||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 8 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

సుందరకాండ.
అథ అష్టమస్సర్గః

స తస్య మధ్యే బహవనస్య సంస్థితమ్ మహద్విమానం మణివజ్రచిత్రితమ్|
ప్రతప్త జంబూనదజాలకృత్రిమమ్ దదర్శ వీరః పవనాత్మజం కపిః||1||

తదప్రమేయా ప్రతికారకృత్రిమమ్ కృతం స్వయం సాధ్వితి విశ్వకర్మణా|
దివం గతం వాయుపథప్రతిష్టితమ్ వ్యరాజతాssదిత్య పథస్య లక్ష్మవత్|| 2||

నతత్ర కించి న్నకృతం ప్రయత్నతో న తత్రకించిన్న మహార్హరత్నవత్|
న తే విశేషా నియతా స్సురేష్వపి న తత్ర కించిన్న మహావిశేషవత్|| 3||

తపస్సమాధానపరాక్రమార్జితమ్ మనస్సమాధానవిచారచారిణమ్|
అనేకసంస్థాన విశేషనిర్మితమ్ తతస్తతస్తుల్య విశేషదర్శనమ్|| 4||

మనస్సమాధాయ తు శీఘ్రగామినమ్ దురావరం మారుతతుల్యగామినమ్|
మహాత్మనాం పుణ్యకృతాం మహార్థినామ్ యశస్వినామగ్ర్యముదా మివాలయమ్||5||

విశేషమాలాంబ్య విశేషసంస్థితమ్ విచిత్రకూటం బహుకూటమండితమ్|
మనోభిరామం శరదిందు నిర్మలమ్ విచిత్రకూటం శిఖరం గిరేర్యథా ||6||

వహంతి యం కుండలశోభితాననాః మహాశనా వ్యోమచరా నిశాచరాః |
వివృత విధ్వస్తవిశాలలోచనాః మహాజవా భూతగణా స్సహస్రశః||7||

వసంతపుష్కోత్కరచారుదర్శనమ్ వసంతమాసాదపి కాంత దర్శనమ్|
స పుష్పకం తత్ర విమానముత్తమమ్ దదర్స తద్వానరవీరసత్తమః||8||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే అష్టమస్సర్గః||

 

 

 

 

 

 

 

 

|| Om tat sat ||