||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 61 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ ఏకషష్టితమస్సర్గః||

తతో జామ్బవతో వాక్యమగృఃణన్త వనౌకసః|
అఙ్గదప్రముఖా వీరా హనుమాంశ్చ మహాకపిః||1||

ప్రీతిమన్తః తతః సర్వే వాయుపుత్త్ర పురస్సరాః|
మహేంద్రాద్రిం పరిత్యజ్య పుప్లువుః ప్లవగర్షభాః||2||

మేరుమందరసంకాశా మత్తా ఇవ మహాగజాః|
ఛాదయంత ఇవాకాశం మహాకాయా మహాబలాః||3||

సభాజ్యమానం భూతైః తం ఆత్మవంతం మహాబలమ్|
హనూమంతం మహావేగం వహంత ఇవ దృష్టిభిః||4||

రాఘవేచార్థనిర్వృత్తిం కర్తుం చ పరమం యశః|
సమాదాయ సమృద్ధార్థాః కర్మసిద్ధిభిరున్నతాః||5||

ప్రియాఖ్యానోన్ముఖాః సర్వే సర్వే యుద్ధాభినందినః|
సర్వే రామప్రతీకారే నిశ్చితార్ధా మనస్వినః||6||

ప్లవమానాః ఖమాప్లుత్య తతస్తే కాననౌకసః|
నందనోపమమాసేదుర్వనం ద్రుమలతాయుతమ్||7||

యత్తన్మధువనం నామ సుగ్రీవస్యాభిరక్షితమ్|
అధృష్యం సర్వభూతానాం సర్వభూతమనోహరమ్||8||

యద్రక్షతి మహావీర్యః సదా దదిముఖః కపిః|
మాతులః కపిముఖ్యస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః||9||

తే త ద్వన ముపాగమ్య బభూవుః పరమోత్కటాః|
వానరా వానరేన్ద్రస్య మనః కాంతతమం మహత్||10||

తతస్తే వానరా హృష్టా దృష్ట్వా మధువనం మహత్|
కుమారం అభ్యయాచంత మధూని మధుపిఙ్గళాః||11||

తతః కుమారస్తాన్ వృద్ధాన్ జాంబవత్ప్రముఖాన్ కపీన్|
అనుమాన్య దదౌ తేషాం విసర్గం మధుభక్షణే||12||

తతశ్చానుమతాః సర్వే సంప్రహృష్టా వనౌకసః|
ముదితాః ప్రేరితాశ్చాపి ప్రనృత్యంతోఽభవం స్తతః||13||

గాయంతి కేచిత్ ప్రణమంతి కేచిత్
నృత్యంతి కేచిత్ ప్రహసంతి కేచిత్|
పతంతి కేచిత్ విచరంతి కేచిత్
ప్లవంతి కేచిత్ ప్రలపంతి కేచిత్||14||

పరస్పరం కేచిదుపాశ్రయంతే
పరస్పరం కేచిదుపాక్రమంతే|
పరస్పరం కేచిదుపబ్రువంతే
పరస్పరం కేచిదుపారమంతే||15||

ద్రుమాద్ద్రుమం కేచిదభిద్రవంతే
క్షితౌనగాగ్రాన్ నిపతంతి కేచిత్|
మహీతలా కేచిదుదీర్ణవేగా
మహాద్రుమాగ్రాణ్యభిసంపతంతి ||16||

గాయంతమన్యః ప్రహసన్నుపైతి
హసంతమన్యః ప్రరుదన్నుపైతి|
రుదంత మన్యః ప్రణుదన్నుపైతి
నుదంతమన్యః ప్రణదన్నుపైతి||17||

సమాకులం తత్కపి సైన్యమాసీన్
మధుప్రసానోత్కట సత్త్వచేష్టం |
న చాత్రకశ్చన్నభభూవ మత్తో
న చాత్ర కశ్చిన్నబభూవ తృప్తః||18||

తతో వనం తత్పరిభక్ష్యమాణమ్
ద్రుమాంశ్చ విధ్వంసితపత్త్రపుష్పాన్|
సమీక్ష్య కోపాద్దధివక్త్రనామా
నివారయామాస కపిః కపీంస్తాన్||19||

సతైః ప్రవృద్ధైః పరిభర్త్స్యమానో
వనస్య గోప్తా హరివీరవృద్ధః|
చకార భూయో మతి ముగ్రతేజా
వనస్య రక్షాం ప్రతి వానరేభ్యః||20||

ఉవాచకాంశ్చిత్పరుషాణి ధృష్ట
మసక్తమన్యాంశ్చ తలైర్జఘాన|
సమేత్యకైశ్చిత్ కలహం చకార
తథైవ సామ్నోపజగామ కాంశ్చిత్||21||

సతైర్మదాత్ సంపరివార్య వాక్యై
ర్బలాచ్చ తేన ప్రతివార్యమాణైః|
ప్రధర్షితః త్యక్తభయైః సమేత్య
ప్రకృష్యతే చా ప్యనవేక్ష్య దోషమ్||22||

నఖైస్తుదంతో దశనైర్దశంతః
తలైశ్చ పాదైశ్చ సమాపయంతః|
మదాత్కపిం కపయః సమగ్రా
మహావనం నిర్విషయం చ చక్రుః||23||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే ఏకషష్టితమస్సర్గః ||

|| om tat sat||