||Shri Lalita Sahasranamam||

॥శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ఓం ||

||శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమ్||

ధ్యానం

అరుణాం కరుణా తరఙ్గితాక్షీం ధృతపాశాఙ్కుశ పుష్పబాణచాపామ్|
అణిమాదిభి రావృతాం మయూఖైః అహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్||1||

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మ పత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలిత లసమద్దేమపద్మాం వరాఙ్గీమ్|
సర్వాలఙ్కారయుక్తాం సకలమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్తిం సకల సురసుతాం సర్వసమ్పత్ ప్రదాత్రీమ్||2||

సిన్ధూరారుణ విగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్య మౌళిస్ఫురత్
తారానాయక శేఖరాం స్మితముఖీ మాపీన వక్షోరుహామ్|
పాణిభ్యామలిపూర్ణ రత్న చషకం రక్తోత్పలం భిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘతస్థ రక్త చరణాం ధ్యాయేత్ పరామమ్బికామ్||3||

హరిః ఓం

శ్రీమాతా శ్రీ మహారాఙ్ఞీ శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరీ|
చిదగ్ని కుణ్డసమ్భూతా దేవకార్య సముద్యతా||1||

ఉద్యద్భాను సహస్రాభా చతుర్బాహు సమన్వితా|
రాగస్వరూప పాశాడ్యాక్రోధాకారాఙ్కుశోజ్జ్వలా||2||

మనోరూపేక్షుకోదణ్డా పఞ్చతన్మాత్ర సాయకా|
నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్ బ్రహ్మణ్డమణ్దలా||3||

చమ్పకా శోకపున్నాగ సౌగన్ధిక లసత్కచా|
కురువిన్దమణిశ్రేణీ కనత్కోటీర మణ్డితా||4||

అష్టమీ చన్ద్ర విభ్రాజ దళికస్థల శోభితా |
ముఖచన్ద్ర కళఙ్కాభ మృగనాభి విశేషకా || 5 ||

వదనస్మర మాఙ్గల్య గృహతోరణ చిల్లికా|
వక్త్రలక్ష్మీ పరీవాహ చలన్మీనాభి లోచనా||6||

నవచమ్పక పుష్పాభ నాసాదణ్ద విరాజితా|
తారాకాన్తి తిరస్కారి నాసాభరణ భాసురా||7||

కదమ్బ మఞ్జరీక్లుప్త కర్ణపూర మనోహరా|
తాటఙ్క యుగళీభూత తపనోడుప మణ్డలా||8||

పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావి కపోలభూః|
నవవిద్రుమ బిమ్బశ్రీః న్యక్కరి రదనచ్చదా||9||

శుద్ధవిద్యాఙ్కురాకార ద్విజపఙ్క్తిద్వయోజ్జ్వలా|
కర్పూరవీటి కామోద సమాకర్షద్దిగన్తరా||10||

నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్బత్సిత కచ్చపీ|
మన్దస్మిత ప్రభాపూర మజ్జత్ కామేశ మానసా||11||

అనాకలిత సాదృశ్య చుబుకశ్రీ విరాజితా|
కామేశ బద్ద మాఙల్య సూత్రశోభితకన్థరా||12||

కనకాఙ్గద కేయూర కమనీయ భుజాన్వితా|
రత్నగ్రైవేయ చిన్తాక లోలముక్తా ఫలాన్వితా||13||

కామేశ్వర ప్రేమరత్న మణి ప్రతిపణస్తనీ|
నభ్యాలావాల రోమాళి లతాఫలకుచద్వయా||14||

లక్ష్యరోమలతాధార తాసమున్నేయమధ్యమా|
స్తనభార దళన్ మధ్య పత్తబన్ధ వళిత్రయా|| 15||

అర్ణారుణ కౌస్తుమ్భ వస్త్ర భాస్వత్ కటీతటీ|
రత్నకిఙ్కిణ కారమ్య రశనాదామ భూషితా||16||

కామేశ జ్ఞాత సౌభాగ్య మార్దవోరు ద్వయాన్వితా|
మాణిక్యమకుటా కారా జానుద్వయ విరాజితా||17||

ఇన్ద్రగోప పరిక్షిప్త స్మర తూణాభ జఙ్ఘికా|
గూఢగుల్భా కూర్మపృష్ఠ జయిష్ణు ప్రపదాన్వితా|| 18||

నఖదీధితి సఞ్ఛన్న నమజ్జన తమోగుణా|
పదద్వయ ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహా||19||

శిఞ్జాన మణీమఞ్జీర మణ్డిత శ్రీపదామ్బుజా|
మరాళీ మన్దగమనా మహాలావణ్యశేవధిః||20||

సర్వారుణాఽనవద్యాఙ్గీ సర్వాభరణ భూషితా|
శివకామేశ్వరాఙ్కస్థా శివా స్వాధీన వల్లభా||21||

సుమేరుమధ్యశృఙ్గస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా|
చిన్తామణి గృహాన్తస్థా పఞ్చబ్రహ్మాసనస్థితా||22||

మహాపద్మాటవీ సంస్థా కదమ్బవనవాసినీ
సుధాసాగర మధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ||23||

దేవర్షి గణసఙ్ఘాత స్తూయమానాత్మ వైభవా|
భణ్డాసుర వధోద్యుక్త శక్తిసేనా సమన్వితా||24||

సమ్పత్కరీ సమారూఢ సిన్ధుర వ్రజసేవితా|
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వ కోటికోటి భిరావృతా|| 25||

చక్రరాజ రథారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృతా|
గేయచక్ర రథారూఢ మన్త్రిణీ పరిసేవితా ||26||

కిరిచక్ర రథారూఢ దణ్డనాథా పురస్కృతా|
జ్వాలామాలిని కాక్షిప్త వహ్నిప్రాకార మధ్యగా||27||

భణ్డసైన్య వధోద్యుక్త శక్తి విక్రమహర్షితా|
నిత్యాపరాక్రమాటోప నిరీక్షణ సముత్సుకా||28||

భణ్డ పుత్ర వధోద్యుక్త బాలావిక్రమ నన్దితా|
మన్త్రిణ్యమ్బా విరచిత విషఙ్గ వధతోషితా||29||

విశుక్ర ప్రాణహరణ వారాహీ వీర్యనన్దితా|
కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వరా||30||

మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్నయన్త్ర ప్రహర్షితా|
భణ్డాసురేన్ద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర వర్షిణీ||31||

కరాఙ్గుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతిః|
మహాపశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసుర సైనికా||32||

కామేశ్వరాస్త్ర నిర్దగ్ధ సభణ్డాసుర శూన్యకా|
బ్రహ్మోపేన్ద్ర మహేన్ద్రాది దేవసంస్తుత వైభవా||33||

హరనేత్రాగ్ని సన్దగ్ధ కామ సఞ్జీవనౌషధిః|
శ్రీమద్వాగ్భవ కూటకై స్వరూపముఖపఙ్కజా||34||

కణ్థాధః కటిపర్యన్త మధ్యకూట స్వరూపిణీ|
శక్తికూటైక తాపన్న కట్యథోభాగ ధారిణీ||36||

మూలమన్త్రాత్మికా మూలకూట త్రయకళేబరా|
కుళామృతైక రసికా కుళసఙ్కేత పాలినీ||36||

కుళాఙ్కనా కుళాన్తఃస్థా కౌళినీ కుళయోగినీ|
అకుళా సమయాన్తః స్థా సమయాచార తత్పరా||37||

మూలాధారైక నిలయా బ్రహ్మగ్రన్థి విభేదినీ|
మణిపూరాన్త రుదితా విష్ణుగ్రన్థి విభేదినీ||38||

అజ్ఞా చక్రాన్తరాళస్థా రుద్రగ్రన్థి విభేదినీ|
సహస్రారామ్బుజా రూఢా సుధాసారాభి వర్షిణీ||39||

తటిల్లతా సమరుచిః షట్ చక్రోపరి సంస్థితా|
మహాశక్తిః కుణ్డలినీ బిసతన్తు తనీయసీ||40||

భవానీ భవనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా|
భద్రప్రియా భద్రమూర్తిః భక్తసౌభాగ్య దాయినీ||41||

భక్తిప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా|
శామ్భవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ||42||

శాఙ్కరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చన్ద్రనిభాననా|
శాతోదరీ శాన్తిమతీ నిరాధారా నిరఞ్జనా||43||

నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా|
నిర్గుణా నిష్కళా శాన్తా నిష్కామా నిరుపప్లవా||44||

నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపఞ్చా నిరాశ్రయా|
నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరన్తరా||45||

నిష్కారణా నిష్కళఙ్కా నిరుపాధిర్నిరీశ్వరా|
నీరాగా రాగమథనీ నిర్మదా మదనాశినీ||46||

నిశ్చిన్తా నిరహఙ్కారా నిర్మోహా మోహనాశినీ|
నిర్మమా మమతాహన్త్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ||47||

నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ|
నిఃసంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ||49||

నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా బేధనాశినీ|
నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా||49||

నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా|
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహన్త్రీ సుఖప్రదా||50||

దుష్టదూరా దురాచారా శమనీ దోషవర్జితా |
సర్వజ్ఞా సాన్ద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా||51||

సర్వశక్తిమయీ సర్వమఙ్గళా సద్గతిప్రదా|
సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమన్త్రస్వరూపిణీ||52||

సర్వయన్త్రాత్మికా సర్వతన్త్రరూపా మనోన్మనీ|
మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీర్మృడప్రియా||53||

మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ|
మహామాయా మహాసత్త్వా మహశక్తిర్మహారతిః||54||

మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా|
మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధిః మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ||55||

మహాతన్త్రా మహామన్త్రా మహాయన్త్రా మాహాసనా|
మహాయగ క్రమారాధ్యా మహాభైరవ పూజితా||56||

మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాణ్డవ సాక్షిణీ|
మహాకామేశ మహిషీ మహాత్రిపుర సున్దరీ||57||

చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుష్షష్టి కళామయీ|
మహా చతుష్షష్టి కోటి యోగినీ గణసేవితా||58||

మనువిద్యా చన్ద్రవిద్యా చన్ద్రమణ్డల మధ్యగా|
చారురూపా చారుహాసా చారుచన్ద్రకళాధరా||59||

చరాచర జగన్నాథా చక్రరాజ నికేతనా|
పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగ సమప్రభా||60||

పఞ్చప్రేతాసనాసీనా పఞ్చబ్రహ్మ స్వరూపిణీ|
చిన్మయీ పరమానన్దా విజ్ఞాన ఘనరూపిణీ||61||

ధ్యానధ్యాతృ ధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మవివర్జితా|
విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపన్తీ తైజసాత్మికా||62||

సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థా వివర్జితా|
సృష్టికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిన్దరూపిణీ||63||

సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ|
సదాశివానుగ్రహదా పఞ్చకృత్య పరాయణా||64||

భానుమణ్డల మధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ|
పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభ సహోదరీ||65||

ఉన్మేషనిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళిః|
సహస్రశీర్షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్||66||

ఆబ్రహ్మ కీటజననీ వర్ణాశ్రమ విధాయినీ|
నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్య ఫలప్రదా||67||

శ్రుతి సీమన్త సిన్దూరీ కృత పాదాబ్జధూళికా|
సకలాగమ సన్దోహ శుక్తిసమ్పుట మౌక్తికా||68||

పురుషార్థప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ|
అమ్బికాఽనాది నిధనా హరిబ్రహ్మేన్ద్ర సేవితా||69||

నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా|
హ్రీఙ్కారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయ వర్జితా||70||

 

రాజరాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా|
రఞ్జనీ రమణీ రస్యా రణత్కిఙ్కిణి మేఖలా||71||

రమారాకేన్దువదనా రతిరూపా రతిప్రియా
రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలమ్పటా||72||

కామ్యా కామకళారూపా కదమ్బ కుసుమప్రియా|
కల్యాణీ జగతీకన్దా కరుణారస సాగరా||73||

కళావతీ కళాలాపా కాన్తా కాదమ్బరీప్రియా|
వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా||74||

విశ్వాధికా వేదవేద్యా విన్ధ్యాచల నివాసినీ|
విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయా విలాసినీ||75||

క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ|
క్షయవృద్ధి వినిర్ముక్తా క్షేత్రపాల సమర్చితా||76||

విజయా విమలా వన్ద్యా వన్దారు జనవత్సలా|
వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమణ్డల వాసినీ||77||

భక్తిమత్ కల్పలతికా పశుపాశవిమోచనీ|
సంహృతాశేష పాషణ్డా సదాచార ప్రవర్తికా||78||

తాపత్రయాగ్ని సన్తప్త సమాహ్లాదన చన్ద్రికా|
తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోఽపహా||79||

చిత్తి సత్పదలక్ష్యార్ధా చిదేక రసరూపిణీ|
స్వాత్మానన్దలవీభూత బ్రహ్మద్యానన్ద సన్తతిః||80||

పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యన్తీ పరదేవతా|
మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తిమానస హంసికా||81||

కామేశ్వర ప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా|
శృఙ్గార రససమ్పూణా జయా జాలన్దరస్థితా||82||

ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిన్దుమణ్డల వాసినీ|
రహోయాగ క్రమారాధ్యా రహస్తర్పణ తర్పితా||83||

సద్యః ప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా
షడఙ్గదేవతా యుక్తా షాడ్గుణ్య పరిపూరితా||84||

నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణ సుఖదాయినీ|
నిత్యా షోడశికారూపా శ్రీకణ్ఠార్థ శరీరిణీ ||85||

ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ|
మూలప్రకృతి రవ్యక్తా వ్యక్తాఽవ్యక్త స్వరూపిణీ||86||

వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యాఽవిద్య స్వరూపిణీ|
మహాకామేశనయనా కుముదాహ్లాద కౌముదీ||87||

భక్తహార్ద తమోభేద భానుమద్ భానుసన్తతిః|
శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తి శ్శివఙ్కరీ||88||

శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా|
అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామ గోచరా||89||

చిచ్చక్తి శ్చేతనారూపా జడశక్తిర్జడాత్మికా|
గాయత్రీ వ్యాహృతి స్సన్ధ్యా ద్విజబృన్ద నిషేవితా||90||
తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పఞ్చకోశాన్తరస్థితా|
నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ||91||

మదఘూర్ణిత రక్తాక్షీ మదపాటల గణ్డభూః|
చన్దనద్రవదిగ్ధాఙ్గీ చామ్పేయ కుసుమప్రియా||92||

కుశలా కోమలాకార కురుకుల్లా కులేశ్వరీ|
కుళకుణ్డాలయా కౌళ మార్గతత్పర సేవితా||93||

కుమారగణనాథామ్బా తుష్టిః పుష్టిః మతిర్ధృతిః|
శాన్తిః స్వస్తిమతీ కాన్తిః నన్దినీ విఘ్ననాశినీ||94||

తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీ కామరూపిణీ|
మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ||95||

సుముఖీనళినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా|
కాలకణ్ఠీ కాన్తిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ||96||

వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోఽవస్థా వివర్జితా|
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ||97||

విశుద్ధి చక్రనిలయాఽఽరక్తవర్ణా త్రిలోచనా|
ఖట్వాఙ్గాది ప్రహరణా వదనైక సమన్వితా||98||

పాయసాన్నప్రియా త్వక్స్థా పశులోక భయఙ్కరీ|
అమృతాది మహాశక్తి సంవృతా డాకినీశ్వరీ||99||

అనాహతాబ్జ నిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా|
దంష్ట్రోజ్జ్వలాఽక్షమాలాధిధరారుధిర సంస్థితా ||100||

కాళరాత్ర్యాది శక్త్యోఘవృతా స్నిగ్దౌదనప్రియా|
మహావీరేన్ద్ర వరదా రాకిణ్యంబాస్వరూపిణీ||101||

మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయ సంయుతా|
వజ్రాధికయుధోపేతా డామర్యాభిరావృతా||102||

రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతిమానసా|
సమస్త భక్తసుఖదా లాకిన్యామ్బాస్వరూపిణీ||103||

స్వాధిష్ఠానామ్బుజగతా చతుర్వక్త్రమనోహరా|
శూలాద్యాయుధ సమ్పన్నా పీతవర్ణాఽతిగర్వితా||104||

మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బన్దిన్యాది సమన్వితా|
దధ్యాన్నాసక్త హృదయా డాకినీ రూపధారిణీ||105||

మూలాదారామ్బుజారూఢా పఞ్చవక్త్రాఽస్థిసంస్థితా|
అఙ్కుశాది ప్రహరణా వరదాది నిషేవితా||106||

ముద్గౌదనాసక్త చిత్తా సాకిన్యమ్బా స్వరూపిణీ|
అజ్ఞా చక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా||107||

మజ్జాసంస్థా హంసవతీ ముఖ్యశక్తిసమన్వితా|
హరిద్రాన్నైక రసికా హాకినీ రూపధారిణీ||108||

సహస్రదళ పద్మస్థా సర్వవర్ణోప శోభితా|
సర్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్వతో ముఖీ||109||

సర్వౌదన ప్రీతచిత్తా యాకిన్యామ్బా స్వరూపిణీ|
స్వాహా స్వధా ఽమతిర్మేధా శ్రుతిః స్మృతిరనుత్తమా||110||

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణ కీర్తనా|
పులోమజార్చితా బన్దమోచనీ బన్దురాలకా||111||

విమర్శరూపిణీ విద్యా వయదాది జగత్ప్రసూః|
సర్వవ్యాధి ప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ||112||

అగ్రగణ్యాఽచిన్త్యరూపా కలికల్మష నాశినీ|
కాత్యాయినీ కాలహన్త్రీ కమలాక్ష నిషేవితా||113||

తామ్బూల పూరిత ముఖీ దాడిమీ కుసుమప్రభా|
మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ||114||

నిత్యతృప్తా భక్తనిధిః నియన్త్రీ నిఖిలేశ్వరీ|
మైత్ర్యాది వాసనాలభ్యా మహాప్రళయ సాక్షిణీ||115||

పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞాన ఘనరూపిణీ|
మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకా వర్ణరూపిణీ||116||

మహాకైలాస నిలయా మృణాల మృదుదోర్లతా|
మహనీయా దయామూర్తిః మహాసామ్రాజ్యశాలినీ||117||

ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా
శ్రీషోడశాక్షరీ విద్యా త్రికూటా కామకోటికా||118||

కటాక్షకిఙ్కరీ భూత కమలా కోటిసేవితా|
శిరః స్థితా చన్ద్రనిభా ఫాలస్థేన్ద్ర ధనుః ప్రభా||119||

హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాన్తర దీపికా|
దాక్షాయణీ దైత్యహన్త్రీ దక్షయజ్ఞ వినాశినీ||120||

దరాన్దోళిత దీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ|
గురుమూర్తిర్గుణనిధిః గోమాతా గుహజన్మభూః ||121||

దేవేశీ దణ్దనీతిస్థా దహరాకాశ రూపిణీ|
ప్రతిపన్ముఖ్య రాకాన్త తిథిమణ్డల పూజితా||122||

కళాత్మికా కళానాథా కావ్యాలాప వినోదినీ|
సచామర రమావాణీ సవ్యదక్షణ సేవితా||123||

ఆదిశక్తిరమేయాఽఽత్మా పరమా పావనాకృతిః|
అనేక కోటి బ్రహ్మాణ్ద జననీ దివ్యవిగ్రహా||124||

క్లీఙ్కారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్య పదదాయినీ|
త్రిపురా త్రిజగద్వన్ద్యా త్రిమూర్తి స్త్రిదశేశ్వరీ||125||

త్ర్యక్షరీ దివ్యగన్ధాడ్యా సిన్దూర తిలకాఞ్చితా|
ఉమా శైలేన్ద్రతనయా గౌరీ గన్ధర్వ సేవితా||126||

విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భాఽవరదా వాగధీశ్వరీ|
ధ్యానగమ్యాఽపరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా||127||

సర్వవేదాన్త సంవేద్యా సత్యానన్ద స్వరూపిణీ|
లోపముద్రార్చితా లీలాక్లుప్త బ్రహ్మాణ్డమణ్డలా||128||

అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా|
యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానన్దా యుగన్ధరా||129||

ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణీ|
సర్వధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ||130||

అష్టమూర్తిరజాజైత్రీ లోకయాత్రా విధాయినీ|
ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్ణినీ||131||

అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మత్మైక్య స్వరూపిణీ|
బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానన్దా బలిప్రియా||132||

భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావ వివర్జితా|
సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనా సులభాగతిః||133||

రాజరాజేశ్వరీ రాజ్య దాయినీ రాజ్యవల్లభా|
రాజత్ కృపా రాజపీఠ నివేశితనిజాశ్రితా||134||

రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురఙ్గబలేశ్వరీ|
సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసన్ధా సాగరమేఖలా||135||

దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోక వశఙ్కరీ|
సర్వార్ధదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానన్ద రూపిణీ||136||

దేశకాలాఽపరిచ్చిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ|
సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహామ్బా గుహ్యరూపిణీ||137||

సర్వోపాధి వినిర్ముక్తా సదాశివ పతివ్రతా|
సమ్ప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమణ్దల రూపిణీ||138||

కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ|
గుణామ్బా గుహ్యాకారాధ్యా కోమలాఙ్గీ గురుప్రియా||139||

స్వతన్త్రా సర్వతన్త్రేశీ దక్షిణామూర్తి రూపిణీ|
సనకాది సమారాధ్యా శివజ్ఞాన ప్రదాయినీ||140||

చిత్కళాఽనన్దకలికా ప్రేమరూపా ప్రియఙ్కరీ|
నామపారాయణ ప్రీతా నన్దివిద్యా నటేశ్వరీ||141||

మిథ్యా జగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ|
లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రమ్భాది వన్దితా||142||

భవదావ సుధావృష్టిః పాపరణ్యదవానలా|
దౌర్భాగ్యతూల వాతూలా జరధ్వాన్త రవిప్రభా||143||

భాగ్యాబ్ధిచన్ద్రికా భక్తచిత్తకేకి ఘనాఘనా|
రోగపర్వత దమ్బోళిః మృత్యుదారుకుఠారికా||144||

మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాఽశనా|
అపర్ణా చణ్డికా చణ్డముణ్డాఽసుర నిషూదినీ||145||

క్షరక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ|
త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యమ్బకా త్రిగుణాత్మికా||146||

స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్ప నిభాకృతిః|
ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా||147||

దురరాధ్యా దురాదర్షా పాటలీకుసుమప్రియా|
మహతీ మేరునిలయా మన్దారకుసుమప్రియా||148||

వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతో ముఖీ|
ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ||149||

మార్తాణ్డ భైరవారాధ్యా మన్త్రిణీ న్యస్తరాజ్యధూః|
త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా||150||

సత్యజ్ఞానాఽనన్దరూపా సామరస్య పరాయణా|
కపర్దినీ కలామాలా కామధుక్ కామరూపిణీ||151||

కళానిధిః కావ్యకళా రసజ్ఞా రసశేవధిః|
పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా||152||

పరఞ్యోతిః పరన్ధామ పరమాణుః పరాత్పరా|
పాశహస్తా పాశహన్త్రీ పరమన్త్ర విభేదినీ||153||

మూర్తాఽమూర్తాఽనిత్యతృప్తా మునిమానస హంసికా||
సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాన్తర్యామినీ సతీ||154||

బ్రహ్మణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా|
ప్రసవిత్రీ ప్రచణ్డాఽజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః||155||

ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పఞ్చాశత్ పీఠరూపిణీ|
విశ్రుఙ్ఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః||156||

ముకున్దా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ|
భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్ర ప్రవర్తినీ||157||

ఛన్దస్సారా శాస్త్రపారా మన్త్రసారా తలోదరీ|
ఉదారకీర్తిరుద్దామ వైభవా వర్ణరూపిణీ||158||

జన్మమృత్యు జరాతప్త జనవిశ్రాన్తి దాయినీ|
సర్వోపనిషద్ ఉద్ఘుష్టా శాన్త్యతీత కళాత్మికా||159||

గమ్భీరా గగనాన్తఃస్థా గర్వితా గానలోలుపా|
కల్పనారహితా కాష్ఠా కాన్తా కాన్తార్ధ విగ్రహా||160||

కార్యకారణ నిర్ముక్తా కామకేళి తరఙ్గితా|
కనత్కనక తాటఙ్కా లీలావిగ్రహధారిణీ||161||

అజాక్షయ వినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్ర ప్రసాదినీ|
అన్తర్ముఖ సమరాధ్యా బహిర్ముఖ సుదుర్లభా||162||

త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ|
నిరామయా నిరాలమ్బా స్వాత్మారామ సుధాసృతిః||163||

సంసారపఙ్క నిర్మగ్న సముద్ధరణ పణ్డితా|
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్త్రీ యజమాన స్వరూపిణీ||164||

ధర్మదారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్య వివర్ధినీ|
విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణ కారిణీ||165||

విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ|
అయోనిర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ||166||

వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ|
విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైన్దవాసనా||167||

తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్థ స్వరూపిణీ|
సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుమ్బినీ||168||

సవ్యాపసవ్య మార్గస్థా సర్వాపద్వి నివారిణీ|
స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీర సమర్చితా||169||

చైతనార్ఘ్య సమారాధ్యా చైతన్య కుసుమప్రియా |
సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్య పాటలా|| 170||

దక్షిణా దక్షిణారాధ్యా దరస్మేర ముఖామ్బుజా|
కౌళినీ కేవలాఽనర్ఘ్యా కైవల్య పదదాయినీ||171||

స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుత వైభవా|
మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మఙ్గళాకృతిః||172||

విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ|
ప్రగల్భా పరమోదారా పరమోదా మనోమయీ||173||

వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ|
పఞ్చయజ్ఞప్రియా పఞ్చప్రేత మఞ్చాధిశాయినీ||174||

పఞ్చమీ పఞ్చభూతేశీ పఞ్చసఙ్ఖ్యోపచారిణీ|
శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శమ్భుమోహినీ||175||

ధరాధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ|
లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా||176||

బన్దూక కుసుమ ప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ|
సమఙ్గళీ సుఖకరీ సువేషాడ్యా సువాసినీ||177||

సువాసిన్యర్చనాప్రీతా శోభనా శుద్ధ మానసా|
బిన్దు తర్పణ సన్తుష్టా పూర్వజా త్రిపురామ్బికా||178||

దశముద్రా సమారాధ్యా త్రిపురా శ్రీవశఙ్కరీ|
జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయ స్వరూపిణీ||179||

యోనిముద్రా త్రిఖణ్డేశీ త్రిగుణామ్బా త్రికోణగా|
అనఘాద్భుత చారిత్రా వాఞ్చితార్థ ప్రదాయినీ||180||

అభ్యాసాతి శయజ్ఞాతా షడద్వాతీత రూపిణీ|
అవ్యాజ కరుణామూర్తిః అజ్ఞానధ్వాన్త దీపికా ||181||

ఆబాలగోప విదితా సర్వానుల్లఙ్ఘ్య శాసనా|
శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపుర సున్దరీ||182||

శ్రీశివా శివశక్త్యైక్య రూపిణీ లలితామ్బికా|
ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః||183||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాణ్దపురాణే ఉత్తరఖణ్డే శ్రీ హయ గ్రీవాగస్త్య సంవాదే శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్||

|| Om tat sat ||