||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 60 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ షష్టితమస్సర్గః||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా వాలిసూనురభాషత|
అయుక్తం తు వినా దేవీం దృష్టవద్భిశ్చ వానరాః||1||
సమీపం గన్తుమస్మాభీ రాఘవస్య మహాత్మనః|

దృష్టాదేవీ న చాఽఽనీతా ఇతి తత్ర నివేదనమ్||2||
అయుక్తమివ పశ్యామి భవద్భిః ఖ్యాతవిక్రమైః|

న హి నః ప్లవనే కశ్చిన్నాపి కశ్చిత్పరాక్రమే||
తుల్యః సామరదైత్యేషు లోకేషు హరిసత్తమాః||3||

జిత్వా లంకాం సరక్షౌఘాం హత్యా తం రావణం రణే
సీతామాదాయ గఛ్ఛామఃసిద్ధార్థా హృష్టమానసా ||4||

తేష్వేవం హతవీరేషు రాక్షసేషు హనూమతా|
కిమన్యదత్రకర్తవ్యం గృహీత్వా యామ జానకీం||5||

రామలక్ష్మణయోర్మధ్యే న్యస్యామ జనకాత్మజామ్|
కింవ్యలీకైస్తు తాన్ సర్వాన్ వానరాన్ వానరర్షభాన్||6||

వయమేవ హి గత్వా తాన్ హత్వా రాక్షసపుంగవాన్|
రాఘవం ద్రష్టుమర్హామః సుగ్రీవం సహ లక్ష్మణమ్||7||

తమేవం కృతసంకల్పం జామ్బవాన్ హరిసత్తమః|
ఉవాచ పరమప్రీతో వాక్యమర్థవదర్థవిత్||8||

నైషా బుద్ధిర్మహాబుద్ధే యద్బ్రవీషు మహాకపే|
విచేతుం వయమాజ్ఞప్తా దక్షిణాం దిశముత్తమామ్||9||

నానేతుం కపిరాజేన నైవ రామేణ ధీమతా|
కథంచిన్నిర్జితాం సీతాం అస్మాభిర్నాభిరోచయేత్||10||

రాఘవో నృపశార్దూలః కులం వ్యపదిశన్ స్వకమ్|
ప్రతిజ్ఞాయ స్వయం రాజా సీతా విజయమగ్రతః||11||

సర్వేషాం కపిముఖ్యానాం కథం మిథ్యా కరిష్యతి|
విఫలం కర్మ చ కృతం భవేత్ తుష్టిర్న తస్య చ||
వృథా చ దర్శితం వీర్యం భవేద్వానరపుంగవాః||12||

తస్మాద్గచ్ఛామ వై సర్వే యత్ర రామః స లక్ష్మణః|
సుగ్రీవశ్చ మహాతేజాః కార్యస్య నివేదనే||13||

న తావదేషా మతి రక్షమానో యథా భవాన్పశ్యతి రాజపుత్త్ర|
యథా తు రామస్య మతిర్నివిష్టా తథా భవాన్పశ్యతు కార్యసిద్ధిమ్||14||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే షష్టితమస్సర్గః ||

|| Om tat sat ||