తెలుగు లో ప్రార్థన !!

పాటలు స్తోత్రాలు !

||ఘల్లు ఘల్లున పాద గజ్జెలందెలు మ్రోయ||

 

 


 

|| ఓ