||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 30 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ త్రింశస్సర్గః

హనుమానపి విక్రాంతః సర్వం శుశ్రావ తత్త్వతః|
సీతాయాః త్రిజటాయాశ్చ రాక్షసీనాం తర్జనమ్||1||

అవేక్షమాణ స్తాం దేవీం దేవతామివ నందనే|
తతో బహువిధాం చింతాం చింతయామాస వానరః||2||

యాం కపీనాం సహస్రాణి సుబహూ న్యయుతాని చ|
దిక్షు సర్వాసు మార్గంతే సేయ మాసాదితా మయా||3||

చారేణ తు సుయుక్తేన శత్రో శ్శక్తి మవేక్షతా|
గూఢేన చరతా తావత్ అవేక్షిత మిదం మయా||4||

రాక్షసానాం విశేషశ్చ పురీచేయమవేక్షితా|
రాక్షసాధిపతేరస్య ప్రభావో రావణస్య చ||5||

యుక్తాం తస్యాsప్రమేయస్య సర్వ సత్త్వ దయావతః|
సమశ్వాసయితుం భార్యాం పతిదర్శన కాంక్షిణీమ్||6||

అహమాశ్వాసయా మ్యేనాం పూర్ణచంద్రనిభాననాం|
అదృష్టదుఃఖాం దుఃఖార్తాం దుఃఖ స్యాంత మగచ్ఛతీమ్||7||

యద్యప్యహం ఇమాం దేవీం శోకోపహతచేతసాం|
అనాశ్వాస్య గమిష్యామి దోషవత్ గమనం భవేత్||8||

గతేహి మయి తత్రేయం రాజపుత్రీ యశస్వినీ|
పరిత్రాణ మవిందంతీ జానకీ జీవితం త్యజేత్||9||

మయా చ మహాబాహుః పూర్ణచంద్ర నిభాననః|
సమశ్వాసయితుం న్యాయ్యః సీతాదర్శనలాలసః||10||

నిశాచరీణాం ప్రత్యక్షం అనర్హం చాపి భాషణమ్|
కథం ను ఖలు కర్త్వవ్యం ఇదం కృచ్ఛగతో హ్యహమ్||11||

అనేన రాత్రి శేషేణ యది నాశ్వాస్యతే మయా|
సర్వథా నాస్తి సందేహః పరిత్యక్షతి జీవితమ్||12||

రామశ్చ యది పృచ్ఛేన్మాం కిం మాం సీతాఽబ్రవీత్ వచః|
కిం అహం తం ప్రతిబ్రూయాం అసంభాష్య సుమధ్యమామ్||13||

సీతా సందేశరహితం మాం ఇతః త్వరయా గతమ్|
నిర్దహే దపి కాకుత్‍స్థః క్రుద్ధః తీవ్రేణ చక్షుసా||14||

యది చో ద్యోజయిష్యామి భర్తారం రామ కారణాత్|
వ్యర్థమాగమనం తస్య ససైన్యస్య భవిష్యతి||15||

అంతరం త్వహమాసాద్య రాక్షసీనామిహ స్థితః|
శనైరాశ్వాసయిష్యామి సంతాప బహుళామిమామ్||16||

అహం త్వతితనుశ్చైవ వానరశ్చ విశేషతః|
వాచం చో దాహరిష్యామి మానుషీ మిహ సంస్కృతామ్||17||

యది వాచం ప్రదాస్యామి ద్విజాతి రివ సంస్కృతామ్|
రావణం మన్యమానా మాం సీతా భీతా భవిష్యతి||18||

వానరస్య విశేషేణ కథం స్యాదభిభాషణమ్|
అవశ్యమేవ వక్తవ్యం మానుషం వాక్య మర్తవత్||19||

మయా సాంత్వయితుం శక్యా నాన్యథేయ మనిందితా|
సేయ మాలోక్య మే రూపం జానకీ భాషితం తథా||20||

రక్షోభి స్త్రాసితా పూర్వం భూయ స్త్రాసం గమిష్యతి|
తతో జాత పరిత్రాసా శబ్దం కుర్యాన్ మనస్వినీ||21||

జానమానా విశాలాక్షీ రావణం కామరూపిణమ్|
సీతాయా చ కృతే శబ్దే సహసా రాక్షసీ గణాః||22||

నానాప్రహరణో ఘోరః సమేయాదంతకోపమః|
తతో మాం సంపరిక్షిప్య సర్వతో వికృతాననాః||23||

వధే చ గ్రహణే చైవ కుర్యుర్యత్నం యథాబలమ్|
గృహ్య శాఖాః ప్రశాఖాశ్చ స్కంధాం శ్చోత్తమశాఖినామ్||24||

దృష్ట్వా విపరిధావంతం భవేయుర్భయశంకితాః|
మమ రూపం చ సంప్రేక్ష్య వనే విచరతో మహత్||25||

రాక్షస్యో భయవిత్రస్తా భవేయుర్వికృతాననః|
తతః కుర్యుస్సమాహ్వానం రాక్షస్యో రక్షసామపి||26||

రాక్షసేంద్ర నియుక్తానాం రాక్షసేంద్ర నివేశనే |
తే శూలశక్తి నిస్త్రింశ వివిధాయుధపాణయః||27||

అపతేయుర్విమర్దేఽస్మిన్ వేగేనోద్విగ్నకారిణః|
సంరుద్ధస్తైస్తు పరితో విధమన్ రక్షసాం బలమ్||28||

శక్నుయాం నతు సంప్రాప్తం పరం పారం మహోదధేః|
మాం వా గృహ్ణీయురాప్లుత్య బహవ శ్శీఘ్రకారిణః||29||

స్యాదియం చా గృహీతార్థా మమ చ గ్రహణం భవేత్ |
హించాభిరుచయో హింస్యురిమాం వా జనకాత్మజామ్||30||

విపన్నం స్యాత్తతః కార్యం రామసుగ్రీవయోరిదమ్|
ఉద్దేశే నష్టమార్గేఽస్మిన్ రాక్షసైః పరివారితే||31||

సాగరేణ పరిక్షిప్తే గుప్తే వసతి జానకీ|
విశస్తే నిగృహీతే వా రక్షోభిర్మయి సంయుగే||32||

నాన్యం పశ్యామి రామస్య సాహాయ్యం కార్యసాధనే|
విమృశంశ్చ న పశ్యామి యో హతే మయి వానరః||33||

శతయోజనవిస్తీర్ణం లంఘయేత మహోదధిమ్|
కాంమం హంతుం సమర్థోఽస్మి సహస్రాణ్యపి రక్షసామ్||34||

న తు శక్ష్యామి సంప్రాప్తుం పరం పారం మహోదధేః|
అసత్యాని చ యుద్ధాని సంశయో మే న రోచతే||35||

కశ్చ నిస్సంశయం కార్యం కుర్యాత్ ప్రాజ్ఞః ససంశయమ్|
ప్రాణత్యాగశ్చ వైదేహ్యా భవేత్ అనభిభాషణే||36||

ఏష దోషో మహాన్ హి స్యా న్మమ సీతాభిభాషణే|
భూతా శ్చార్థా వినశ్యంతి దేశకాలవిరోధితాః||37||

విక్లబం దూతమాసాద్య తమః సూర్యోదయే యథా|
అర్థానర్థాంతరే బుద్ధిః నిశ్చితాపి న శోభతే||38||

ఘాతయంతి హి కార్యాణి దూతాం పండితమానినః|
న వినశ్యేత్ కథం కార్యం వైక్లబ్యం న కథం భవేత్ ||39||

లంఘనం చ సముద్రస్య కథం ను వృథాభవేత్|
కథం ను ఖలు వాక్యం మే శృణుయాన్నో ద్విజేత వా ||40||

ఇతి సంచింత్య హనుమాంశ్చకార మతిమాన్మతిమ్|
రామం అక్లిష్టకర్మాణం స్వబంధు మనుకీర్తయన్||41||

నైనా ముద్వేజయిష్యామి తద్బంధుగత మానసామ్|
ఇక్ష్వాకూణాం వరిష్టస్య రామస్య విదితాత్మనః||42||

శుభాని ధర్మయుక్తాని వచనాని సమర్పయన్|
శ్రావయిష్యామి సర్వాణి మధురాం ప్రబ్రువన్ గిరమ్||43||

శ్రద్దాస్యతి యథా హీయం తథా సర్వం సమాదధే||44||

ఇతి స బహువిధం మహానుభావో
జగతి పతేః ప్రమదామవేక్షమాణః|
మధురమవితథం జగాద వాక్యం
ద్రుమవిటపాంతర మాస్థితో హనూమాన్||45||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే త్రింశస్సర్గః||

|| Om tat sat ||