శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము

||రామాయణ పారాయణ సర్గలు||

||రావణ వధ - యుద్ధకాండము||

|| ఓమ్ తత్ సత్||

రావణవధః
ఏకాదశోత్తర శతతమస్సర్గః||

అథ సంస్మారయామాస రాఘవం మాతలిః తదా|
అజానన్నివ కిం వీర త్వమేవ మనువర్తసే||1||

విసృజాస్మై వధాయ త్వం అస్త్రం పైతామహం ప్రభో|
వినాశకాలః కథితో యః సురైస్సోsద్యవర్తతే||2||

తతః సంస్మారితో రామః తేన వాక్యేన మాతలేః|
జగ్రాహ స శరం దీప్తం నిశ్వసన్త మివోరగమ్||3||

యమస్మై ప్రథమం ప్రాదాత్ అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః|
బ్రహ్మదత్తం మహాబాణం అమోఘం యుధివీర్యవాన్||4||

బ్రహ్మణా నిర్మితం పూర్వం ఇన్ద్రార్థం అమితౌజసా|
దత్తం సురపతేః పూర్వం త్రిలోకజయకాంక్షిణః||5||

యస్య వాజేషు పవనః ఫలే పావకభాస్కరౌ|
శరీరమాకాశమయం గౌరవే మేరుమన్దరౌ||6||

జాజ్వలమానం వపుషా సుపుంఖం హేమభూషితమ్|
తేజసా సర్వభూతానాం కృతం భాస్కర వర్చసమ్||7||

స ధూమమివ కాలాగ్నిం దీప్తమాశీవిషం యథా|
నరనాగాశ్వబృన్దానాం భేదనం క్షిప్రకారిణమ్||8||

ద్వారాణాం పరిఘాణాం చ గిరీణామపి భేదనమ్|
నానారుధిరసిక్తాంగం మేదోదిగ్ధం సుదారుణమ్||9||

వజ్రసారం మహానాదం నానాసమితిదారణమ్|
సర్వవిత్రాసనం భీమం శ్వసన్తమివ పన్నగమ్||10||

కన్కగృధ్రవళానామ్ చ గోమాయు గణరక్షసామ్|
నిత్యం భక్షప్రదం యుద్ధే యమరూపం భయావహమ్||11||

నన్దనం వానరేన్ద్రాణాం రక్షసామవసాదనమ్|
వాజితం వివిధైర్వాజైశ్చారువిత్రైర్గరుత్మతః||12||

త ముత్తమేషు లోకానాం ఇక్ష్వాకుభయనాశనమ్|
ద్విషతాం కీర్తిహరణం ప్రహర్షకర మాత్మనః||13||

అభిమన్త్ర్య తతో రామః తం మహేషుం మహాబలః|
వేదప్రోక్తేన విధినా సన్దధే కార్ముకే బలీ||14||

తస్మిన్ సన్థీయమానే తు రాఘవేణ శరోత్తమే|
సర్వభూతాని విత్రేషు శ్చచాల చ వసుంధరా||15||

స రావణాయ సంకృద్ధో భృశమాయమ్య కార్ముకమ్|
చిక్షేప పరమాయత్తః తం శరం మర్మఘాతినమ్||16||

స వజ్ర ఇవ దుర్ధర్షో వజ్రబాహువిసర్జితః|
కృతాన్త ఇవ చావార్యో న్యపతద్రావణోరసి||17||

సవిసృష్టోమహావేగః శరీరాన్తకరః శరః|
బిభేద హృదయం తస్య రావణస్య దురాత్మనః||18||

రుధిరాక్తః స వేగేన జీవితాన్తకరః శరః|
రావణస్య హరన్ ప్రాణామ్ వివేశ ధరణీతలమ్||19||

స శరో రావణం హత్వా రుధిరార్ద్రీ కృతచ్ఛవిః|
కృతకర్మా నిభృతవత్స్వతూణీం పునరాగమత్||20||

తస్య హస్తాద్దతస్యాశు కార్ముకం తత్ర సాయకమ్|
నిపపాత సహప్రాణై ర్భ్రుశ్యమానస్య జీవితాత్||21||

గతాసుర్భీమవేగస్తు నైరృతేన్ద్రో మహాద్యుతిః|
పపాత స్యన్దవాద్భూమౌ వృత్రో వజ్రహతో యథా||22||

తం దృష్ట్వా పతితం భూమౌ హతశేషా నిశాచరాః|
హతనాథా భయత్రస్తాః సర్వతః సంప్రదుద్రువుః||23||

నరన్తశ్చాభిపేతుః తాన్ వానరాద్రుమయోధినః|
దశగ్రీవ వధం దృష్ట్వా విజయం రాఘవస్య చ||24||

అర్దితా వానరైర్హృష్టైర్లంకాం అభ్యపతన్భయాత్|
గతాశ్రయత్వాత్ కరుణైః భాష్పప్రస్రవణైర్ముఖైః||25||

తతో వినేదుః సంహృష్టా వానరా జితకాశినః|
వదన్తో రాఘవజయం రావణస్య చ తద్వధమ్||26||

అథాన్తరిక్ష్యే న్యనదత్ సౌమ్య స్త్రిదశదున్దుభిః|
దివ్యగన్ధవహస్తత్ర మారుతః సుసుఖం వనౌ||27||

నిపపాతన్తరిక్షాచ్చ పుష్పవృష్టిః తదా భువి|
కిరన్తీ రాఘవరథం దురవాపా మనోరమా||28||

రాఘవ స్తవసంయుక్తా గగనేsపిచ శుశ్రువే|
సాధుసాద్వితి వాగగ్ర్యా దేవతానాం మహాత్మనామ్||29||

అవివేశ మహాహర్షో దేవానాం చారణైః సహ|
రావనే నిహతే రౌద్రే సర్వలోకభయంకరే||30||

తతః స కామం సుగ్రీవం అంగదం చ మహాబలమ్|
చకార రాఘవః ప్రీతో హత్వా రాక్షసపుంగవమ్||31||

తతః ప్రజగ్ముః ప్రశమం మరుద్గణాం
దిశః ప్రసేదుర్విమలం నభోsభవత్|
మహీచకమ్పే న హి మారుతోవవౌ
స్థిరప్రభశ్చాప్యభవద్దివాకరః||32||

తతస్తు సుగ్రీవ విభీషణాదయః
సుహృద్విశేషాః సహలక్ష్మణస్తదా|
సమేత్య హృష్టా విజయేన రాఘవమ్
రణేభిsరామం విధినాsభ్యపూజయన్||33||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమద్యుద్ధకాండే ఏకాదశోత్తరశతతమస్సర్గః||

||ఓమ్ తత్ సత్||

 

|| Om tat sat ||