||Siva Panchakshari Stotram ||

|| शिवपंचाक्षरी स्तोत्रं॥

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

|| शिवपंचाक्षरी स्तोत्रं॥

ओं नमः शिवाय शिवाय नमः ओं
ओं नमः शिवाय शिवाय नमः ओं

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय |
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै "न" काराय नमः शिवाय || 1 ||

मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय
नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय |
मन्दार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय
तस्मै "म" काराय नमः शिवाय || 2 ||

शिवाय गौरी वदनाब्ज बृन्द
सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय |
श्री नीलकण्ठाय वृषभध्वजाय
तस्मै "शि" काराय नमः शिवाय || 3 ||

वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य
मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय |
चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय
तस्मै "व" काराय नमः शिवाय || 4 ||

यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय
पिनाक हस्ताय सनातनाय |
दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै "य" काराय नमः शिवाय || 5 ||

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिव सन्निधौ |
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ||

॥ इति शिवपंचाक्षरी स्तोत्रं समाप्तम् ||

 

|| Om tat sat ||