||Vishnu Sahasranamam ||

|| ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
|| ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್||

ಧ್ಯಾನಮ್

ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ
ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್|
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್
ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ||1||

ಶಾನ್ತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ
ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ|
ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ
ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಙ್ಗಂ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾನ್ತಂ ಕಮಲನಯನಂ
ಯೋಗಿಭಿರ್ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ|
ವನ್ದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ
ಸರ್ವಲೋಕೈಕ ನಾಧಮ್||

ಸಶಂಖ ಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟಕುಣ್ಡಲಂ
ಸಪೀತ ವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಂ|
ಸಹಾರ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ಕೌಸ್ತುಭಶ್ರಿಯಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ||

ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠ ನಪ್ತಾರಂ
ಶಕ್ತೇಃ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಂ|
ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವನ್ದೇ
ಶುಕತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಂ||3||

ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ
ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ|
ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಧಯೇ
ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||4||

ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ
ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ|
ಸದೈಕ ರೂಪ ರೂಪಾಯ
ವಿಷ್ಣವೇ ಸರ್ವ ಜಿಷ್ಣವೇ||5||

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ
ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬನ್ಧನಾತ್ |
ವಿಮುಚ್ಯತೇ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ
ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ||6||

ಓಂ ನಮೋ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ||

ಶ್ರೀವೈಶಮ್ಪಾಯನ ಉವಾಚ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಅಶೇಷೇಣ
ಪಾವನಾನಿಚ ಸರ್ವಶಃ|
ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ಶಾನ್ತನವಂ
ಪುನರೇವಾಭ್ಯ ಭಾಷತ ||7||

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ|

ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೇ
ಕಿಂವಾಽಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ|
ಸ್ತುವನ್ತಃ ಕಂ ಕಮರ್ಚನ್ತಃ
ಪ್ರಾಪ್ನುಯುರ್ಮಾನವಾಃ ಶುಭಂ||8||

ಕೋಧರ್ಮಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ
ಭವತಃ ಪರಮೋ ಮತಃ|
ಕಿಂ ಜಪನ್ ಮುಚ್ಯತೇ ಜನ್ತುರ್
ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬನ್ಧನಾತ್ ||9||

ಶ್ರೀಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ|

ಜಗತ್ಪ್ರಭುಂ ದೇವದೇವಂ
ಅನನ್ತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ|
ಸ್ತುವನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ
ಪುರುಷಃ ಸತತೋತ್ಥಿತಃ||10||

ತಮೇವ ಚಾರ್ಚಯನ್ ನಿತ್ಯಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುರುಷಮವ್ಯಯಂ|
ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವನ್ ನಮಸ್ಯಂಚ
ಯಜಮಾನಸ್ತಮೇವ ಚ||11||

ಅನಾದಿ ನಿಧನಂ ವಿಷ್ಣುಂ
ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ|
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸ್ತುವನ್ ನಿತ್ಯಂ
ಸರ್ವದುಃಖಾತಿಗೋ ಭವೇತ್||12||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಂ
ಲೋಕಾನಾಂ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನಂ|
ಲೋಕನಾಧಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ
ಸರ್ವಭೂತ ಭವೋದ್ಭವಮ್||13||

ಏಷಮೇ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾಣಾಂ
ಧರ್ಮೋಽಧಿಕ ತಮೋ ಮತಃ|
ಯದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಂ
ಸ್ತವೈರರ್ಚೇನ್ ನರಃ ಸದಾ||14||

ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತೇಜಃ
ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತಪಃ|
ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ
ಪರಮಂ ಯಃ ಪರಾಯಣಮ್||

ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಪವಿತ್ರಂ ಯೋ
ಮಙ್ಗಳಾನಾಂ ಚ ಮಙ್ಗಳಂ|
ದೈವತಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ
ಭೂತಾನಾಂ ಯೋಽವ್ಯಯಃ ಪಿತಾ ||16||

ಯತಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ
ಭವನ್ತ್ಯಾದಿ ಯುಗಾಗಮೇ|
ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪ್ರಳಯಂ
ಯಾನ್ತಿ ಪುನರೇವ ಯುಗಕ್ಷಯೇ|| 17||

ತಸ್ಯಲೋಕ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ
ಜಗನ್ನಾಧಸ್ಯ ಭೂಪತೇ|
ವಿಷ್ಣೊರ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ
ಶ್ರುಣು ಪಾಪ ಭಯಾಪಹಮ್|| 18||

ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗೌಣಾನಿ
ವಿಖ್ಯಾತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಋಷಿಭಿಃ ಪರಿಗೀತಾನಿ
ತಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭೂತಯೇ|| 19||

ಋಷಿರ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ
ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಮಹಾಮುನಿಃ|
ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ತಥಾ ದೇವೋ
ಭಗವಾನ್ ದೇವಕೀ ಸುತಃ||20||

ಅಮೃತಾಂ ಶೂದ್ಭವೋ ಬೀಜಂ
ಶಕ್ತಿರ್ದೇವಕಿನನ್ದನಃ|
ತ್ರಿಸಾಮಾ ಹೃದಯಂ ತಸ್ಯ
ಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯುಜ್ಯತ||21||

ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ
ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ|
ಅನೇಕ ರೂಪ ದೈತ್ಯಾನ್ತಂ
ನಮಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್||22||

|| ಅಥ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಹರಿಃ ಓಮ್

ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ ವಷಟ್ಕಾರೋ
ಭೂತ ಭವ್ಯಭವತ್ ಪ್ರಭುಃ|
ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತಭೃದ್ಭಾವೋ
ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ|| 1||

ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ
ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ
ಅವ್ಯಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷೀ
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಽಕ್ಷರ ಏವ ಚ||2||

ಯೋಗೋಯೋಗವಿದಾಂ ನೇತಾ
ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರಃ
ನಾರಸಿಂಹವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್
ಕೇಶವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ|| 3||

ಸರ್ವಃ ಶರ್ವಃ ಶಿವಃ ಸ್ಥಾಣುರ್
ಭೂತಾಧಿರ್ ನಿಧಿರವ್ಯಯಃ||
ಸಮ್ಭವೋ ಭಾವನೋ ಭರ್ತಾ
ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ|| 4||

ಸ್ವಯಂಭೂಃ ಶಮ್ಭುರಾದಿತ್ಯಃ
ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಸ್ವನಃ|
ಅನಾದಿ ನಿಧನೋ ಧಾತಾ
ವಿಧಾತಾ ಧಾತುರುತ್ತಮಃ||5||

ಅಪ್ರಮೇಯೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ
ಪದ್ಮನಾಭೋಽಮರಪ್ರಭುಃ|
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮನುಸ್ತ್ವಷ್ಠಾ
ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥವಿರೋ ಧ್ರುವಃ||6||

ಅಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಕೃಷ್ಣೋ
ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಃ ಪ್ರತರ್ದನಃ|
ಪ್ರಭೂತಸ್ತ್ರಿಕಕುಬ್ಧಾಮ
ಪವಿತ್ರಂ ಮಙ್ಗಳಂ ಪರಮ್||7||

ಈಶಾನಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣೋ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ|
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಭೂಗರ್ಭೋ
ಮಾಧವೋ ಮಧುಸೂದನಃ||8||

ಈಶ್ವರೋ ವಿಕ್ರಮೀಧನ್ವೀ
ಮೇಧಾವೀ ವಿಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಃ|
ಅನುತ್ತಮೋ ದುರಾಧರ್ಷಃ
ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತಿರಾತ್ಮವಾನ್ ||9||

ಸುರೇಶಃ ಶರಣಂ ಶರ್ಮ
ವಿಶ್ವರೇತಾಃ ಪ್ರಜಾಭವಃ|
ಅಹಸ್ಸಂವತ್ಸರೋ ವ್ಯಾಲಃ
ಪ್ರತ್ಯಯ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ||10||

ಅಜಸ್ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸಿದ್ಧಃ
ಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಾದಿರಚ್ಯುತಃ|
ವೃಷಾಕಪಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ
ಸರ್ವಯೋಗ ವಿನಿಸ್ಸೃತಃ||11||

ವಸುರ್ವಸುಮನಾಃ ಸತ್ಯಃ
ಸಮಾತ್ಮಾ ಸಮ್ಮಿತಸ್ಸಮಃ||
ಅಮೋಘಃ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷೋ
ವೃಷಕರ್ಮಾ ವೃಷಾಕೃತಿಃ||12||

ರುದ್ರೋ ಬಹುಶಿರಾ ಬಭ್ರುಃ
ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಶುಚಿಶ್ರವಾಃ|
ಅಮೃತಃ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾಣುರ್
ವರಾರೋಹೋ ಮಹಾತಪಾಃ||13||

ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವ ವಿದ್ಭಾನುರ್
ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ದನಃ|
ವೇದೋ ವೇದವಿದವ್ಯಙ್ಗೋ
ವೇದಾಙ್ಗೋ ವೇದವಿತ್ಕವಿಃ|| 14||

ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ
ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಕೃತಾಕೃತಃ|
ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ವೂಹಃ
ಚತುರ್ದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ||15||

ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭೋಜನಂ ಭೋಕ್ತಾ
ಸಹಿಷ್ಣುರ್ಜಗದಾದಿಜಃ|
ಅನಘೋ ವಿಜಯೋ ಜೇತಾ
ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಪುನರ್ವಸುಃ||16||

ಉಪೇನ್ದ್ರೋ ವಾಮನಃ ಪ್ರಾಂಶುಃ
ಅಮೋಘಃ ಶುಚಿರೂರ್ಜಿತಃ|
ಅತೀನ್ದ್ರಃ ಸಙ್ಗ್ರಹಃ ಸರ್ಗೋ
ಧೃತಾತ್ಮಾ ನಿಯಮೋ ಯಮಃ||17||

ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯಃ ಸದಾಯೋಗೀ
ವೀರಹಾ ಮಾಧವೋ ಮಧುಃ|
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯೋ ಮಹಾಮಾಯೋ
ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ||18||

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ
ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ|
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್
ಅಮೇಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾದ್ರಿಧೃಕ್||19||

ಮಹೇಶ್ವಾಸೋ ಮಹೀಭರ್ತಾ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸತಾಙ್ಗತಿಃ|
ಅನಿರುದ್ಧಃ ಸುರಾನನ್ದೋ
ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋವಿದಾಂ ಪತಿಃ||20||

ಮರೀಚಿರ್ದಮನೋ ಹಂಸಃ
ಸುಪರ್ಣೋ ಭುಜಗೋತ್ತಮಃ|
ಹಿರಣ್ಯ ನಾಭಃ ಸುತಪಾಃ
ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ||21||

ಅಮೃತ್ಯುಃ ಸರ್ವದೃಕ್ ಸಿಂಹಃ
ಸನ್ಧಾತಾ ಸನ್ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಥಿರಃ|
ಅಜೋ ದುರ್ಮರ್ಷಣಃ ಶಾಸ್ತಾ
ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮಾ ಸುರಾರಿಹ|| 22||

ಗ್ರುರುರ್ಗುರುತಮೋ ಧಾಮ
ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಃ|
ನಿಮಿಷೋಽನಿಮಿಷಃ ಸ್ರಗ್ವೀ
ವಾಚಸ್ಪತಿ ರುದಾರಧೀಃ||23||

ಅಗ್ರಣೀಗ್ರಾಮಣೀಃ ಶ್ರೀಮಾನ್
ನ್ಯಾಯೋ ನೇತಾ ಸಮೀರಣಃ|
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ||24||

ಆವರ್ತನೋ ನಿವೃತಾತ್ಮಾ
ಸಂವೃತಃ ಸಮ್ಪ್ರಮರ್ದನಃ |
ಅಹಃ ಸಂವರ್ತಕೋ ವಹ್ನಿಃ
ಅನಿಲೋ ಧರಣೀ ಧರಃ||25||

ಸುಪ್ರಸಾದಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ
ವಿಶ್ವಧೃಗ್ ವಿಶ್ವಭುಗ್ ವಿಭುಃ|
ಸತ್ಕರ್ತಾ ಸತ್ಕೃತಃ ಸಾಧುಃ
ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ|| 26||

ಅಸಙ್ಖ್ಯೇಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ
ವಿಶಿಷ್ಠಃ ಶಿಷ್ಠಕೃಚ್ಚುಚಿಃ|
ಸಿದ್ಧಾರ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಸಙ್ಕಲ್ಪಃ
ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನಃ||27||

ವೃಷಾಹೀ ವೃಷಭೋ ವಿಷ್ಣುರ್
ವೃಷಪರ್ವಾ ವೃಷೋದರಃ|
ವರ್ಧಮಾನೋ ವರ್ಧಮಾನಶ್ಚ
ವಿವಿಕ್ತಃ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ||28||

ಸುಭುಜೋ ದುರ್ಧರೋ ವಾಗ್ಮೀ
ಮಹೇನ್ದ್ರೋ ವಸುದೋ ವಸುಃ|
ನೈಕರೂಪೋ ಬೃಹದ್ರೂಪಃ
ಶಿಪಿವಿಷ್ಠಃ ಪ್ರಕಾಶನಃ||29||

ಓಜಸ್ತೇಜೋ ದ್ಯುತಿಧರಃ
ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಾಪನಃ|
ಋದ್ಧಃ ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮನ್ತ್ರಃ
ಚನ್ದ್ರಾಂಶುರ್ಭಾಸ್ಕರದ್ಯುತಿಃ||30||

ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವೋ ಭಾನುಃ
ಶಶಬಿನ್ದುಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ|
ಔಷಧಂ ಜಗತಃ ಸೇತುಃ
ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮಃ||31||

ಭೂತ ಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥಃ
ಪವನಃ ಪಾವನೋಽನಲಃ|
ಕಾಮಹಾ ಕಾಮಕೃತ್ಕಾನ್ತಃ
ಕಾಮಃ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಪ್ರಭುಃ|| 32|

ಯುಗಾದಿ ಕೃತ್ಯುಗಾವರ್ತೋ
ನೈಕಮಾಯೋ ಮಹಾಶನಃ|
ಅದೃಶ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಶ್ಚ
ಸಹಸ್ರಜಿದನನ್ತಜಿತ್||33||

ಇಷ್ಟೋಽವಿಶಿಷ್ಠಃ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ
ಶಿಖಣ್ಡೀ ನಹುಷೋ ವೃಷಃ|
ಕ್ರೋಧಹಾ ಕ್ರೋಧಕೃತ್ಕರ್ತಾ
ವಿಶ್ವಬಾಹುರ್ಮಹೀಧರಃ||34||

ಅಚ್ಯುತಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಾಣಃ
ಪ್ರಾಣದೋ ವಾಸವಾನುಜಃ|
ಅಪಾಂ ನಿಧಿರಧಿಷ್ಠಾನಂ
ಅಪ್ರಮತ್ತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ||35||

ಸ್ಕನ್ಧಃ ಸ್ಕನ್ಧಧರೋ ಧುರ್ಯೋ
ವರದೋ ವಾಯು ವಾಹನಃ|
ವಾಸುದೇವೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುಃ
ಆದಿದೇವಃ ಪುರನ್ದರಃ||36||

ಅಶೋಕಸ್ತಾರಣಸ್ತಾರಃ
ಶೂರಃ ಶೌರಿರ್ಜನೇಶ್ವರಃ|
ಅನುಕೂಲಃ ಶತಾವರ್ತಃ
ಪದ್ಮೀ ಪದ್ಮನಿಬೇಕ್ಷಣಃ||37||

ಪದ್ಮನಾಭೋಽರವಿನ್ದಾಕ್ಷಃ
ಪದ್ಮಗರ್ಭಃ ಶರೀರಭೃತ್|
ಮಹರ್ಧಿರೃದ್ಧೋ ವೃದ್ಧಾತ್ಮಾ
ಮಹಕ್ಷೋ ಗರುಡ ಧ್ವಜಃ||38||

ಅತುಲಃ ಶರಭೋ ಭೀಮಃ
ಸಮಯಜ್ಞೋ ಹವಿರ್ಹರಿಃ|
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣ್ಯೋ
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಸಮಿತಿಞ್ಜಯಃ||39||

ವಿಕ್ಷರೋ ರೋಹಿತೋ ಮಾರ್ಗೋ
ಹೇತುರ್ದಾಮೋದರಃ ಸಹಃ|
ಮಹೀಧರೋ ಮಹಾಭಾಗೋ
ವೇಗವಾನಮಿತಾಶನಃ ||40||

ಉದ್ಭವಃ ಕ್ಷೋಭಣೋ ದೇವಃ
ಶ್ರೀಗರ್ಭಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ|
ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ
ವಿಕರ್ತಾ ಗಹನೋ ಗುಹಃ||41

ವ್ಯವಸಾಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಃ
ಸಂಸ್ಥಾನಃ ಸ್ಥಾನದೋ ಧ್ರುವಃ|
ಪರರ್ಥಿಃ ಪರಮಸ್ಪಷ್ಠಃ
ತುಷ್ಟಃ ಪುಷ್ಟಃ ಶುಬೇಕ್ಷಣಃ||42||

ರಾಮೋ ವಿರಾಮೋ ವಿರಜೋ
ಮಾರ್ಗೋನೇಯೋ ನಯೋಽನಯಃ|
ವೀರಃ ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ
ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮ ವಿದುತ್ತಮಃ||43||

ವೈಕುಣ್ಠಃ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಣಃ
ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಣವಃ ಪೃಥುಃ|
ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಃ ಶತೃಘ್ನೋ
ವ್ಯಾಪ್ತೋ ವಾಯು ರಧೋಕ್ಷಜಃ||44||

ಋತುಃ ಸುದರ್ಶನಃ ಕಾಲಃ
ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಿಗ್ರಹಃ|
ಉಗ್ರಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ದಕ್ಷೋ
ವಿಶ್ರಾಮೋ ವಿಶ್ವ ದಕ್ಷಿಣಃ||45||

ವಿಸ್ತಾರಃ ಸ್ಥಾವರಸ್ಥಾಣುಃ
ಪ್ರಮಾಣಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಮ್|
ಅರ್ಥೋಽನರ್ಥೋ ಮಹಾಕೋಶೋ
ಮಹಾಭೋಗೋ ಮಹಾಧನಃ||46||

ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ ಸ್ಥವಿಷ್ಠೋ ಭೂತ್
ಧರ್ಮಯೂಪೋ ಮಹಾಮಖಃ|
ನಕ್ಷತ್ರ ನೇಮೀರ್ನಕ್ಷತ್ರೀ
ಕ್ಷಮಃ ಕ್ಷಾಮಃ ಸಮೀಹನಃ||47||

ಯಜ್ಞ ಇಜ್ಯೋ ಮಹೇಜ್ಯಶ್ಚ
ಕ್ರತುಃ ಸತ್ರಂ ಸತಾಙ್ಗತಿಃ|
ಸರ್ವದರ್ಶೀ ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ
ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ||48||

ಸುವ್ರತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ
ಸುಘೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃತ್|
ಮನೋಹರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ
ವೀರಭಾಹುರ್ವಿದಾರಣಃ||49||

ಸ್ವಾಪನಃ ಸ್ವವಶೋ ವ್ಯಾಪೀ
ನೈಕಾತ್ಮಾ ನೈಕ ಕರ್ಮಕೃತ್|
ವತ್ಸರೋ ವತ್ಸಲೋ ವತ್ಸೀ
ರತ್ನಗರ್ಭೋ ಧನೇಶ್ವರಃ||50||

ಧರ್ಮಗುಬ್ ಧರ್ಮಕ್ರುದ್ ಧರ್ಮೀ
ಸದಸತ್ ಕ್ಷರಮಕ್ಷರಮ್|
ಅವಿಜ್ಞಾತಾ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ
ವಿಧಾತಾ ಕೃತ ಲಕ್ಷಣಃ||51||

ಗಭಿಸ್ತಿನೇಮೀ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಃ
ಸಿಂಹೋಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಃ|
ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ
ದೇವೇಶೋ ದೇವಭೃದ್ಗುರುಃ||52||

ಉತ್ತರೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಃ ಪುರಾತನಃ|
ಶರೀರ ಭೂತಭೃದ್ ಭೋಕ್ತಾ
ಕಪೀನ್ದ್ರೋ ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣಃ||53||

ಸೋಮಪೋಽಮೃತಪಃ ಸೋಮಃ
ಪುರುಜಿತ್ ಪುರುಸತ್ತಮಃ|
ವಿನಯೋ ಜಯಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧೋ
ದಾಶಾರ್ಹಃ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿಃ||54||

ಜೀವೋ ವಿನಯಿತಾ ಸಾಕ್ಷೀ
ಮುಕುನ್ದೋಽಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ|
ಅಮ್ಬೋನಿಧಿರನನ್ತಾತ್ಮಾ
ಮಹೋದಧಿ ಶಯೋನ್ತಕಃ||55||

ಅಜೋಮಹಾರ್ಹಃ ಸ್ವಾಭಾವ್ಯೋ
ಜಿತಾಮಿತ್ರಃ ಪ್ರಮೋದನಃ|
ಆನನ್ದೋಽನನ್ದನೋನನ್ದಃ
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ||56||

ಮಹರ್ಷಿಃ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯಃ
ಕೃತಜ್ಞೋ ಮೇದಿನೀಪತಿಃ|
ತ್ರಿಪದಸ್ತ್ರಿದಶಾಧ್ಯಕ್ಷೋ
ಮಹಾಶೃಙ್ಗಃ ಕೃತಾನ್ತಕೃತ್||57||

ಮಹಾವರಾಹೋ ಗೋವಿನ್ದಃ
ಸುಷೇಣಃ ಕನಕಾಙ್ಗದೀ|
ಗುಹ್ಯೋ ಗಭೀರೋ ಗಹನೋ
ಗುಪ್ತಶ್ಚಕ್ರ ಗದಾಧರಃ|| 58||

ವೇಧಾಃ ಸ್ವಾಙ್ಗೋಽಜಿತಃ ಕೃಷ್ಣೋ
ದೃಢಃ ಸಙ್ಕರ್ಷಣೋಽಚ್ಯುತಃ |
ವರುಣೋ ವಾರುಣೋ ವೃಕ್ಷಃ
ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಮನಾಃ || 59 ||

ಭಗವಾನ್ ಭಗಹಾಽಽನನ್ದೀ
ವನಮಾಲೀ ಹಲಾಯುಧಃ |
ಆದಿತ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯಃ
ಸಹಿಷ್ಣುರ್ಗತಿಸತ್ತಮಃ || 60 ||

ಸುಧನ್ವಾಖಣ್ಡಪರಶುಃ
ದಾರುಣೋ ದ್ರವಿಣಪ್ರದಃ|
ದಿವಃ ಸ್ಪೃಕ್ ಸರ್ವದೃಗ್ವ್ಯಾಸೋ
ವಾಚಸ್ಪತಿರಯೋ ನಿಜಃ||61||

ತ್ರಿಸಾಮಾ ಸಾಮಗಃ ಸಾಮ
ನಿರ್ವಾಣಂ ಭೇಷಜಂ ಭಿಷಕ್ |
ಸನ್ಯಾಸಕೃಚ್ಛಮಃ ಶಾನ್ತೋ
ನಿಷ್ಠಾ ಶಾನ್ತಿಃ ಪರಾಯಣಮ್| 62 ||

ಶುಭಾಙ್ಗಃ ಶಾನ್ತಿದಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ
ಕುಮುದಃ ಕುವಲೇಶಯಃ|
ಗೋಹಿತೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ
ವೃಷಭಾಕ್ಷೋ ವೃಷಪ್ರಿಯಃ||63||

ಅನಿವರ್ತೀ ನಿವೃತಾತ್ಮಾ
ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕೃಚ್ಛಿವಃ|
ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಾಃ ಶ್ರೀವಾಸಃ
ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀಮತಾಂ ವರಃ||64||

ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ
ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಶ್ರೀವಿಭಾವನಃ|
ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀಕರಃ ಶ್ರೇಯಃ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ||65||

ಸ್ವಕ್ಷಃ ಸ್ವಙ್ಗಃ ಶತಾನನ್ದೋ
ನನ್ದಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣೇಶ್ವರಃ|
ವಿಜಿತಾತ್ಮಾಽವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ
ಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಛಿನ್ನಸಂಶಯಃ||66||

ಉದೀರ್ಣಃ ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಃ
ಅನೀಶಃ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಿರಃ|
ಭೂಶಯೋ ಭೂಷಣೋ ಭೂತಿರ್
ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕನಾಶನಃ||67||

ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾನರ್ಚಿತಃ ಕುಮ್ಭೋ
ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಶೋಧನಃ|
ಅನಿರುದ್ಧೋಽಪ್ರತಿರಥಃ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ||68||

ಕಾಲನೇಮಿನಿಹಾ ವೀರಃ
ಶೌರಿಃ ಶೂರಜನೇಶ್ವರಃ|
ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ
ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಹಾ ಹರಿಃ||69||

ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಪಾಲಃ
ಕಾಮೀ ಕಾನ್ತಃ ಕೃತಾಗಮಃ|
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುರ್ವಿಷ್ಣುಃ
ವೀರೋಽನನ್ತೋ ಧನಂಜಯಃ||70||

 

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ ಬ್ರಹ್ಮ
ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನಃ|
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೀ
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯಃ||71||

ಮಹಾಕ್ರಮೋ ಮಹಾಕರ್ಮಾ
ಮಹತೇಜಾ ಮಹೋರಗಃ|
ಮಹಾಕ್ರತುರ್ಮಹಾಯಜ್ವಾ
ಮಹಾಯಜ್ಞೋ ಮಹಾಹವಿಃ||72||

ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತಾ ರಣಪ್ರಿಯಃ|
ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯಃ
ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ||73||

ಮನೋಜವಸ್ತೀರ್ಥಕರೋ
ವಸುರೇತಾ ವಸುಪ್ರದಃ|
ವಸುಪ್ರದೋ ವಾಸುದೇವೋ
ವಸುರ್ವಸುಮನಾ ಹವಿಃ||74||

ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಸತ್ತಾ
ಸದ್ಭೂತಿಃ ಸತ್ಪರಾಯಣಃ|
ಶೂರಸೇನೋ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠಃ
ಸನ್ನಿವಾಸಃ ಸುಯಾಮುನಃ||75||

ಭೂತವಾಸೋ ವಾಸುದೇವಃ
ಸರ್ವಾಸುನಿಲಯೋಽನಲಃ|
ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದಾ ದೃಪ್ತೋ
ದುರ್ಧರೋಽಥಾಪರಾಜಿತಃ||76||

ವಿಶಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮೂರ್ತಿಃ
ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್||
ಅನೇಕಮೂರ್ತಿರವ್ಯಕ್ತಃ
ಶತಮೂರ್ತಿಃ ಶತಾನನಃ||77||

ಏಕೋ ನೈಕಃ ಸವಃ ಕಃ ಕಿಂ
ಯತ್ತತ್ ಪದಮನುತ್ತಮಂ|
ಲೋಕಬನ್ಧುರ್ಲೋಕನಾಥೋ
ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತತ್ಸಲಃ||78||

ಸುವರ್ಣವರ್ಣೋ ಹೇಮಾಙ್ಗೋ
ವರಾಙ್ಗಶ್ಚನ್ದನಾಙ್ಗದೀ |
ವೀರಹಾ ವಿಷಮಃ ಶೂನ್ಯೋ
ಘೃತಾಶೀರಚಲಶ್ಚಲಃ || 79 ||

ಅಮಾನೀ ಮಾನದೋ ಮಾನ್ಯೋ
ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ತ್ರಿಲೋಕಧೃಕ್|
ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಜೋ ಧನ್ಯಃ
ಸತ್ಯಮೇಧಾ ಧರಾಧರಃ||80||

ತೇಜೋ ವೃಷೋ ದ್ಯುತಿಧರಃ
ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ವರಃ|
ಪ್ರಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹೋ ವ್ಯಗ್ರೋ
ನೈಕ ಶೃಙ್ಗೋ ಗದಾಗ್ರಜಃ||81||

ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ಭಾಹುಃ
ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಶ್ಚತುರ್ಗತಿಃ|
ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭಾವಃ
ಚತುರ್ವೇದವಿದೇಕಪಾತ್||82||

ಸಮಾವರ್ತೋಽನಿವೃತಾತ್ಮಾ
ದುರ್ಜಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ|
ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗೋ
ದುರಾವಾಸೋ ದುರಾರಿಹಾ ||83||

ಶುಭಾಙ್ಗೋ ಲೋಕಸಾರಙ್ಗಃ
ಸುತನ್ತುಸ್ತನ್ತುವರ್ಧನಃ|
ಇನ್ದ್ರಕರ್ಮಾ ಮಹಾಕರ್ಮಾ
ಕೃತಕರ್ಮಾ ಕೃತಾಗಮಃ||84||

ಉದ್ಭವಃ ಸುನ್ದರಃ ಸುನ್ದೋ
ರತ್ನನಾಭಃ ಸುಲೋಚನಃ|
ಅರ್ಕೋ ವಾಜಸನಃ ಶೃಙ್ಗೀ
ಜಯನ್ತಃ ಸರ್ವ ವಿಜ್ಜಯೀ||85||

ಸುವರ್ಣ ಬಿನ್ದು ರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ
ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ|
ಮಹಾಹೃದೋ ಮಹಾಗರ್ತೋ
ಮಹಾಭೂತೋ ಮಹಾನಿಧಿಃ||86||

ಕುಮುದಃ ಕುನ್ದರಃ ಕುನ್ದಃ
ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪಾವನೋಽನಿಲಃ|
ಅಮೃತಾಶೋಽಮೃತವಪುಃ
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತೋ ಮುಖಃ||87||

ಸುಲಭಃ ಸುವ್ರತಃ ಸಿದ್ಧಃ
ಶತ್ರುಜಿಚ್ಚತ್ರುತಾಪನಃ|
ನ್ಯಗ್ರೋಧೋಽದುಮ್ಬರೋ ಽಶ್ವತ್ಥಃ
ಚಾಣೂರಾನ್ಧ್ರ ನಿಷೂದನಃ|| 88||

ಸಹರ್ಚಿಃಸಪ್ತಜಿಹ್ವಃ
ಸಪ್ತೈಧಾಃಸಪ್ತವಾಹನಃ|
ಅಮೂರ್ತಿರನಘೋಽಚಿನ್ತ್ಯೋ
ಭಯಕೃದ್ಭಯನಾಶನಃ||89||

ಅಣುರ್ಬೃಹತ್ಕೃಶಃ ಸ್ಥೂಲೋ
ಗುಣಭೃನ್ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನ್|
ಅಧೃತಃ ಸ್ವಧೃತ್ಯಃ ಸ್ವಾಸ್ಯಃ
ಪ್ರಾಗ್ವಂಶೋ ವಂಶವರ್ಥನಃ||90||

ಭಾರಭೃತ್ ಕಥಿತೋ ಯೋಗೀ
ಯೋಗೀಶಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ|
ಆಶ್ರಮಃ ಶ್ರಮಣಃ ಕ್ಷಾಮಃ
ಸುಪರ್ಣೋ ವಾಯುವಾಹನಃ|| 91

ಧನುರ್ಧರೋ ಧನುರ್ವೇದೋ
ದಣ್ಡೋ ದಮಯಿತಾ ದಮಃ|
ಅಪರಾಜಿತಃ ಸರ್ವಸಹೋ
ನಿಯನ್ತಾಽನಿಯಮೋಽಯಮಃ||92||

ಸತ್ತ್ವವಾನ್ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಃ
ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ|
ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹೋಽರ್ಹಃ
ಪ್ರಿಯಕೃತ್ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ||93||

ವಿಹಾಯಸಗತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಃ
ಸುರುಚಿರ್ಹುತಭುಗ್ವಿಭುಃ|
ರವರ್ವಿಲೋಚನಃ ಸೂರ್ಯಃ
ಸವಿತಾ ರವಿಲೋಚನಃ||94||

ಅನನ್ತೋ ಹುತಭುಗ್ಭೋಕ್ತಾ
ಸುಖದೋನೈಕಜೋಽಗ್ರಜಃ|
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ ಸದಾಮರ್ಷೀ
ಲೋಕಾಧಿಷ್ಠಾನಮದ್ಭುತಃ||95||

ಸನಾತ್ಸನಾತನತಮಃ
ಕಪಿಲಃ ಕಪಿರವ್ಯಯಃ|
ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕೃತ್ಸ್ವಸ್ತಿಃ
ಸ್ವಸ್ತಿಭುಕ್ ಸ್ವಸ್ತಿದಕ್ಷಿಣಃ||96||

ಅರೌದ್ರಃ ಕುಣ್ಡಲೀ ಚಕ್ರೀ
ವಿಕ್ರಮ್ಯೂರ್ಜಿತಶಾಸನಃ|
ಶಬ್ದಾತಿಗಃ ಶಬ್ದಸಹಃ
ಶಿಶಿರಃ ಶರ್ವರೀಕರಃ||97||

ಅಕ್ರೂರಃ ಪೇಶಲೋದಕ್ಷೋ
ದಕ್ಷಿಣಃ ಕ್ಷಮಿಣಾಂವರಃ|
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವೀತಭಯಃ
ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ||98||

ಉತ್ತಾರಣೋ ದುಷ್ಕೃತಿಹಾ
ಪುಣ್ಯೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ|
ವೀರಹಾ ರಕ್ಷಣಃ ಸನ್ತೋ
ಜೀವನಃ ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತಃ||99||

ಅನನ್ತರೂಪೋಽನನ್ತ ಶ್ರೀಃ
ಜಿತಮನ್ಯುರ್ಭಯಾಪಹಃ|
ಚತುರಶ್ರೋ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ
ವಿದಿಶೋ ವ್ಯಾದಿಶೋ ದಿಶಃ|| 100||

ಅನಾದಿಭೂರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಸುವೀರೋ ರುಚಿರಾಙ್ಗದಃ|
ಜನನೋ ಜನನ್ಮಾದಿ
ಭೀಮೋ ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಃ||101||

ಆಧಾರ ನಿಲಯೋಽಧಾತಾ
ಪುಷ್ಪಹಾಸಃ ಪ್ರಜಾಗರಃ|
ಊರ್ಧ್ವಗಃ ಸತ್ಪ್ರಥಾಚಾರಃ
ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಣವಃ ಪಣಃ||102||

ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣ ನಿಲಯಃ
ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಪ್ರಾಣ ಜೀವನಃ|
ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವ ವಿದೇಕಾತ್ಮಾ
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಃ||103||

ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತರುಸ್ತಾರಃ
ಸವಿತಾ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ|
ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ಯಾ
ಯಜ್ಞಾಙ್ಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನಃ||104||

ಯಜ್ಞಭೃದ್ ಯಜ್ಞಕೃದ್ ಯಜ್ಞೀ
ಯಜ್ಞಭುಕ್ ಯಜ್ಞಸಾಧನಃ|
ಯಜ್ಞಾನ್ತಕೃದ್ ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಮ್
ಅನ್ನಮನ್ನಾದ ಏವ ಚ||105||

ಆತ್ಮಯೋನಿಃ ಸ್ವಯಙ್ಜಾತೋ
ವೈಖಾನಃ ಸಾಮಗಾಯನಃ|
ದೇವಕೀ ನನ್ದನಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ
ಕ್ಷಿತೀಶಃ ಪಾಪನಾಶನಃ||106||

ಶಙ್ಖಭೃನ್ನನ್ದಕೀ ಚಕ್ರೀ
ಶಾರಙ್ಗಧನ್ವಾ ಗದಾಧರಃ|
ರಧಾಙ್ಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ
ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧಃ||107||

ಶ್ರೀಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧ ಓಂ ನಮ ಇತಿ||

ವನಮಾಲಿ ಗದೀ ಶಾರ್ಙ್ಗೀ
ಶಙ್ಖೀ ಚಕ್ರೀ ಚ ನನ್ದಕೀ|
ಶ್ರೀಮಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣುಃ
ವಾಸುದೇವೋಽಭಿರಕ್ಷತು|| 108||

ಶ್ರೀವಾಸುದೇವೋಽಭಿರಕ್ಷತು ಓಂ ನಮ ಇತಿ|

ಫಲಶ್ರುತಿಃ

ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ
ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹತ್ಮನಃ|
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ
ಅಶೇಷೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್||1||

ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ
ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್|
ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಞ್ಚಿತ್
ಸೋಽಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ||2||

ವೇದಾನ್ತ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಸ್ಯಾತ್
ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್|
ವೈಶ್ಯೋ ಧನಸಮೃದ್ಧಃ ಸ್ಯಾತ್
ಶೂದ್ರಃ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್||3||

ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ಧರ್ಮಂ
ಅರ್ಥಾರ್ಥೀಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್|
ಕಾಮಾನವಾನುಯಾತ್ ಕಾಮೀ
ಪ್ರಜಾರ್ಥೀಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಪ್ರಜಾಮ್||4||

ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಃ ಸದೋತ್ಥಾಯ
ಶುಚಿಸ್ತದ್ಗತಮಾನಸಃ|
ಸಹಸ್ರಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ
ನಾಮ್ನಾಮೇತತ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಯೇತ್||5||

ಯಶಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಪುಲಂ
ಜ್ಞಾತಿಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮೇವ ಚ|
ಅಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನುತ್ತಮಮ್||6||

ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದಾಪ್ನೋತಿ
ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿನ್ದತಿ|
ಭವತ್ಯರೋಗೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್
ಬಲರೂಪ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ||7||

ರೋಗಾರ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾತ್
ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬನ್ಧನಾತ್|
ಭಯಾನ್ಮುಚ್ಯೇತಭೀತಸ್ತು
ಮುಚ್ಯೇತಾಪನ್ನ ಆಪದಃ||8||

ದುರ್ಗಾಣ್ಯತಿತರತ್ಯಾಶು
ಪುರುಷಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್|
ಸ್ತುವನ್ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ
ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಃ||9||

ವಾಸುದೇವಶ್ರಯೋ ಮರ್ತ್ಯೋ
ವಾಸುದೇವಪರಾಯಣಃ|
ಸರ್ವಪಾಪವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ
ಯಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಮ್||10||

ನ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಾನಾಮ್
ಅಶುಭಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್|
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿ
ಭಯಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೇ||11||

ಇಮಂ ಸ್ತವಮಧೀಯಾನಃ
ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಃ|
ಯುಜ್ಯೇತಾತ್ಮ ಸುಖಕ್ಷಾನ್ತಿ
ಶ್ರೀಧೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೀರ್ತಿಭಿಃ||12||

ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ
ನ ಲೋಭೋ ನಾಶುಭಾಮತಿಃ|
ಭವನ್ತಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾನಾಂ
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ||13||

ದ್ಯೌಃ ಸಚನ್ದ್ರಾರ್ಕನಕ್ಷತ್ರಾ
ಖಂ ದಿಶೋ ಭೂರ್ಮಹೋದಧಿಃ|
ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವೀರ್ಯೇಣ
ವಿಧೃತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ||14||

ಸಸುರಾಸುರಗನ್ಧರ್ವಂ
ಸಯಕ್ಷೋರಗರಾಕ್ಷಸಂ|
ಜಗದ್ವಶೇ ವರ್ತತೇದಂ
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸ ಚರಾಚರಮ್||15||

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಃ
ಸತ್ತ್ವಂ ತೇಜೋ ಬಲಂ ಧೃತಿಃ|
ವಾಸುದೇವಾತ್ಮಕಾನ್ಯಾಹುಃ
ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮೇವ ಚ ||16||

ಸರ್ವಾಗಮಾನಾಮಾಚಾರಃ
ಪ್ರಥಮಂ ಪರಿಕಲ್ಪತೇ|
ಅಚರಪ್ರಭವೋ ಧರ್ಮೋ
ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಚ್ಯುತಃ||17||

ಋಷಯಃ ಪಿತರೋ ದೇವಾ
ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಧಾತವಃ|
ಜಙ್ಗಮಾಜಙ್ಗಮಂ ಚೇದಂ
ಜಗನ್ನಾರಾಯಣೋದ್ಭವಂ||18||

ಯೋಗೋಜ್ಞಾನಂ ತಥಾ ಸಾಙ್ಖ್ಯಂ
ವಿದ್ಯಾಃ ಶಿಲ್ಪಾದಿಕರ್ಮಚ|
ವೇದಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನಮ್
ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಜನಾರ್ದನಾತ್||19||

ಏಕೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹದ್ಭೂತಂ
ಪೃಥಗ್ಭೂತಾನ್ಯನೇಕಶಃ|
ತ್ರೋಲೋಕಾನ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಭುತಾತ್ಮಾ
ಭುಙ್ಕ್ತೇ ವಿಶ್ವಭುಗವ್ಯಯಃ||20||

ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಭಗವತೋ
ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ಯಾಸೇನ ಕೀರ್ತಿತಂ|
ಪಠೇದ್ಯ ಇಚ್ಚೇತ್ಪುರುಷಃ
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಸುಖಾನಿಚ||21||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಮಜಂ ದೇವಂ
ಜಗತಃ ಪ್ರಭುಮವ್ಯಯಮ್|
ಭಜನ್ತಿ ಯೇ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಂ
ನ ತೇ ಯಾನ್ತಿ ಪರಾಭವಂ || 22 ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಮಜಂ ದೇವಂ
ಜಗತಃ ಪ್ರಭುಮವ್ಯಯಂ|
ಭಜನ್ತಿ ಯೇ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಂ
ನ ತೇ ಯಾನ್ತಿ ಪರಾಭವಂ||22|

ನತೇ ಯಾನ್ತಿ ಪರಾಭವಂ ಓಂ ನಮ ಇತಿ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ
ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ
ಪದ್ಮನಾಭ ಸುರೋತ್ತಮ |
ಭಕ್ತಾನಾ ಮನುರಕ್ತಾನಾಂ
ತ್ರಾತಾ ಭವ ಜನಾರ್ದನ || 23 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ
ಯೋ ಮಾಂ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ
ಸ್ತೋತುಮಿಚ್ಛತಿ ಪಾಣ್ಡವ |
ಸೋಽಹಮೇಕೇನ ಶ್ಲೋಕೇನ
ಸ್ತುತ ಏವ ನ ಸಂಶಯಃ || 24 ||

ಸ್ತುತ ಏವ ನ ಸಂಶಯ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ
ವಾಸನಾದ್ವಾಸುದೇವಸ್ಯ
ವಾಸಿತಂ ಭುವನತ್ರಯಮ್ |
ಸರ್ವಭೂತನಿವಾಸೋಽಸಿ
ವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || 25 ||

ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ
ಕೇನೋಪಾಯೇನ ಲಘುನಾ
ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಂ |
ಪಠ್ಯತೇ ಪಣ್ಡಿತೈರ್ನಿತ್ಯಂ
ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ || 26 ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ
ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ |
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ
ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ || 27 ||

ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ
ನಮೋಽಸ್ತ್ವನನ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ
ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷಿಶಿರೋರುಬಾಹವೇ |
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೇ
ಸಹಸ್ರಕೋಟೀ ಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ || 28 ||

ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಕೋಟೀ ಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ
ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣೋ
ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ |
ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಃ
ಧೃವಾ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ || 29 ||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ
ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿನ್ತಯನ್ತೋ ಮಾಂ
ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ |
ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ
ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಮ್| || 30 ||

ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ
ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಮ್| |
ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ
ಸಮ್ಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ || 31 ||

ಆರ್ತಾಃ ವಿಷಣ್ಣಾಃ ಶಿಥಿಲಾಶ್ಚ ಭೀತಾಃ
ಘೋರೇಷು ಚ ವ್ಯಾಧಿಷು ವರ್ತಮಾನಾಃ |
ಸಙ್ಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ
ವಿಮುಕ್ತದುಃಖಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವನ್ತಿ || 32 ||

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇನ್ದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ |
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || 33 ||

||ಓಮ್ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣಂ ಸಮಾಪ್ತಂ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
|| Om tat sat ||