||Vishnu Sahasranamam ||

|| విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రమ్||

|| Om tat sat ||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

||ఓమ్ తత్ సత్||

||ఓమ్ తత్ సత్||
|| విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రమ్||

ధ్యానమ్

ఓం శుక్లామ్బరధరం విష్ణుం
శశివర్ణం చతుర్భుజమ్|
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్
సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే||1||

శాన్తాకారం భుజగశయనం
పద్మనాభం సురేశం|
విశ్వాధారం గగన సదృశం
మేఘవర్ణం శుభాఙ్గం||

లక్ష్మీకాన్తం కమలనయనం
యోగిభిర్ ధ్యానగమ్యం|
వన్దే విష్ణుం భవభయహరం
సర్వలోకైక నాధమ్||

సశంఖ చక్రం సకిరీటకుణ్డలం
సపీత వస్త్రం సరసీరుహేక్షణం|
సహార వక్షఃస్థల కౌస్తుభశ్రియం
నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం||

వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం
శక్తేః పౌత్రమకల్మషం|
పరాశరాత్మజం వన్దే
శుకతాతం తపోనిధిం||3||

వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ
వ్యాసరూపాయ విష్ణవే|
నమో వై బ్రహ్మ నిధయే
వాసిష్ఠాయ నమో నమః||4||

అవికారాయ శుద్ధాయ
నిత్యాయ పరమాత్మనే|
సదైక రూప రూపాయ
విష్ణవే సర్వ జిష్ణవే||5||

యస్య స్మరణ మాత్రేణ
జన్మ సంసార బన్ధనాత్ |
విముచ్యతే నమస్తస్మై
విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే||6||

ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే||

శ్రీవైశమ్పాయన ఉవాచ||

శ్రుత్వా ధర్మాన్ అశేషేణ
పావనానిచ సర్వశః|
యుధిష్ఠిరః శాన్తనవం
పునరేవాభ్య భాషత ||7||

యుధిష్ఠిర ఉవాచ|

కిమేకం దైవతం లోకే
కింవాఽప్యేకం పరాయణం|
స్తువన్తః కం కమర్చన్తః
ప్రాప్నుయుర్మానవాః శుభం||8||

కోధర్మః సర్వధర్మాణాం
భవతః పరమో మతః|
కిం జపన్ ముచ్యతే జన్తుర్
జన్మ సంసార బన్ధనాత్ ||9||

శ్రీభీష్మ ఉవాచ|

జగత్ప్రభుం దేవదేవం
అనన్తం పురుషోత్తమం|
స్తువన్నామ సహస్రేణ
పురుషః సతతోత్థితః||10||

తమేవ చార్చయన్ నిత్యం
భక్త్యా పురుషమవ్యయం|
ధ్యాయన్ స్తువన్ నమస్యంచ
యజమానస్తమేవ చ||11||

అనాది నిధనం విష్ణుం
సర్వలోక మహేశ్వరం|
లోకాధ్యక్షం స్తువన్ నిత్యం
సర్వదుఃఖాతిగో భవేత్||12||

బ్రహ్మణ్యం సర్వధర్మజ్ఞం
లోకానాం కీర్తి వర్ధనం|
లోకనాధం మహద్భూతం
సర్వభూత భవోద్భవమ్||13||

ఏషమే సర్వ ధర్మాణాం
ధర్మోఽధిక తమో మతః|
యద్భక్త్యా పుణ్డరీకాక్షం
స్తవైరర్చేన్ నరః సదా||14||

పరమం యో మహత్తేజః
పరమం యో మహత్తపః|
పరమం యో మహద్బ్రహ్మ
పరమం యః పరాయణమ్||

పవిత్రాణాం పవిత్రం యో
మఙ్గళానాం చ మఙ్గళం|
దైవతం దేవతానాం చ
భూతానాం యోఽవ్యయః పితా ||16||

యతః సర్వాణి భూతాని
భవన్త్యాది యుగాగమే|
యస్మింశ్చ ప్రళయం
యాన్తి పునరేవ యుగక్షయే|| 17||

తస్యలోక ప్రధానస్య
జగన్నాధస్య భూపతే|
విష్ణొర్నామ సహస్రం మే
శ్రుణు పాప భయాపహమ్|| 18||

యాని నామాని గౌణాని
విఖ్యాతాని మహాత్మనః|
ఋషిభిః పరిగీతాని
తాని వక్ష్యామి భూతయే|| 19||

ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య
వేదవ్యాసో మహామునిః|
ఛన్దోఽనుష్టుప్ తథా దేవో
భగవాన్ దేవకీ సుతః||20||

అమృతాం శూద్భవో బీజం
శక్తిర్దేవకినన్దనః|
త్రిసామా హృదయం తస్య
శాన్త్యర్థే వినియుజ్యత||21||

విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం
ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం|
అనేక రూప దైత్యాన్తం
నమామి పురుషోత్తమమ్||22||

|| అథ విష్ణుసహస్రనామమ్ ||

స్తోత్రమ్

హరిః ఓమ్

విశ్వం విష్ణుర్ వషట్కారో
భూత భవ్యభవత్ ప్రభుః|
భూతకృత్ భూతభృద్భావో
భూతాత్మా భూతభావనః|| 1||

పూతాత్మా పరమాత్మా చ
ముక్తానాం పరమాగతిః
అవ్యయః పురుషః సాక్షీ
క్షేత్రజ్ఞోఽక్షర ఏవ చ||2||

యోగోయోగవిదాం నేతా
ప్రధాన పురుషేశ్వరః
నారసింహవపుః శ్రీమాన్
కేశవః పురుషోత్తమః|| 3||

సర్వః శర్వః శివః స్థాణుర్
భూతాధిర్ నిధిరవ్యయః||
సమ్భవో భావనో భర్తా
ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః|| 4||

స్వయంభూః శమ్భురాదిత్యః
పుష్కరాక్షో మహాస్వనః|
అనాది నిధనో ధాతా
విధాతా ధాతురుత్తమః||5||

అప్రమేయో హృషీకేశః
పద్మనాభోఽమరప్రభుః|
విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్ఠా
స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధ్రువః||6||

అగ్రాహ్యః శాశ్వతో కృష్ణో
లోహితాక్షః ప్రతర్దనః|
ప్రభూతస్త్రికకుబ్ధామ
పవిత్రం మఙ్గళం పరమ్||7||

ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో
జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః|
హిరణ్యగర్భో భూగర్భో
మాధవో మధుసూదనః||8||

ఈశ్వరో విక్రమీధన్వీ
మేధావీ విక్రమః క్రమః|
అనుత్తమో దురాధర్షః
కృతజ్ఞః కృతిరాత్మవాన్ ||9||

సురేశః శరణం శర్మ
విశ్వరేతాః ప్రజాభవః|
అహస్సంవత్సరో వ్యాలః
ప్రత్యయ సర్వదర్శనః||10||

అజస్సర్వేశ్వరః సిద్ధః
సిద్ధిః సర్వాదిరచ్యుతః|
వృషాకపిరమేయాత్మా
సర్వయోగ వినిస్సృతః||11||

వసుర్వసుమనాః సత్యః
సమాత్మా సమ్మితస్సమః||
అమోఘః పుణ్డరీకాక్షో
వృషకర్మా వృషాకృతిః||12||

రుద్రో బహుశిరా బభ్రుః
విశ్వయోనిః శుచిశ్రవాః|
అమృతః శాశ్వతస్థాణుర్
వరారోహో మహాతపాః||13||

సర్వగః సర్వ విద్భానుర్
విష్వక్సేనో జనార్దనః|
వేదో వేదవిదవ్యఙ్గో
వేదాఙ్గో వేదవిత్కవిః|| 14||

లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో
ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః|
చతురాత్మా చతుర్వూహః
చతుర్దంష్ట్రశ్చతుర్భుజః||15||

భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా
సహిష్ణుర్జగదాదిజః|
అనఘో విజయో జేతా
విశ్వయోనిః పునర్వసుః||16||

ఉపేన్ద్రో వామనః ప్రాంశుః
అమోఘః శుచిరూర్జితః|
అతీన్ద్రః సఙ్గ్రహః సర్గో
ధృతాత్మా నియమో యమః||17||

వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ
వీరహా మాధవో మధుః|
అతీన్ద్రియో మహామాయో
మహోత్సాహో మహాబలః||18||

మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో
మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః|
అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్
అమేయాత్మా మహాద్రిధృక్||19||

మహేశ్వాసో మహీభర్తా
శ్రీనివాసః సతాఙ్గతిః|
అనిరుద్ధః సురానన్దో
గోవిన్దో గోవిదాం పతిః||20||

మరీచిర్దమనో హంసః
సుపర్ణో భుజగోత్తమః|
హిరణ్య నాభః సుతపాః
పద్మనాభః ప్రజాపతిః||21||

అమృత్యుః సర్వదృక్ సింహః
సన్ధాతా సన్ధిమాన్ స్థిరః|
అజో దుర్మర్షణః శాస్తా
విశ్రుతాత్మా సురారిహ|| 22||

గ్రురుర్గురుతమో ధామ
సత్యః సత్య పరాక్రమః|
నిమిషోఽనిమిషః స్రగ్వీ
వాచస్పతి రుదారధీః||23||

అగ్రణీగ్రామణీః శ్రీమాన్
న్యాయో నేతా సమీరణః|
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా
సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ||24||

ఆవర్తనో నివృతాత్మా
సంవృతః సమ్ప్రమర్దనః |
అహః సంవర్తకో వహ్నిః
అనిలో ధరణీ ధరః||25||

సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా
విశ్వధృగ్ విశ్వభుగ్ విభుః|
సత్కర్తా సత్కృతః సాధుః
జహ్నుర్నారాయణో నరః|| 26||

అసఙ్ఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా
విశిష్ఠః శిష్ఠకృచ్చుచిః|
సిద్ధార్ధః సిద్ధసఙ్కల్పః
సిద్ధిదః సిద్ధి సాధనః||27||

వృషాహీ వృషభో విష్ణుర్
వృషపర్వా వృషోదరః|
వర్ధమానో వర్ధమానశ్చ
వివిక్తః శ్రుతిసాగరః||28||

సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ
మహేన్ద్రో వసుదో వసుః|
నైకరూపో బృహద్రూపః
శిపివిష్ఠః ప్రకాశనః||29||

ఓజస్తేజో ద్యుతిధరః
ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః|
ఋద్ధః స్పష్టాక్షరో మన్త్రః
చన్ద్రాంశుర్భాస్కరద్యుతిః||30||

అమృతాంశూద్భవో భానుః
శశబిన్దుః సురేశ్వరః|
ఔషధం జగతః సేతుః
సత్యధర్మ పరాక్రమః||31||

భూత భవ్యభవన్నాథః
పవనః పావనోఽనలః|
కామహా కామకృత్కాన్తః
కామః కామప్రదః ప్రభుః|| 32|

యుగాది కృత్యుగావర్తో
నైకమాయో మహాశనః|
అదృశ్యో వ్యక్తరూపశ్చ
సహస్రజిదనన్తజిత్||33||

ఇష్టోఽవిశిష్ఠః శిష్టేష్టః
శిఖణ్డీ నహుషో వృషః|
క్రోధహా క్రోధకృత్కర్తా
విశ్వబాహుర్మహీధరః||34||

అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః
ప్రాణదో వాసవానుజః|
అపాం నిధిరధిష్ఠానం
అప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః||35||

స్కన్ధః స్కన్ధధరో ధుర్యో
వరదో వాయు వాహనః|
వాసుదేవో బృహద్భానుః
ఆదిదేవః పురన్దరః||36||

అశోకస్తారణస్తారః
శూరః శౌరిర్జనేశ్వరః|
అనుకూలః శతావర్తః
పద్మీ పద్మనిభేక్షణః||37||

పద్మనాభోఽరవిన్దాక్షః
పద్మగర్భః శరీరభృత్|
మహర్ధిరృద్ధో వృద్ధాత్మా
మహక్షో గరుడ ధ్వజః||38||

అతులః శరభో భీమః
సమయజ్ఞో హవిర్హరిః|
సర్వలక్షణ లక్షణ్యో
లక్ష్మీవాన్ సమితిఞ్జయః||39||

విక్షరో రోహితో మార్గో
హేతుర్దామోదరః సహః|
మహీధరో మహాభాగో
వేగవానమితాశనః ||40||

ఉద్భవః క్షోభణో దేవః
శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః|
కరణం కారణం కర్తా
వికర్తా గహనో గుహః||41

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః
సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః|
పరర్థిః పరమస్పష్ఠః
తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః||42||

రామో విరామో విరజో
మార్గోనేయో నయోఽనయః|
వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో
ధర్మో ధర్మ విదుత్తమః||43||

వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః
ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః|
హిరణ్య గర్భః శతృఘ్నో
వ్యాప్తో వాయు రధోక్షజః||44||

ఋతుః సుదర్శనః కాలః
పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః|
ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో
విశ్రామో విశ్వ దక్షిణః||45||

విస్తారః స్థావరస్థాణుః
ప్రమాణం బీజమవ్యయమ్|
అర్థోఽనర్థో మహాకోశో
మహాభోగో మహాధనః||46||

అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠో భూత్
ధర్మయూపో మహామఖః|
నక్షత్ర నేమీర్నక్షత్రీ
క్షమః క్షామః సమీహనః||47||

యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ
క్రతుః సత్రం సతాఙ్గతిః|
సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా
సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమం||48||

సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః
సుఘోషః సుఖదః సుహృత్|
మనోహరో జితక్రోధో
వీరభాహుర్విదారణః||49||

స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ
నైకాత్మా నైక కర్మకృత్|
వత్సరో వత్సలో వత్సీ
రత్నగర్భో ధనేశ్వరః||50||

ధర్మగుబ్ ధర్మక్రుద్ ధర్మీ
సదసత్ క్షరమక్షరమ్|
అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశుః
విధాతా కృత లక్షణః||51||

గభస్తినేమీ సత్త్వస్థః
సింహోభూత మహేశ్వరః|
ఆదిదేవో మహాదేవో
దేవేశో దేవభృద్గురుః||52||

ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా
జ్ఞానగమ్యః పురాతనః|
శరీర భూతభృద్ భోక్తా
కపీన్ద్రో భూరి దక్షిణః||53||

సోమపోఽమృతపః సోమః
పురుజిత్ పురుసత్తమః|
వినయో జయః సత్యసన్ధో
దాశార్హః సాత్వతాం పతిః||54||

జీవో వినయితా సాక్షీ
ముకున్దోఽమిత విక్రమః|
అమ్బోనిధిరనన్తాత్మా
మహోదధి శయోన్తకః||55||

అజోమహార్హః స్వాభావ్యో
జితామిత్రః ప్రమోదనః|
ఆనన్దోఽనన్దనోనన్దః
సత్య ధర్మా త్రివిక్రమః||56||

మహర్షిః కపిలాచార్యః
కృతజ్ఞో మేదినీపతిః|
త్రిపదస్త్రిదశాధ్యక్షో
మహాశృఙ్గః కృతాన్తకృత్||57||

మహావరాహో గోవిన్దః
సుషేణః కనకాఙ్గదీ|
గుహ్యో గభీరో గహనో
గుప్తశ్చక్ర గదాధరః|| 58||

వేధాః స్వాఙ్గోఽజితః కృష్ణో
దృఢః సఙ్కర్షణోఽచ్యుతః |
వరుణో వారుణో వృక్షః
పుష్కరాక్షో మహామనాః || 59 ||

భగవాన్ భగహాఽఽనన్దీ
వనమాలీ హలాయుధః |
ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః
సహిష్ణుర్గతిసత్తమః || 60 ||

సుధన్వాఖణ్డపరశుః
దారుణో ద్రవిణప్రదః|
దివః స్పృక్ సర్వదృగ్వ్యాసో
వాచస్పతిరయో నిజః||61||

త్రిసామా సామగః సామ
నిర్వాణం భేషజం భిషక్ |
సన్యాసకృచ్ఛమః శాన్తో
నిష్ఠా శాన్తిః పరాయణమ్| 62 ||

శుభాఙ్గః శాన్తిదః స్రష్టా
కుముదః కువలేశయః|
గోహితో గోపతిర్గోప్తా
వృషభాక్షో వృషప్రియః||63||

అనివర్తీ నివృతాత్మా
సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః|
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః
శ్రీపతిః శ్రీమతాం వరః||64||

శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః
శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః|
శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః
శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః||65||

స్వక్షః స్వఙ్గః శతానన్దో
నన్దిర్జ్యోతిర్గణేశ్వరః|
విజితాత్మాఽవిధేయాత్మా
సత్కీర్తిః ఛిన్నసంశయః||66||

ఉదీర్ణః సర్వతశ్చక్షుః
అనీశః శాశ్వతస్థిరః|
భూశయో భూషణో భూతిర్
విశోకః శోకనాశనః||67||

అర్చిష్మానర్చితః కుమ్భో
విశుద్ధాత్మా విశోధనః|
అనిరుద్ధోఽప్రతిరథః
ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః||68||

కాలనేమినిహా వీరః
శౌరిః శూరజనేశ్వరః|
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః
కేశవః కేశిహా హరిః||69||

కామదేవః కామపాలః
కామీ కాన్తః కృతాగమః|
అనిర్దేశ్యవపుర్విష్ణుః
వీరోఽనన్తో ధనంజయః||70||

 

బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్ బ్రహ్మ
బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః|
బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ
బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణ ప్రియః||71||

మహాక్రమో మహాకర్మా
మహతేజా మహోరగః|
మహాక్రతుర్మహాయజ్వా
మహాయజ్ఞో మహాహవిః||72||

స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం
స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః|
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః
పుణ్యకీర్తిరనామయః||73||

మనోజవస్తీర్థకరో
వసురేతా వసుప్రదః|
వసుప్రదో వాసుదేవో
వసుర్వసుమనా హవిః||74||

సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా
సద్భూతిః సత్పరాయణః|
శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః
సన్నివాసః సుయామునః||75||

భూతవాసో వాసుదేవః
సర్వాసునిలయోఽనలః|
దర్పహా దర్పదో దృప్తో
దుర్ధరోఽథాపరాజితః||76||

విశమూర్తిర్మహామూర్తిః
దీప్తమూర్తిరమూర్తిమాన్||
అనేకమూర్తిరవ్యక్తః
శతమూర్తిః శతాననః||77||

ఏకో నైకః సవః కః కిం
యత్తత్ పదమనుత్తమం|
లోకబన్ధుర్లోకనాథో
మాధవో భక్తత్సలః||78||

సువర్ణవర్ణో హేమాఙ్గో
వరాఙ్గశ్చన్దనాఙ్గదీ |
వీరహా విషమః శూన్యో
ఘృతాశీరచలశ్చలః || 79 ||

అమానీ మానదో మాన్యో
లోకస్వామీ త్రిలోకధృక్|
సుమేధా మేధజో ధన్యః
సత్యమేధా ధరాధరః||80||

తేజో వృషో ద్యుతిధరః
సర్వశస్త్రభృతాం వరః|
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో
నైక శృఙ్గో గదాగ్రజః||81||

చతుర్మూర్తిశ్చతుర్భాహుః
చతుర్వ్యూహశ్చతుర్గతిః|
చతురాత్మా చతుర్భావః
చతుర్వేదవిదేకపాత్||82||

సమావర్తోఽనివృతాత్మా
దుర్జయో దురతిక్రమః|
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో
దురావాసో దురారిహా ||83||

శుభాఙ్గో లోకసారఙ్గః
సుతన్తుస్తన్తువర్ధనః|
ఇన్ద్రకర్మా మహాకర్మా
కృతకర్మా కృతాగమః||84||

ఉద్భవః సున్దరః సున్దో
రత్ననాభః సులోచనః|
అర్కో వాజసనః శృఙ్గీ
జయన్తః సర్వ విజ్జయీ||85||

సువర్ణ బిన్దు రక్షోభ్యః
సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః|
మహాహ్రదో మహాగర్తో
మహాభూతో మహానిధిః||86||

కుముదః కున్దరః కున్దః
పర్జన్యః పావనోఽనిలః|
అమృతాశోఽమృతవపుః
సర్వజ్ఞః సర్వతో ముఖః||87||

సులభః సువ్రతః సిద్ధః
శత్రుజిచ్చత్రుతాపనః|
న్యగ్రోధోఽదుమ్బరో ఽశ్వత్థః
చాణూరాన్ధ్ర నిషూదనః|| 88||

సహర్చిఃసప్తజిహ్వః
సప్తైధాఃసప్తవాహనః|
అమూర్తిరనఘోఽచిన్త్యో
భయకృద్భయనాశనః||89||

అణుర్బృహత్కృశః స్థూలో
గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్|
అధృతః స్వధృత్యః స్వాస్యః
ప్రాగ్వంశో వంశవర్థనః||90||

భారభృత్ కథితో యోగీ
యోగీశః సర్వకామదః|
ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః
సుపర్ణో వాయువాహనః|| 91

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో
దణ్డో దమయితా దమః|
అపరాజితః సర్వసహో
నియన్తాఽనియమోఽయమః||92||

సత్త్వవాన్ సాత్త్వికః సత్యః
సత్యధర్మపరాయణః|
అభిప్రాయః ప్రియార్హోఽర్హః
ప్రియకృత్ ప్రీతివర్ధనః||93||

విహాయసగతిర్జ్యోతిః
సురుచిర్హుతభుగ్విభుః|
రవిర్విలోచనః సూర్యః
సవితా రవిలోచనః||94||

అనన్తో హుతభుగ్భోక్తా
సుఖదోనైకజోఽగ్రజః|
అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ
లోకాధిష్ఠానమద్భుతః||95||

సనాత్సనాతనతమః
కపిలః కపిరవ్యయః|
స్వస్తిదః స్వస్తికృత్స్వస్తిః
స్వస్తిభుక్ స్వస్తిదక్షిణః||96||

అరౌద్రః కుణ్డలీ చక్రీ
విక్రమ్యూర్జితశాసనః|
శబ్దాతిగః శబ్దసహః
శిశిరః శర్వరీకరః||97||

అక్రూరః పేశలోదక్షో
దక్షిణః క్షమిణాంవరః|
విద్వత్తమో వీతభయః
పుణ్యశ్రవణకీర్తనః||98||

ఉత్తారణో దుష్కృతిహా
పుణ్యో దుఃస్వప్ననాశనః|
వీరహా రక్షణః సన్తో
జీవనః పర్యవస్థితః||99||

అనన్తరూపోఽనన్త శ్రీః
జితమన్యుర్భయాపహః|
చతురశ్రో గభీరాత్మా
విదిశో వ్యాదిశో దిశః|| 100||

అనాదిభూర్భువో లక్ష్మీః
సువీరో రుచిరాఙ్గదః|
జననో జనన్మాది
భీమో భీమ పరాక్రమః||101||

ఆధార నిలయోఽధాతా
పుష్పహాసః ప్రజాగరః|
ఊర్ధ్వగః సత్ప్రథాచారః
ప్రాణదః ప్రణవః పణః||102||

ప్రమాణం ప్రాణ నిలయః
ప్రాణభృత్ ప్రాణ జీవనః|
తత్త్వం తత్త్వ విదేకాత్మా
జన్మమృత్యుజరాతిగః||103||

భూర్భువః స్వస్తరుస్తారః
సవితా ప్రపితామహః|
యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్యా
యజ్ఞాఙ్గో యజ్ఞవాహనః||104||

యజ్ఞభృద్ యజ్ఞకృద్ యజ్ఞీ
యజ్ఞభుక్ యజ్ఞసాధనః|
యజ్ఞాన్తకృద్ యజ్ఞగుహ్యమ్
అన్నమన్నాద ఏవ చ||105||

ఆత్మయోనిః స్వయఙ్జాతో
వైఖానః సామగాయనః|
దేవకీ నన్దనః స్రష్టా
క్షితీశః పాపనాశనః||106||

శఙ్ఖభృన్నన్దకీ చక్రీ
శారఙ్గధన్వా గదాధరః|
రధాఙ్గపాణి రక్షోభ్యః
సర్వప్రహరణాయుధః||107||

శ్రీసర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి||

వనమాలి గదీ శార్ఙ్గీ
శఙ్ఖీ చక్రీ చ నన్దకీ|
శ్రీమాన్నారాయణో విష్ణుః
వాసుదేవోఽభిరక్షతు|| 108||

శ్రీవాసుదేవోఽభిరక్షతు ఓం నమ ఇతి|

ఫలశ్రుతిః

ఇతీదం కీర్తనీయస్య
కేశవస్య మహత్మనః|
నామ్నాం సహస్రం దివ్యానాం
అశేషేణ ప్రకీర్తితమ్||1||

య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం
యశ్చాపి పరికీర్తయేత్|
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్ కిఞ్చిత్
సోఽముత్రేహ చ మానవః||2||

వేదాన్త గోబ్రాహ్మణః స్యాత్
క్షత్రియో విజయీ భవేత్|
వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాత్
శూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్||3||

ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మం
అర్థార్థీచార్థమాప్నుయాత్|
కామానవానుయాత్ కామీ
ప్రజార్థీప్రాప్నుయాత్ప్రజామ్||4||

భక్తిమాన్ యః సదోత్థాయ
శుచిస్తద్గతమానసః|
సహస్రం వాసుదేవస్య
నామ్నామేతత్ ప్రకీర్తయేత్||5||

యశః ప్రాప్నోతి విపులం
జ్ఞాతిప్రాధాన్యమేవ చ|
అచలాం శ్రియమాప్నోతి
శ్రేయః ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్||6||

న భయం క్వచిదాప్నోతి
వీర్యం తేజశ్చ విన్దతి|
భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్
బలరూప గుణాన్వితః||7||

రోగార్తో ముచ్యతే రోగాత్
బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్|
భయాన్ముచ్యేతభీతస్తు
ముచ్యేతాపన్న ఆపదః||8||

దుర్గాణ్యతితరత్యాశు
పురుషః పురుషోత్తమమ్|
స్తువన్నామసహస్రేణ
నిత్యం భక్తి సమన్వితః||9||

వాసుదేవశ్రయో మర్త్యో
వాసుదేవపరాయణః|
సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా
యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్||10||

న వాసుదేవ భక్తానామ్
అశుభం విద్యతే క్వచిత్|
జన్మమృత్యుజరావ్యాధి
భయం నైవోపజాయతే||11||

ఇమం స్తవమధీయానః
శ్రద్ధాభక్తి సమన్వితః|
యుజ్యేతాత్మ సుఖక్షాన్తి
శ్రీధృతి స్మృతి కీర్తిభిః||12||

న క్రోధో న చ మాత్సర్యం
న లోభో నాశుభామతిః|
భవన్తి కృతపుణ్యానాం
భక్తానాం పురుషోత్తమే||13||

ద్యౌః సచన్ద్రార్కనక్షత్రా
ఖం దిశో భూర్మహోదధిః|
వాసుదేవస్య వీర్యేణ
విధృతాని మహాత్మనః||14||

ససురాసురగన్ధర్వం
సయక్షోరగరాక్షసం|
జగద్వశే వర్తతేదం
కృష్ణస్య స చరాచరమ్||15||

ఇన్ద్రియాణి మనో బుద్ధిః
సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః|
వాసుదేవాత్మకాన్యాహుః
క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ||16||

సర్వాగమానామాచారః
ప్రథమం పరికల్పతే|
అచరప్రభవో ధర్మో
ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః||17||

ఋషయః పితరో దేవా
మహాభూతాని ధాతవః|
జఙ్గమాజఙ్గమం చేదం
జగన్నారాయణోద్భవం||18||

యోగోజ్ఞానం తథా సాఙ్ఖ్యం
విద్యాః శిల్పాదికర్మచ|
వేదాః శాస్త్రాణి విజ్ఞానమ్
ఏతత్సర్వం జనార్దనాత్||19||

ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం
పృథగ్భూతాన్యనేకశః|
త్రోలోకాన్వ్యాప్య భుతాత్మా
భుఙ్క్తే విశ్వభుగవ్యయః||20||

ఇమం స్తవం భగవతో
విష్ణోర్వ్యాసేన కీర్తితం|
పఠేద్య ఇచ్చేత్పురుషః
శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖానిచ||21||

విశ్వేశ్వరమజం దేవం
జగతః ప్రభుమవ్యయమ్|
భజన్తి యే పుష్కరాక్షం
న తే యాన్తి పరాభవం || 22 ||

విశ్వేశ్వరమజం దేవం
జగతః ప్రభుమవ్యయం|
భజన్తి యే పుష్కరాక్షం
న తే యాన్తి పరాభవం||22|

నతే యాన్తి పరాభవం ఓం నమ ఇతి||

అర్జున ఉవాచ
పద్మపత్ర విశాలాక్ష
పద్మనాభ సురోత్తమ |
భక్తానా మనురక్తానాం
త్రాతా భవ జనార్దన || 23 ||

శ్రీభగవానువాచ
యో మాం నామసహస్రేణ
స్తోతుమిచ్ఛతి పాణ్డవ |
సోఽహమేకేన శ్లోకేన
స్తుత ఏవ న సంశయః || 24 ||

స్తుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి |

వ్యాస ఉవాచ
వాసనాద్వాసుదేవస్య
వాసితం భువనత్రయమ్ |
సర్వభూతనివాసోఽసి
వాసుదేవ నమోఽస్తు తే || 25 ||

శ్రీవాసుదేవ నమోస్తుత ఓం నమ ఇతి |

పార్వత్యువాచ
కేనోపాయేన లఘునా
విష్ణోర్నామసహస్రకం |
పఠ్యతే పణ్డితైర్నిత్యం
శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో || 26 ||

ఈశ్వర ఉవాచ
శ్రీరామ రామ రామేతి
రమే రామే మనోరమే |
సహస్రనామ తత్తుల్యం
రామనామ వరాననే || 27 ||

శ్రీరామ నామ వరానన ఓం నమ ఇతి |

బ్రహ్మోవాచ
నమోఽస్త్వనన్తాయ సహస్రమూర్తయే
సహస్రపాదాక్షిశిరోరుబాహవే |
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే
సహస్రకోటీ యుగధారిణే నమః || 28 ||

శ్రీ సహస్రకోటీ యుగధారిణే నమ ఓం నమ ఇతి |

సంజయ ఉవాచ
యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో
యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః |
తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః
ధృవా నీతిర్మతిర్మమ || 29 ||

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ
అనన్యాశ్చిన్తయన్తో మాం
యే జనాః పర్యుపాసతే |
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం
యోగక్షేమం వహామ్యహమ్| || 30 ||

పరిత్రాణాయ సాధూనాం
వినాశాయ చ దుష్కృతామ్| |
ధర్మసంస్థాపనార్థాయ
సమ్భవామి యుగే యుగే || 31 ||

ఆర్తాః విషణ్ణాః శిథిలాశ్చ భీతాః
ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః |
సఙ్కీర్త్య నారాయణశబ్దమాత్రం
విముక్తదుఃఖాః సుఖినో భవన్తి || 32 ||

కాయేన వాచా మనసేన్ద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి || 33 ||

||ఓమ్ విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం సమాప్తం||
||ఓమ్ తత్ సత్|

|| Om tat sat ||