||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 3 ||


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

సుందరకాండ.
అథ తృతీయ సర్గః

శో|| స లమ్బ శిఖరే లమ్బే లమ్బతోయద సన్నిభే|
సత్త్వమాస్థాయ మేధావీ హనుమాన్మారుతాత్మజః||1||

నిశి లఙ్కాం మహోసత్త్వో వివేశ కపికుంజరః|
రమ్యకానన తోయాఢ్యాం పురీం రావణపాలితామ్||2||

శారదాంబుర ప్రఖ్యైః భవనైరుపశోభితామ్|
సాగరోపమనిర్ఘోషాం సాగరానిలసేవితామ్||3||

సుపుష్ఠబలసంపుష్ఠాం యథైవ విటపావతీమ్|
చారుతోరణ నిర్యూహాం పాణ్డురద్వారతోరణామ్||4||

భుజగాచరితాం గుప్తాం శుభాం భోగవతీ మివ|
తాం సవిద్యుద్ఘనాకీర్ణం జ్యోతిర్మార్గనిషేవితామ్||5||

మందమారుత సంచారాం యథేంద్రస్య అమరావతీమ్|
శాతకుంభేన మహతా ప్రాకారేణాభిసంవృతామ్||6||

కింకిణీజాలఘోషాభిః పతాకాభిరలంకృతామ్|
అసాద్య సహసా హృష్టః ప్రాకారమభిపేదివాన్||7||

విస్మయావిష్ఠహృదయః పురీమాలోక్య సర్వతః|
జాంబూనదమయైర్ద్వారైః వైఢూర్యకృతవేదికైః ||8||

వజ్రస్ఫటికముక్తాభిః మణికుట్టిమభూషితైః|
తప్తహాటకనిర్యూహై రాజతామలపాణ్డురైః||9||

వైఢూర్యకృతసోపానైః స్ఫాటికాంతర పాంసుభిః|
చారుసంజవనోపేతైః ఖమివోత్పతై శ్శుభైః||10||

క్రౌంచబర్హిణసంఘుష్ఠైః రాజహంసనిషేవితైః|
తూర్యాభరణనిర్ఘోషైః సర్వతః ప్రతినాదితామ్||11||

వస్వౌకసారాప్రతిమాం తాం వీక్ష్య నగరీం తతః |
ఖమివోత్పతితుం కామాం జహర్ష హనుమాన్ కపిః||12||

తాం సమీక్ష్య పురీమ్ రమ్యాం రాక్షసాధిపతే శ్శుభామ్|
అనుత్తమాం వృద్ధియుతాం చింతయామాస వీర్యవాన్||13||

నేయమన్యేన నగరీ శక్యా ధర్షయితుం బలాత్ |
రక్షితా రావణ బలైః ఉద్యతాయుధదారిభిః ||14||

కుముదాఙ్గదయోర్వాపి సుషేణస్య మహాకపేః|
ప్రసిద్ధేయం భవేత్ భూమిః మైన్దద్వివిదయో రపి||15||

వివస్వత స్తనూజస్య హరేశ్చ కుశపర్వణః|
ఋక్షస్య కేతుమాలస్య మమ చైవ గతిర్భవేత్ ||16||

సమీక్ష్యతు మహాబాహూ రాఘవస్య పరాక్రమమ్|
లక్ష్మణస్య విక్రాన్తం అభవత్ప్రీతిమాన్ కపిః||17||

తాం రత్న వసనోపేతాం కోష్ఠాగారావతంసకామ్|
యంత్రాగారాస్తనీమృద్ధాం ప్రమదామివ భూషితామ్||18||

తాం నష్ఠతిమిరాం దీప్తైర్భాస్వరైశ్చ మహాగృహైః|
నగరీం రాక్షసేంద్రస్య స దదర్శ మహాకపిః||19||

అథ సా హరిశార్దూలం ప్రవిశంతం మహాబలః|
నగరీస్వేన రూపేణ దదర్శ పవనాత్మజమ్||20||

సా తం హరివరం దృష్ట్వా లఙ్కారావణపాలితా|
స్వయమేవోథ్థితా తత్ర వికృతానన దర్శనా||21||

పురస్తాత్ కపివర్యస్య వాయుసూనోరతిష్ఠత|
ముఞ్చమానా మహానాదం అబ్రవీత్ పవనాత్మజమ్||22||

కస్త్వం కేన చ కార్యేణ ఇహ ప్రాప్తో వనాలయ|
కథయ స్వేహ యత్తత్వం యావత్ప్రాణాధరంతి తే ||23||

న శక్యం ఖల్వియం లఙ్కా ప్రవేష్ఠుం వానర త్వయా |
రక్షితా రావణ బలైః అభిగుప్తాసమంతతః||24||

అథ తామబ్రవీద్వీరో హనుమానగ్రతస్థితామ్|
కథయిష్యామి తే తత్త్వం యన్మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి||25||

కా త్వం విరూపనయనా పురద్వారే అవతిష్ఠసి|
కిమర్థం చాపి మాం రుద్ద్వా నిర్భర్త్సయసి దారుణా||26||

హనుమాద్వచనం శ్రుత్వా లఙ్కా సా కామరూపిణీ|
ఉవాచ వచనం క్రుద్ధా పరుషం పవనాత్మజమ్||27||

అహం రాక్షసరాజస్య రావణస్య మహాత్మనః|
అజ్ఞాప్రతీక్షా దుర్దర్షా రక్షామి నగరీం ఇమామ్||28||

న శక్యా మామవజ్ఞాయ ప్రవేష్ఠుం నగరీ త్వయా|
అద్య ప్రాణైః పరిత్యక్తః స్వప్స్యసే నిహతో మయా||29||

అహం హి నగరీ లఙ్కా స్వయమేవ ప్లవంగమ|
సర్వతః పరిరక్షామి హ్యేతత్తే కథితం మయా||30||

లఙ్కాయా వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్మారుతాత్మజః|
యత్నవాన్ స హరిశ్రేష్ఠః స్థితశ్శైల ఇవాపరః||31||

స తాం స్త్రీరూప వికృతాం దృష్ట్వా వానరపుంగవః|
అబభాషేఽథ మేధావీ సత్త్వవాన్ ప్లవగర్షభః||32||

ద్రక్ష్యామి నగరీం లఙ్కాం సాట్టప్రాకారతోరణామ్|
ఇత్యర్థమిహ సంప్రాప్తః పరం కౌతూహలమ్ హి మే ||33||

వవాన్యుపవనానీహ లఙ్కాయాః కాననానిచ |
సర్వతో గృహముఖ్యాని ద్రష్టుమాగమనం హి మే|| 34||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా లఙ్కా సా కామరూపిణీ|
భూయ ఏవ పునర్వాక్యం బభాషే పరుషాక్షరమ్||35||

మామనిర్జిత్య దుర్బుద్ధే రాక్షసేశ్వరపాలితామ్|
న శక్యమద్య తే ద్రష్టుం పురీయం వానరాధమా||36||

తతస్స కపిశార్దూలః తాం ఉవాచ నిశాచరీమ్|
దృష్ట్వాపురీం ఇమాం భద్రే పునర్యాస్యే యథాగతమ్||37||

తతః కృత్వా మహానాదం సావై లఙ్కా భయావహం |
తలేన వానరశ్రేష్ఠం తాడయామాస వేగితా ||38||

తతస్స కపిశార్దూలో లఙ్కయా తాడితో భృశమ్|
ననాద సు మహానాదం వీర్యవాన్ పవనాత్మజః||39||

తతస్సంవర్తయామాస వామహస్తస్యసోఽఙ్గుళీః|
ముష్ఠినాఽభిజఘానైనాం హనుమాన్ క్రోధమూర్చ్ఛితః||40||

స్త్రీచేతి మన్యమానేన నాతి క్రోధః స్వయం కృతః|
సా తు తేన ప్రహారేణ విహ్వలాఙ్గీ నిశాచరీ||41||

పపాత సహసా భుమౌ వికృతానన దర్శనా|
తతస్తు హనుమాన్ ప్రాజ్ఞస్తాం దృష్ట్వా వినిపాతితామ్||42||

కృపాం చకార తేజస్వీ మన్యమానః స్త్రియమ్ తు తామ్|
తతో వైభృశ సంవిగ్నా లఙ్కా సా గద్గదాక్షరమ్||43||

ఉవాచ గర్వితం వాక్యం హనూమంతం ప్లవఙ్గమమ్|
ప్రసీద సుమహాబాహో త్రాయస్వ హరిసత్తమ||44||

సమయే సౌమ్య తిష్ఠంతి సత్త్వవంతో మహాబలాః|
అహం తు నగరీ లఙ్కా స్వయమేవ ప్లవఙ్గమ||45||

నిర్జితాహం త్వయా వీర విక్రమేణ మహాబల|
ఇదం తు తథ్యం శృణూవై బ్రువంత్యా హరీశ్వర||46||

స్వయంభువా పురా దత్తం వరదానం యథా మమ|
యదా త్వాం వానరః కశ్చిత్ విక్రమాత్ వశమానయేత్||47||

తదా త్వయా హి విజ్ఞేయం రక్షసాం భయమాగతమ్
స హి మే సమయః సౌమ్య ప్రాప్తోsద్యతవదర్శనాత్||48||

స్వయంభూవిహితః సత్యో న తస్యాస్తి వ్యతిక్రమః |
సీతానిమిత్తం రాజ్ఞస్తు రావణస్య దురాత్మనః||49||

రక్షసాం చైవ సర్వేషాం వినాశః సముపాగతః|
తత్ప్రవిశ్య హరిశ్రేష్ఠ పురీం రావణపాలితామ్||50 ||
విధత్స్వసర్వ కార్యాణి యాని యానీహ వాంచ్ఛసి||51||

ప్రవిశ్య శాపోపహతం హరీశ్వరః
శుభాం పురీం రాక్షస ముఖ్యపాలితామ్|
యదృచ్ఛయా త్వం జనకాత్మజాం సతీమ్
విమార్గ సర్వత్ర గతో యథా సుఖమ్||52||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే తృతీయ స్సర్గః||

|| om tat sat||