||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 47 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ సప్తచత్త్వారింశస్సర్గః||

సేనాపతీన్ పంచ స తు ప్రమాపితాన్ హనుమతా సానుచరాన్ సవాహనాన్|
సమీక్ష్య రాజా సమరోద్ధతోన్ముఖం కుమారమక్షం ప్రసమైక్షతాగ్రతః||1||

స తస్య దృష్ట్యర్పణసంప్రచోదితః ప్రతాపవాన్ కాంచన చిత్రకార్ముకః|
సముత్పపాతాథ సదస్యుదీరితో ద్విజాతిముఖ్యైర్హవిషేవ పావకః||2||

తతో మహద్బాలదివాకరప్రభమ్ ప్రతప్త జాంబూనదజాలసంతతమ్|
రథం సమాస్థాయ యయౌ స వీర్యవాన్ మహాహరిం తం ప్రతి నైరృతర్షభః||3||

తతస్తపః సంగ్రహ సంచయార్జితమ్ ప్రతప్త జాంబూనదజాల శోభితమ్|
పతాకినం రత్నవిభూషితధ్వజమ్ మనోజవాష్టాశ్వవరైః సుయోజితమ్||4||

సురాసురాధృష్య మసంగచారిణం రవిప్రభం వ్యోమచరం సమాహితమ్|
సతూణమష్టాసినిబద్ధబంధురమ్ యథాక్రమావేశిత శక్తితోమరమ్||5||

విరాజమానం ప్రతిపూర్ణ వస్తునా సహేమదామ్నా శశిసూర్యవర్చసా|
దివాకరాభం రథమాస్థితః తతః స నిర్జగామామరతుల్యవిక్రమః||6||

స పూరయన్ ఖం మహీం చ సాచలామ్ తురంగమాతంగ మహారథస్వనైః|
బలైః సమేతైః స హి తోరణస్థితమ్ సమర్థ మాసీనముపాగమత్ కపిమ్||7||

స తం సమాసాద్య హరిం హరీక్షణో యుగాంతకాలాగ్నిమివ ప్రజాక్షయే|
అవస్థితం విస్మితజాతసంభ్రమః సమైక్షతాక్షో బహుమానచక్షుసా||8||

స తస్యవేగం చ కపేర్మహాత్మనః పరాక్రమం చారిషు పార్థివాత్మజః|
విచారయన్ స్వం చ బలం మహాబలో హిమక్షయే సూర్య ఇవాsభివర్ధతే||9||

స జాతమన్యుః ప్రసమీక్ష్య విక్రమం స్థిరం స్థితః సంయతి దుర్నివారణమ్|
సమాహితాత్మా హనుమంతమాహవే ప్రచోదయామాస శరైస్త్రిభిశ్శితైః||10||

తతః కపిం తం ప్రసమీక్ష్య గర్వితమ్ జితశ్రమం శత్రుపరాజయోర్జితమ్|
అవైక్షతాక్షః సముదీర్ణమానసః స బాణపాణిః ప్రగృహీతకార్ముకః||11||

స హేమ నిష్కాంగద చారుకుండలః సమాససాదాsశు పరాక్రమః కపిమ్|
తయోర్బభూవాప్రతిమః సమాగమః సురాసురాణామపి సంభ్రమప్రదః||12||

రరాస భూమిర్నతతాప భానుమాన్ వవౌ న వాయుః ప్రచచాల చాచలః|
కపేః కుమారస్య చ వీక్ష్య సంయుగమ్ ననాద చ ద్యౌరుదధిశ్చ చుక్షుభే||13||

తతః సవీరః సుముఖాన్ పతత్రిణః సువర్ణపుంఖాన్ సవిషా నివోరగాన్|
సమాధిసంయోగ విమోక్షతత్త్వవిత్ శరానథత్రీన్ కపిమూర్ధ్నపాతయత్||14||

స తైః శరైర్మూర్థ్ని సమం నిపాతితైః క్షరన్నసృద్దిగ్ధ వివృత్తలోచనః|
నవోదితాదిత్యనిభః శరాంశుమాన్ వ్యరాజతాదిత్య ఇవాంశుమాలికః||15||

తతః స పింగాధిపమంత్రిసత్తమః సమీక్ష్య తం రాజవరాత్మజం రణే|
ఉదగ్ర చిత్రాయుధ చిత్రకార్ముకమ్ జహర్ష చాపూర్య చాహవోన్ముఖః||16||

స మందరాగ్రస్థమివాంశుమాలికో వివృద్ధకోపా బలవీర్యసంయుతః|
కుమారమక్షం సబలం స వాహనమ్ దదాహ నేత్రాగ్ని మరీచిభిస్తదా||17||

తతస్స బాణాసన చిత్రకార్ముకః శర ప్రవర్షో యుధి రాక్షసాంబుదః|
శరాన్ ముమోచాశు హరీశ్వరాచలే వలాహకో వృష్టి మివాsచలోత్తమే||18||

తతః కపిస్తం రణచండవిక్రమమ్ విరుద్ధతేజో బలవీర్యసంయుతమ్|
కుమారమక్షం ప్రసమీక్ష్య సంయుగే ననాద హర్షాత్ ఘనతుల్యవిక్రమః||19||

స బాలభావాద్యుధి వీర్యదర్పితః ప్రవృత్తమన్యుః క్షతజోపమేక్షణః|
సమాససాదాప్రతిమం కపిం రణే గజో మహాకూపమివావృతం తృణైః||20||

స తేన బాణైః ప్రసభం నిపాతితైః చకార నాదం ఘననాదనిస్స్వనః|
సముత్పపాతాశు నభస్సమారుతి ర్భుజోరువిక్షేపణ ఘోరదర్శనః||21||

సముత్పతంతం సమభిద్రవద్బలీ స రాక్షసానాం ప్రవరః ప్రతాపవాన్ |
రథీ రథిశ్రేష్ఠతమః కిరన్ శరైః పయోధరః శైలమివాశ్మ వృష్టిభిః||22||

స తాన్ శరాం స్తస్య హరిర్విమోక్షయన్ చచార వీరః పథి వాయు సేవితే|
శరాంతరే మారుతవద్వినిష్పతన్ మనోజనః సంయతి చండవిక్రమః||23||

త మాత్త బాణాసన మాహవోన్ముఖం ఖ మాస్తృణంతం నిశిఖైః శరోత్తమైః|
అవైక్షతాక్షం బహుమాన చక్షుసా జగామ చింతాం చ స మారుతాత్మజః||24||

తతః శరైర్భిన్నభుజాంతరః కపిః కుమారవీరేణ మహత్మనా నదన్|
మహాభుజః కర్మవిశేషతత్త్వవిత్ విచింతయామాస రణే పరాక్రమమ్||25||

అబాలవద్బాలదివాకర ప్రభః కరోత్యయం కర్మ మహాన్ మహాబలః|
న చాస్య సర్వాహవకర్మశోభినః ప్రమాపనే మే మతిరత్ర జాయతే||26||

అయం మహాత్మా చ మహాంశ్చవీర్యత స్సమాహితశ్చాతిసహశ్చ సంయుగే|
అసంశయం కర్మగుణోదయాదయం సనాగయక్షైర్మునిభిశ్చ పూజితః||27||

పరాక్రమోత్సాహవివృద్ధమానసః సమీక్షతే మాం ప్రముఖాగ్రతః స్థితః|
పరాక్రమో హ్యస్య మనాంసి కంపయేత్ సురాసురాణామపి శీఘ్రగామినః||28||

న ఖల్వయం నాభిభవేదుపేక్షితః పరాక్రమో హ్యస్యరణేవివర్ధతే|
ప్రమాపణం త్వేవ మమాద్య రోచతే న వర్ధమానోగ్నిరుపేక్షితుం క్షమః||29||

ఇతి ప్రవేగం తు పరస్య తర్కయన్ స్వకర్మయోగం చ విధాయ వీర్యవాన్ |
చకారవేగం తు మహాబలః తదా మతిం చ చక్రేఽస్య వధే మహాకపిః||30||

స తస్య తా నష్టహయాన్ మహాజవాన్ సమాహితాన్ భారసహాన్ వివర్తనే|
జఘాన వీరః పథి వాయుసేవితే తలప్రహారైః పవనాత్మజః కపిః||31||

తతః తలేనాభిహతో మహారథః స తస్య పింగాధిపమంత్రిసత్తమః|
ప్రభఘ్ననీడః పరిముక్తకూబరః పపాత భూమౌ హతవాజిరంబరాత్||32||

స తం పరిత్యజ్య మహారథో రథం స కార్ముకః ఖడ్గధరః ఖ ముత్సహన్|
తపోభియోగాదృషిరుగ్రవీర్యవాన్ విహాయ దేహం మరుతామివాలయమ్||33||

తతః కపిస్తం ప్రచరంతమంబరే పతత్రి రాజానిలసిద్ధసేవితే|
సమేతయ తం మారుతతుల్య విక్రమః క్రమేణ జగ్రాహ సపాదయోర్దృఢం||34||

స తం సమావిధ్య సహశ్రసః కపిః మహోరగం గృహ్య ఇవాండజేశ్వరః|
ముమోచ వేగాత్ పితృతుల్య విక్రమో మహీతలే సంయతి వానరోత్తమః||35||

సభగ్న బాహూరుకటీశిరోధరః క్షరన్నసృజ్నిర్మథితాస్థిలోచనః|
సంభగ్నసంధిః ప్రవికీర్ణబంధనో హతః క్షితౌ వాయుసుతేన రాక్షసః||36||

మహాకపిర్భూమితలే నిపీడ్య తం చకార రక్షోధిపతేర్మహత్ భయమ్|
మహర్షిభిశ్చక్రచరైర్మహావ్రతైః సమేత్య భూతైశ్చ సయక్షపన్నగైః||37||
సురేశ్చసేంద్రైర్భృశజాత విస్మయైః హతే కుమారే స కపిర్నిరీక్షితః|

నిహత్య తం వజ్రిసుతోపమప్రభం కుమారమక్షం క్షతజోపమేక్షణమ్||38||
తమేవ వీరోభి జగామ తోరణం కృతః క్షణః కాల ఇవా ప్రజాక్షయే|| 39||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే సప్తచత్త్వారింశస్సర్గః ||

|| Om tat sat ||