||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 65 ||

 

|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ పంచషష్టితమస్సర్గః||

తతః ప్రస్రవణం శైలం తే గత్వా చిత్రకాననమ్|
ప్రణమ్య శిరసా రామం లక్ష్మణం చ మహాబలమ్||1||

యువరాజం పురస్కృత్య సుగ్రీవ మభివాద్య చ|
ప్రవృత్తి మథ సీతాయాః ప్రవక్తుముపచక్రమే||2||

రావణాంతః పురే రోధం రాక్షసీభిశ్చ తర్జనమ్|
రామే సమనురాగం చ యశ్చాయం సమయః కృతః||3||

ఏతదాఖ్యాంతి తే సర్వే హరయో రామసన్నిధౌ|
వైదేహీమక్షతాం శ్రుత్వా రామస్తూత్తరమబ్రవీత్||4||

క్వ సీతా వర్తతే దేవీ కథం చ మయి వర్తతే|
ఏతన్మే సర్వ మాఖ్యాతం వైదేహీం ప్రతి వానర||5||

రామస్య గదితం శ్రుత్వా హరయో రామసన్నిధౌ|
చోదయంతి హనూమంతం సీతావృత్తాంత కోవిదమ్||6||

శ్రుత్వా తు వచనం తేషాం హనుమాన్ మారుతాత్మజః|
ప్రణమ్య శిరసా దేవ్యై సీతాయై తాం దిశం ప్రతి||7||

ఉవాచ వాక్యం వాక్యజ్ఞః సీతాయా దర్శనం యథా|
సముద్రం లంఘయిత్వాఽహం శతయోజనమాయతమ్||8||

అగచ్ఛం జానకీం సీతాం మార్గమాణో దిదృక్షయా|
తత్ర లంకేతి నగరీ రావణస్య దురాత్మనః||9||

దక్షిణస్య సముద్రస్య తీరే వసతి దక్షిణే |
తత్ర దృష్టా మయా సీతా రావణాంతః పురే సతీ||10||

సన్న్యస్య త్వయి జీవంతీ రామా రామమనోహరమ్|
దృష్టా మే రాక్షసీ మధ్యే తర్జ్యమానా ముహుర్ముహుః||11||

రాక్షసీభిర్విరూపాభీ రక్షితా ప్రమదావనే|
దుఃఖమాసాద్యతే దేవీ తథాఽదుఃఖోచితా సతీ||12||

రావణాంతః పురే రుద్ధా రాక్షసీభిః సురక్షితా|
ఏకవేణీధరా దీనా త్వయి చింతాపరాయణా||13||

అథశ్శయా వివర్ణాంగీ పద్మినీవ హిమాగమే|
రావణాద్వినివృత్తార్థా మర్తవ్య కృతనిశ్చయా||14||

దేవీ కథంచిత్ కాకుత్‍స్థ త్వన్మనా మార్గితా మయా|
ఇక్ష్వాకు వంశ విఖ్యాతిం శనైః కీర్తయతానఘా||15||

స మయా నరశార్దూల విశ్వాసముపపాదితా|
తతః సంభాషితా దేవీ సర్వమర్థం చ దర్శితా||16||

రామసుగ్రీవసఖ్యం చ శ్రుత్వా ప్రీతిముపాగతా|
నియతస్సముదాచారో భక్తిశ్చాస్యాస్తథా త్వయి||17||

ఏవం మయా మహాభాగా దృష్టా జనక నందినీ|
ఉగ్రేణ తపసా యుక్తా త్వద్భక్త్యా పురుషర్షభ||18||

అభిజ్ఞానం చ మే దత్తం యథావృత్తం తవాంతికే|
చిత్రకూటే మహాప్రాజ్ఞ వాయసం ప్రతి రాఘవ||19||

విజ్ఞాప్యశ్చ నరవ్యాఘ్రో రామో వాయుసుత త్వయా|
అఖిలేనేహ యద్దృష్టమ్ ఇతి మాం ఆహ జానకీ||20||

అయం చాస్మై ప్రదాతవ్యో యత్నాత్ సుపరిరక్షితః|
బ్రువతా వచనా న్యేవం సుగ్రీవ స్యోపశృణ్వతః||21||

ఏష చూడామణిః శ్రీమాన్ మయా సుపరిరక్షితః|
మనశ్శిలాయాః తిలకమ్ గణ్డపార్శ్వే వివేశితః ||22||

త్వయా ప్రణష్టే తిలకే తం కిల స్మర్తుమర్హసి|
ఏష నిర్యాతితః శ్రీమాన్ మయా తే వారిసంభవః||23||

ఏతం దృష్ట్వా ప్రమోదిష్యే వ్యసనే త్వా మివానఘ|
జీవితం ధారయిష్యామి మాసం దశరథాత్మజ||24|

ఊర్ధ్వం మాసాన్న జీవేయం రక్షసాం వశమాగతా|
ఇతి మామబ్రవీత్ సీతా కృశాంగీ ధర్మచారిణీ||25||

రావణాంతః పురే రుద్ధా మృగీ వోత్ఫుల్లలోచనా|
ఏత దేవ మయాఽఽఖ్యాతం సర్వం రాఘవ యద్యథా||26||

సర్వథా సాగరజలేసంతారః ప్రవిధీయతామ్||27||

తౌ జాతాశ్వాసౌ రాజపుత్రౌ విదిత్వా
తచ్చాభిజ్ఞానం రాఘవాయప్రదాయ|
దేవ్యా చాఖ్యాతం సర్వమేవానుపూర్వ్యా
ద్వాచా సంపూర్ణం వాయుపుత్త్రః శశంస||28||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే పంచషష్టితమస్సర్గః||

|| Om tat sat ||