||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 49 ||


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ ఏకోనపంచాశస్సర్గః||

తతః స కర్మణా తస్య విస్మితో భీమవిక్రమః|
హనుమాన్రోషతామ్రాక్షో రక్షోధిపమవైక్షత||1||

భ్రాజమానం మహార్హేణ కాంచనేన విరాజతా|
ముక్తజాలావృతే నాథ మకుటేన మహాద్యుతిమ్||2||

వజ్రసంయోగసంయుక్తైః మహర్హమణివిగ్రహైః|
హైమైరాభరణైశ్చిత్రైః మనసేవ ప్రకల్పితైః||3||

మహర్హక్షౌమసంవీతం రక్తచందనరూషితం|
స్వనులిప్తం విచిత్రాభిర్వివిధాభిశ్చ భక్తిభిః||4||

వివృతైర్దర్శనీయైశ్చ రక్తాక్షైర్భీమదర్శనైః|
దీప్త తీక్ష్ణమహాదంష్ట్రైః ప్రలంబదశనచ్ఛదైః||5||

శిరోభిర్దశభిర్వీరం భ్రాజమానం మహౌజసం|
నానావ్యాళసమాకీర్ణైః శిఖరైరివ మందరమ్||6||

నీలాంజనచయప్రఖ్యం హారేణోరసి రాజతా|
పూర్ణ చంద్రాభవక్త్రేన సబలాకమివాంబుదమ్||7||

బాహుభిర్బద్ధకేయూరైః చందనోత్తమరూషితైః|
భ్రాజమానాంగదైః పీనైః పంచశీర్షైరివోరగైః||8||

మహతి స్ఫాటికే చిత్రే రత్నసంయోగసంస్కృతే|
ఉత్తమాస్తరణాస్తీర్ణే సూపవిష్టం వరాననే||9||

అలంకృతాభిరత్యర్థం ప్రమదాభిః సమంతతః|
వాలవ్యజనహస్తాభిః ఆరాత్సముపసేవితమ్||10||

దుర్ధరేణ ప్రహస్తేన మహాపార్శ్వేన రక్షసా|
మంత్రిభిర్మంత్రతత్త్వజ్ఞైః నికుంభేన చ మంత్రిణా||11||

సుఖోపవిష్టం రక్షోభిః చతుర్భిః బలదర్పితైః|
కృత్స్నః పరివృతోలోకః చతుర్భిరివసాగరైః||12||

మంత్రిభిర్మంత్రతత్త్వజ్ఞైః అన్యైశ్చ శుభబుద్ధిభిః|
అన్వాస్యమానం రక్షోభిః సురైరివ సురేశ్వరమ్||13||

అపశ్యత్ రాక్షపతిం హనుమానతితేజసం|
విష్ఠితం మేరుశిఖరే సతోయమివ తోయదమ్||14||

సతైసంపీడ్యమానోఽపి రక్షోభిర్భీమవిక్రమైః|
విస్మయం పరమం గత్వా రక్షోఽధిపమవైక్షత||15||

భ్రాజమానం తతో దృష్ట్వా హనుమాన్రాక్షసేశ్వరమ్|
మనసా చింతయామాస తేజసా తస్య మోహితా||16||

అహో రూప మహోధైర్య మహోసత్త్వ మహోద్యుతిః|
అహో రాక్షసరాజస్య సర్వలక్షణ యుక్తతా||17||

యద్యధర్మో న బలవాన్ స్యాదయం రాక్షసేశ్వరః|
స్యా దయం సురలోకస్య సశక్రస్యాపి రక్షితా||18||

అస్య క్రూరైర్నృశంసైశ్చ కర్మభిర్లోకకుత్సితైః|
సర్వే బిభ్యతి ఖల్వస్మాల్లోకాః సామరదానవాః||19||
అయం హ్యుత్సహతే క్రుద్ధః కర్తుమేకార్ణవం జగత్|

ఇతిచింతాం బహువిధా మకరోన్మతిమాన్ కపిః||
దృష్ట్వా రాక్షసరాజస్య ప్రభావమమితౌజసః||20||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే ఏకోనపంచాశస్సర్గః ||

|| Om tat sat ||