||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 53 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ త్రిపంచాశస్సర్గః||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా దశగ్రీవో మహాబలః|
దేశకాలహితం వాక్యం భ్రాతురుత్తరమబ్రవీత్||1||

సమ్యగుక్తం హి భవతా దూతవధ్యా విగర్హితా|
అవశ్యం తు వధా దన్యః క్రియతా మస్యనిగ్రహః||2||

కపీనాం కిల లాంగూలం ఇష్టం భవతి భూషణమ్|
తదస్య దీప్యతాం శీఘ్రం తేన దగ్ధేన గచ్ఛతు||3||

తతః పశ్యం త్విమం దీనం అంగవైరూప్యకర్శితమ్|
సమిత్ర జ్ఞాతయః సర్వే బాన్ధవాః ససుహృత్ జనాః||4||

ఆజ్ఞాపయత్ రాక్షసేంద్రః పురం సర్వం స చత్వరమ్|
లాంగూలేన ప్రదీప్తేన రక్షోభిః పరిణీయతామ్||5||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాక్షసాః కోపకర్షితాః|
వేష్టయన్తి స్మ లాంగూలం జీర్ణైః కార్పాసజైః పటైః||6||

సంవేష్ట్యమానే లాంగూలే వ్యవర్థత మహాకపిః|
శుష్క మిన్దనమాసాద్య వనేష్వివ హుతాశనః||7||

తైలేన పరిషిచ్యాథ తేఽగ్నిం తత్రాభ్యపాతయన్|
లాంగూలేన ప్రదీప్తేన రాక్షసాం స్తా నపాతయత్||8||

రోషామర్షా పరీతాత్మా బాలసూర్య సమాననః|
లాంగూలం సంప్రదీప్తం తు ద్రష్టుం తస్య హనూమతః||9||

సహ స్త్రీ బాలవృద్ధాశ్చ జగ్ముః ప్రీతా నిశాచరాః|
స భూయ సంగతైః క్రూరైః రాక్షసైః హరిసత్తమః ||10||

నిబద్ధః కృతవాన్ వీరః తత్కాలసదృశీం మతిమ్|
కామం ఖలు నమే శక్తా నిబద్ధాస్యాపి రాక్షసాః||11|

ఛిత్వాపాశాన్ సముత్పత్య హన్యామహం ఇమాన్పునః|
యది భర్తుర్హితార్థాయ చరన్తం భర్తృశాసనాత్ ||12||

బధ్నన్యేతే దురాత్మానో న తు మే నిష్కృతిః కృతా|
సర్వేషామేవ పర్యాప్తో రాక్షసానా మహం యుధి||13||

కింతు రామస్య ప్రీత్యర్థం విషహిష్యేఽహ మీదృశం|
లంకా చారయితవ్యా వై పునరేవ భవదితి||14||

రాత్రౌన హి సుదృష్టా మే దుర్గకర్మ విధానతః|
అవశ్యమేవ ద్రష్టవ్యా మయా లంకా నిశాక్షయే||15||

కామం బద్ధస్య మే భూయః పుచ్ఛస్యోద్దీపమనేన చ|
పీడాం కుర్వన్తు రక్షాంసి న మేఽస్తి మనసః శ్రమః||16||

తతః తే సంవృతాకారం సత్త్వవన్తం మహాకపిం|
పరిగృహ్య యయుర్హృష్టా రాక్షసాః కపికుంజరమ్||17||

శంఖ భేరీనినాదైః తం ఘోషయన్తః స్వకర్మభిః|
రాక్షసాః క్రూరకర్మాణః చారయన్తి స్మ తాం పురీమ్||18||

అన్వీయమానో రక్షోభి ర్యయౌ సుఖమరిన్దమః|
హనుమాంశ్చారయామాస రాక్షసానాం మహపురీం||19||

అథాపశ్యత్ విమానాని విచిత్రాణి మహాకపిః|
సంవృతాన్ భూమిభాగాంశ్చ సువిభక్తాంశ్చ చత్వరాన్||20||

వీధీశ్చ గృహసంబాధాః కపిః శృంగాటకాని చ|
తథా రథ్యోపరథ్యాశ్చ తథైవ గృహకాన్తరాన్||21||

గృహాశ్చ మేఘసంకాశాన్ దదర్శ పవనాత్మజః|
చత్వరేషు చతుష్కేషు రాజమార్గే తథైవ చ||22||

ఘోషయన్తి కపిం సర్వే చారీక ఇతి రాక్షసాః|
స్త్రీబాల వృద్ధా నిర్జగ్ముః తత్ర తత్ర కుతూహలాత్||23||

తం ప్రదీపితలాంగూలం హనుమన్తం దిదృక్షవః|
దీప్యమానే తతః తస్య లాంగూలాగ్రే హనూమతః||24||

రాక్షస్య స్తా విరూపాక్ష్యః శంసుర్దేవావ్యాస్తదప్రియమ్|
యస్త్వయా కృత సంవాదః సీతే తామ్రముఖః కపిః||25||

లాంగూలేన ప్రదీప్తేన స ఏష పరిణీయతే|
శ్రుత్వా తద్వచనం క్రూరం ఆత్మాపహరణోపమమ్||26||

వైదేహీ శోక సంతప్తా హూతాశనముపాగమత్|
మంగళాభిముఖీ తస్య సా తదాssసీన్మహాకపేః||
ఉపతస్థే విశాలాక్షీ ప్రయతా హవ్యవాహనమ్|||27||

యద్యసి పతిశుశ్రూషా యద్యస్తి చరితం తపః|
యది చాస్త్యేకపత్నీత్వం శీతో భవతు హనూమతః||28||

యదికించిదనుక్రోశః తస్య మయ్యస్తి ధీమతః|
యది వా భాగ్యశేషో మే శీతో భవతు హనూమతః||29||

యది మాం వృత్తి సంపన్నాం తత్సమాగమ లాలసాం|
స విజానాతి ధర్మాత్మా శీతో భవతు హనూమతః||30||

యది మాం తారయేదార్యః సుగ్రీవః సత్యసంగరః|
అస్మాదుఃఖామ్బుసంరోధాత్ శీతో భవ హనూమతః||31||

తతః తీక్ష్‍ణార్చి రవ్యగ్రః ప్రదక్షిణశిఖోఽనలః|
జజ్వాల మృగశాబాక్ష్యా శ్శంసన్నివ శివం కపేః||32||

హనుమజ్జనకశ్చాపి పుచ్ఛానలయుతోఽనిలః|
వవౌ స్వాస్థ్యకరో దేవ్యాః ప్రాలేయానిలశీతలః||33||

దహ్యమానే చ లాంగూలే చింతయామాస వానరః||34||

ప్రదీప్తోఽగ్నిరయం కస్మాన్నమాం దహతి సర్వతః|
దృశ్యతే చ మహాజ్వాలః కరోతి న చ మే రుజమ్||35||

శిశిరస్యేవసంపాతో లాంగూలాగ్రేప్రతిష్టితః|
అథవా తదిదం వ్యక్తం యదృష్టం ప్లవతా మయా||36||

రామప్రభావాదాశ్చర్యం పర్వతః సరితాం పతౌ|
యది తావత్ సముద్రస్య మైనాకస్య చ ధీమతః||37||

రామార్థం సంభ్రమస్తాదృక్కిమగ్నిర్నకరిష్యతి|
సీతాయాశ్చానృశం స్యేన తేజసా రాఘవస్య చ||38||

పితుశ్చ మమ సఖ్యేన న మాం దహతి పావకః|
భూయః స చింతయామాస ముహూర్తం కపికుంజరః||39||

ఉత్పపాతాథ వేగేన ననాద చ మహాకపిః|
పురద్వారం తతః శ్రీమాన్ శైలశృంగమివోన్నతమ్||40||

విభక్తరక్షస్సంభాధ మాససాదానిలాత్మజః|
స భూత్వా శైలసంకాశః క్షణేన పునరాత్మవాన్ ||41||

హ్రస్వతాం పరమాం ప్రాప్తోబన్దనాన్యవశాతయత్|
విముక్తాశ్చాభవత్ శ్రీమాన్ పునః పర్వతసన్నిభః||42||

వీక్షమాణాశ్చ దదృశే పరిఘం తోరణాశ్రితమ్|
స తం గృహ్య మహాబాహుః కాలాయస పరిష్కృతమ్||43||

రక్షిణస్తాన్ పునః సర్వాన్ సూదయామాస మారుతిః|
సతాన్ నిహత్వా రణచణ్డవిక్రమః సమీక్షమాణః పునరేవ లంకామ్||
ప్రదీప్తలాంగూలకృతార్చిమాలీ ప్రకాశతాssదిత్య ఇవార్చిమాలీ||44||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే త్రిపంచాశస్సర్గః ||

||ఓమ్ తత్ సత్||

ఽ 8/14/16/32/33/35 :'