

મહારૂપા મહાપૂજ્યા મહાપાતકનાશિની|
મહામાયા મહાસત્ત્વા મહશક્તિર્મહારતિઃ||54||

મહાભોગા મહૈશ્વર્યા મહાવીર્યા મહાબલા|
મહાબુદ્ધિર્મહાસિદ્ધિઃ મહાયોગેશ્વરેશ્વરી||55||

મહાતન્ત્રા મહામન્ત્રા મહાયન્ત્રા માહાસના|
મહાયગ ક્રમારાધ્યા મહાભૈરવ પૂજિતા||56||

મહેશ્વર મહાકલ્પ મહાતાણ્ડવ સાક્ષિણી|
મહાકામેશ મહિષી મહાત્રિપુર સુન્દરી||57||

ચતુઃષષ્ટ્યુપચારાઢ્યા ચતુષ્ષષ્ટિ કળામયી|
મહા ચતુષ્ષષ્ટિ કોટિ યોગિની ગણસેવિતા||58||

મનુવિદ્યા ચન્દ્રવિદ્યા ચન્દ્રમણ્ડલ મધ્યગા|
ચારુરૂપા ચારુહાસા ચારુચન્દ્રકળાધરા||59||

ચરાચર જગન્નાથા ચક્રરાજ નિકેતના|
પાર્વતી પદ્મનયના પદ્મરાગ સમપ્રભા||60||

પઞ્ચપ્રેતાસનાસીના પઞ્ચબ્રહ્મ સ્વરૂપિણી|
ચિન્મયી પરમાનન્દા વિજ્ઞાન ઘનરૂપિણી||61||

ધ્યાનધ્યાતૃ ધ્યેયરૂપા ધર્માધર્મવિવર્જિતા|
વિશ્વરૂપા જાગરિણી સ્વપન્તી તૈજસાત્મિકા||62||

સુપ્તા પ્રાજ્ઞાત્મિકા તુર્યા સર્વાવસ્થા વિવર્જિતા|
સૃષ્ટિકર્ત્રી બ્રહ્મરૂપા ગોપ્ત્રી ગોવિન્દરૂપિણી||63||

સંહારિણી રુદ્રરૂપા તિરોધાનકરીશ્વરી|
સદાશિવાનુગ્રહદા પઞ્ચકૃત્ય પરાયણા||64||

ભાનુમણ્ડલ મધ્યસ્થા ભૈરવી ભગમાલિની|
પદ્માસના ભગવતી પદ્મનાભ સહોદરી||65||

ઉન્મેષનિમિષોત્પન્ન વિપન્ન ભુવનાવળિઃ|
સહસ્રશીર્ષવદના સહસ્રાક્ષી સહસ્રપાત્||66||

આબ્રહ્મ કીટજનની વર્ણાશ્રમ વિધાયિની|
નિજાજ્ઞારૂપનિગમા પુણ્યાપુણ્ય ફલપ્રદા||67||

શ્રુતિ સીમન્ત સિન્દૂરી કૃત પાદાબ્જધૂળિકા|
સકલાગમ સન્દોહ શુક્તિસમ્પુટ મૌક્તિકા||68||

પુરુષાર્થપ્રદા પૂર્ણા ભોગિની ભુવનેશ્વરી|
અમ્બિકાઽનાદિ નિધના હરિબ્રહ્મેન્દ્ર સેવિતા||69||

નારાયણી નાદરૂપા નામરૂપવિવર્જિતા|
હ્રીઙ્કારી હ્રીમતી હૃદ્યા હેયોપાદેય વર્જિતા||70||

 

રાજરાજાર્ચિતા રાજ્ઞી રમ્યા રાજીવલોચના|
રઞ્જની રમણી રસ્યા રણત્કિઙ્કિણિ મેખલા||71||

રમારાકેન્દુવદના રતિરૂપા રતિપ્રિયા
રક્ષાકરી રાક્ષસઘ્ની રામા રમણલમ્પટા||72||

કામ્યા કામકળારૂપા કદમ્બ કુસુમપ્રિયા|
કલ્યાણી જગતીકન્દા કરુણારસ સાગરા||73||

કળાવતી કળાલાપા કાન્તા કાદમ્બરીપ્રિયા|
વરદા વામનયના વારુણીમદવિહ્વલા||74||

વિશ્વાધિકા વેદવેદ્યા વિન્ધ્યાચલ નિવાસિની|
વિધાત્રી વેદજનની વિષ્ણુમાયા વિલાસિની||75||

ક્ષેત્રસ્વરૂપા ક્ષેત્રેશી ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞપાલિની|
ક્ષયવૃદ્ધિ વિનિર્મુક્તા ક્ષેત્રપાલ સમર્ચિતા||76||

વિજયા વિમલા વન્દ્યા વન્દારુ જનવત્સલા|
વાગ્વાદિની વામકેશી વહ્નિમણ્ડલ વાસિની||77||

ભક્તિમત્ કલ્પલતિકા પશુપાશવિમોચની|
સંહૃતાશેષ પાષણ્ડા સદાચાર પ્રવર્તિકા||78||

તાપત્રયાગ્નિ સન્તપ્ત સમાહ્લાદન ચન્દ્રિકા|
તરુણી તાપસારાધ્યા તનુમધ્યા તમોઽપહા||79||

ચિત્તિ સત્પદલક્ષ્યાર્ધા ચિદેક રસરૂપિણી|
સ્વાત્માનન્દલવીભૂત બ્રહ્મદ્યાનન્દ સન્તતિઃ||80||

પરા પ્રત્યક્ચિતીરૂપા પશ્યન્તી પરદેવતા|
મધ્યમા વૈખરીરૂપા ભક્તિમાનસ હંસિકા||81||

કામેશ્વર પ્રાણનાડી કૃતજ્ઞા કામપૂજિતા|
શૃઙ્ગાર રસસમ્પૂણા જયા જાલન્દરસ્થિતા||82||

ઓડ્યાણપીઠનિલયા બિન્દુમણ્ડલ વાસિની|
રહોયાગ ક્રમારાધ્યા રહસ્તર્પણ તર્પિતા||83||

સદ્યઃ પ્રસાદિની વિશ્વસાક્ષિણી સાક્ષિવર્જિતા
ષડઙ્ગદેવતા યુક્તા ષાડ્ગુણ્ય પરિપૂરિતા||84||

નિત્યક્લિન્ના નિરુપમા નિર્વાણ સુખદાયિની|
નિત્યા ષોડશિકારૂપા શ્રીકણ્ઠાર્થ શરીરિણી ||85||

પ્રભાવતી પ્રભારૂપા પ્રસિદ્ધા પરમેશ્વરી|
મૂલપ્રકૃતિ રવ્યક્તા વ્યક્તાઽવ્યક્ત સ્વરૂપિણી||86||

વ્યાપિની વિવિધાકારા વિદ્યાઽવિદ્ય સ્વરૂપિણી|
મહાકામેશનયના કુમુદાહ્લાદ કૌમુદી||87||

ભક્તહાર્દ તમોભેદ ભાનુમદ્ ભાનુસન્તતિઃ|
શિવદૂતી શિવારાધ્યા શિવમૂર્તિ શ્શિવઙ્કરી||88||

શિવપ્રિયા શિવપરા શિષ્ટેષ્ટા શિષ્ટપૂજિતા|
અપ્રમેયા સ્વપ્રકાશા મનોવાચામ ગોચરા||89||

ચિચ્ચક્તિ શ્ચેતનારૂપા જડશક્તિર્જડાત્મિકા|
ગાયત્રી વ્યાહૃતિ સ્સન્ધ્યા દ્વિજબૃન્દ નિષેવિતા||90||
તત્ત્વાસના તત્ત્વમયી પઞ્ચકોશાન્તરસ્થિતા|
નિસ્સીમમહિમા નિત્યયૌવના મદશાલિની||91||

મદઘૂર્ણિત રક્તાક્ષી મદપાટલ ગણ્ડભૂઃ|
ચન્દનદ્રવદિગ્ધાઙ્ગી ચામ્પેય કુસુમપ્રિયા||92||

કુશલા કોમલાકાર કુરુકુલ્લા કુલેશ્વરી|
કુળકુણ્ડાલયા કૌળ માર્ગતત્પર સેવિતા||93||

કુમારગણનાથામ્બા તુષ્ટિઃ પુષ્ટિઃ મતિર્ધૃતિઃ|
શાન્તિઃ સ્વસ્તિમતી કાન્તિઃ નન્દિની વિઘ્નનાશિની||94||

તેજોવતી ત્રિનયના લોલાક્ષી કામરૂપિણી|
માલિની હંસિની માતા મલયાચલવાસિની||95||

સુમુખીનળિની સુભ્રૂઃ શોભના સુરનાયિકા|
કાલકણ્ઠી કાન્તિમતી ક્ષોભિણી સૂક્ષ્મરૂપિણી||96||

વજ્રેશ્વરી વામદેવી વયોઽવસ્થા વિવર્જિતા|
સિદ્ધેશ્વરી સિદ્ધવિદ્યા સિદ્ધમાતા યશસ્વિની||97||

વિશુદ્ધિ ચક્રનિલયાઽઽરક્તવર્ણા ત્રિલોચના|
ખટ્વાઙ્ગાદિ પ્રહરણા વદનૈક સમન્વિતા||98||

પાયસાન્નપ્રિયા ત્વક્સ્થા પશુલોક ભયઙ્કરી|
અમૃતાદિ મહાશક્તિ સંવૃતા ડાકિનીશ્વરી||99||

અનાહતાબ્જ નિલયા શ્યામાભા વદનદ્વયા|
દંષ્ટ્રોજ્જ્વલાઽક્ષમાલાધિધરારુધિર સંસ્થિતા ||100||

કાળરાત્ર્યાદિ શક્ત્યોઘવૃતા સ્નિગ્દૌદનપ્રિયા|
મહાવીરેન્દ્ર વરદા રાકિણ્યંબાસ્વરૂપિણી||101||

મણિપૂરાબ્જનિલયા વદનત્રય સંયુતા|
વજ્રાધિકયુધોપેતા ડામર્યાભિરાવૃતા||102||

રક્તવર્ણા માંસનિષ્ઠા ગુડાન્નપ્રીતિમાનસા|
સમસ્ત ભક્તસુખદા લાકિન્યામ્બાસ્વરૂપિણી||103||

સ્વાધિષ્ઠાનામ્બુજગતા ચતુર્વક્ત્રમનોહરા|
શૂલાદ્યાયુધ સમ્પન્ના પીતવર્ણાઽતિગર્વિતા||104||

મેદોનિષ્ઠા મધુપ્રીતા બન્દિન્યાદિ સમન્વિતા|
દધ્યાન્નાસક્ત હૃદયા ડાકિની રૂપધારિણી||105||

મૂલાદારામ્બુજારૂઢા પઞ્ચવક્ત્રાઽસ્થિસંસ્થિતા|
અઙ્કુશાદિ પ્રહરણા વરદાદિ નિષેવિતા||106||

મુદ્ગૌદનાસક્ત ચિત્તા સાકિન્યમ્બા સ્વરૂપિણી|
અજ્ઞા ચક્રાબ્જનિલયા શુક્લવર્ણા ષડાનના||107||

મજ્જાસંસ્થા હંસવતી મુખ્યશક્તિસમન્વિતા|
હરિદ્રાન્નૈક રસિકા હાકિની રૂપધારિણી||108||

સહસ્રદળ પદ્મસ્થા સર્વવર્ણોપ શોભિતા|
સર્વાયુધધરા શુક્લસંસ્થિતા સર્વતો મુખી||109||

સર્વૌદન પ્રીતચિત્તા યાકિન્યામ્બા સ્વરૂપિણી|
સ્વાહા સ્વધા ઽમતિર્મેધા શ્રુતિઃ સ્મૃતિરનુત્તમા||110||

પુણ્યકીર્તિઃ પુણ્યલભ્યા પુણ્યશ્રવણ કીર્તના|
પુલોમજાર્ચિતા બન્દમોચની બન્દુરાલકા||111||

વિમર્શરૂપિણી વિદ્યા વયદાદિ જગત્પ્રસૂઃ|
સર્વવ્યાધિ પ્રશમની સર્વમૃત્યુનિવારિણી||112||

અગ્રગણ્યાઽચિન્ત્યરૂપા કલિકલ્મષ નાશિની|
કાત્યાયિની કાલહન્ત્રી કમલાક્ષ નિષેવિતા||113||

તામ્બૂલ પૂરિત મુખી દાડિમી કુસુમપ્રભા|
મૃગાક્ષી મોહિની મુખ્યા મૃડાની મિત્રરૂપિણી||114||

નિત્યતૃપ્તા ભક્તનિધિઃ નિયન્ત્રી નિખિલેશ્વરી|
મૈત્ર્યાદિ વાસનાલભ્યા મહાપ્રળય સાક્ષિણી||115||

પરાશક્તિઃ પરાનિષ્ઠા પ્રજ્ઞાન ઘનરૂપિણી|
માધ્વીપાનાલસા મત્તા માતૃકા વર્ણરૂપિણી||116||

મહાકૈલાસ નિલયા મૃણાલ મૃદુદોર્લતા|
મહનીયા દયામૂર્તિઃ મહાસામ્રાજ્યશાલિની||117||

આત્મવિદ્યા મહાવિદ્યા શ્રીવિદ્યા કામસેવિતા
શ્રીષોડશાક્ષરી વિદ્યા ત્રિકૂટા કામકોટિકા||118||

કટાક્ષકિઙ્કરી ભૂત કમલા કોટિસેવિતા|
શિરઃ સ્થિતા ચન્દ્રનિભા ફાલસ્થેન્દ્ર ધનુઃ પ્રભા||119||

હૃદયસ્થા રવિપ્રખ્યા ત્રિકોણાન્તર દીપિકા|
દાક્ષાયણી દૈત્યહન્ત્રી દક્ષયજ્ઞ વિનાશિની||120||

દરાન્દોળિત દીર્ઘાક્ષી દરહાસોજ્જ્વલન્મુખી|
ગુરુમૂર્તિર્ગુણનિધિઃ ગોમાતા ગુહજન્મભૂઃ ||121||

દેવેશી દણ્દનીતિસ્થા દહરાકાશ રૂપિણી|
પ્રતિપન્મુખ્ય રાકાન્ત તિથિમણ્ડલ પૂજિતા||122||

કળાત્મિકા કળાનાથા કાવ્યાલાપ વિનોદિની|
સચામર રમાવાણી સવ્યદક્ષણ સેવિતા||123||

આદિશક્તિરમેયાઽઽત્મા પરમા પાવનાકૃતિઃ|
અનેક કોટિ બ્રહ્માણ્દ જનની દિવ્યવિગ્રહા||124||

ક્લીઙ્કારી કેવલા ગુહ્યા કૈવલ્ય પદદાયિની|
ત્રિપુરા ત્રિજગદ્વન્દ્યા ત્રિમૂર્તિ સ્ત્રિદશેશ્વરી||125||

ત્ર્યક્ષરી દિવ્યગન્ધાડ્યા સિન્દૂર તિલકાઞ્ચિતા|
ઉમા શૈલેન્દ્રતનયા ગૌરી ગન્ધર્વ સેવિતા||126||

વિશ્વગર્ભા સ્વર્ણગર્ભાઽવરદા વાગધીશ્વરી|
ધ્યાનગમ્યાઽપરિચ્છેદ્યા જ્ઞાનદા જ્ઞાનવિગ્રહા||127||

સર્વવેદાન્ત સંવેદ્યા સત્યાનન્દ સ્વરૂપિણી|
લોપમુદ્રાર્ચિતા લીલાક્લુપ્ત બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલા||128||

અદૃશ્યા દૃશ્યરહિતા વિજ્ઞાત્રી વેદ્યવર્જિતા|
યોગિની યોગદા યોગ્યા યોગાનન્દા યુગન્ધરા||129||

ઇચ્છાશક્તિ જ્ઞાનશક્તિ ક્રિયાશક્તિ સ્વરૂપિણી|
સર્વધારા સુપ્રતિષ્ઠા સદસદ્રૂપધારિણી||130||

અષ્ટમૂર્તિરજાજૈત્રી લોકયાત્રા વિધાયિની|
એકાકિની ભૂમરૂપા નિર્દ્વૈતા દ્વૈતવર્ણિની||131||

અન્નદા વસુદા વૃદ્ધા બ્રહ્મત્મૈક્ય સ્વરૂપિણી|
બૃહતી બ્રાહ્મણી બ્રાહ્મી બ્રહ્માનન્દા બલિપ્રિયા||132||

ભાષારૂપા બૃહત્સેના ભાવાભાવ વિવર્જિતા|
સુખારાધ્યા શુભકરી શોભના સુલભાગતિઃ||133||

રાજરાજેશ્વરી રાજ્ય દાયિની રાજ્યવલ્લભા|
રાજત્ કૃપા રાજપીઠ નિવેશિતનિજાશ્રિતા||134||

રાજ્યલક્ષ્મીઃ કોશનાથા ચતુરઙ્ગબલેશ્વરી|
સામ્રાજ્યદાયિની સત્યસન્ધા સાગરમેખલા||135||

દીક્ષિતા દૈત્યશમની સર્વલોક વશઙ્કરી|
સર્વાર્ધદાત્રી સાવિત્રી સચ્ચિદાનન્દ રૂપિણી||136||

દેશકાલાઽપરિચ્ચિન્ના સર્વગા સર્વમોહિની|
સરસ્વતી શાસ્ત્રમયી ગુહામ્બા ગુહ્યરૂપિણી||137||

સર્વોપાધિ વિનિર્મુક્તા સદાશિવ પતિવ્રતા|
સમ્પ્રદાયેશ્વરી સાધ્વી ગુરુમણ્દલ રૂપિણી||138||

કુલોત્તીર્ણા ભગારાધ્યા માયા મધુમતી મહી|
ગુણામ્બા ગુહ્યાકારાધ્યા કોમલાઙ્ગી ગુરુપ્રિયા||139||

સ્વતન્ત્રા સર્વતન્ત્રેશી દક્ષિણામૂર્તિ રૂપિણી|
સનકાદિ સમારાધ્યા શિવજ્ઞાન પ્રદાયિની||140||

ચિત્કળાઽનન્દકલિકા પ્રેમરૂપા પ્રિયઙ્કરી|
નામપારાયણ પ્રીતા નન્દિવિદ્યા નટેશ્વરી||141||

મિથ્યા જગદધિષ્ઠાના મુક્તિદા મુક્તિરૂપિણી|
લાસ્યપ્રિયા લયકરી લજ્જા રમ્ભાદિ વન્દિતા||142||

ભવદાવ સુધાવૃષ્ટિઃ પાપરણ્યદવાનલા|
દૌર્ભાગ્યતૂલ વાતૂલા જરધ્વાન્ત રવિપ્રભા||143||

ભાગ્યાબ્ધિચન્દ્રિકા ભક્તચિત્તકેકિ ઘનાઘના|
રોગપર્વત દમ્બોળિઃ મૃત્યુદારુકુઠારિકા||144||

મહેશ્વરી મહાકાળી મહાગ્રાસા મહાઽશના|
અપર્ણા ચણ્ડિકા ચણ્ડમુણ્ડાઽસુર નિષૂદિની||145||

ક્ષરક્ષરાત્મિકા સર્વલોકેશી વિશ્વધારિણી|
ત્રિવર્ગદાત્રી સુભગા ત્ર્યમ્બકા ત્રિગુણાત્મિકા||146||

સ્વર્ગાપવર્ગદા શુદ્ધા જપાપુષ્પ નિભાકૃતિઃ|
ઓજોવતી દ્યુતિધરા યજ્ઞરૂપા પ્રિયવ્રતા||147||

દુરરાધ્યા દુરાદર્ષા પાટલીકુસુમપ્રિયા|
મહતી મેરુનિલયા મન્દારકુસુમપ્રિયા||148||

વીરારાધ્યા વિરાડ્રૂપા વિરજા વિશ્વતો મુખી|
પ્રત્યગ્રૂપા પરાકાશા પ્રાણદા પ્રાણરૂપિણી||149||

માર્તાણ્ડ ભૈરવારાધ્યા મન્ત્રિણી ન્યસ્તરાજ્યધૂઃ|
ત્રિપુરેશી જયત્સેના નિસ્ત્રૈગુણ્યા પરાપરા||150||

સત્યજ્ઞાનાઽનન્દરૂપા સામરસ્ય પરાયણા|
કપર્દિની કલામાલા કામધુક્ કામરૂપિણી||151||

કળાનિધિઃ કાવ્યકળા રસજ્ઞા રસશેવધિઃ|
પુષ્ટા પુરાતના પૂજ્યા પુષ્કરા પુષ્કરેક્ષણા||152||

પરઞ્યોતિઃ પરન્ધામ પરમાણુઃ પરાત્પરા|
પાશહસ્તા પાશહન્ત્રી પરમન્ત્ર વિભેદિની||153||

મૂર્તાઽમૂર્તાઽનિત્યતૃપ્તા મુનિમાનસ હંસિકા||
સત્યવ્રતા સત્યરૂપા સર્વાન્તર્યામિની સતી||154||

બ્રહ્મણી બ્રહ્મજનની બહુરૂપા બુધાર્ચિતા|
પ્રસવિત્રી પ્રચણ્ડાઽજ્ઞા પ્રતિષ્ઠા પ્રકટાકૃતિઃ||155||

પ્રાણેશ્વરી પ્રાણદાત્રી પઞ્ચાશત્ પીઠરૂપિણી|
વિશ્રુઙ્ખલા વિવિક્તસ્થા વીરમાતા વિયત્પ્રસૂઃ||156||

મુકુન્દા મુક્તિનિલયા મૂલવિગ્રહરૂપિણી|
ભાવજ્ઞા ભવરોગઘ્ની ભવચક્ર પ્રવર્તિની||157||

છન્દસ્સારા શાસ્ત્રપારા મન્ત્રસારા તલોદરી|
ઉદારકીર્તિરુદ્દામ વૈભવા વર્ણરૂપિણી||158||

જન્મમૃત્યુ જરાતપ્ત જનવિશ્રાન્તિ દાયિની|
સર્વોપનિષદ્ ઉદ્ઘુષ્ટા શાન્ત્યતીત કળાત્મિકા||159||

ગમ્ભીરા ગગનાન્તઃસ્થા ગર્વિતા ગાનલોલુપા|
કલ્પનારહિતા કાષ્ઠા કાન્તા કાન્તાર્ધ વિગ્રહા||160||

કાર્યકારણ નિર્મુક્તા કામકેળિ તરઙ્ગિતા|
કનત્કનક તાટઙ્કા લીલાવિગ્રહધારિણી||161||

અજાક્ષય વિનિર્મુક્તા મુગ્ધા ક્ષિપ્ર પ્રસાદિની|
અન્તર્મુખ સમરાધ્યા બહિર્મુખ સુદુર્લભા||162||

ત્રયી ત્રિવર્ગનિલયા ત્રિસ્થા ત્રિપુરમાલિની|
નિરામયા નિરાલમ્બા સ્વાત્મારામ સુધાસૃતિઃ||163||

સંસારપઙ્ક નિર્મગ્ન સમુદ્ધરણ પણ્ડિતા|
યજ્ઞપ્રિયા યજ્ઞકર્ત્રી યજમાન સ્વરૂપિણી||164||

ધર્મદારા ધનાધ્યક્ષા ધનધાન્ય વિવર્ધિની|
વિપ્રપ્રિયા વિપ્રરૂપા વિશ્વભ્રમણ કારિણી||165||

વિશ્વગ્રાસા વિદ્રુમાભા વૈષ્ણવી વિષ્ણુરૂપિણી|
અયોનિર્યોનિનિલયા કૂટસ્થા કુલરૂપિણી||166||

વીરગોષ્ઠીપ્રિયા વીરા નૈષ્કર્મ્યા નાદરૂપિણી|
વિજ્ઞાનકલના કલ્યા વિદગ્ધા બૈન્દવાસના||167||

તત્ત્વાધિકા તત્ત્વમયી તત્ત્વમર્થ સ્વરૂપિણી|
સામગાનપ્રિયા સૌમ્યા સદાશિવકુટુમ્બિની||168||

સવ્યાપસવ્ય માર્ગસ્થા સર્વાપદ્વિ નિવારિણી|
સ્વસ્થા સ્વભાવમધુરા ધીરા ધીર સમર્ચિતા||169||

ચૈતનાર્ઘ્ય સમારાધ્યા ચૈતન્ય કુસુમપ્રિયા |
સદોદિતા સદાતુષ્ટા તરુણાદિત્ય પાટલા|| 170||

દક્ષિણા દક્ષિણારાધ્યા દરસ્મેર મુખામ્બુજા|
કૌળિની કેવલાઽનર્ઘ્યા કૈવલ્ય પદદાયિની||171||

સ્તોત્રપ્રિયા સ્તુતિમતી શ્રુતિસંસ્તુત વૈભવા|
મનસ્વિની માનવતી મહેશી મઙ્ગળાકૃતિઃ||172||

વિશ્વમાતા જગદ્ધાત્રી વિશાલાક્ષી વિરાગિણી|
પ્રગલ્ભા પરમોદારા પરમોદા મનોમયી||173||

વ્યોમકેશી વિમાનસ્થા વજ્રિણી વામકેશ્વરી|
પઞ્ચયજ્ઞપ્રિયા પઞ્ચપ્રેત મઞ્ચાધિશાયિની||174||

પઞ્ચમી પઞ્ચભૂતેશી પઞ્ચસઙ્ખ્યોપચારિણી|
શાશ્વતી શાશ્વતૈશ્વર્યા શર્મદા શમ્ભુમોહિની||175||

ધરાધરસુતા ધન્યા ધર્મિણી ધર્મવર્ધિની|
લોકાતીતા ગુણાતીતા સર્વાતીતા શમાત્મિકા||176||

બન્દૂક કુસુમ પ્રખ્યા બાલા લીલાવિનોદિની|
સમઙ્ગળી સુખકરી સુવેષાડ્યા સુવાસિની||177||

સુવાસિન્યર્ચનાપ્રીતા શોભના શુદ્ધ માનસા|
બિન્દુ તર્પણ સન્તુષ્ટા પૂર્વજા ત્રિપુરામ્બિકા||178||

દશમુદ્રા સમારાધ્યા ત્રિપુરા શ્રીવશઙ્કરી|
જ્ઞાનમુદ્રા જ્ઞાનગમ્યા જ્ઞાનજ્ઞેય સ્વરૂપિણી||179||

યોનિમુદ્રા ત્રિખણ્ડેશી ત્રિગુણામ્બા ત્રિકોણગા|
અનઘાદ્ભુત ચારિત્રા વાઞ્ચિતાર્થ પ્રદાયિની||180||

અભ્યાસાતિ શયજ્ઞાતા ષડદ્વાતીત રૂપિણી|
અવ્યાજ કરુણામૂર્તિઃ અજ્ઞાનધ્વાન્ત દીપિકા ||181||

આબાલગોપ વિદિતા સર્વાનુલ્લઙ્ઘ્ય શાસના|
શ્રીચક્રરાજનિલયા શ્રીમત્ત્રિપુર સુન્દરી||182||

શ્રીશિવા શિવશક્ત્યૈક્ય રૂપિણી લલિતામ્બિકા|
એવં શ્રીલલિતાદેવ્યા નામ્નાં સાહસ્રકં જગુઃ||183||

ઇતિ શ્રીબ્રહ્માણ્દપુરાણે ઉત્તરખણ્ડે શ્રી હય ગ્રીવાગસ્ત્ય સંવાદે શ્રીલલિતાસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્||

|| Om tat sat ||