||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 59 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ ఏకోనషష్టితమస్సర్గః||

ఏతదాఖ్యాయ తత్సర్వం హనుమాన్ మారుతాత్మజః|
భూయః సముపచక్రామ వచనం వక్తు ముత్తరమ్||1||

సఫలో రాఘవోద్యోగః సుగ్రీవస్య చ సంభ్రమః|
శీలమాసాద్య సీతాయా మమ చ ప్రవణం మనః||2||

తపసా ధారయేల్లోకాన్ క్రుద్ధో వా నిర్దహేదపి|
సర్వధాతి ప్రవృద్ధోఽసౌ రావణో రాక్షసాధిపః||3||

తస్య తాం స్పృశతో గాత్రం తపసా న వినాశితమ్|
న తదగ్నిశిఖా కుర్యాత్ సంస్పృష్టా పాణినా సతీ||4||

జనకస్యాత్మజా కుర్యాద్యత్క్రోధ కలుషీకృతా|
జామ్బవత్ప్రముఖాన్ సర్వాననుజ్ఞాస్య మహాహరీన్||5||

అస్మిన్నేవం గతే కార్యే భవతాం చ నివేదితే|
న్యాయం స్మ సహవైదేహ్యా ద్రష్టుం తౌ పార్థివాత్మజౌ||6||

అహమేకోపి పర్యాప్తః సరాక్షసగణాం పురీ|
తాం లంకాం తరసా హన్తుం రావణం చ మహాబలమ్||7||

కిం పునస్సహితో వీరైః బలవద్భిః కృతాత్మభిః|
కృతాస్త్రైః ప్లవగైః శూరైః భవద్భిర్విజయైషిభిః||8||

అహం తు రావణం యుద్ధే ససైన్యం సపురస్సరమ్|
సహపుత్త్రం వధిష్యామి సహోదరయుతం యుధి||9||

బ్రాహ్మమైన్ద్రం చ రౌద్రం చ వాయువ్యం వారుణం తథా|
యది శక్రజితోఽస్త్రాణి దుర్నిరీక్షాణి సంయుగే||10||

తాన్యహం విధమిష్యామి హనిష్యామి చ రాక్షసాన్|
భవతామభ్యనుజ్ఞాతో విక్రమో మే రుణద్ధితమ్||11||

మయాsతులా విసృష్టా హి శైలవృష్టిర్నిరన్తరా|
దేవానపి రణే హన్యాత్ కిం పునః తాన్ నిశాచరాన్||12||

సాగరోఽప్యతియాద్వేలాం మన్దరః ప్రచలేదపి|
న జామ్బవన్తం సమరే కమ్పయే దరివాహినీ||13||

సర్వరాక్షస సంఘానాం రాక్షసా యే చ పూర్వకా|
అలమేకో వినాశాయ వీరో వాలిసుతః కపిః||14||

పనస స్యోరువేగేన నీలస్య చ మహాత్మనః|
మన్దరోఽప్యవసీర్యేత కిం పునర్యుధి రాక్షసాః||15||

స దేవాసుర యక్షేషు గన్ధర్వోరగ పక్షిసు|
మైన్దస్య ప్రతియోద్ధారం శంసత ద్వివిదస్య వా||16||

అశ్విపుత్రౌ మహాభాగౌ వేతౌ ప్లవగసత్తమౌ|
ఏతయోః ప్రతియోద్ధారం న పశ్యామి రణాజిరే ||17||

పితామహవరోత్సేకాత్ పరమం దర్పమాస్థితౌ|
అమృతప్రాశనా వేతౌ సర్వవానర సత్తమౌ||18||

అశ్వినోర్మాననార్థం హి సర్వలోకపితామహః|
సర్వావధ్యత్వమతులం అనయోర్దత్తవాన్పురా||19||

వరోత్సేకేన మత్తౌ చ ప్రమథ్య మహతీమ్ చమూమ్|
సురాణామమృతం వీరౌ పీతవన్తౌ ప్లవంగమౌ||20||

ఏతావేవ హి సంక్రుద్ధౌ సవాజిరథకుంజరామ్|
లంకాం నాశయితుం శక్తా సర్వే తిష్ఠన్తు వానరాః||21||

మయైవ నిహతా లంకా దగ్ధా భస్మీకృతా పునః|
రాజమార్గేషు సర్వత్ర నామ విశ్రావితం మయా||22||

జయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణస్య మహాబలః|
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాధిపాలితః||23||

అహం కోసలరాజస్య దాసః పవనసమ్భవః|
హనుమానితి సర్వత్ర నామ విశ్రావితం మయా||24||

అశోకవనికా మధ్యే రావణస్య దురాత్మనః|
అధస్తాత్ శింశుపావృక్షే సాధ్వీ కరుణమాస్థితా||25||

రాక్షసీభి పరివృతా శోకసన్తాపకర్శితా|
మేఘలేఖాపరివృతా చన్ద్రలేఖేవ నిష్ప్రభా||26||

అచిన్తయన్తీ వైదేహీ రావణం బలదర్పితమ్|
పతివ్రతా చ సుశ్రోణీ అవష్టబ్ధా చ జానకీ||27||

అనురక్తా హి వైదేహీ రామం సర్వాత్మనా శుభా|
అనన్యచిత్తా రామే చ పౌలోమీవ పురన్దరే||28||

తదేకవాసః సంవీతా రజోధ్వస్తా తథైవ చ|
శోకసన్తాప దీనాంగీ సీతా భర్తృహితే రతా||29||

సా మయా రాక్షసీ మధ్యే తర్జ్యమానా ముహుర్ముహుః|
రాక్షసీభిర్విరూపాభిః దృష్టా హి ప్రమదావనే||30||

ఏకవేణీధరా దీనా భర్తృచిన్తాపరాయణా|
అథశ్శయా వివర్ణాంగీ పద్మినీవ హిమాగమే||31||

రావణాద్వినివృత్తార్థా మర్తవ్యకృత నిశ్చయా|
కథంచిన్ మృగశాబాక్షీ విశ్వాస ముపపాదితా||32||

తతః సంభాషితా చైవ సర్వమర్థం చ దర్శితా|
రామసుగ్రీవ సఖ్యం చ శ్రుత్వా ప్రీతిముపాగతా||33||

నియతః సముదాచారో భక్తిర్భర్తరి చోత్తమా|
యన్నహన్తి దశగ్రీవం స మహాత్మా కృతాగసమ్||34||

నిమిత్తమాత్రం రామస్తు వధే తస్య భవిష్యతి|
సా ప్రకృత్యైవ తన్వంగీ తద్వియోగాత్ చ కర్శితా||35||

ప్రతిపత్పాఠశీలస్య విద్యేవ తనుతాం గతా|
ఏవమాస్తే మహాభాగా సీతా శోకపరాయణా|
యదత్ర ప్రతికర్తవ్యం తత్ సర్వం ఉపపద్యతామ్||36||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే ఏకోనషష్టితమస్సర్గః ||

||ఓమ్ తత్ సత్||