||Sundarakanda ||

|| Sarga 1||( Only Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

ಹರಿಃ ಓಮ್
ಓಮ್ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ
ಸುಂದರಕಾಂಡೇ
ಪ್ರಥಮಸ್ಸರ್ಗಃ

ಶ್ಲೋ|| ತತೋ ರಾವಣ ನೀತಾಯಾಃ ಸೀತಾಯಾಃ ಶತ್ರುಕರ್ಷಣಃ |
ಇಯೇಷಪದಮನ್ವೇಷ್ಟುಂ ಚಾರಣಾಚರಿತೇ ಪಥೇ ||1||

ದುಷ್ಕರ್ಷಂ ನಿಷ್ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಂ ಚಿಕೀರ್ಷನ್ ಕರ್ಮ ವಾನರಃ |
ಸಮುದಗ್ರ ಶಿರೋಗ್ರೀವೋ ಗವಾಂಪತಿರಿವಾಬಭೌ|| 2 ||

ಅಥ ವೈಡೂರ್ಯ ವರ್ಣೇಷು ಶಾದ್ವಲೇಷು ಮಹಾಬಲಃ |
ಧೀರಸ್ಸಲಿಲಕಲ್ಪೇಷು ವಿಚಚಾರ ಯಥಾಸುಖಮ್ ||3||

ದ್ವಿಜಾನ್ ವಿತ್ರಾಶಯನ್ ಧೀಮಾನ್ ಉರಸಾ ಪಾದಪಾನ್ ಹರನ್ |
ಮೃಗಾಂಶ್ಚ ಸುಬಹೂನ್ ನಿಘ್ನನ್ ಪ್ರವೃದ್ಧ ವ ಕೇಶರೀ ||4 ||

ನೀಲಲೋಹಿತ ಮಾಂಜಿಷ್ಟ ಪತ್ರವರ್ಣಸಿತಾಸಿತೈಃ |
ಸ್ವಭಾವ ವಿಹಿತೈಶ್ಚಿತೈಃ ಧಾತುಭಿಃ ಸಮಲಂಕೃತಮ್ ||5 ||

ಕಾಮರೂಪಿಭಿರಾವಿಷ್ಟಮ್ ಅಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ಸಪರಿಛ್ಛದೈಃ |
ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರ ಗಂಧರ್ವೈಃ ದೇವಕಲ್ಪೈಶ್ಚ ಪನ್ನಗೈಃ ||6||

ಸ ತಸ್ಯ ಗಿರಿವರಸ್ಯ ತಲೇ ನಾಗವರಾಯುತೇ |
ತಿಷ್ಠನ್ ಕಪಿವರಃ ತತ್ರ ಹ್ರದೇ ನಾಗ ಇವ ಬಭೌ || 7 ||

ಸ ಸೂರ್ಯಾಯ ಮಹೇಂದ್ರಾಯ ಪವನಾಯ ಸ್ವಯಂಭುವೇ |
ಭೂತೇಭ್ಯಶ್ಚಾಞ್ಜಲಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಚಕಾರ ಗಮನೇ ಮತಿಮ್ ||8 ||

ಅಞ್ಜಲಿಂ ಪ್ರಾಜ್ಞ್ಮುಖಂ ಕೃತ್ವಾ ಪವನಾಯಾತ್ಮ ಯೋನಯೇ |
ತತೋಽಭಿವವೃಧೇ ಗಂತುಂ ದಕ್ಷಿಣೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮ್ ||9||

ಪ್ಲವಙ್ಗಪ್ರವರೈರ್ದೃಷ್ಟಃ ಪ್ಲವನೇ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯಃ
ವವೃಧೇ ರಾಮವೃಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮುದ್ರ ಇವ ಪರ್ವಸು || 10 ||

ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣಶರೀರಸ್ಸನ್ ಲಿಲಿಂಘಯಿಷುರರ್ಣವಮ್ |
ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪೀಡಯಾಮಾಸ ಚರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಪರ್ವತಮ್ || 11 ||

ಸ ಚಚಾಲಚಲಶ್ಚಾಪಿ ಮುಹೂರ್ತಂ ಕಪಿ ಪೀಡಿತಃ |
ತರೂಣಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಗ್ರಾಣಾಂ ಸರ್ವಂ ಪುಷ್ಪಮಶಾತಯನ್ ||12 ||

ತೇನ ಪಾದಪಮುಕ್ತೇನ ಪುಷ್ಪೌಘೇಣ ಸುಗನ್ಧಿನಾ |
ಪರ್ವತಃ ಸಂವೃತಶ್ಶೈಲೋ ಬಭೌ ಪುಷ್ಪಮಯೋ ಯಥಾ ||13 ||

ತೇನ ಚೋತ್ತಮ ವೀರ್ಯೇಣ ಪೀಡ್ಯಮಾನಸ್ಸ ಪರ್ವತಃ |
ಸಲಿಲಂ ಸಂಪ್ರಸುಸ್ರಾವ ಮದಂ ಮತ್ತ ಇವ ದ್ವಿಪಃ ||14 ||

ಪೀಡ್ಯಮಾನಸ್ತು ಬಲಿನಾ ಮಹೇನ್ದ್ರಸ್ತೇನ ಪರ್ವತಃ |
ರೀತಿಃ ನಿರ್ವವರ್ತಯಾಮಾಸ ಕಾಞ್ಚನಾಂಜನರಾಜತೀಃ || 15 || ಕಾಞ್ಚನಾಞ್ಜನರಾಜತೀಃ

ಮುಮೋಚ ಚ ಶಿಲಾಶ್ಶೈಲೋ ವಿಶಾಲಾಸಮನಶ್ಶಿಲಾಃ |
ಮಧ್ಯಮೇನಾರ್ಚಿಷಾ ಜುಷ್ಠೋ ಧೂಮರಾಜೀಃ ಇವಾನಲಃ|| 16||

ಗಿರಿಣಾಪೀಡ್ಯಮಾನೇನ ಪೀಡ್ಯಮಾನಾನಿ ಸರ್ವತಃ |
ಗುಹಾವಿಷ್ಠಾನಿ ಭೂತಾನಿ ವಿನೇದುರ್ವಿಕೃತೈಃ ಸ್ವರೈಃ ||17||

ಸ ಮಹಾಸತ್ವ ಸನ್ನಾದಃ ಶೈಲಪೀಡಾನಿಮಿತ್ತಜಃ |
ಪೃಥಿವೀಂ ಪೂರಯಾಮಾಸ ದಿಶಶ್ಚೋಪವನಾನಿ ಚ ||18||

ಶಿರೋಭಿಃ ಪೃಥಿಭಿಃ ಸರ್ಪಾ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಸ್ತಿಕಲಕ್ಷಣೈಃ |
ವಮನ್ತಃ ಪಾವಕಂ ಘೋರಂ ದದಂಶುಃ ದಶನೈಶ್ಶಿಲಾಃ ||19||

ತಾಸ್ತದಾ ಸವಿಷೈಃ ದಷ್ಟಾಃ ಕುಪಿತೈಃ ತೈಃ ಮಹಾಶಿಲಾಃ |
ಜಜ್ವಲುಃ ಪಾವಕೋದ್ದೀಪ್ತಾ ಬಿಭಿದುಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಥಾ ||20||

ಯಾನಿ ಚೌಷಧಜಾಲಾನಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಜಾತಾನಿ ಪರ್ವತೇ |
ವಿಷಘ್ನಾನ್ಯಪಿ ನಾಗಾನಾಂ ನ ಶೇಕುಃ ಶಮಿತಂ ವಿಷಂ||21||

ಭಿದ್ಯತೇಽಯಂ ಗಿರಿರ್ಭೂ ತೈರಿತಿ ಮತ್ವಾ ತಪಸ್ವಿನಃ |
ತ್ರಸ್ತಾ ವಿಧ್ಯಾಧರಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ಪೇತುಃ ಸ್ತ್ರೀಗಣೈಸಹ||22||

ಪಾನಭೂಮಿಗತಂ ಹಿತ್ವಾ ಹೈಮಮಾಸವಭಾಜನಮ್|
ಪಾತ್ರಾಣಿ ಚ ಮಹಾರ್ಹಾಣಿ ಕರಕಾಂಶ್ಚ ಹಿರಣ್ಮಯಾನ್ ||23||

ಲೇಹ್ಯಾನುಚ್ಚಾವಚಾನ್ ಭಕ್ಷ್ಯಾನ್ ಮಾಂಸಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ|
ಆರ್ಷಭಾಣೀ ಚ ಚರ್ಮಾಣಿ ಖಡ್ಗಾಂಶ್ಚ ಕನಕತ್ಸರೂನ್ ||24||

ಕೃತಕಂಠಗುಣಾಃ ಕ್ಷೀಬಾ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ| ಕೃತಕಣ್ಠಗುಣಾಃ
ರಕ್ತಾಕ್ಷಾಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಶ್ಚ ಗಗನಂ ಪ್ರತಿಪೇದಿರೇ ||25||

ಹಾರನೂಪೂರ ಕೇಯೂರ ಪಾರಿಹಾರ್ಯಧರಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ |
ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಸಸ್ಮಿತಾಸ್ತಸ್ಥುರಾಕಾಶೇ ರಮಣೈಃ ಸಹ ||26||

ದರ್ಶಯನ್ತೋ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಧರಮಹರ್ಷಯಃ |
ಸಹಿತಾಸ್ತಸ್ಥುರಾಕಾಶೇ ವೀಕ್ಷಾಂಚಕ್ರುಶ್ಚ ಪರ್ವತಮ್ ||27||

ಶುಶ್ರುವುಶ್ಚ ತದಾಶಬ್ದಂ ಋಷೀಣಾಂ ಭಾವಿತಾತ್ಮನಾಂ|
ಚಾರಣಾನಾಂಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಸ್ಥಿತಾನಾಂ ವಿಮಲೇಽಮ್ಬರೇ||28||

ಏಷಪರ್ವತ ಸಙ್ಕಾಶೋ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ತಿತೀರ್ಷತಿ ಮಹಾವೇಗಃ ಸಮುದ್ರಂ ಮಕರಾಲಯಮ್ ||29||

ರಾಮಾರ್ಥಂ ವಾನರಾರ್ಥಂ ಚ ಚಿಕೀರ್ಷನ್ ಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರಮ್|
ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಪರಂ ಪಾರಂ ದುಷ್ಪ್ರಾಪಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಮಿಚ್ಛತಿ ||30||

ಇತಿ ವಿದ್ಯಾಧರಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಚಸ್ತೇಷಾಂ ತಪಸ್ವಿನಾಮ್|
ತಮಪ್ರಮೇಯಂ ದದೃಶುಃ ಪರ್ವತೇ ವಾನರರ್ಷಭಮ್||31||

ದುಧುವೇಚ ಸ ರೋಮಾಣಿ ಚಕಂಪೇ ಚಾಚ ಲೋಪಮಃ|
ನನಾದ ಸು ಮಹಾನಾದಂಸು ಮಹಾನಿವ ತೋಯದಃ||32||

ಆನುಪೂರ್ವೇಣ ವೃತ್ತಸ್ಯ ಲಾಙ್ಗೂಲಂ ಲೋಮಭಿಶ್ಚಿತಮ್|
ಉತ್ಪತಿಷ್ಯನ್ ವಿಚಿಕ್ಷೇಪ ಪಕ್ಷಿರಾಜ ಇವೋರಗಮ್ ||33||

ತಸ್ಯ ಲಾಙ್ಗೂಲಮಾವಿದ್ಧ ಮಾತ್ತ ವೇಗಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತಃ|
ದದೃಶೇ ಗರುಡೇ ನೇವ ಹ್ರಿಯಮಾಣೋ ಮಹೋರಗಃ ||34||

ಬಾಹೂಸಂಸ್ತಮ್ಭಯಾಮಾಸ ಮಹಾ ಪರಿಘ ಸನ್ನಿಭೌ |
ಸಸಾದ ಚ ಕಪಿಃ ಕಟ್ಯಾಂ ಚರಣೌ ಸಂಚುಕೋಚ ಚ||35|| ಸಞ್ಚುಕೋಚ

ಸಂಹೃತ್ಯ ಚ ಭುಜೌ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತಥೈವ ಚ ಶಿರೋಧರಾಮ್|
ತೇಜಃ ಸತ್ತ್ವಂ ತಥಾ ವೀರ್ಯ ಮಾವಿವೇಶ ಸ ವೀರ್ಯವಾನ್ ||36||

ಮಾರ್ಗಮಾಲೋಕಯನ್ ದೂರಾ ದೂರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಣಿಹಿತೇಕ್ಷಣಃ|
ರುರೋದ ಹೃದಯೇ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಆಕಾಶಮವಲೋಕಯನ್ ||37||

ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ದೃಢಮವಸ್ಥಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ ಕಪಿಕುಂಜರಃ|
ನಿಕುಞ್ಚ್ಯ ಕರ್ಣೌ ಹನುಮಾನ್ ಉತ್ಪತಿಷ್ಯನ್ ಮಹಾಬಲಃ|
ವಾನರಾನ್ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದಂ ವಚನ ಮಬ್ರವೀತ್ |||38||

ಯಥಾ ರಾಘವ ನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಶ್ಶರಶ್ಶ್ವಸನ ವಿಕ್ರಮಃ |
ಗಚ್ಛೇತ್ತದ್ವದ್ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಲಙ್ಕಾಂ ರಾವಣಪಾಲಿತಾಮ್||39||

ನ ಹಿ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯದಿ ತಾಂ ಲಙ್ಕಾಯಾಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್||
ಅನೇನೈವ ಹಿ ವೇಗೇನ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಸುರಾಲಯಮ್ ||40||

ಯದಿ ವಾ ತ್ರಿದಿವೇ ಸೀತಾಂ ನ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾ ಮ್ಯಕೃತ ಶ್ರಮಃ|
ಬದ್ದ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಾನಂ ಆನಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸರಾವಣಮ್||41||

ಸರ್ವಥಾ ಕೃತಕಾರ್ಯೋಽಹಂ ಏಷ್ಯಾಮಿ ಸಹ ಸೀತಯಾ |
ಆನಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಾ ಲಙ್ಕಾಂ ಸಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ಸ ರಾವಣಮ್||42||

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾತು ಹನುಮಾನ್ ವಾನರಾನ್ ವಾನರೋತ್ತಮಃ |
ಉತ್ಪಪಾಥ ವೇಗೇನ ವೇಗವಾನ್ ಅವಿಚಾರಯನ್ ||43||
ಸುಪರ್ಣಮಿವ ಚ ಆತ್ಮಾನಂ ಮೇನೇ ಸ ಕಪಿಕುಂಜರಃ ||44||

ಸಮುತ್ಪತತಿ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತು ವೇಗಾತ್ತೇ ನಗ ರೋಹಿಣಃ|
ಸಂಹೃತ್ಯ ವಿಟಪಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಸಮುತ್ಪೇತುಃ ಸಮಂತತಃ||45||

ಸ ಮತ್ತಕೋಯಷ್ಟಿಮಕಾನ್ ಪಾದಪಾನ್ ಪುಷ್ಪಶಾಲಿನಃ |
ಉದ್ವಹನ್ನೂರುವೇಗೇನ ಜಗಾಮ ವಿಮಲೇಽಮ್ಬರೇ ||46||

ಊರು ವೇಗೋದ್ಧತಾ ವೃಕ್ಷಾ ಮುಹೂರ್ತಂ ಕಪಿ ಮನ್ವಯುಃ|
ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ದೀರ್ಘಮಧ್ವಾನಂ ಸ್ವಬನ್ಧುಮಿವ ಬಾನ್ಧವಾಃ||47||

ತ ಮೂರು ವೇಗೋನ್ಮಥಿತಾ ಸ್ಸಾಲಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ನಗೋತ್ತಮಾಃ|
ಅನುಜಗ್ಮುರ್ಹನೂಮನ್ತಂ ಸೈನ್ಯಾ ಇವ ಮಹೀಪತಿಮ್||48||

ಸುಪುಷಿತಾಗ್ರೈರ್ಭಹುಭಿಃ ಪಾದಪೈರನ್ವಿತಃ ಕಪಿಃ |
ಹನುಮಾನ್ ಪರ್ವತಾಕಾರೋ ಭಭೂವಾದ್ಭುತ ದರ್ಶನಃ||49||

ಸಾರವನ್ತೋಽಧಯೇ ವೃಕ್ಷಾನ್ಯಮಜ್ಜನ್ ಲವಣಾಂಭಸಿ|
ಭಯಾದಿವ ಮಹೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಪರ್ವತಾ ವರುಣಾಲಯೇ ||50||

ಸ ನಾನಾ ಕುಸುಮೈಃ ಕೀರ್ಣಃ ಕಪಿಃ ಸಾಙ್ಕುರ ಕೋರಕೈಃ|
ಶುಶುಭೇ ಮೇಘ ಸಙ್ಕಾಶಃ ಖದ್ಯೋತೈರಿವ ಪರ್ವತಃ ||51||

ವಿಮುಕ್ತಾಃ ತಸ್ಯ ವೇಗೇನ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ತೇ ದ್ರುಮಾಃ |
ಅವಶೀರ್ಯನ್ತ ಸಲಿಲೇ ನಿವೃತ್ತಾಃ ಸುಹೃದೋ ಯಥಾ ||52||

ಲಘುತ್ವೇ ನೋಪಪನ್ನಂ ತದ್ವಿಚಿತ್ರಂ ಸಾಗರೇಽಪತತ್ |
ದ್ರುಮಾಣಾಂ ವಿವಿಥಮ್ ಪುಷ್ಪಂ ಕಪಿವಾಯು ಸಮೀರಿತಮ್||53||

ತಾರಾಶತ ಮಿವಾಕಾಶಂ ಪ್ರಭಭೌ ಸ ಮಹಾರ್ಣವಃ|
ಪುಷ್ಪೌಘೇ ನಾನುಬದ್ಧೇನ ನಾನಾವರ್ಣೇನ ವಾನರಃ |
ಬಭೌ ಮೇಘ ಇವಾಕಾಶೇ ವಿದ್ಯುದ್ಗಣ ವಿಭೂಷಿತಃ|||54||
ತಸ್ಯ ವೇಗ ಸಮಧೂತೈಃ ಪುಷ್ಪೈಃ ತೋಯಮದೃಶ್ಯತ ||55||

ತಾರಾಭಿ ರಭಿರಾಮಾಭಿ ರುದಿತಾಭಿ ರಿವಾಮ್ಬರಮ್|
ತಸ್ಯಾಮ್ಬರ ಗತೌ ಬಾಹೂ ದದೃಶಾತೇ ಪ್ರಸಾರಿತೌ ||56||

ಪರ್ವತಾಗ್ರಾತ್ ವಿಷ್ಕ್ರಾನ್ತೌ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಾವಿವ ಪನ್ನಗೌ|
ಪಿಬನ್ನಿವ ಬಭೌ ಚಾಪಿ ಸೋರ್ಮಿಮಾಲಂ ಮಹಾರ್ಣವಮ್||57||

ಪಿಪಾಸು ರಿವ ಚಾಕಾಶಂ ದದೃಶೇ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ |
ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾಕಾರೇ ವಾಯು ಮಾರ್ಗಾನು ಸಾರಿಣಃ ||58||

ನಯನೇ ವಿಪ್ರಕಾಶೇತೇ ಪರ್ವತಸ್ಥಾವಿವಾನಲೌ|
ಪಿಙ್ಗೇ ಪಿಙ್ಗಾಕ್ಷಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಬೃಹತೀ ಪರಿಮಣ್ಡಲೇ ||59||

ಚಕ್ಷುಷೀ ಸಂಪ್ರಕಾಶೇತೇ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾವಿವೋದಿತೌ |
ಮುಖಂ ನಾಸಿಕಯಾ ತಸ್ಯ ತಾಮ್ರಯಾ ತಾಮ್ರ ಮಾಬಭೌ ||60||

ಸನ್ಧ್ಯಯಾ ಸಮಭಿಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ಯಥಾ ತತ್ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮ್ |
ಲಾಙ್ಗೂಲಂ ಚ ಸಮಾವಿದ್ಧಮ್ ಪ್ಲವಮಾನಸ್ಯ ಶೋಭತೇ ||61||

ಅಂಬರೇ ವಾಯುಪುತ್ರಸ್ಯ ಶಕ್ರಧ್ವಜ ಇವೋಚ್ಛ್ರಿತಮ್|
ಲಾಙ್ಗೂಲ ಚಕ್ರೇಣ ಮಹಾನ್ ಶುಕ್ಲದಂಷ್ಟ್ರೋಽನಿಲಾತ್ಮಜಃ||62||

ವ್ಯರೋಚತ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪರಿವೇಷೀವ ಭಾಸ್ಕರಃ|
ಸ್ಫಿಗ್ದೇಶೇ ನಾಭಿತಾಮ್ರೇಣ ರರಾಜ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ||63||

ಮಹತಾ ದಾರಿತೇನೇವ ಗಿರಿಃ ಗೈರಿಕ ಧಾತುನಾ |
ತಸ್ಯ ವಾನರಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ಲವಮಾನಸ್ಯ ಸಾಗರಮ್||64||

ಕಕ್ಷಾಂತರಗತೋ ವಾಯುರ್ಜೀಮೂತ ಇವ ಗರ್ಜತಿ|
ಖೇ ಯಥಾ ನಿಪತನ್ತ್ಯುಲ್ಕಾ ಹ್ಯುತ್ತರಾನ್ತಾತ್ ವಿನಿಸ್ಸೃತಾಃ||65||

ದೃಶ್ಯತೇ ಸಾನುಬನ್ಧಾ ಚ ತಥಾ ಸ ಕಪಿಕುಞ್ಜರಃ |
ಪತತ್ಪತಙ್ಗ ಸಙ್ಕಾಶೋ ವ್ಯಾಯತ ಶ್ಶುಶುಭೇ ಕಪಿಃ||66||

ಪ್ರವೃದ್ಧ ಇವ ಮಾತಙ್ಗಃ ಕಕ್ಷ್ಯಯಾ ಬಧ್ಯಮಾನಯಾ|
ಉಪರಿಸ್ಟಾತ್ ಶರೀರೇಣ ಛಾಯಯಾ ಚಾವ ಗಾಢಯಾ ||67||

ಸಾಗರೇ ಮಾರುತಾವಿಷ್ಟೌ ನೌ ರಿವಾಽಽಸೀತ್ತದಾ ಕಪಿಃ |
ಯಂ ಯಂ ದೇಶಂ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಜಗಾಮ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ ||68||

ಸ ಸ ತಸ್ಯೋರುವೇಗೇನ ಸೋನ್ಮಾದ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ|
ಸಾಗರ ಸ್ಯೋರ್ಮಿಜಾಲಾನಾ ಮುರಸಾ ಶೈಲವರ್ಷ್ಮಣಾಮ್||69||

ಅಭಿಘ್ನಂಸ್ತು ಮಹಾವೇಗಃ ಪುಪ್ಲುವೇ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ಕಪಿವಾತಶ್ಚ ಬಲವಾನ್ ಮೇಘವಾತಶ್ಚ ನಿಸ್ಸೃತಃ||70||

ಸಾಗರಂ ಭೀಮ ನಿರ್ಘೋಷಂ ಕಮ್ಪಯಾಮಾಸತು ರ್ಭೃಶಮ್|
ವಿಕರ್ಷನ್ನೂರ್ಮಿ ಜಾಲಾನಿ ಬೃಹನ್ತಿ ಲವಣಾಮ್ಭಸಿ||71||

ಪುಪ್ಲುವೇ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲೋ ವಿಕರನ್ನಿವ ರೋದಸೀ|
ಮೇರುಮನ್ದರ ಸಙ್ಕಾಶಾ ನುದ್ಧತಾನ್ ಸ ಮಹಾರ್ಣವೇ||72||

ಅತಿಕ್ರಾಮನ್ ಮಹಾವೇಗಃ ತರಙ್ಗಾನ್ ಗಣಯನ್ನಿವ |
ತಸ್ಯವೇಗ ಸಮುದ್ಧೂತಂ ಜಲಂ ಸಜಲಂ ಯಥಾ ||73||

ಅಮ್ಬರಸ್ಥಂ ವಿಬಭ್ರಾಜ ಶಾರದಾಭ್ರ ಮಿವಾತತಮ್ |
ತಿಮಿನಕ್ರ ಝುಷಾಃ ಕೂರ್ಮಾ ದೃಶ್ಯಂತೇ ವಿವೃತಾಸ್ತದಾ ||74||

ವಸ್ತ್ರಾಪಕರ್ಷಣೇ ನೇವ ಶರೀರಾಣಿ ಶರೀರಿಣಾಮ್ |
ಪ್ಲವಮಾನಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾಥ ಭುಜಙ್ಗಾಸ್ಸಾಗರಾಲಯಾಃ ||75||

ವ್ಯೋಮ್ನಿತಂ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲಂ ಸುಪರ್ಣ ಇತಿ ಮೇನಿರೇ |
ದಶಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾ ತ್ರಿಂಶತ್ ಯೋಜನಮಾಯತಾ||76||

ಛಾಯಾ ವಾನರಸಿಂಹಸ್ಯ ಜಲೇ ಚಾರುತರಾ‍ಽಭವತ್|
ಶ್ವೇತಾಭ್ರ ಘನರಾಜೀವ ವಾಯುಪುತ್ತ್ರಾನುಗಾಮಿನೀ||77||

ತಸ್ಯ ಸಾ ಶುಶುಭೇ ಛಾಯಾ ವಿತತಾ ಲವಣಾಂಭಸಿ|
ಶುಶುಭೇ ಸ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾಕಪಿಃ||78||

ವಾಯುಮಾರ್ಗೇ ನಿರಾಲಮ್ಬೇ ಪಕ್ಷವಾನಿವ ಪರ್ವತಃ|
ಯೇನಾಽಸೌ ಯಾತಿ ಬಲವಾನ್ ವೇಗೇನ ಸ ಕಪಿಕುಞ್ಜರಃ ||79||

ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಸಹಸಾ ದ್ರೋಣೀಕೃತ ಇವಾರ್ಣವಃ|
ಅಪಾತೇ ಪಕ್ಷಿಸಂಘಾನಾಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜ ಇವ ವ್ರಜನ್ ||80||

ಹನುಮಾನ್ ಮೇಘಜಾಲಾನಿ ಪ್ರಕರ್ಷನ್ ಮಾರುತೋ ಯಥಾ|
ಪಾಣ್ಡುರಾರುಣ ವರ್ಣಾನಿ ನೀಲಮಾಂಜಿಷ್ಠಕಾನಿ ಚ||81|| ಮಾಞ್ಜಿಷ್ಟಕಾನಿ ಚ

ಕಪಿನಾಽಽಕೃಷ್ಯಮಾಣಾನಿ ಮಹಾಭ್ರಾಣಿ ಚಕಾಶಿರೇ |
ಪ್ರವಿಶನ್ನಭ್ರಜಾಲಾನಿ ನಿಷ್ಪತಂಶ್ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ||82||

ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಶ್ಚ ಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ಚನ್ದ್ರಮಾ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ|
ಪ್ಲವಮಾನಂ ತು ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ಲವಙ್ಗಂ ತ್ವರಿತಂ ತದಾ ||83||

ವವರ್ಷುಃ ಪುಷ್ಪವರ್ಷಾಣಿ ದೇವ ಗನ್ಧರ್ವ ದಾನವಾಃ |
ತತಾಪ ನ ಹಿ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ಲವಂತಂ ವಾನರೋತ್ತಮಮ್||84||

ಸಿಷೇವೇ ಚ ತದಾ ವಾಯೂ ರಾಮಕಾರ್ಯರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ|
ಋಷಯಃ ತುಷ್ಟುವುಶ್ಚೈನಂ ಪ್ಲವಮಾನಂ ವಿಹಾಯಸಾ ||85||

ಜಗುಶ್ಚ ದೇವ ಗನ್ಧರ್ವಾಃ ಪ್ರಶಂಸಂತೋ ಮಹೋಜಸಮ್ |
ನಾಗಾಶ್ಚ ತುಷ್ಟುವು ರ್ಯಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ವಿಬುಧಾಃ ಖಗಾಃ||86||

ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ವೇ ಕಪಿವರಂ ಸಹಸಾ ವಿಗತ ಕ್ಲಮಮ್|
ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ಲವಗ ಶಾರ್ದೂಲೇ ಪ್ಲವಮಾನೇ ಹನೂಮತಿ||87||

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲ ಮಾನಾರ್ಥೀ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ ಸಾಗರಃ|
ಸಾಹಾಯ್ಯಂ ವಾನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಯದಿ ನಾಹಂ ಹನೂಮತಃ||88||

ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವ ವಾಚ್ಯೋ ವಿವಕ್ಷತಾಮ್|
ಅಹಮಿಕ್ಷ್ವಾಕು ನಾಥೇನ ಸಗರೇಣ ವಿವರ್ಥಿತಃ||89||

ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಸಚಿವಶ್ಚಾಯಂ ನಾವಸೀದಿತು ಮರ್ಹತಿ |
ತಥಾ ಮಯಾ ವಿಧಾತವ್ಯಂ ವಿಶ್ರಮೇತ ಯಥಾ ಕಪಿಃ||90||

ಶೇಷಂ ಚ ಮಯಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಸುಖೇನಾತಿ ಪತಿಷ್ಯತಿ |
ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಮತಿಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸಮುದ್ರಶ್ಚನ್ನಮಂಭಸಿ ||91||'

ಹಿರಣ್ಯ ನಾಭಂ ಮೈನಾಕಂ ಉವಾಚ ಗಿರಿಸತ್ತಮಮ್ |
ತ್ವಮಿಹಾಸುರಸಂಘಾನಾಂ ಪಾತಾಳತಲವಾಸಿನಾಮ್ ||92||

ದೇವರಾಜ್ಞಾ ಗಿರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿಘಸ್ಸನ್ನಿವೇಶಿತಃ |
ತ್ವ ಮೇಷಾಂ ಜಾತ ವೀರ್ಯಾಣಾಂ ಪುನರೇವೋತ್ಪತಿಷ್ಯತಾಮ್ ||93||

ಪಾತಾಳ ಸ್ಯಾಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ದ್ವಾರಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ |
ತಿರ್ಯಗ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಅಧಶ್ಚೈವ ಶಕ್ತಿಃ ತೇ ಶೈಲವರ್ಥಿತುಮ್||94||

ತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಚೋದಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗಿರಿಸತ್ತಮ|
ಸ ಏಷ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲಃ ತ್ವಾಮುಪರ್ಯೇತಿ ವೀರ್ಯವಾನ್ ||95||

ಹನುಮಾನ್ ರಾಮಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ಖಮಾಪ್ಲುತಃ|
ಅಸ್ಯ ಸಾಹ್ಯಂ ಮಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲವರ್ತಿನಃ||96||

ಮಮ ಹೀಕ್ಷ್ವಾಕವಃ ಪೂಜ್ಯಾಃ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯತಮಾಸ್ತವ |
ಕುರುಸಾಚಿವ್ಯ ಮಸ್ಮಾಕಂ ನ ನಃ ಕಾರ್ಯ ಮತಿಕ್ರಮೇತ್ ||97||

ಕರ್ತವ್ಯಂ ಅಕೃತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಸತಾಂ ಮನ್ಯುಮುದೀರಯೇತ್ |
ಸಲಿಲಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠತ್ವೇಷ ಕಪಿಸ್ತ್ವಯಿ ||98||

ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅತಿಥಿಶ್ಚೈವ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಪ್ಲವತಾಂ ವರಃ|
ಚಾಮೀಕರ ಮಹಾನಾಭ ದೇವ ಗನ್ಧರ್ವ ಸೇವಿತ||99||

ಹನುಮಾಂಸ್ತ್ವಯಿ ವಿಶ್ರಾಂತಃ ತತಃ ಶೇಷಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ |
ಸ ಏಷ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲ ಸ್ತ್ವಾಮುಪರ್ಯೇತಿ ವೀರ್ಯವಾನ್ ||
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಸ್ಯಾನೃಶಂಸ್ಯಂ ಚ ಮೈಥಿಲ್ಯಾಶ್ಚ ವಿವಾಸನಮ್||100||

ಶ್ರಮಂ ಚ ಪ್ಲವಗೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೋತ್ಥಾತುಮರ್ಹಸಿ |
ಹಿರಣ್ಯನಾಭೋ ಮೈನಾಕೋ ನಿಶಮ್ಯ ಲವಣಾಮ್ಭಸಃ ||101||

ಉತ್ಪಪಾತ ಜಲಾತ್ತೂರ್ಣಂ ಮಹಾದ್ರುಮ ಲತಾ ಯುತಃ|
ಸಸಾಗರಜಲಂ ಭಿತ್ವಾ ಬಭೂವಾಭ್ಯುತ್ಥಿತಃ ತದಾ ||102||

ಯಥಾ ಜಲಧರಂ ಭಿತ್ವಾ ದೀಪ್ತರಶ್ಮಿರ್ದಿವಾಕರಃ |
ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಮುಹೂರ್ತೇನ ಪರ್ವತಃ ಸಲಿಲಾವೃತಃ ||103||

ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಶೃಙ್ಗಾಣಿ ಸಾಗರೇಣ ನಿಯೋಜಿತಃ |
ಆದಿತ್ಯೋದಿಯ ಸಙ್ಕಾಶೈರಾಲಿಖಿದ್ಭಿರಿವಾಂಬರಮ್|
ಶಾತಕುಮ್ಭಮಯೈಃ ಶೃಙ್ಗೈಃ ಸಕಿನ್ನರಮಹೋರಗೈಃ ||104||

ತಪ್ತಜಾಮ್ಬೂನದೈಃ ಶೃಙ್ಗೈಃ ಪರ್ವತಸ್ಯ ಸಮುತ್ಥಿತೈಃ ||105||

ಆಕಾಶಂ ಶಸ್ತ್ರ ಸಂಕಾಶಂ ಅಭವತ್ಕಾಂಚನಪ್ರಭಮ್|
ಜಾತರೂಪಮಯೈಃ ಶೃಙ್ಗೈಃ ಭ್ರಾಜಮಾನೈಃ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೈಃ ||106||

ಆದಿತ್ಯ ಶತ ಸಙ್ಕಾಶಃ ಸೋ ಽಭವತ್ ಗಿರಿಸತ್ತಮಃ|
ತಮುತ್ಥಿತ ಮಸಙ್ಗೇನ ಹನುಮಾನಗ್ರತಸ್ಥಿತಮ್ ||107||

ಮಧ್ಯೇ ಲವಣತೋಯಸ್ಯ ವಿಘ್ನೋಽಯಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ|
ಸ ತಮುಚ್ಛ್ರಿತ ಮತ್ಯರ್ಥಂ ಮಹಾವೇಗೋ ಮಹಾಕಪಿಃ ||108||

ಉರಸಾ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಜೀಮೂತ ಮಿವ ಮಾರುತಃ
ಸ ತಥಾ ಪಾತಿತಃ ತೇನ ಕಪಿನಾ ಪರ್ವತೋತ್ತಮಃ||109||

ಬುದ್ಧ್ವಾ ತಸ್ಯ ಕಪೇರ್ವೇಗಂ ಜಹರ್ಷ ಚ ನನಂದ ಚ |
ತ ಮಾಕಾಶಗತಂ ವೀರಂ ಆಕಾಶೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಃ ||110||

ಪ್ರೀತೋ ಹೃಷ್ಠಮನಾ ವಾಕ್ಯಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ಪರ್ವತಃ ಕಪಿಮ್|
ಮಾನುಷಂ ಧಾರಯನ್ ರೂಪಂ ಆತ್ಮನಃ ಶಿಖರೇ ಸ್ಥಿತಃ||111||

ದುಷ್ಕರಂ ಕೃತವಾನ್ಕರ್ಮ ತ್ವಮಿದಂ ವಾನರೋತ್ತಮಃ|
ನಿಪತ್ಯ ಮಮ ಶೃಙ್ಗೇಷು ವಿಶ್ರಮಸ್ವ ಯಥಾಸುಖಂ||112||

ರಾಘವಸ್ಯ ಕುಲೇ ಜಾತೇ ರುದಧಿಃ ಪರಿವರ್ತಿತಃ |
ಸ ತ್ವಾಂ ರಾಮಹಿತೇ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಚಯತಿ ಸಾಗರಃ ||113||

ಕೃತೇ ಚ ಪ್ರತಿಕರ್ತವ್ಯಂ ಏಷ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ|
ಸೋಽಯಂ ತ್ವತ್ಪ್ರತೀಕಾರಾರ್ಥೀ ತ್ವತ್ತಸ್ಸಮ್ಮಾನ ಮರ್ಹತಿ ||114||

ತ್ವನ್ನಿಮಿತ್ತಮನೇನಾಹಂ ಬಹುಮಾನಾತ್ ಪ್ರಚೋದಿತಃ|
ತಿಷ್ಠತ್ವಂ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲ ಮಯಿ ವಿಶ್ರಮ್ಯ ಗಮ್ಯತಾಮ್||115||

ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತಂ ಚಾಪಿ ಕಪಿರೇಷ ಸಮಾಪ್ಲುತಃ |
ತವ ಸಾನುಷು ವಿಶ್ರಾಂತಃ ಶೇಷಂ ಪ್ರಕ್ರಮತಾಂ ಇತಿ||116||

ತದಿದಂ ಗನ್ಧವತ್ ಸ್ವಾದು ಕನ್ದಮೂಲಫಲಮ್ ಬಹು|
ತದಾಸ್ವಾದ್ಯ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ರಾನ್ತೋಽನುಗಮಿಷ್ಯಸಿ ||117||

ಅಸ್ಮಾಕಮಪಿ ಸಂಬಂಧಃ ಕಪಿಮುಖ್ಯ ತ್ವಯಾಽಸ್ತಿವೈ |
ಪ್ರಖ್ಯಾತಃ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಮಹಾಗುಣ ಪರಿಗ್ರಹಃ ||118||

ವೇಗವನ್ತಃ ಪ್ಲವನ್ತೋ ಯೇ ಪ್ಲವಗಾಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ತೇಷಾಂ ಮುಖ್ಯತಮಃ ಮನ್ಯೇ ತ್ವಾಮಹಂ ಕಪಿಕುಂಜರ||119||

ಅತಿಥಿಃ ಕಿಲ ಪೂಜಾರ್ಹಃ ಪ್ರಾಕೃತೋಽಪಿ ವಿಜಾನತ|
ಧರ್ಮಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಮಾನೇನ ಕಿಂ ಪುನಸ್ತ್ವಾದೃಶೋ ಮಹಾನ್ ||120||

ತ್ವಂ ಹಿ ದೇವ ವರಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮಾರುತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಪುತ್ರಃ ತಸ್ಯೈವ ವೇಗೇನ ಸದೃಶಃ ಕಪಿಕುಞ್ಜರಃ||121|| ಕುಞ್ಜರಃ

ಪೂಜಿತೇ ತ್ವಯಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಪೂಜಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾರುತಃ|
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಪೂಜನೀಯೋ ಮೇ ಶೃಣುಚಾಪ್ಯತ್ರ ಕಾರಣಮ್||122||

ಪೂರ್ವಂ ಕೃತ ಯುಗೇ ತಾತ ಪರ್ವತಾಃ ಪಕ್ಷಿಣೋಽಭವನ್|
ತೇ ಹಿ ಜಗ್ಮುರ್ದಿಶಸ್ಸರ್ವಾ ಗರುಡಾನಿಲ ವೇಗಿನಃ||123||

ತತಸ್ತೇಷು ಪ್ರಯಾತೇಷು ದೇವಸಂಘಾಸ್ಸಹರ್ಷಿಭಿಃ |
ಭೂತಾನಿ ಚ ಭಯಂ ಜಗ್ಮುಃ ತೇಷಾಂ ಪತನಶಙ್ಕಯಾ ||124||

ತತಃ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಪರ್ವತಾನಾಂ ಶತಕ್ರತುಃ|
ಪಕ್ಷಾನ್ ಚಿಛ್ಚೇದ ವಜ್ರೇಣ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸಹಸ್ರಶಃ||125||

ಸಮಾಮುಪಾಗತಃ ಕ್ರುದ್ಧೋ ವಜ್ರಮುದ್ಯಮ ದೇವರಾಟ್|
ತತೋಽಹಂ ಸಹಸಾ ಕ್ಷಿಪ್ತ ಶ್ವಸನೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ||126||

ಅಸ್ಮಿನ್ ಲವಣತೋಯೇ ಚ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಃ ಪ್ಲವಗೋತ್ತಮಃ|
ಗುಪ್ತಪಕ್ಷ ಸಮಗ್ರಶ್ಚ ತವಪಿತ್ರಾಽಭಿ ರಕ್ಷಿತಃ||127||

ತತೋಽಹಂ ಮಾನಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಾನ್ಯೋಹಿ ಮಮ ಮಾರುತಃ |
ತ್ವಯಾ ಮೇ ಹ್ಯೇಷ ಸಂಬನ್ಧಃ ಕಪಿಮುಖ್ಯ ಮಹಾಗುಣಃ||128||

ಅಸ್ಮಿನ್ನೇವಂ ಗತೇ ಕಾರ್ಯೇ ಸಾಗರಸ್ಯ ಮಮೈವ ಚ|
ಪ್ರೀತಿಂ ಪ್ರೀತಮನಾಃ ಕರ್ತುಂ ತ್ವಮರ್ಹಸಿ ಮಹಾಕಪೇ ||129||

ಶ್ರಮಂ ಮೋಕ್ಷಯ ಪೂಜಾಂ ಚ ಗೃಹಾಣ ಕಪಿಸತ್ತಮ |
ಪ್ರೀತಿಂ ಚ ಬಹು ಮನ್ಯಸ್ವ ಪ್ರೀತೋಽಸ್ಮಿ ತವ ದರ್ಶನಾತ್ ||130||

ಏವಮುಕ್ತಃ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ತಂ ನಗೋತ್ತಮಮ್ ಅಬ್ರವೀತ್ |
ಪ್ರೀತೋಽಸ್ಮಿ ಕೃತಾಮಾತಿಥ್ಯಂ ಮನ್ಯುರೇಷೋಽಪನೀಯತಾಮ್||131||

ತ್ವರತೇ ಕಾರ್ಯಕಾಲೋಮೇ ಅಹಶ್ಚಾಪ್ಯತಿವರ್ತತೇ |
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಚ ಮಯಾದತ್ತಾ ನ ಸ್ಥಾತವ್ಯ ಮಿಹಾನ್ತರೇ ||132||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪಾಣಿನಾ ಶೈಲಂ ಆಲಭ್ಯ ಹರಿಪುಂಗವಃ|
ಜಗಾಮಾಕಾಶಮಾವಿಶ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ||133||

ಸ ಪರ್ವತ ಸಮುದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಬಹುಮಾನಾದವೇಕ್ಷಿತಃ |
ಪೂಜಿತಶ್ಚೋಪಪನಾಭಿಃ ಆಶೀರ್ಭಿಃ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಃ ||134||

ಅಥೋರ್ಥ್ವಂ ದೂರಮುತ್ಪತ್ಯ ಹಿತ್ವಾ ಶೈಲಮಹಾರ್ಣವೌ |
ಪಿತುಃ ಪನ್ಥಾನ ಮಾಸ್ಥಾಯ ಜಗಾಮ ವಿಮಲೇಽಮ್ಬರೇ||135||

ಭೂಯಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಗತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗಿರಿಂ ತಂ ಅವಲೋಕಯನ್ |
ವಾಯುಸೂನುನಿರಾಲಮ್ಬೇ ಜಗಾಮ ವಿಮಲೇಽಮ್ಬರೇ||136|
|
ತದ್ವಿತೀಯಂ ಹನುಮತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕರ್ಮಸುದುಷ್ಕರಮ್|
ಪ್ರಶಶಂಸು ಸ್ಸುರಾಸ್ಸರ್ವೇ ಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಪರಮರ್ಷಯಃ||137||

ದೇವತಾಶ್ಚಾಭವನ್ ಹೃಷ್ಟಾಃ ತತ್ರಸ್ಥಾಸ್ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಾ|
ಕಾಂಚನಸ್ಯ ಸುನಾಭಸ್ಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಶ್ಚ ವಾಸವಃ||138|| ಕಾಞ್ಚನಸ್ಯ
ಉವಾಚ ವಚನಂ ಧೀಮಾನ್ ಪರಿತೋಷಾತ್ ಸಗದ್ಗದಮ್|
ಸುನಾಭಂ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಶಚೀಪತಿಃ ||139||

ಹಿರಣ್ಯನಾಭ ಶೈಲೇನ್ದ್ರ ಪರಿತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ತೇ ಭೃಶಮ್|
ಅಭಯಂ ತೇ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ತಿಷ್ಠ ಸೌಮ್ಯ ಯಥಾ ಸುಖಮ್||140||

ಸಾಹ್ಯಂ ಕೃತಂ ತೇ ಸುಮಹದ್ವಿಕ್ರಾನ್ತಸ್ಯ ಹನೂಮತಃ|
ಕ್ರಮತೋ ಯೋಜನಶತಂ ನಿರ್ಭಯಸ್ಯ ಭಯೇ ಸತಿ||141||

ರಾಮಸ್ಯೈಷ ಹಿ ದೂತ್ಯೇನ ಯಾತಿ ದಾಶರಥೇರ್ಹರಿಃ |
ಸತ್ ಕ್ರಿಯಾಂ ಕುರ್ವತಾ ತಸ್ಯ ತೋಷಿತೋಽಸ್ಮಿ ದೃಢಂ ತ್ವಯಾ||142||

ತತಃ ಪ್ರಹರ್ಷಮಗಮ ದ್ವಿಪುಲಂ ಪರ್ವತೋತ್ತಮಃ |
ದೇವತಾನಾಂ ಪತಿಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪರಿತುಷ್ಠಂ ಶತಕ್ರತುಮ್||143||

ಸವೈ ದತ್ತವರಶೈಲೋ ಬಭೂವಾಸ್ಥಿತಃ ತದಾ |
ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ಮುಹುರ್ತೇನ ವ್ಯತಿಚಕ್ರಾಮ ಸಾಗರಮ್||144||

ತತೋ ದೇವಾಃ ಸಗನ್ಧರ್ವಾಃ ಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಪರಮರ್ಷಯಃ|
ಅಬ್ರುವನ್ ಸೂರ್ಯಸಙ್ಕಾಶಾಂ ಸುರಸಾಂ ನಾಗಮಾತರಮ್||145||

ಅಯಂ ವಾತಾತ್ಮಜ ಶ್ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ಲವತೇ ಸಾಗರೋಪರಿ|
ಹನುಮಾನ್ನಾಮ ತಸ್ಯ ತ್ವಂ ಮುಹೂರ್ತಂ ವಿಘ್ನಮಾಚರ||146||

ರಾಕ್ಷಸಂ ರೂಪಮಾಸ್ಥಾಯ ಸುಘೋರಂ ಪರ್ವತೋಪಮಮ್|
ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಕರಾಳಂ ಪಿಙ್ಗಾಕ್ಷಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಕೃತ್ವಾ ನಭಸ್ಸಮಮ್||147||

ಬಲಮಿಚ್ಚಾಮಹೇ ಜ್ಞಾತುಂ ಭೂಯಶ್ಚಾಸ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಮ್|
ತ್ವಾಂ ವಿಜೇಷ್ಯತ್ ಉಪಾಯೇನ ವಿಷಾದಂ ವಾ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ||148||

ಏವಮುಕ್ತಾ ತು ಸಾ ದೇವೀ ದೈವತೈರಭಿಸತ್ಕೃತಾ |
ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯೇ ಸುರಸಾ ಭಿಭ್ರತೀ ರಾಕ್ಷಸಂ ವಪುಃ||149||

ವಿಕೃತಂ ಚ ವಿರೂಪಂ ಚ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಭಯಾವಹಮ್|
ಪ್ಲವಮಾನಂ ಹನೂಮನ್ತಂ ಆವೃತ್ಯೇದಮುವಾಚಹ||150||

ಮಮಭಕ್ಷಃ ಪ್ರದಿಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ ಈಶ್ವರೈರ್ವಾನರರ್ಷಭ |
ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರವಿಶೇದಂ ಮಮಾನನಮ್||151||

ಏವಮುಕ್ತಃ ಸುರಸಯಾ ಪ್ರಾಙ್ಜಲಿರ್ವಾನರರ್ಷಭ|
ಪ್ರಹೃಷ್ಟವದನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಇದಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ||152||

ರಾಮೋದಾಶರಥಿರ್ನಾಮ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ದಣ್ಡಕಾವನಮ್|
ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹ ಭ್ರಾತಾ ವೈದೇಹ್ಯಾಚಾಪಿ ಭಾರ್ಯಯಾ||153||

ಅನ್ಯಕಾರ್ಯವಿಷಕ್ತಸ್ಯ ಬದ್ಧವೈರಸ್ಯ ರಾಕ್ಷಸೈಃ |
ತಸ್ಯ ಸೀತಾ ಹೃತಾ ಭಾರ್ಯಾ ರಾವಣೇನ ಯಶಸ್ವಿನೀ||154||

ತಸ್ಯಾಃ ಸಕಾಶಂ ದೂತೋಽಹಂ ಗಮಿಷ್ಯೇ ರಾಮ ಶಾಸನಾತ್ |
ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ರಾಮಸ್ಯ ಸಾಹ್ಯಂ ವಿಷಯವಾಸಿನಿ||155||

ಅಥವಾ ಮೈಥಿಲೀಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಾಮಂ ಚಾಕ್ಲಿಷ್ಠಕಾರಿಣಮ್|
ಆಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಶ್ರುಣೋಮಿ ತೇ||156||

ಏವಮುಕ್ತಾ ಹನುಮತಾ ಸುರಸಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ|
ಅಬ್ರವೀನ್ನಾತಿವರ್ತೇನ್ಮಾಂ ಕಶ್ಚಿದೇಷವರೋ ಮಮ||157||

ತಂ ಪ್ರಯಾನ್ತಂ ಸಮುದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸುರಸಾ ವಾಕ್ಯ ಮಬ್ರವೀತ್|
ಬಲಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಮಾನಾ ವೈ ನಾಗಮಾತಾ ಹನೂಮತಃ||157-1||

ಪ್ರವಿಶ್ಯ ವದನಂ ಮೇಽದ್ಯ ಗನ್ತವ್ಯಮ್ ವಾನರೋತ್ತಮ|
ವರ ಏಷಾ ಪುರಾ ದತ್ತೋ ಮಮಧಾತ್ರೇತಿ ಸತ್ವರಾ||157-2||

ವ್ಯಾದಾಯ ವಿಪುಲಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಸ್ಥಿತಾ ಸಾ ಮಾರುತೇಃ ಪುರಃ|
ಏವಮುಕ್ತಃ ಸುರಸಯಾ ಕ್ರುದ್ಧೋ ವಾನರಪುಙ್ಗವಃ||157-3||

ಅಬ್ರವೀತ್ಕುರುವೈ ವಕ್ತ್ರಂ ಯೇನ ಮಾಂ ವಿಷಹಿಷ್ಯಸೇ|
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸುರಸಾ ಕ್ರುದ್ಧಾ ದಶಯೋಜನಮಾಯತಾ ||157-4||

ದಶಯೋಜನವಿಸ್ತಾರೋ ಬಭೂವ ಹನುಮಾಂಸ್ತದಾ |
ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೇಘಸಙ್ಕಾಶಂ ದಶಯೋಜನಮಾಯತಮ್||157-5||

ಚಕಾರ ಸುರಸಾ ಚಾಸ್ಯಂ ವಿಂಶದ್ಯೋಜನ ಮಾಯತಮ್|
ಹನುಮಾಂಸ್ತು ತದಾ ಕ್ರುದ್ಧಃ ತ್ರಿಂಶದ್ಯೋಜನ ಮಾಯತಃ||157-6||

ಚಕಾರ ಸುರಸಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ತಥೋಚ್ಛ್ರಿತಮ್ |
ಬಭೂವ ಹನುಮಾನ್ವೀರಃ ಪಞ್ಚಾಶದ್ಯೋಜನೋಚ್ಛ್ರಿತಃ||157-7||

ಚಕಾರ ಸುರಸಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಷಷ್ಟಿಯೋಜನ ಮಾಯತಮ್|
ತಥೈವ ಹನುಮಾನ್ವೀರಃ ಸಪ್ತತೀ ಯೋಜನೋಚ್ಛ್ರಿತಃ||157-8||

ಚಕಾರ ಸುರಸಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಅಶೀತೀ ಯೋಜನಾಯತಮ್ |
ಹನುಮಾನ್ ಅಚಲಪ್ರಖ್ಯೋ ನವತೀ ಯೋಜನೋಚ್ಛ್ರಿತಃ ||157-9||

ಚಕಾರ ಸುರಸಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಶತಯೋಜನ ಮಾಯತಮ್|
ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವ್ಯಾದಿತಂ ತ್ವಾಸ್ಯಂ ವಾಯುಪುತ್ತ್ರಃ ಸುಬುದ್ಧಿಮಾನ್||157-10||

ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಂ ಸುರಸಯಾ ಸುಘೋರಂ ನರಕೋಪಮಮ್|
ಸುಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯಾತ್ಮನಃ ಕಾಯಂ ಬಭೂವಾಂಗುಷ್ಟಮಾತ್ರಕಃ||158||

ಸೋಽಭಿಪತ್ಯಾಶು ತದ್ವಕ್ತ್ರಂ ನಿಷ್ಪತ್ಯ ಚ ಮಹಾಬಲಃ|
ಅನ್ತರಿಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಇದಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ||159||

ಪ್ರವಿಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಹಿ ತೇ ವಕ್ತ್ರಂ ದಾಕ್ಷಾಯನೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ|
ಗಮಿಷ್ಯೇ ಯತ್ರ ವೈದೇಹೀ ಸತ್ಯಂ ಚಾಸೀದ್ವರಸ್ತವ ||160||

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವದಾನಾನ್ಮುಕ್ತಂ ಚನ್ದ್ರಂ ರಾಹುಮುಖಾದಿವ|
ಅಬ್ರವೀತ್ಸುರಸಾ ದೇವೀ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ವಾನರಮ್||161||

ಅರ್ಥಸಿಧ್ಯೈ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಚ್ಛಸೌಮ್ಯ ಯಥಾಸುಖಮ್|
ಸಮಾನಯಸ್ವ ವೈದೇಹೀಂ ರಾಘವೇಣ ಮಹಾತ್ಮನಾ ||162||

ತತೃತೀಯಂ ಹನುಮತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕರ್ಮ ಸುದುಷ್ಕರಮ್|
ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿತಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಶಶಂಸುಃ ತದಾ ಹರಿಮ್ ||163||

ಸ ಸಾಗರ ಮನಾಧೃಷ್ಯ ಮಭ್ಯೇತ್ಯ ವರುಣಾಲಯಮ್|
ಜಗಾಮಾಕಾಶಮಾವಿಶ್ಯ ವೇಗೇನ ಗರುಡೋಪಮಃ||164||

ಸೇವಿತೇ ವಾರಿದಾರಾಭಿಃ ಪತಗೈಶ್ಚ ನಿಷೇವಿತೇ |
ಚರಿತೇ ಕೈಶಿಕಾಚಾರ್ಯೈಃ ಐರಾವತನಿಷೇವಿತೇ||165||

ಸಿಂಹಕುಞ್ಜರ ಶಾರ್ದೂಲ ಪತಗೋರಗವಾಹನೈಃ|
ವಿಮಾನೈಃ ಸಂಪತದ್ಭಿಶ್ಚ ವಿಮಲೈಃ ಸಮಲಂಕೃತೇ||166||

ವಜ್ರಾಶನಿಸಮಹಾಘಾತೈಃ ಪಾವಕೈರುಪಶೋಭಿತೇ |
ಕೃತಪುಣ್ಯೈ ರ್ಮಹಾಭಾಗೈಃ ಸ್ವರ್ಗಜಿದ್ಭಿರಲಂಕೃತೇ||167||

ವಹತಾ ಹವ್ಯ ಮತ್ಯರ್ಥಂ ಸೇವಿತೇ ಚಿತ್ರಭಾನುನಾ |
ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕ ತಾರಾಗಣ ವಿಭೂಷಿತೇ||168||

ಮಹರ್ಷಿ ಗಣ ಗನ್ಧರ್ವ ನಾಗಯಕ್ಷ ಸಮಾಕುಲೇ
ವಿವಿಕ್ತೇ ವಿಮಲೇ ವಿಶ್ವೇ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಿಷೇವಿತೇ ||169||

ದೇವರಾಜ ಗಜಾಕ್ರಾನ್ತೇ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯ ಪಥೇ ಶಿವೇ|
ವಿತಾನೇ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ವಿತತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ಮಿತೇ ||170||

ಬಹುಶಸ್ಸೇವಿತೇ ವೀರೈ ರ್ವಿದ್ಯಾಧರಗಣೈರ್ವರೈಃ|
ಜಗಾಮ ವಾಯು ಮಾರ್ಗೇತು ಗರುತ್ಮಾನಿವ ಮಾರುತಃ||171||

ಪ್ರದೃಶ್ಯಮಾನ ಸರ್ವತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಭೇಜೇಽ ಮ್ಬರಮ್ ನಿರಾಲಮ್ಬಂ ಲಮ್ಬಪಕ್ಷ ಇವಾದ್ರಿರಾಟ್||172||

ಪ್ಲವಮಾನಂ ತು ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಿಂಹಿಕಾ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸೀ|
ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ ಪ್ರವೃದ್ಧಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ||173||

ಅದ್ಯ ದೀರ್ಘಸ್ಯ ಕಾಲಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಮಾಶಿತಾ |
ಇದಂ ಹಿ ಮೇ ಮಹತ್ ಸತ್ವಂ ಚಿರಸ್ಯ ವಶಮಾಗತಮ್||174||

ಇತಿ ಸಞ್ಚಿತ್ಯ ಮನಸಾ ಛಾಯಮಸ್ಯ ಸಮಾಕ್ಷಿಪತ್ |
ಛಾಯಾಯಾಂ ಗೃಹ್ಯಮಾಣಾಯಾಂ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ ವಾನರಃ||175||

ಸಮಾಕ್ಷಿಪ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಸಹಸಾ ಪಂಗೂಕೃತ ಪರಾಕ್ರಮಃ|
ಪ್ರತಿಲೋಮೇನ ವಾತೇನ ಮಹಾನೌರಿವ ಸಾಗರೇ||176||

ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಮಥಶ್ಚೈವ ವೀಕ್ಷಮಾಣಸ್ತತಃ ಕಪಿಃ|
ದದರ್ಶ ಸ ಮಹತ್ ಸತ್ತ್ವಂ ಉತ್ಥಿತಂ ಲವಣಾಮ್ಭಸಿ||177||

ತದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ ಮಾರುತಿರ್ವಿಕೃತಾನನಃ|
ಕಪಿರಾಜೇನ ಕಥಿತಂ ಸತ್ತ್ವಮದ್ಭುತ ದರ್ಶನಮ್||178||

ಛಾಯಾಗ್ರಾಹೀ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ತದಿದಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ|
ಸ ತಾಂ ಬುದ್ವಾರ್ಥತತ್ವೇನ ಸಿಂಹಿಕಾಂ ಮತಿಮಾನ್ಕಪಿಃ||179||

ವ್ಯವರ್ಥತ ಮಹಾಕಾಯಃ ಪಾವೃಷೀವ ವಲಾಹಕಃ|
ತಸ್ಯ ಸಾ ಕಾಯಮುದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ವರ್ಧಮಾನಂ ಮಹಾಕಪೇಃ||180||

ವಕ್ತ್ರಂ ಪ್ರಸಾರಮಾಯಾಸ ಪಾತಾಳಾಂತರ ಸನ್ನಿಭಮ್|
ಘನರಾಜೀವ ಗರ್ಜಂತೀ ವಾನರಂ ಸಮಭಿದ್ರವತ್||181||

ಸ ದದರ್ಶ ತತಸ್ತಸ್ಯಾ ವಿವೃತಂ ಸುಮಹಾನ್ಮುಖಮ್|
ಕಾಯಮಾತ್ರಂ ಚ ಮೇಧಾವೀ ಮರ್ಮಾಣಿ ಚ ಮಹಾಕಪಿಃ||182||

ಸ ತಸ್ಯಾ ವಿವೃತೇ ವಕ್ತ್ರೇ ವಜ್ರಸಂಹನನಃ ಕಪಿಃ|
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ಯ ಮುಹುರಾತ್ಮಾನಂ ನಿಷ್ಪಪಾತ ಮಹಾಬಲಃ||183||

ಅಸ್ಯೇ ತಸ್ಯಾ ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ದದೃಶು ಸಿದ್ಧಚಾರಣಾಃ|
ಗ್ರಸ್ಯಮಾನಂ ಯಥಾ ಚನ್ದ್ರಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪರ್ವಣಿ ರಾಹುಣಾ||184||

ತತಸ್ತಸ್ಯಾ ನಖೈಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೈರ್ಮರ್ಮಾಣ್ಯುತ್ಕೃತ್ಯ ವಾನರಃ|
ಉತ್ಪಪಾಥ ವೇಗೇನ ಮನಃ ಸಂಪಾತವಿಕ್ರಮಃ||185||

ತಾಂ ತು ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಚ ಧೃತ್ಯಾಚ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯೇನ ನಿಪಾತ್ಯ ಚ|
ಸ ಕಪಿಪ್ರವರೋ ವೇಗಾದ್ವವೃಧೇ ಪುನರಾತ್ಮವಾನ್ |186||

ಹೃತಹೃತ್ಸಾ ಹನುಮಾತ ಪಪಾತ ವಿಧುರಾಽಮ್ಭಸಿ|
ತಾಂ ಹತಾಂ ವಾನರೇಣಾಶು ಪತಿತಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸಿಂಹಿಕಾಮ್||187||

ಭೂತಾನ್ಯಾಕಾಶಚಾರೀಣಿ ತಮೂಚುಃ ಪ್ಲವಗೋತ್ತಮಮ್|
ಭೀಮಮದ್ಯಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಮಹತ್ ಸತ್ವಂ ತ್ವಯಾ ಹತಮ್||188||

ಸಾಧಯಾರ್ಥಮಭಿಪ್ರೇತಂ ಅರಿಷ್ಟಂ ಪ್ಲವತಾಂ ವರ|
ಯಸ್ಯತ್ವೇತಾನಿ ಚತ್ವಾರಿ ವಾನರೇನ್ದ್ರ ಯಥಾ ತವ||189||

ಧೃತಿರ್ದೃಷ್ಟಿರ್ಮತಿ ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಸ್ವಕರ್ಮಸು ಸೀದತಿ|
ಸತೈಃ ಸಂಭಾವಿತಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪ್ರತಿಪನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಃ||190||

ಜಗಾಮಾಕಾಶಮಾವಿಶ್ಯ ಪನ್ನಗಾಶನವತ್ಕಪಿಃ|
ಪ್ರಾಪ್ತಭೂಯಿಷ್ಟ ಪಾರಸ್ತು ಪರ್ವತಃ ಪ್ರತಿಲೋಕಯನ್ ||191||

ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತಸ್ಯಾನ್ತೇ ವನರಾಜಿಂ ದದರ್ಶ ಸಃ|
ದದರ್ಶ ಚ ಪತನ್ನೇವ ವಿವಿಧ ದ್ರುಮಭೂಷಿತಮ್||192||

ದ್ವೀಪಂ ಶಾಖಾಮೃಗಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಲಯೋಪವನಾನಿ ಚ|
ಸಾಗರಂ ಸಾಗರಾನೂಪಂ ಸಾಗರಾ ನೂಪಜಾನ್ದ್ರುಮಾನ್ ||193||

ಸಾಗರಸ್ಯ ಚ ಪತ್ನೀನಾಂ ಮುಖಾನ್ಯಪಿ ವಿಲೋಕಯನ್|
ಸ ಮಹಾಮೇಘಸಙ್ಕಾಶಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾನ ಮಾತ್ಮವಾನ್||194||

ನಿರುಂಧತ ಮಿವಾಕಾಶಂ ಚಕಾರ ಮತಿಮಾನ್ಮತಿಮ್|
ಕಾಯವೃದ್ಧಿಂ ಪ್ರವೇಗಂ ಚ ಮಮದೃಷ್ಟ್ವೈವ ರಾಕ್ಷಸಾಃ||195||

ಮಯಿ ಕೌತೂಹಲಂ ಕುರ್ಯುರಿತಿ ಮೇನೇ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ತತಃ ಶರೀರಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ತನ್ಮಹೀಧರಸನ್ನಿಭಮ್||196||

ಪುನಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಪೇದೇ ವೀತಮೋಹಾ ಇವಾತ್ಮವಾನ್|
ತದ್ರೂಪ ಮತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಕೃತೌ ಸ್ಥಿತಃ||
ತ್ರೀನ್ಕ್ರಮಾನಿವ ವಿಕ್ರಮ್ಯ ಬಲಿವೀರ್ಯಹರೋ ಹರಿಃ||197||

ಸ ಚಾರುನಾನಾವಿಧರೂಪಧಾರೀ
ಪರಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರಮ್|
ಪರೈರಶಕ್ಯಃ ಪ್ರತಿಪನ್ನರೂಪಃ
ಸಮೀಕ್ಷಿತಾತ್ಮಾ ಸಮವೇಕ್ಷಿತಾರ್ಥಃ||198||

ತತಸ್ಸಲಮ್ಬಸ್ಯ ಗಿರೇಃ ಸಮೃದ್ಧೇ
ವಿಚಿತ್ರ ಕೂಟೇ ನಿಪಪಾತ ಕೂಟೇ|
ಸಕೇತ ಕೋದ್ದಾಲಕನಾಳಿಕೇರೇ
ಮಹಾದ್ರಿಕೂಟ ಪ್ರತಿಮೋ ಮಹಾತ್ಮಾ||199||

ತತಸ್ತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರಂ
ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಲಙ್ಕಾಂ ಗಿರಿವರ್ಯಮೂರ್ಧ್ನಿ|
ಕಪಿಸ್ತು ತಸ್ಮಿನ್ ನಿಪಪಾತ ಪರ್ವತೇ
ವಿಧೂಯ ರೂಪಂ ವ್ಯಧಯನ್ ಮೃಗದ್ವಿಜಾನ್||200||

ಸ ಸಾಗರಂ ದಾನವಪನ್ನಗಾಯುತಮ್
ಬಲೇನ ವಿಕ್ರಮ್ಯ ಮಹೋರ್ಮಿಮಾಲಿನಮ್|
ನಿಪತ್ಯ ತೀರೇ ಚ ಮಹೋದಧೇ ಸ್ತದಾ
ದದರ್ಶ ಲಙ್ಕಾಂ ಅಮರಾವತೀಮ್ ಇವ|| 201||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುನ್ದರಕಾಣ್ಡೇ ಪ್ರಥಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||