||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 51 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ ఏకపంచాశస్సర్గః||

తం సమీక్ష్య మహాసత్త్వం సత్త్వవాన్ హరిసత్తమః|
వాక్య మర్థవదవ్యగ్రః తం ఉవాచ దశాననమ్||1||

అహం సుగ్రీవసన్దేశాత్ ఇహ ప్రాప్తః తవాలయమ్|
రాక్షసేంద్ర హరీశస్త్వాం భ్రాతా కుశలమబ్రవీత్||2||

భ్రాతుః శృణు సమాదేశం సుగ్రీవస్య మహాత్మనః|
ధర్మార్థోపహితం వాక్య మిహచాముత్ర చ క్షమమ్||3||

రాజా దశరథో నామ రథకుజ్ఞరవాజిమామ్|
పితేవ బంధుర్లోకస్య సురేశ్వర సమద్యుతిః||4||

జ్యేష్ఠః తస్య మహాబాహుః పుత్రః ప్రియకరః ప్రభుః|
పితుర్నిర్దేశాన్నిష్క్రాంతః ప్రవిష్ఠో దండకావనమ్||5||

లక్ష్మణేన సహభ్రాత్రా సీతాయా చాపి భార్యయా|
రామో నామ మహాతేజా ధర్మ్యం పన్థానమాశ్రితః||6||

తస్య భార్యా వనే నష్టా సీతా పతిమనువ్రతా|
వైదేహస్య సుతా రాజ్ఞో జనకస్య మహాత్మనః||7||

సమార్గమాణస్తాం దేవీం రాజపుత్త్రః సహానుజః|
ఋష్యమూకమనుప్రాప్తః సుగ్రీవేణ సమాగతః||8||

తస్య తేన ప్రతిజ్ఞాతం సీతాయాం పరిమార్గణమ్|
సుగ్రీవస్యాపి రామేణ హరిరాజ్యం నివేదితమ్||9||

తతః తేన మృథే హత్వా రాజపుత్త్రేణ వాలినమ్|
సుగ్రీవః స్థాపితో రాజ్యే హర్యృక్షాణాం గణేశ్వరః||10||

త్వయా విజ్ఞాతపూర్వశ్చవాలీ వానరపుంగవః |
రామేణ నిహత సజ్ఞ్ఖ్యేశరేణైకేన వానరః||11||

స సీతా మార్గమాణే వ్యగ్రః సుగ్రీవసత్యసంగరః|
హరీన్ సంప్రేషయామాస దిశః సర్వా హరీశ్వరః||12||

తాం హరీణాం సహస్రాణి శతాని నియుతాని చ|
దిక్షు సర్వాసు మార్గన్తే హ్యథశ్చోపరిచామ్బరే||13||

వైనతేయసమాః కేచిత్ కేచిత్ తత్రానిలోపమాః|
అసంగతయః శీఘ్రా హరివీరా మహాబలాః||14||

అహం తు హనుమాన్నామ మారుతస్య ఔరసస్సుతః|
సీతాయాస్తు కృతే తూర్ణం శతయోజనమాయతమ్||15||

సముద్రం లంఘయిత్వైవ తాం దిద్రుక్షురిహాగతః|
భ్రమతా చ మయా దృష్టా గృహే తే జనకాత్మజా||16||

తద్భవాన్ దృష్టధర్మార్థః తపః కృత పరిగ్రహః|
పరదారాన్ మహాప్రాజ్ఞ నోపరోద్ధుం త్వమర్హసి||17||

న హి ధర్మ విరుద్ధేషు బహ్వాపాయేషు కర్మసు|
మూలఘాతిషు సజ్జన్తే బుద్ధిమన్తో భవద్విథాః||18||

కశ్చ లక్ష్మణముక్తానాం రామకోపానువర్తినామ్|
శరణామగ్రతః స్థాతుం శక్తో దేవాసురేష్వపి||19||

న చాపి త్రిషు లోకేషు రాజన్ విద్యేత కశ్చన|
రాఘవస్య వ్యళీకం యః కృత్వా సుఖమవాప్నుయాత్||20||

తత్త్రికాలహితం వాక్యం ధర్మ్యమర్థానుబన్ది చ|
మన్యస్వ నరదేవాయ జానకీ ప్రతిదీయతామ్||21||

దృష్ఠా హీయం మయా దేవీ లబ్దం య దిహ దుర్లభమ్|
ఉత్తరం కర్మ యత్ శేషం నిమిత్తం తత్ర రాఘవః||22||

లక్షితేయం మయా సీతా తథా శోకపరాయణా|
గృహ్యాయాం నాభిజానాసి పజ్ఞ్చాస్యామివ పన్నగీం||23||

నేయం జరయితుం శక్యా సాసురైరమరైరపి|
విషసంసృష్ట మత్యర్థం భుక్తమన్నమివౌజసా||24||

తపః సన్తాపలబ్దస్తే యోsయం ధర్మపరిగ్రహః|
న స నాశయితుం న్యాయ ఆత్మ ప్రాణపరిగ్రహః||25||

అవధ్యతాం తపోభిర్యాం భవాన్ సమనుపశ్యతి|
ఆత్మనః సాసురైర్దేవైర్హేతుః తత్రాప్యయం మహాన్||26||

సుగ్రీవో నహి దేవోఽయం నాసురో న చ రాక్షసః|
న దానవో న గంధర్వో న యక్షో న చ పన్నగః||27||

తస్మాత్ ప్రాణపరిత్రాణం కథం రాజన్ కరిష్యసి|
న తు ధర్మోపసంహారం అధర్మఫలసంహితమ్||28||

తదేవ ఫలమన్వేతి ధర్మశ్చాధర్మనాశనః|
ప్రాప్త ధర్మఫలం తావత్ భవతా నాత్ర న సంశయః||29||

ఫలమస్యాప్యధర్మ్యస్య క్షిప్రమేవ ప్రపత్స్యసే|
జనస్థానవథం బుద్ధ్వా బుద్ధ్వా వాలివథం ప్రతి||30||

రామసుగ్రీవ సఖ్యం చ బుద్ధ్యస్వ హిత మాత్మనః|
కామం ఖల్వహ మప్యేకః సవాజిరథకుజ్ఞరామ్||31||

లంకాం నాశయితుం శక్తస్తస్యైష తు న నిశ్చయః|
రామేణ హి ప్రతిజ్ఞాతం హర్యృక్షగణసన్నిధౌ||32||

ఉత్సాదనమమిత్రాణాం సీతాయైస్తు ప్రధర్షితా|
అపకుర్వన్ హి రామస్య సాక్షాదపి పురందరః||33||

న సుఖం ప్రాప్నుయాదన్యః కిం పునస్త్వద్విధో జనః|
యాం సీతే త్యభిజానాసి యేయం తిష్టతి తే వశే||34||

కాళరాత్రీతి తాం విద్ధి సర్వలంకావినాశినీం|
తదలం కాలపాశేన సీతావిగ్రహరూపిణా||35||

స్వయం స్కన్థావసక్తేన క్షమమాత్మని చిన్త్యతాం|
సీతాయా స్తేజసా దగ్ధాం రామ కోపప్రపీడితామ్||36||

దహ్యమానా మిమాం పశ్య పురీం సాట్టప్రతోళికాం|
స్వాని మిత్త్రాణి మన్త్రీంశ్చ జ్ఞాతీన్ భాతౄన్ సుతాన్ హితాన్||37||

భోగాన్దారాం శ్చ లంకాం చ మా వినాశముపానయ|
సత్యం రాక్షస రాజేంద్ర శృణుష్వ వచనం మమ||38||

రామదాసస్య దూతస్య వానరస్య చ విశేషతః|
సర్వాన్ లోకాన్ సుసంహృత్య సభూతాన్ స చరాచరాన్||39||

పునరేవ తథా స్రష్ఠుం శక్తో రామో మహాయశాః|
దేవాసుర నరేన్ద్రేషు యక్షరక్షోగణేషు చ||40||

విధ్యాధరేషు సర్వేషు గన్ధర్వేషూరగేషు చ|
సిద్ధేషు కిన్నరేన్ద్రేషు పతత్రిషు చ సర్వతః||41||

సర్వభూతేషు సర్వత్ర సర్వకాలేషు నాస్తి సః|
యో రామం ప్రతియుధ్యేత విష్ణుతుల్య పరాక్రమమ్||42||

సర్వలోకేశ్వర స్యైవం కృత్వా విప్రియ ముత్తమం|
రామస్య రాజసింహస్య దుర్లభం తవ జీవితమ్||43||

దేవాశ్చ దైత్యాశ్చ నిశాచరేన్ద్ర గంధర్వవిధ్యాధరనాగయక్షాః|
రామస్య లోకత్రయనాయకస్య స్థాతుం నశక్తాః సమరేషు సర్వే||44||

బ్రహ్మా స్వయంభూశ్చతురాననోవా
రుద్రస్త్రిణేత్రః త్రిపురాన్తకో వా|
ఇన్ద్రో మహేన్ద్రోః సురనాయకో వా
త్రాతుమ్ న శక్తా యుధి రామవధ్యం||45||

స సౌష్టవో పేత మదీనవాదినః
కపేర్నిశమ్యాప్రతిమోఽప్రియం చ|
దశాననః కోపవివృత్తలోచనః
సమాదిశత్ తస్య వధం మహాకపేః||46||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే ఏకపంచాశస్సర్గః ||

|| Om tat sat ||