||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 56 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ షట్పంచాశస్సర్గః||

తతస్తు శింశుపామూలే జానకీం పర్యుపస్థితామ్|
అభివాద్యాబ్రవీత్ దిష్ట్యా పశ్యామి త్వామిహాక్షతామ్||1||

తతస్తం ప్రస్థితం సీతా వీక్షమాణా పునః పునః|
భర్తృస్నేహాన్వితం వాక్యం హనుమంతం అభాషత||2||

కామమస్య త్వమేవైకః కార్యస్య పరిసాధనే|
పర్యాప్తః పరవీరఘ్నః యశస్యః తే బలోదయః||3||

శరైస్తు సంకులాం కృత్వా లంకామ్ పరబలార్దనః|
మాం నయేద్యది కాకుత్‍స్థః తత్ తస్య సదృశం భవేత్||4||

తద్యథా తస్య విక్రాన్తమనురూపం మహాత్మనః|
భవత్యాహవశూరస్య తథా త్వముపపాదయ||5||

తదర్థోపహితం వాక్యం ప్రశ్రితం హేతుసంహితమ్|
నిశమ్య హనుమాన్ తస్యా వాక్య ముత్తరమబ్రవీత్||6||

క్షిప్రమేష్యతి కాకు‍త్‍స్థో హర్యృక్షప్రవరైర్వృతః|
యస్తే యుధి విజిత్యారీన్ శోకం వ్యపనయిష్యతి||7||

ఏవమాశ్వాస్య వైదేహీం హనుమాన్ మారుతాత్మజః|
గమనాయ మతిం కృత్వా వైదేహీం అభ్యవాదయత్||8||

తతస్స కపిశార్దూలః స్వామిసందర్శనోత్సుకః|
ఆరురోహ గిరిశ్రేష్ఠం అరిష్ఠం అరిమర్దనః||9||

తుంగపద్మకజుష్టాభిః నీలాభిర్వనరాజిభిః|
సోత్తరీయమివాంభోదైః శృంగాంతరవిలమ్బిభిః||10||

బోధ్యమానమివ ప్రీత్యా దివాకర కరైః శుభైః|
ఉన్మిషన్తమివోద్దూతైః లోచనైరివ ధాతుభిః||11||

తోయౌఘనిస్స్వనైర్మంద్రైః ప్రాధీత మివ పర్వతమ్|
ప్రగీతమివ విస్పష్టైః నానాప్రస్రవణస్వనైః||12||

దేవదారుభిరత్యుచ్చైః ఊర్ధ్వబాహుమివ స్థితమ్|
ప్రపాత జలనిర్ఘోషైః ప్రాకృష్ట మివ సర్వతః||13||

వేపమాన మివ శ్యామైః కంపమానైః శరద్ఘనైః|
వేణుభిర్మారుతోద్దూతైః కూజన్తమివ కీచకైః||14||

నిశ్స్వసన్తమివామర్షాత్ ఘోరైరాశీవిషోత్తమైః|
నీహారకృతగంభీరైః ధ్యాయన్తమివ గహ్వరైః||15||

మేఘపాదనిభైః పాదైః ప్రకాన్తమివ సర్వతః|
జృంభమాన మివాకాశే శిఖరైరభ్రమాలిభిః||16||

కూటైశ్చ బహుధాకీర్ణైః శోభితం బహుకన్దరైః|
సాలతాలాశ్వకర్ణైశ్చ వంశైశ్చ బహుభిర్వృతమ్||17||

లతావితానైర్వితతైః పుష్పవద్భిరలంకృతమ్|
నానామృగ గణాకీర్ణం ధాతునిష్యన్దభూషితమ్||18||

బహుప్రస్రవణోపేతం శిలాసంచయసంకటమ్|
మహర్షియక్షగంధర్వ కిన్నరోరుగసేవితమ్||19||

లతాపాదసంఘాతం సింహాధ్యుషితకన్దరమ్|
వ్యాఘ్రసంఘసమాకీర్ణం స్వాదుమూలఫలద్రుమమ్||20||

తం ఆరురోహ హనుమాన్ పర్వతం పవనాత్మజః|
రామదర్శన శీఘ్రేణ ప్రహర్షేణాభిచోదితః||21||

తేన పాదతలాక్రాన్తా రమ్యేషు గిరిసానుషు|
సఘోషాః సమశీర్యన్త శిలాః చూర్ణీకృతాస్తతః||22||

స తం ఆరుహ్య శైలేంద్రం వ్యవర్థత మహాకపిః|
దక్షిణాదుత్తరం పారం ప్రార్థయన్ లవణాంభసః||23||

అధిరుహ్య తతో వీరః పర్వతం పవనాత్మజః|
దదర్శ సాగరం భీమం మీనోరగనిషేవితమ్||24||

స మారుత ఇవాఽకాశం మారుతస్యాఽత్మసంభవః|
ప్రపేదే హరిశార్దూలో దక్షిణాదుత్తరం దిశమ్||25||

స తదా పీడితస్తేన కపినా పర్వతోత్తమః|
రరాస సహ తైర్భూతైః ప్రవిశన్ వసుధాతలమ్||26||
కమ్పమానైశ్చ శిఖరైః పతద్భిరపి చ ద్రుమైః|

తస్యోరు వేగోన్మథితాః పాదపాః పుష్పశాలినః||27||
నిపేతుర్భూతలే రుగ్ణాః శక్రాయుధ హతా ఇవ|

కన్దరాన్తరసంస్థానం పీడితానాం మహౌజసామ్||28||
సింహానాం నినదో భీమో నభో భిన్దన్ స శుశ్రువే|

స్రస్తావ్యావృత్త వసనా వ్యాకులీకృతభూషణాః||29||
విద్యాధర్యః సముత్పేతుః సహసా ధరణీ ధరాత్|

అతిప్రమాణా బలినో దీప్తజిహ్వా మహావిషాః||30||
నిపీడిత శిరోగ్రీవా వ్యచేష్టన్త మహాహయః|

కిన్నరోరగ గంధర్వయక్షవిద్యాధరస్తదా||31||
పీడితం తం నగరం త్యక్త్వా గగనమాస్థితాః|

స చ భూమిధరః శ్రీమాన్ బలినా తేన పీడితః||32||
స వృక్షశిఖరోదగ్రః ప్రవివేశ రసాతలమ్|

దశయోజనవిస్తారః త్రింశద్యోజనముచ్ఛ్రితః||33||
ధరణ్యామ్ సమతాం యాతః స బభూవ ధరాధరః|

స లిలింగ యిషుర్భీమం సలీలం లవణార్ణవమ్||34||
కల్లోలాస్ఫాల వేలాన్త ముత్పపాత నభో హరిః||35||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే షట్పంచాశస్సర్గః ||

|| Om tat sat ||