తెలుగు లో ప్రార్థన !!

పాటలు స్తోత్రాలు !

|| శ్రీరామ నామ మంత్ర పఠనా||

Text in English

 

 


||ఓమ్ తత్ సత్ ||

Song text in Telugu , English, Devanagari

|| శ్రీరామ నామ మంత్ర పఠనా||

|| śrīrāma nāma maṁtra paṭhanā||

śrīrāma nāma maṁtra paṭhanāsēyavē manasā |
ghōrāṁdhakāra duritamulanū gūlcunē manasā ||śrī|| 1||

saṁsāra jaladhilōna munigi ceḍakē ō manasā|
kaṁsāri pāda kamala sēva kōravē manasā|| śrī|| 2||

kr̥̄rātmulaina vāri ceṁtā cērakē manasā||
nārāyaṇāmr̥taṁbu madini kōravē manasā || śrī|| 3||

duritātmulaina vāri ceṁtā cērakē manasā |
kṣirābdhi śayanuḍaina harini cēravē manasā ||śrī|| 4||

sirulicci varamulosagunaṭṭi śrīharē manasā|
vararaṁga dāsu nēli naṭṭi varaduḍē manasā ||śrī||5||


|| ఓమ్ తత్ సత్ ||