తెలుగు లో ప్రార్థన !!

పాటలు స్తోత్రాలు !

|| శ్రీరామ నామ మంత్ర పఠనా||

Text in Devanagari

 

 


||ఓమ్ తత్ సత్ ||

Song text in Telugu , English, Devanagari

|| శ్రీరామ నామ మంత్ర పఠనా||

|| श्रीराम नाम मंत्र पठना॥

श्रीराम नाम मंत्र पठनासेयवे मनसा ।
घोरांधकार दुरितमुलनू गूल्चुने मनसा ॥श्री॥ 1||

संसार जलधिलोन मुनिगि चॆडके ओ मनसा।
कंसारि पाद कमल सेव कोरवे मनसा॥ श्री॥ 2||

कॄरात्मुलैन वारि चॆंता चेरके मनसा॥
नारायणामृतंबु मदिनि कोरवे मनसा ॥ श्री॥ 3||

दुरितात्मुलैन वारि चॆंता चेरके मनसा ।
क्षिराब्धि शयनुडैन हरिनि चेरवे मनसा ॥श्री॥ 4||

सिरुलिच्चि वरमुलॊसगुनट्टि श्रीहरे मनसा।
वररंग दासु नेलि नट्टि वरदुडे मनसा ॥श्री॥5||


|| ఓమ్ తత్ సత్ ||