||Shri Lalita Sahasranamam||

॥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್॥

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಓಂ ||

||ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್||

ಧ್ಯಾನಂ

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾ ತರಙ್ಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಙ್ಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್|
ಅಣಿಮಾದಿಭಿ ರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈಃ ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್||1||

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತ ಲಸಮದ್ದೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಙ್ಗೀಮ್|
ಸರ್ವಾಲಙ್ಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸಕಲಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲ ಸುರಸುತಾಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್||2||

ಸಿನ್ಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿಸ್ಫುರತ್
ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಾಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್|
ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಭಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘತಸ್ಥ ರಕ್ತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಾಮಮ್ಬಿಕಾಮ್||3||

ಹರಿಃ ಓಂ

ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಙ್ಞೀ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ|
ಚಿದಗ್ನಿ ಕುಣ್ಡಸಮ್ಭೂತಾ ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ಯತಾ||1||

ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭಾ ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತಾ|
ರಾಗಸ್ವರೂಪ ಪಾಶಾಡ್ಯಾಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಙ್ಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ||2||

ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಣ್ಡಾ ಪಞ್ಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಾಯಕಾ|
ನಿಜಾರುಣ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಡಮಣ್ದಲಾ||3||

ಚಮ್ಪಕಾ ಶೋಕಪುನ್ನಾಗ ಸೌಗನ್ಧಿಕ ಲಸತ್ಕಚಾ|
ಕುರುವಿನ್ದಮಣಿಶ್ರೇಣೀ ಕನತ್ಕೋಟೀರ ಮಣ್ಡಿತಾ||4||

ಅಷ್ಟಮೀ ಚನ್ದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ ದಳಿಕಸ್ಥಲ ಶೋಭಿತಾ |
ಮುಖಚನ್ದ್ರ ಕಳಙ್ಕಾಭ ಮೃಗನಾಭಿ ವಿಶೇಷಕಾ || 5 ||

ವದನಸ್ಮರ ಮಾಙ್ಗಲ್ಯ ಗೃಹತೋರಣ ಚಿಲ್ಲಿಕಾ|
ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರೀವಾಹ ಚಲನ್ಮೀನಾಭಿ ಲೋಚನಾ||6||

ನವಚಮ್ಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಣ್ದ ವಿರಾಜಿತಾ|
ತಾರಾಕಾನ್ತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣ ಭಾಸುರಾ||7||

ಕದಮ್ಬ ಮಞ್ಜರೀಕ್ಲುಪ್ತ ಕರ್ಣಪೂರ ಮನೋಹರಾ|
ತಾಟಙ್ಕ ಯುಗಳೀಭೂತ ತಪನೋಡುಪ ಮಣ್ಡಲಾ||8||

ಪದ್ಮರಾಗ ಶಿಲಾದರ್ಶ ಪರಿಭಾವಿ ಕಪೋಲಭೂಃ|
ನವವಿದ್ರುಮ ಬಿಮ್ಬಶ್ರೀಃ ನ್ಯಕ್ಕರಿ ರದನಚ್ಚದಾ||9||

ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಙ್ಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜಪಙ್ಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ|
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿ ಕಾಮೋದ ಸಮಾಕರ್ಷದ್ದಿಗನ್ತರಾ||10||

ನಿಜಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಬತ್ಸಿತ ಕಚ್ಚಪೀ|
ಮನ್ದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜತ್ ಕಾಮೇಶ ಮಾನಸಾ||11||

ಅನಾಕಲಿತ ಸಾದೃಶ್ಯ ಚುಬುಕಶ್ರೀ ವಿರಾಜಿತಾ|
ಕಾಮೇಶ ಬದ್ದ ಮಾಙಲ್ಯ ಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕನ್ಥರಾ||12||

ಕನಕಾಙ್ಗದ ಕೇಯೂರ ಕಮನೀಯ ಭುಜಾನ್ವಿತಾ|
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ಚಿನ್ತಾಕ ಲೋಲಮುಕ್ತಾ ಫಲಾನ್ವಿತಾ||13||

ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮರತ್ನ ಮಣಿ ಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನೀ|
ನಭ್ಯಾಲಾವಾಲ ರೋಮಾಳಿ ಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯಾ||14||

ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾಧಾರ ತಾಸಮುನ್ನೇಯಮಧ್ಯಮಾ|
ಸ್ತನಭಾರ ದಳನ್ ಮಧ್ಯ ಪತ್ತಬನ್ಧ ವಳಿತ್ರಯಾ|| 15||

ಅರ್ಣಾರುಣ ಕೌಸ್ತುಮ್ಭ ವಸ್ತ್ರ ಭಾಸ್ವತ್ ಕಟೀತಟೀ|
ರತ್ನಕಿಙ್ಕಿಣ ಕಾರಮ್ಯ ರಶನಾದಾಮ ಭೂಷಿತಾ||16||

ಕಾಮೇಶ ಜ್ಞಾತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ದವೋರು ದ್ವಯಾನ್ವಿತಾ|
ಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟಾ ಕಾರಾ ಜಾನುದ್ವಯ ವಿರಾಜಿತಾ||17||

ಇನ್ದ್ರಗೋಪ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರ ತೂಣಾಭ ಜಙ್ಘಿಕಾ|
ಗೂಢಗುಲ್ಭಾ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠ ಜಯಿಷ್ಣು ಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ|| 18||

ನಖದೀಧಿತಿ ಸಞ್ಛನ್ನ ನಮಜ್ಜನ ತಮೋಗುಣಾ|
ಪದದ್ವಯ ಪ್ರಭಾಜಾಲ ಪರಾಕೃತ ಸರೋರುಹಾ||19||

ಶಿಞ್ಜಾನ ಮಣೀಮಞ್ಜೀರ ಮಣ್ಡಿತ ಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಾ|
ಮರಾಳೀ ಮನ್ದಗಮನಾ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಿಃ||20||

ಸರ್ವಾರುಣಾಽನವದ್ಯಾಙ್ಗೀ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾ|
ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಙ್ಕಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ಸ್ವಾಧೀನ ವಲ್ಲಭಾ||21||

ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶೃಙ್ಗಸ್ಥಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾ|
ಚಿನ್ತಾಮಣಿ ಗೃಹಾನ್ತಸ್ಥಾ ಪಞ್ಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ||22||

ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀ ಸಂಸ್ಥಾ ಕದಮ್ಬವನವಾಸಿನೀ
ಸುಧಾಸಾಗರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ||23||

ದೇವರ್ಷಿ ಗಣಸಙ್ಘಾತ ಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮ ವೈಭವಾ|
ಭಣ್ಡಾಸುರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಸೇನಾ ಸಮನ್ವಿತಾ||24||

ಸಮ್ಪತ್ಕರೀ ಸಮಾರೂಢ ಸಿನ್ಧುರ ವ್ರಜಸೇವಿತಾ|
ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವ ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಭಿರಾವೃತಾ|| 25||

ಚಕ್ರರಾಜ ರಥಾರೂಢ ಸರ್ವಾಯುಧ ಪರಿಷ್ಕೃತಾ|
ಗೇಯಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಪರಿಸೇವಿತಾ ||26||

ಕಿರಿಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢ ದಣ್ಡನಾಥಾ ಪುರಸ್ಕೃತಾ|
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಕಾಕ್ಷಿಪ್ತ ವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರ ಮಧ್ಯಗಾ||27||

ಭಣ್ಡಸೈನ್ಯ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾ|
ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಮುತ್ಸುಕಾ||28||

ಭಣ್ಡ ಪುತ್ರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲಾವಿಕ್ರಮ ನನ್ದಿತಾ|
ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯಮ್ಬಾ ವಿರಚಿತ ವಿಷಙ್ಗ ವಧತೋಷಿತಾ||29||

ವಿಶುಕ್ರ ಪ್ರಾಣಹರಣ ವಾರಾಹೀ ವೀರ್ಯನನ್ದಿತಾ|
ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ವರಾ||30||

ಮಹಾಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯನ್ತ್ರ ಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ|
ಭಣ್ಡಾಸುರೇನ್ದ್ರ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ ವರ್ಷಿಣೀ||31||

ಕರಾಙ್ಗುಳಿ ನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಶಾಕೃತಿಃ|
ಮಹಾಪಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿ ನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರ ಸೈನಿಕಾ||32||

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ದಗ್ಧ ಸಭಣ್ಡಾಸುರ ಶೂನ್ಯಕಾ|
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ದ್ರ ಮಹೇನ್ದ್ರಾದಿ ದೇವಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವಾ||33||

ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಸನ್ದಗ್ಧ ಕಾಮ ಸಞ್ಜೀವನೌಷಧಿಃ|
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವ ಕೂಟಕೈ ಸ್ವರೂಪಮುಖಪಙ್ಕಜಾ||34||

ಕಣ್ಥಾಧಃ ಕಟಿಪರ್ಯನ್ತ ಮಧ್ಯಕೂಟ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ|
ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕ ತಾಪನ್ನ ಕಟ್ಯಥೋಭಾಗ ಧಾರಿಣೀ||36||

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮೂಲಕೂಟ ತ್ರಯಕಳೇಬರಾ|
ಕುಳಾಮೃತೈಕ ರಸಿಕಾ ಕುಳಸಙ್ಕೇತ ಪಾಲಿನೀ||36||

ಕುಳಾಙ್ಕನಾ ಕುಳಾನ್ತಃಸ್ಥಾ ಕೌಳಿನೀ ಕುಳಯೋಗಿನೀ|
ಅಕುಳಾ ಸಮಯಾನ್ತಃ ಸ್ಥಾ ಸಮಯಾಚಾರ ತತ್ಪರಾ||37||

ಮೂಲಾಧಾರೈಕ ನಿಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರನ್ಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ|
ಮಣಿಪೂರಾನ್ತ ರುದಿತಾ ವಿಷ್ಣುಗ್ರನ್ಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ||38||

ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಾನ್ತರಾಳಸ್ಥಾ ರುದ್ರಗ್ರನ್ಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ|
ಸಹಸ್ರಾರಾಮ್ಬುಜಾ ರೂಢಾ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿ ವರ್ಷಿಣೀ||39||

ತಟಿಲ್ಲತಾ ಸಮರುಚಿಃ ಷಟ್ ಚಕ್ರೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ|
ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಕುಣ್ಡಲಿನೀ ಬಿಸತನ್ತು ತನೀಯಸೀ||40||

ಭವಾನೀ ಭವನಾಗಮ್ಯಾ ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಿಕಾ|
ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯ ದಾಯಿನೀ||41||

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ ಭಯಾಪಹಾ|
ಶಾಮ್ಭವೀ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ||42||

ಶಾಙ್ಕರೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ|
ಶಾತೋದರೀ ಶಾನ್ತಿಮತೀ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಞ್ಜನಾ||43||

ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರಾಕುಲಾ|
ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿಷ್ಕಳಾ ಶಾನ್ತಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ನಿರುಪಪ್ಲವಾ||44||

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಞ್ಚಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ|
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ ನಿರವದ್ಯಾ ನಿರನ್ತರಾ||45||

ನಿಷ್ಕಾರಣಾ ನಿಷ್ಕಳಙ್ಕಾ ನಿರುಪಾಧಿರ್ನಿರೀಶ್ವರಾ|
ನೀರಾಗಾ ರಾಗಮಥನೀ ನಿರ್ಮದಾ ಮದನಾಶಿನೀ||46||

ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾ ನಿರಹಙ್ಕಾರಾ ನಿರ್ಮೋಹಾ ಮೋಹನಾಶಿನೀ|
ನಿರ್ಮಮಾ ಮಮತಾಹನ್ತ್ರೀ ನಿಷ್ಪಾಪಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ||47||

ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾ ಕ್ರೋಧಶಮನೀ ನಿರ್ಲೋಭಾ ಲೋಭನಾಶಿನೀ|
ನಿಃಸಂಶಯಾ ಸಂಶಯಘ್ನೀ ನಿರ್ಭವಾ ಭವನಾಶಿನೀ||49||

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಬಾಧಾ ನಿರ್ಭೇದಾ ಬೇಧನಾಶಿನೀ|
ನಿರ್ನಾಶಾ ಮೃತ್ಯುಮಥನೀ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ||49||

ನಿಸ್ತುಲಾ ನೀಲಚಿಕುರಾ ನಿರಪಾಯಾ ನಿರತ್ಯಯಾ|
ದುರ್ಲಭಾ ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಾ ದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ ಸುಖಪ್ರದಾ||50||

ದುಷ್ಟದೂರಾ ದುರಾಚಾರಾ ಶಮನೀ ದೋಷವರ್ಜಿತಾ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಾನ್ದ್ರಕರುಣಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ||51||

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ ಸರ್ವಮಙ್ಗಳಾ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ|
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಮಯೀ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ||52||

ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವತನ್ತ್ರರೂಪಾ ಮನೋನ್ಮನೀ|
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ||53||

ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ|
ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ ಮಹಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾರತಿಃ||54||

ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಾ|
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಃ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ||55||

ಮಹಾತನ್ತ್ರಾ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಾ ಮಹಾಯನ್ತ್ರಾ ಮಾಹಾಸನಾ|
ಮಹಾಯಗ ಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ಮಹಾಭೈರವ ಪೂಜಿತಾ||56||

ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಮಹಾತಾಣ್ಡವ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ|
ಮಹಾಕಾಮೇಶ ಮಹಿಷೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರೀ||57||

ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಳಾಮಯೀ|
ಮಹಾ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀ ಗಣಸೇವಿತಾ||58||

ಮನುವಿದ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರವಿದ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರಮಣ್ಡಲ ಮಧ್ಯಗಾ|
ಚಾರುರೂಪಾ ಚಾರುಹಾಸಾ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಕಳಾಧರಾ||59||

ಚರಾಚರ ಜಗನ್ನಾಥಾ ಚಕ್ರರಾಜ ನಿಕೇತನಾ|
ಪಾರ್ವತೀ ಪದ್ಮನಯನಾ ಪದ್ಮರಾಗ ಸಮಪ್ರಭಾ||60||

ಪಞ್ಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ ಪಞ್ಚಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ|
ಚಿನ್ಮಯೀ ಪರಮಾನನ್ದಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನರೂಪಿಣೀ||61||

ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯರೂಪಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ|
ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಜಾಗರಿಣೀ ಸ್ವಪನ್ತೀ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ||62||

ಸುಪ್ತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ ತುರ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ|
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೋವಿನ್ದರೂಪಿಣೀ||63||

ಸಂಹಾರಿಣೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ತಿರೋಧಾನಕರೀಶ್ವರೀ|
ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹದಾ ಪಞ್ಚಕೃತ್ಯ ಪರಾಯಣಾ||64||

ಭಾನುಮಣ್ಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಭೈರವೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ|
ಪದ್ಮಾಸನಾ ಭಗವತೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಹೋದರೀ||65||

ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನ ವಿಪನ್ನ ಭುವನಾವಳಿಃ|
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಪಾತ್||66||

ಆಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟಜನನೀ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಧಾಯಿನೀ|
ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದಾ||67||

ಶ್ರುತಿ ಸೀಮನ್ತ ಸಿನ್ದೂರೀ ಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜಧೂಳಿಕಾ|
ಸಕಲಾಗಮ ಸನ್ದೋಹ ಶುಕ್ತಿಸಮ್ಪುಟ ಮೌಕ್ತಿಕಾ||68||

ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ ಪೂರ್ಣಾ ಭೋಗಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ|
ಅಮ್ಬಿಕಾಽನಾದಿ ನಿಧನಾ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರ ಸೇವಿತಾ||69||

ನಾರಾಯಣೀ ನಾದರೂಪಾ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾ|
ಹ್ರೀಙ್ಕಾರೀ ಹ್ರೀಮತೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹೇಯೋಪಾದೇಯ ವರ್ಜಿತಾ||70||

 

ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾ ರಾಜ್ಞೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ|
ರಞ್ಜನೀ ರಮಣೀ ರಸ್ಯಾ ರಣತ್ಕಿಙ್ಕಿಣಿ ಮೇಖಲಾ||71||

ರಮಾರಾಕೇನ್ದುವದನಾ ರತಿರೂಪಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ
ರಕ್ಷಾಕರೀ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ ರಾಮಾ ರಮಣಲಮ್ಪಟಾ||72||

ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಕಳಾರೂಪಾ ಕದಮ್ಬ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ|
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಜಗತೀಕನ್ದಾ ಕರುಣಾರಸ ಸಾಗರಾ||73||

ಕಳಾವತೀ ಕಳಾಲಾಪಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಾದಮ್ಬರೀಪ್ರಿಯಾ|
ವರದಾ ವಾಮನಯನಾ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾ||74||

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ ವೇದವೇದ್ಯಾ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲ ನಿವಾಸಿನೀ|
ವಿಧಾತ್ರೀ ವೇದಜನನೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಲಾಸಿನೀ||75||

ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪಾಲಿನೀ|
ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಸಮರ್ಚಿತಾ||76||

ವಿಜಯಾ ವಿಮಲಾ ವನ್ದ್ಯಾ ವನ್ದಾರು ಜನವತ್ಸಲಾ|
ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ವಾಮಕೇಶೀ ವಹ್ನಿಮಣ್ಡಲ ವಾಸಿನೀ||77||

ಭಕ್ತಿಮತ್ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚನೀ|
ಸಂಹೃತಾಶೇಷ ಪಾಷಣ್ಡಾ ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ತಿಕಾ||78||

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿ ಸನ್ತಪ್ತ ಸಮಾಹ್ಲಾದನ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ|
ತರುಣೀ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ತನುಮಧ್ಯಾ ತಮೋಽಪಹಾ||79||

ಚಿತ್ತಿ ಸತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಧಾ ಚಿದೇಕ ರಸರೂಪಿಣೀ|
ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಲವೀಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯಾನನ್ದ ಸನ್ತತಿಃ||80||

ಪರಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀರೂಪಾ ಪಶ್ಯನ್ತೀ ಪರದೇವತಾ|
ಮಧ್ಯಮಾ ವೈಖರೀರೂಪಾ ಭಕ್ತಿಮಾನಸ ಹಂಸಿಕಾ||81||

ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಣನಾಡೀ ಕೃತಜ್ಞಾ ಕಾಮಪೂಜಿತಾ|
ಶೃಙ್ಗಾರ ರಸಸಮ್ಪೂಣಾ ಜಯಾ ಜಾಲನ್ದರಸ್ಥಿತಾ||82||

ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾ ಬಿನ್ದುಮಣ್ಡಲ ವಾಸಿನೀ|
ರಹೋಯಾಗ ಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಹಸ್ತರ್ಪಣ ತರ್ಪಿತಾ||83||

ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಿನೀ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾ
ಷಡಙ್ಗದೇವತಾ ಯುಕ್ತಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರಿತಾ||84||

ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖದಾಯಿನೀ|
ನಿತ್ಯಾ ಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾರ್ಥ ಶರೀರಿಣೀ ||85||

ಪ್ರಭಾವತೀ ಪ್ರಭಾರೂಪಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ|
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ರವ್ಯಕ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಾಽವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ||86||

ವ್ಯಾಪಿನೀ ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ|
ಮಹಾಕಾಮೇಶನಯನಾ ಕುಮುದಾಹ್ಲಾದ ಕೌಮುದೀ||87||

ಭಕ್ತಹಾರ್ದ ತಮೋಭೇದ ಭಾನುಮದ್ ಭಾನುಸನ್ತತಿಃ|
ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶ್ಶಿವಙ್ಕರೀ||88||

ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಪರಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾ|
ಅಪ್ರಮೇಯಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಮನೋವಾಚಾಮ ಗೋಚರಾ||89||

ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ಶ್ಚೇತನಾರೂಪಾ ಜಡಶಕ್ತಿರ್ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ|
ಗಾಯತ್ರೀ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಸ್ಸನ್ಧ್ಯಾ ದ್ವಿಜಬೃನ್ದ ನಿಷೇವಿತಾ||90||
ತತ್ತ್ವಾಸನಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಪಞ್ಚಕೋಶಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾ|
ನಿಸ್ಸೀಮಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯಯೌವನಾ ಮದಶಾಲಿನೀ||91||

ಮದಘೂರ್ಣಿತ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ಮದಪಾಟಲ ಗಣ್ಡಭೂಃ|
ಚನ್ದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಙ್ಗೀ ಚಾಮ್ಪೇಯ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ||92||

ಕುಶಲಾ ಕೋಮಲಾಕಾರ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕುಲೇಶ್ವರೀ|
ಕುಳಕುಣ್ಡಾಲಯಾ ಕೌಳ ಮಾರ್ಗತತ್ಪರ ಸೇವಿತಾ||93||

ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಮ್ಬಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿಃ ಮತಿರ್ಧೃತಿಃ|
ಶಾನ್ತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಕಾನ್ತಿಃ ನನ್ದಿನೀ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ||94||

ತೇಜೋವತೀ ತ್ರಿನಯನಾ ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ|
ಮಾಲಿನೀ ಹಂಸಿನೀ ಮಾತಾ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನೀ||95||

ಸುಮುಖೀನಳಿನೀ ಸುಭ್ರೂಃ ಶೋಭನಾ ಸುರನಾಯಿಕಾ|
ಕಾಲಕಣ್ಠೀ ಕಾನ್ತಿಮತೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ||96||

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ವಾಮದೇವೀ ವಯೋಽವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ|
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ||97||

ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರನಿಲಯಾಽಽರಕ್ತವರ್ಣಾ ತ್ರಿಲೋಚನಾ|
ಖಟ್ವಾಙ್ಗಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ ವದನೈಕ ಸಮನ್ವಿತಾ||98||

ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾ ಪಶುಲೋಕ ಭಯಙ್ಕರೀ|
ಅಮೃತಾದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಂವೃತಾ ಡಾಕಿನೀಶ್ವರೀ||99||

ಅನಾಹತಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ ಶ್ಯಾಮಾಭಾ ವದನದ್ವಯಾ|
ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಽಕ್ಷಮಾಲಾಧಿಧರಾರುಧಿರ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ||100||

ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯೋಘವೃತಾ ಸ್ನಿಗ್ದೌದನಪ್ರಿಯಾ|
ಮಹಾವೀರೇನ್ದ್ರ ವರದಾ ರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ||101||

ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ವದನತ್ರಯ ಸಂಯುತಾ|
ವಜ್ರಾಧಿಕಯುಧೋಪೇತಾ ಡಾಮರ್ಯಾಭಿರಾವೃತಾ||102||

ರಕ್ತವರ್ಣಾ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಿಮಾನಸಾ|
ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಸುಖದಾ ಲಾಕಿನ್ಯಾಮ್ಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ||103||

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಮ್ಬುಜಗತಾ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾ|
ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧ ಸಮ್ಪನ್ನಾ ಪೀತವರ್ಣಾಽತಿಗರ್ವಿತಾ||104||

ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ ಮಧುಪ್ರೀತಾ ಬನ್ದಿನ್ಯಾದಿ ಸಮನ್ವಿತಾ|
ದಧ್ಯಾನ್ನಾಸಕ್ತ ಹೃದಯಾ ಡಾಕಿನೀ ರೂಪಧಾರಿಣೀ||105||

ಮೂಲಾದಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಾಽಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾ|
ಅಙ್ಕುಶಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ ವರದಾದಿ ನಿಷೇವಿತಾ||106||

ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತ ಚಿತ್ತಾ ಸಾಕಿನ್ಯಮ್ಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ|
ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾ ಷಡಾನನಾ||107||

ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾ ಹಂಸವತೀ ಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾ|
ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕ ರಸಿಕಾ ಹಾಕಿನೀ ರೂಪಧಾರಿಣೀ||108||

ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪ ಶೋಭಿತಾ|
ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾ ಶುಕ್ಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸರ್ವತೋ ಮುಖೀ||109||

ಸರ್ವೌದನ ಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾ ಯಾಕಿನ್ಯಾಮ್ಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ|
ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಽಮತಿರ್ಮೇಧಾ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರನುತ್ತಮಾ||110||

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನಾ|
ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾ ಬನ್ದಮೋಚನೀ ಬನ್ದುರಾಲಕಾ||111||

ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೀ ವಿದ್ಯಾ ವಯದಾದಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಃ|
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣೀ||112||

ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಽಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷ ನಾಶಿನೀ|
ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ಕಾಲಹನ್ತ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಿಷೇವಿತಾ||113||

ತಾಮ್ಬೂಲ ಪೂರಿತ ಮುಖೀ ದಾಡಿಮೀ ಕುಸುಮಪ್ರಭಾ|
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮೋಹಿನೀ ಮುಖ್ಯಾ ಮೃಡಾನೀ ಮಿತ್ರರೂಪಿಣೀ||114||

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಭಕ್ತನಿಧಿಃ ನಿಯನ್ತ್ರೀ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ|
ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿ ವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ||115||

ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನರೂಪಿಣೀ|
ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾ ಮತ್ತಾ ಮಾತೃಕಾ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ||116||

ಮಹಾಕೈಲಾಸ ನಿಲಯಾ ಮೃಣಾಲ ಮೃದುದೋರ್ಲತಾ|
ಮಹನೀಯಾ ದಯಾಮೂರ್ತಿಃ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ||117||

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಸೇವಿತಾ
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ ವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಕೂಟಾ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ||118||

ಕಟಾಕ್ಷಕಿಙ್ಕರೀ ಭೂತ ಕಮಲಾ ಕೋಟಿಸೇವಿತಾ|
ಶಿರಃ ಸ್ಥಿತಾ ಚನ್ದ್ರನಿಭಾ ಫಾಲಸ್ಥೇನ್ದ್ರ ಧನುಃ ಪ್ರಭಾ||119||

ಹೃದಯಸ್ಥಾ ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋಣಾನ್ತರ ದೀಪಿಕಾ|
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿನಾಶಿನೀ||120||

ದರಾನ್ದೋಳಿತ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷೀ ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖೀ|
ಗುರುಮೂರ್ತಿರ್ಗುಣನಿಧಿಃ ಗೋಮಾತಾ ಗುಹಜನ್ಮಭೂಃ ||121||

ದೇವೇಶೀ ದಣ್ದನೀತಿಸ್ಥಾ ದಹರಾಕಾಶ ರೂಪಿಣೀ|
ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯ ರಾಕಾನ್ತ ತಿಥಿಮಣ್ಡಲ ಪೂಜಿತಾ||122||

ಕಳಾತ್ಮಿಕಾ ಕಳಾನಾಥಾ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪ ವಿನೋದಿನೀ|
ಸಚಾಮರ ರಮಾವಾಣೀ ಸವ್ಯದಕ್ಷಣ ಸೇವಿತಾ||123||

ಆದಿಶಕ್ತಿರಮೇಯಾಽಽತ್ಮಾ ಪರಮಾ ಪಾವನಾಕೃತಿಃ|
ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ದ ಜನನೀ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ||124||

ಕ್ಲೀಙ್ಕಾರೀ ಕೇವಲಾ ಗುಹ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯ ಪದದಾಯಿನೀ|
ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ||125||

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾಡ್ಯಾ ಸಿನ್ದೂರ ತಿಲಕಾಞ್ಚಿತಾ|
ಉಮಾ ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನಯಾ ಗೌರೀ ಗನ್ಧರ್ವ ಸೇವಿತಾ||126||

ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾಽವರದಾ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ|
ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ||127||

ಸರ್ವವೇದಾನ್ತ ಸಂವೇದ್ಯಾ ಸತ್ಯಾನನ್ದ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ|
ಲೋಪಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾ ಲೀಲಾಕ್ಲುಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮಣ್ಡಲಾ||128||

ಅದೃಶ್ಯಾ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾ ವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾ|
ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗಾನನ್ದಾ ಯುಗನ್ಧರಾ||129||

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ|
ಸರ್ವಧಾರಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣೀ||130||

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರಜಾಜೈತ್ರೀ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯಿನೀ|
ಏಕಾಕಿನೀ ಭೂಮರೂಪಾ ನಿರ್ದ್ವೈತಾ ದ್ವೈತವರ್ಣಿನೀ||131||

ಅನ್ನದಾ ವಸುದಾ ವೃದ್ಧಾ ಬ್ರಹ್ಮತ್ಮೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ|
ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ||132||

ಭಾಷಾರೂಪಾ ಬೃಹತ್ಸೇನಾ ಭಾವಾಭಾವ ವಿವರ್ಜಿತಾ|
ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾ ಶುಭಕರೀ ಶೋಭನಾ ಸುಲಭಾಗತಿಃ||133||

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಯ ದಾಯಿನೀ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾ|
ರಾಜತ್ ಕೃಪಾ ರಾಜಪೀಠ ನಿವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾ||134||

ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕೋಶನಾಥಾ ಚತುರಙ್ಗಬಲೇಶ್ವರೀ|
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾ ಸಾಗರಮೇಖಲಾ||135||

ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೈತ್ಯಶಮನೀ ಸರ್ವಲೋಕ ವಶಙ್ಕರೀ|
ಸರ್ವಾರ್ಧದಾತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ರೂಪಿಣೀ||136||

ದೇಶಕಾಲಾಽಪರಿಚ್ಚಿನ್ನಾ ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ|
ಸರಸ್ವತೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಗುಹಾಮ್ಬಾ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೀ||137||

ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸದಾಶಿವ ಪತಿವ್ರತಾ|
ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಗುರುಮಣ್ದಲ ರೂಪಿಣೀ||138||

ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಹೀ|
ಗುಣಾಮ್ಬಾ ಗುಹ್ಯಾಕಾರಾಧ್ಯಾ ಕೋಮಲಾಙ್ಗೀ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ||139||

ಸ್ವತನ್ತ್ರಾ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಶೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ರೂಪಿಣೀ|
ಸನಕಾದಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಿನೀ||140||

ಚಿತ್ಕಳಾಽನನ್ದಕಲಿಕಾ ಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಪ್ರಿಯಙ್ಕರೀ|
ನಾಮಪಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತಾ ನನ್ದಿವಿದ್ಯಾ ನಟೇಶ್ವರೀ||141||

ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ|
ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಲಯಕರೀ ಲಜ್ಜಾ ರಮ್ಭಾದಿ ವನ್ದಿತಾ||142||

ಭವದಾವ ಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಃ ಪಾಪರಣ್ಯದವಾನಲಾ|
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲ ವಾತೂಲಾ ಜರಧ್ವಾನ್ತ ರವಿಪ್ರಭಾ||143||

ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿ ಘನಾಘನಾ|
ರೋಗಪರ್ವತ ದಮ್ಬೋಳಿಃ ಮೃತ್ಯುದಾರುಕುಠಾರಿಕಾ||144||

ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾ ಮಹಾಽಶನಾ|
ಅಪರ್ಣಾ ಚಣ್ಡಿಕಾ ಚಣ್ಡಮುಣ್ಡಾಽಸುರ ನಿಷೂದಿನೀ||145||

ಕ್ಷರಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ|
ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಸುಭಗಾ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ||146||

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ ಶುದ್ಧಾ ಜಪಾಪುಷ್ಪ ನಿಭಾಕೃತಿಃ|
ಓಜೋವತೀ ದ್ಯುತಿಧರಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ||147||

ದುರರಾಧ್ಯಾ ದುರಾದರ್ಷಾ ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ|
ಮಹತೀ ಮೇರುನಿಲಯಾ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ||148||

ವೀರಾರಾಧ್ಯಾ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ ವಿರಜಾ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೀ|
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾ ಪರಾಕಾಶಾ ಪ್ರಾಣದಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ||149||

ಮಾರ್ತಾಣ್ಡ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧೂಃ|
ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಜಯತ್ಸೇನಾ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾ ಪರಾಪರಾ||150||

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾಽನನ್ದರೂಪಾ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪರಾಯಣಾ|
ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಲಾಮಾಲಾ ಕಾಮಧುಕ್ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ||151||

ಕಳಾನಿಧಿಃ ಕಾವ್ಯಕಳಾ ರಸಜ್ಞಾ ರಸಶೇವಧಿಃ|
ಪುಷ್ಟಾ ಪುರಾತನಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಾ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ||152||

ಪರಞ್ಯೋತಿಃ ಪರನ್ಧಾಮ ಪರಮಾಣುಃ ಪರಾತ್ಪರಾ|
ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಪಾಶಹನ್ತ್ರೀ ಪರಮನ್ತ್ರ ವಿಭೇದಿನೀ||153||

ಮೂರ್ತಾಽಮೂರ್ತಾಽನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಮುನಿಮಾನಸ ಹಂಸಿಕಾ||
ಸತ್ಯವ್ರತಾ ಸತ್ಯರೂಪಾ ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿನೀ ಸತೀ||154||

ಬ್ರಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಜನನೀ ಬಹುರೂಪಾ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾ|
ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ ಪ್ರಚಣ್ಡಾಽಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ||155||

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ ಪಞ್ಚಾಶತ್ ಪೀಠರೂಪಿಣೀ|
ವಿಶ್ರುಙ್ಖಲಾ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾ ವೀರಮಾತಾ ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂಃ||156||

ಮುಕುನ್ದಾ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾ ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣೀ|
ಭಾವಜ್ಞಾ ಭವರೋಗಘ್ನೀ ಭವಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿನೀ||157||

ಛನ್ದಸ್ಸಾರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಾ ಮನ್ತ್ರಸಾರಾ ತಲೋದರೀ|
ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ದಾಮ ವೈಭವಾ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ||158||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ಜರಾತಪ್ತ ಜನವಿಶ್ರಾನ್ತಿ ದಾಯಿನೀ|
ಸರ್ವೋಪನಿಷದ್ ಉದ್ಘುಷ್ಟಾ ಶಾನ್ತ್ಯತೀತ ಕಳಾತ್ಮಿಕಾ||159||

ಗಮ್ಭೀರಾ ಗಗನಾನ್ತಃಸ್ಥಾ ಗರ್ವಿತಾ ಗಾನಲೋಲುಪಾ|
ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಾನ್ತಾರ್ಧ ವಿಗ್ರಹಾ||160||

ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕಾಮಕೇಳಿ ತರಙ್ಗಿತಾ|
ಕನತ್ಕನಕ ತಾಟಙ್ಕಾ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೀ||161||

ಅಜಾಕ್ಷಯ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಮುಗ್ಧಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದಿನೀ|
ಅನ್ತರ್ಮುಖ ಸಮರಾಧ್ಯಾ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸುದುರ್ಲಭಾ||162||

ತ್ರಯೀ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ|
ನಿರಾಮಯಾ ನಿರಾಲಮ್ಬಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮ ಸುಧಾಸೃತಿಃ||163||

ಸಂಸಾರಪಙ್ಕ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣ ಪಣ್ಡಿತಾ|
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ ಯಜಮಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ||164||

ಧರ್ಮದಾರಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನಧಾನ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನೀ|
ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ ವಿಪ್ರರೂಪಾ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣ ಕಾರಿಣೀ||165||

ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ ವಿದ್ರುಮಾಭಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ|
ಅಯೋನಿರ್ಯೋನಿನಿಲಯಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಲರೂಪಿಣೀ||166||

ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾ ನಾದರೂಪಿಣೀ|
ವಿಜ್ಞಾನಕಲನಾ ಕಲ್ಯಾ ವಿದಗ್ಧಾ ಬೈನ್ದವಾಸನಾ||167||

ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ|
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಕುಟುಮ್ಬಿನೀ||168||

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯ ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿ ನಿವಾರಿಣೀ|
ಸ್ವಸ್ಥಾ ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾ ಧೀರಾ ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿತಾ||169||

ಚೈತನಾರ್ಘ್ಯ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚೈತನ್ಯ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಸದೋದಿತಾ ಸದಾತುಷ್ಟಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯ ಪಾಟಲಾ|| 170||

ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ ದರಸ್ಮೇರ ಮುಖಾಮ್ಬುಜಾ|
ಕೌಳಿನೀ ಕೇವಲಾಽನರ್ಘ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯ ಪದದಾಯಿನೀ||171||

ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಸ್ತುತಿಮತೀ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವಾ|
ಮನಸ್ವಿನೀ ಮಾನವತೀ ಮಹೇಶೀ ಮಙ್ಗಳಾಕೃತಿಃ||172||

ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಗಿಣೀ|
ಪ್ರಗಲ್ಭಾ ಪರಮೋದಾರಾ ಪರಮೋದಾ ಮನೋಮಯೀ||173||

ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಾಮಕೇಶ್ವರೀ|
ಪಞ್ಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಪಞ್ಚಪ್ರೇತ ಮಞ್ಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ||174||

ಪಞ್ಚಮೀ ಪಞ್ಚಭೂತೇಶೀ ಪಞ್ಚಸಙ್ಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣೀ|
ಶಾಶ್ವತೀ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ್ಮದಾ ಶಮ್ಭುಮೋಹಿನೀ||175||

ಧರಾಧರಸುತಾ ಧನ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನೀ|
ಲೋಕಾತೀತಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಸರ್ವಾತೀತಾ ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ||176||

ಬನ್ದೂಕ ಕುಸುಮ ಪ್ರಖ್ಯಾ ಬಾಲಾ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ|
ಸಮಙ್ಗಳೀ ಸುಖಕರೀ ಸುವೇಷಾಡ್ಯಾ ಸುವಾಸಿನೀ||177||

ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಾಪ್ರೀತಾ ಶೋಭನಾ ಶುದ್ಧ ಮಾನಸಾ|
ಬಿನ್ದು ತರ್ಪಣ ಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಪೂರ್ವಜಾ ತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾ||178||

ದಶಮುದ್ರಾ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾ ಶ್ರೀವಶಙ್ಕರೀ|
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ||179||

ಯೋನಿಮುದ್ರಾ ತ್ರಿಖಣ್ಡೇಶೀ ತ್ರಿಗುಣಾಮ್ಬಾ ತ್ರಿಕೋಣಗಾ|
ಅನಘಾದ್ಭುತ ಚಾರಿತ್ರಾ ವಾಞ್ಚಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೀ||180||

ಅಭ್ಯಾಸಾತಿ ಶಯಜ್ಞಾತಾ ಷಡದ್ವಾತೀತ ರೂಪಿಣೀ|
ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾನ್ತ ದೀಪಿಕಾ ||181||

ಆಬಾಲಗೋಪ ವಿದಿತಾ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಙ್ಘ್ಯ ಶಾಸನಾ|
ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರೀ||182||

ಶ್ರೀಶಿವಾ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯ ರೂಪಿಣೀ ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾ|
ಏವಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ||183||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ದಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಣ್ಡೇ ಶ್ರೀ ಹಯ ಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್||

|| Om tat sat ||