||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 7 ||

 

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English
|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ సప్తమస్సర్గః

స వేశ్మజాలం బలవాన్ దదర్శ వ్యాసక్త వైఢూర్యసువర్ణజాలమ్|
యథామహత్ప్రావృషి మేఘజాలమ్ విదుత్పినద్ధం సవిహంగజాలమ్||1||

నివేశనానాం వివిధాశ్చశాలాః ప్రధానశంఖాయుధచాపశాలాః|
మనోహరాశ్చాపిపునర్విశాలాః దదర్శ వేశ్మాద్రిషు చంద్రశాలాః||2||

గృహాణి నానావసురాజితాని దేవాసురరైశ్చాపి సుపూజితాని|
సర్వైశ్చ దోషైః పరివర్జితాని కపిర్దదర్శ స్వబలార్జితాని||3||

తాని ప్రయత్నాభిసమాహితాని మయేవ సాక్షాదివ నిర్మితాని|
మహీతలే సర్వ గుణోత్తరాణీ దదర్శ లంకాధిపతేర్గృహాణి||4||

తతో దదర్శోచ్ఛ్రితమేఘరూపమ్ మనోహరం కాంచనచారురూపమ్|
రక్షోsధిప స్యాత్మబలానురూపమ్ గృహోత్తమం హ్యప్రతిరూపరూపమ్||5||

మహీతలే స్వర్గమివ ప్రకీర్ణమ్ శ్రియాజ్వలంతం బహురత్న కీర్ణమ్|
నానాతరూణాం కుసుమావకీర్ణమ్ గిరేరివాగ్రం రజసావకీర్ణమ్||6||

నారీప్రవేకైరివ దీప్యమానమ్ తటిద్భి రంభోదవ దర్చ్యమానమ్|
హంసప్రవేకైరివ వాహ్యమానమ్ శ్రియాయుతం కే సుకృతం విమానమ్||7||

యథా నగాగ్రం బహుధాతుచిత్రమ్ యథా నభశ్చ గ్రహచంద్రచిత్రమ్|
దదర్శయుక్తీకృత మేఘచిత్రమ్ విమానరత్నం బహురత్న చిత్రమ్||8||

మహీకృతా పర్వతరాజిపూర్ణా శైలాః కృతా వృక్షవితానపూర్ణా|
వృక్షాః కృతా పుష్పవితానపూర్ణాః పుష్పం కృతం కేసర పత్ర పూర్ణమ్||9||

కృతాని వేశ్మానిచ పాండురాణి తథాసుపుష్పాణపి పుష్కరాణి|
పునశ్చ పద్మాని స కేసరాణి ధన్యాని చిత్రాణి తథా వనాని||10||

పుష్పాహ్వయం నామ విరాజమానం రత్నప్రభాభిశ్చ వివర్థ మానమ్|
వేశ్మోత్తమానా మపి చోచ్చమానమ్ మహాకపిస్తత్ర మహావిమానమ్||11||

కృతాశ్చ వైఢూర్యమయా విహంగాః రూప్యప్రవాళైశ్చ తథా విహంగాః|
చిత్రాశ్చ నానావసుభి ర్భుజంగాః జత్యానురూపాస్తురగా శ్శుభాంగాః||12||

ప్రవాళజాంబూనదపుష్పపక్షా స్సలీల మావర్జితజిహ్మపక్షాః|
కామస్య సాక్షాదివ భాంతి పక్షాః కృతావిహంగా స్సుముఖాస్సుపక్షాః||13||

నియుజ్యమానాస్తు గజాస్సుహస్తాః స కేసరాశ్చోత్పలపత్త్రహస్తాః|
బభూవ దేవీ చ కృతా సుహస్తా లక్ష్మీస్తథా పద్మిని పద్మహస్తా||14||

ఇతీవ తద్గృహమభిగమ్య శోభనమ్ సవిశ్మయో నగమివ చారు శోభనమ్|
పునశ్చ తత్పరమసుగంధి సుందరమ్ హిమాత్యయే నగమివ చారుకందరమ్||15||

తతస్స్ తాం కపి రభిపత్య పూజితాం చరన్ పురీం దశముఖబాహుపాలితామ్ |
అదృశ్యతాం జనకసుతాం సుపూజితామ్ సుదుఃఖితః పతిగుణవేగవర్జితామ్||16||

తతస్తదా బహువిధభావితాత్మనః కృతాత్మనో జనకసుతాం సువర్త్మనః|
అపశ్యతోsభవ దతిదుఃఖితం మన శ్శుచక్షుషః ప్రవిచరతో మహాత్మనః||17||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే సప్తమస్సర్గః||

|| Om tat sat ||