శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము

||రామాయణ పారాయణ సర్గలు||

||బ్రహ్మాది కృత శ్రీరామస్తుతి ||

|| ఓమ్ తత్ సత్||

బ్రహ్మాది కృత శ్రీరామస్తుతిః
వింశద్యుత్తర శతతమస్సర్గః:

తతోహి దుర్మనా రామః శ్రుత్వైవ వదతాం గిరః|
దధ్యౌ ముహూర్తం ధర్మాత్మా భాష్పవ్యాకులలోచనః||1||

తతో వైశ్రవణో రాజా యమశ్చామిత్రకర్శనః|
సహస్రాక్షో మహేన్ద్రశ్చ వరుణశ్చ పరంతపః||2||

షడర్థనయనః శ్రీమాన్ మహాదేవో వృషధ్వజః|
కర్తా సర్వస్య లోకస్య బ్రహ్మబ్రహ్మవిదాం వరః||3||

ఏతే సర్వే సమాగమ్య విమానైః సూర్యసన్నిభైః|
ఆగమ్య నగరీం లంకాం అభిజగ్ముశ్చ రాఘవమ్||4||

తతః సహస్తాభరణాన్ ప్రగృహ్యవిపులాన్ భుజాన్|
అబ్రువం స్త్రిదశశ్రేష్ఠాః ప్రాంజలిం రాఘవం స్థితమ్||5||

కర్తా సర్వస్య లోకస్య శ్రేష్ఠో జ్ఞానవతాం వరః|
ఉపేక్షసే కథం సీతాం పతన్తీం హవ్యవాహనే||6||

కథం దేవగణశ్రేష్ఠం ఆత్మానం నావబుధ్యసే|
ఋతధామావసుఃపూర్వం వసూనాం త్వం ప్రజాపతిః||7||

త్రయాణాం త్వం హి లోకానాం ఆదికర్తా స్వయం ప్రభుః|
రుద్రాణాం అష్టమో రుద్రః సాధ్యానామపి పంచమః||8||

అశ్వినౌ చాపి కర్ణౌ చన్ద్ర సూర్యౌ చ చక్షుషీ|
అన్తే చాదౌ చ లోకానాం దృశ్యసే త్వం పరంతప||9||

ఉపేక్షసే వైదేహీం మానుషః ప్రాకృతో యథా|
ఇత్యుక్తో లోకపాలైస్తైః స్వామీ లోకస్య రాఘవః||10||

అబ్రవీత్ త్రిదశశ్రేష్ఠాన్ రామో ధర్మభృతాం వరః|
ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజమ్||11||

యోహం యస్య యతశ్చాహం భగవాం స్తత్బ్రవీతు మే|
ఇతి బ్రువాణం కాకుత్‍స్థం బ్రహ్మ బ్రహ్మవ్దాం వర||12||

అబ్రవీత్ శ్రుణుమే రామ సత్యం సత్యపరాక్రమ|
భవాన్ నారాయణో దేవః శ్రీమాంశ్చక్రాయుధో విభుః||13||

ఏకశృంగో వరాహస్త్వం భూతభవ్యసపత్నజిత్|
అక్షరం బ్రహ్మ సత్యం చ మధ్యే చాన్తే చ రాఘవ||14||

లోకానాం త్వం పరో ధర్మో విష్వక్సేనశ్చతుర్భుజః|
శారంగధన్వా హృషీకేశః పురుషః పురుషోత్తమః||15||

అజితః ఖడ్గధృడ్విష్ణుః కృష్ణశ్చైవ బృహద్బలః|
సేనానీర్గ్రామణీశ్చ త్వం బుద్ధిః సత్త్వం క్షమా దమః||16||

ప్రభవశ్చాప్యయశ్చ త్వం ఉపేన్ద్రో మధుసూదనః|
ఇన్ద్రకర్మా మహేన్ద్రః త్వం పద్మనాభో రణాన్తకృత్||17||

శరణ్యం శరణం చ త్వాం ఆహుర్దివ్యా మహర్షయః|
సహస్ర శృంగోవేదాత్మా శతజిహ్వో మహర్షభః||18||

త్వం త్రయాణాం హి లోకానా ఆదికర్తా స్వయం ప్రభుః|
సిద్ధానామపి సాధ్యానాం ఆశ్రయశ్చాసి పూర్వజః||19||

త్వం యజ్ఞః త్వం వషట్కారః త్వమోంకారః పరంతపః||
ప్రభవం నిధనం వా తే న విదుః కో భవానితి||20||

దృశ్యసే సర్వభూతేషు బ్రాహమణేషు చ గోషు చ|
దిక్షు సర్వాసు గగనే పర్వతేషు వనేషు చ||21||

సహస్ర చరణః శ్రీమాన్ శతశీర్షః సహస్రధుక్ |
త్వం ధారయసి భూతాని వసుధాం చ సపర్వతామ్||22||

అన్తే పృథివ్యాః సలిలే దృశ్యసే త్వం మహోరగః|
త్రీన్ లోకాన్ ధారయన్ రామ దేవగన్ధర్వదానవాన్||23||

అహం తే హృదయం రామ జిహ్వా దేవీ సరస్వతీ|
దేవా గాత్రేషు రోమాణి నిర్మితా బ్రహ్మణః ప్రభో||24||

నిమిషస్తే భవేద్రాత్రిరున్మేషస్తే భవేద్దివా|
సంస్కారాః తేsభన్వేదా న తదస్తి త్వయా వినా||25||

జగత్సర్వం శరీరం తే స్థైర్యం తే వసుధాతలమ్|
అగ్నిః కోపః ప్రసాదః తే సోమః శ్రీవత్స లక్షణః||26||

త్వయా లోకాస్త్రయః క్రాన్తాః పురాణే విక్రమైస్త్రిభిః|
మహేన్ద్రశ్చ కృతో రాజా బలిం బధ్వా మహాసురమ్||27||

సీతాలక్ష్మీర్భవాన్విష్ణుః దేవః కృష్ణః ప్రజాపతిః|
వదార్థం రావణో రామ ప్రవిష్టో మానుషీం తనుమ్||28||

తదిదం నః కృతం కార్యం త్వయా ధర్మభృతాం వర|
నిహతో రావణో రామ ప్రహృష్టో దివమాక్రమ||29||

అమోఘం బలవీర్యం తే అమోఘస్తే పరాక్రమః|
అమోఘం దర్శనం రామ న చ మోఘస్తవస్తవ||30||

అమోఘస్తే భవిష్యన్తి భక్తిమన్తశ్చ యే నరాః|
యే త్వాం దేవం ధ్రువం భక్తాః పురాణం పురుషోత్తమమ్||31||

ప్రాప్నువన్తి సదా కామాన్ ఇహలోకే పరత్ర చ|
ఇమమార్షం స్తవం నిత్యం ఇతిహాసం పురాతనమ్||32||

యే నరాః కీర్తయిష్యన్తి నాస్తి తేషాం పరాభవః||33||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమద్యుద్ధకాండే వింశత్యుత్తరశతతమస్సర్గః||

||ఓమ్ తత్ సత్||

 

|| Om tat sat ||