||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 5 ||


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

సుందరకాండ.
అథ పంచమ స్సర్గః

తతస్స మధ్యంగత మంశుమన్తమ్ జ్యోత్స్నావితానం మహదుద్వమన్తమ్|
దదర్శ ధీమాన్దివి భానుమన్తమ్ గోష్ఠే వృషం మత్తమివ భ్రమన్తమ్||1||

లోకస్య పాపాని వినాశయన్తమ్ మహోదధిం చాపి సమేధయన్తమ్|
భూతాని సర్వాణి విరాజయన్తమ్ దదర్శ శీతాంశుమథాభియాన్తమ్||2||

యా భాతి లక్ష్మీర్భువిమన్దరస్థా తదా ప్రదోషేశు చ సాగరస్థా|
తథైవ తోయేషు చపుష్కరస్థా రరాజ సా చారునిశాకరస్థా ||3||

హంసోయథా రాజత పఞ్జరస్థః సింహో యథా మందరకందరస్థః|
వీరో యథా గర్విత కుఞ్జరస్థః చంద్రోఽపి బభ్రాజ తథాంబరస్థః||4||

స్థితః కకుద్మానివ తీక్ష్ణ శృఙ్గో మహాచలశ్వేత ఇవోచ్ఛశృఙ్గః|
హస్తీవ జాంబూనద బద్ధశృఙ్గో రరాజ చంద్రః పరిపూర్ణశృఙ్గః||5||

వినష్ట శీతాంబుతుషార పఙ్కో మహాగ్రహగ్రాహ వినష్ఠ పఙ్కః|
ప్రకాశ లక్ష్మ్యాశ్రయనిర్మలాఙ్కో రరాజ చంద్రో భగవాన్ శశాఙ్కః ||6||

శిలాతలం ప్రాప్య యథా మృగేన్ద్రో మహారణం ప్రాప్య యథా గజేన్ద్రః|
రాజ్యం సమాసాద్య యథా నరేన్ద్రః తథాప్రకాశో విరరాజ చంద్రః||7||

ప్రకాశ చన్ద్రోదయ నష్ఠదోషః ప్రవృత్తరక్షః పిసితాశదోషః|
రామాభిరామేరితిచిత్తదోషః స్వర్గ ప్రకాశో భగవాన్ ప్రదోషః||8||

తంత్రీస్వనాః కర్ణసుఖాః ప్రవృత్తాః స్వపయంతి నార్యః పతిభిః సువృత్తా|
నక్తాంచరా శ్చాపి తథా ప్రవృత్తా నిహర్తు మత్యద్భుతరౌద్రవృత్తాః||9||

మత్తప్రమత్తాని సమాకులాని రథాశ్వభద్రాసన సంకులాని|
వీరశ్రియాచాపి సమాకులాని దదర్శ ధీమాన్ స కపిః కులాని||10||

పరస్పరం చాధిక మక్షిపన్తి భుజాంశ్చ పీనా నధిక్షిపన్తి|
మత్త ప్రలాపా నధి విక్షిపన్తి దృఢాని చాపాని చవిక్షిపన్తి||11||

రక్షాంసి వక్షాంసి చ విక్షిపన్తి గాత్రాణీ కాన్తాసు చ విక్షిపన్తి |
రూపాణి చిత్రాణి చ విక్షిపన్తి ధృఢాని చాపాని చ విక్షిపన్తి||12||

దదర్శ కాన్తాశ్చ సమాలభంత్యః తథాపరాః తత్ర పునః స్వపన్త్యః|
సురూపవక్త్రాశ్చ తథా హసంత్యః క్రుద్ధాః పరాశ్చాపి వినిశ్ర్వసంత్యః||13||

మహాగజైశ్చాపి తథా నదద్భిః సుపూజితైశ్చాపి తథా సుసద్భిః|
రరాజ వీరైశ్చ వినిశ్ర్వసద్భిః హ్రదోభుజఙ్గై రివ నిశ్ర్వసద్భిః||14||

బుద్ధి ప్రధానాన్ రుచిరాభిదానాన్ సంశ్రద్ధధానాన్ జగతః ప్రధానాన్|
నానావిధాన్ రుచిరాభిదానాన్ దదర్శ తస్యాం పురియాతుధానాన్||15||

ననన్ద దృష్ట్వా స చ తాన్ సురూపాన్ నానాగుణానాత్మగుణానురూపాన్ |
విద్యోతమానాన్ స తదానురూపాన్ దదర్శ కాంశ్చిచ్చపునర్విరూపాన్||16||

తతో వరార్హాః సువిశుద్ధభావాః తేషాం ప్రియః తత్ర మహానుభావాః|
ప్రియేషు పానేషు చ సక్తభావా దదర్శ తారా ఇవ సుప్రభావాః||17||

శ్రియాజ్వలంతీ స్త్రపయోప గుఢా యథా విహఙ్గాః కుశుమోపగూఢాః|
దదర్శ కాశ్చిత్ప్రమదోపగూఢాః యథా విహఙ్గాః కుసుమోపగూఢాః ||18||

అన్యాః పునర్హత్మ్యతలోపవిష్టాస్తత్ర ప్రియాఙ్కేషు సుఖోపవిష్టాః |
భర్తుః ప్రియా ధర్మ పరా నివిష్టా దదర్శ ధీమాన్మదనాభి విష్టాః||19||

అపావృతాః కాఞ్చనరాజివర్ణాః కాశ్చిత్పరార్థ్యాః తపనీయవర్ణాః|
పునశ్చ కాశ్చిచ్చశలక్ష్మవర్ణాః కాంత ప్రహీణా రుచిరాఙ్గవర్ణాః||20||

తతః ప్రియాన్ప్రాప్య మనోభిరామాః సుప్రీతియుక్తాః ప్రసమీక్ష్య రామాః|
గృహేషు హృష్టాః పరమాభిరామాః హరిప్రవీరః స దదర్శ రామాః||21||

చన్ద్రప్రకాశశ్చ హి వక్త్రమాలాః వక్రాక్షిపక్ష్మాశ్చ సునేత్రమాలాః|
విభూషణానాంచ దదర్శ మాలాః శతహ్రదానామివ చారుమాలాః||22||

నత్వేవ సీతాం పరమాభిజాతామ్ పథిస్థితే రాజకులే ప్రజాతామ్|
లతాం ప్రపుల్లామివ సాధుజాతామ్ దదర్శ తన్వీం మనసాభిజాతామ్||23||

సనాతనే వర్త్మని సన్నివిష్టామ్ రామేక్షణాం తాం మదనాభివిష్టామ్|
భర్తుర్మనః శ్రీమదనుప్రవిష్టామ్ స్త్రీభ్యో వరాభ్యశ్చ సదా విశిష్టామ్||24||

ఉష్ణార్దితాం సానుసృతాస్రకంఠీం పురా వరార్హోత్తమ నిష్కకంఠీమ్|
సుజాతపక్ష్మామభిరక్తకంఠీమ్ వనే ప్రవృత్తామివ నీలకంఠీమ్||25||

అవ్యక్త రేఖామివ చంద్ర రేఖామ్ పాంసుప్రదిగ్ధా మివ హేమరేఖామ్|
క్షతప్రరూఢా మివ బాణరేఖామ్ వాయుప్రభిన్నామివ మేఘ రేఖామ్||26||

సీతామపశ్యన్ మనుజేశ్వరస్య రామస్య పత్నీం వదతాం వరస్య|
బభూవ దుఃఖాభిహతః శిరస్య ప్లవఙ్గమో మంద ఇవా చిరస్య ||27||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే పంచమస్సర్గః||

|| ఓమ్ తత్ సత్||