||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 10 ||

 

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English
|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ దశమస్సర్గః

తత్ర దివ్యోపమంముఖ్యం స్ఫాటికం రత్నభూషితమ్|
అవేక్షమాణో హనుమాన్ దదర్శ శయనాసనమ్||1||

దాంతకాంచన చిత్రాంగైః వైఢూర్యైశ్చ వరాసనైః|
మహార్హాస్తరణోపేతైః ఉపపన్నం మహాధనైః||2||

తస్యచైకతమే దేశే సోsగ్ర్యమాలావిభూషితమ్|
దదర్శ పాండురం ఛత్రం తారాధిపతి సన్నిభమ్||3||

జాతరూప పరిక్షిప్తం చిత్రభాను సమప్రభమ్|
అశోకమాలావితతం దదర్శ పరమాసనమ్||4||

వ్యాలవ్యజన హస్తాభి ర్వీజ్యమానం సమంతతః|
గంధైశ్చ వివిధైర్జుష్టం వరధూపేణ ధూపితమ్||5||

పరమాస్తరణా స్తీర్ణ మావికాజినసంవృతమ్|
దామభి ర్వరమాల్యానాం సమంతాదుపశోభితమ్||6||

తస్మిన్ జీమూతసంకాశం ప్రదీప్తోత్తమకుండలమ్|
లోహితాక్షం మహాబాహుం మహారజతవాససమ్||7||

లోహితే నాను లిప్తాంగం చందనేన సుగంధినా|
సంధ్యారక్త మివాకాశే తోయదం సతటిద్గణమ్||8||

వృత మాభరణైః దివ్యైః సురూపం కామరూపిణమ్|
స వృక్షవనగుల్మాఢ్యం ప్రసుప్త మివ మందరమ్||9||

క్రీడిత్వోపరతం రాత్రౌ వరాభరణభూషితమ్|
ప్రియం రాక్షస కన్యానాం రాక్షసానాం సుఖావహమ్||10||

పీత్వాsప్యుపరతమ్ చాపి దదర్శ స మహాకపిః|
భాస్వరే శయనే వీరం ప్రసుప్తం రాక్షసాధిపమ్||11||

నిశ్శ్వసంతం యథా నాగం రావణం వానరర్షభః|
ఆసాద్య పరమోద్విగ్న స్సోపాసర్పత్సు భీతవత్||12||

అధాssరోహణ మాసాద్య రావణం వానరర్షభః |
సుప్తం రాక్షసశార్దూలం ప్రేక్షతే స్మ మహాకపిః||13||

శుశుభే రాక్షసేంద్రస్య స్వపత శయనోత్తమమ్|
గంధ హస్తిని సంవిష్టే యథా ప్రస్రవణం మహత్||14||

కాంచనాంగదసన్నద్ధౌ దదర్శ స మహాత్మనః |
విక్షిప్తౌ రాక్షసేంద్రస్య భుజా వింద్రధ్వజోపమౌ||15||

ఐరావత విషాణాగ్రైః ఆపీడనకృతవ్రణౌ|
వజ్రోల్లిఖితపీనాంసౌ విష్ణుచక్రపరిక్షితౌ||16||

పీనౌ సమసుజాతాంశౌ సంగతౌ బలసంయుతా|
సులక్షణ నఖాంగుష్టౌ స్వంగుళీతల లక్షితౌ||17||

సంహతౌ పరిఘాకారౌ వృత్తౌ కరికరౌపమౌ|
విక్షిప్తౌ శయనే శుభ్రే పంచశీర్షావివౌరగౌ||18||

శశక్షతజకల్పేన సుశీతేన సుగంధినా|
చందనేన పరార్థ్యేన స్వనులిప్తౌ స్వలంకృతౌ ||19||

ఉత్తమస్త్రీవిమృదితౌ గంధోత్తమనిషేవితౌ|
యక్ష కిన్నర గంధర్వ దేవ దానవ రావిణౌ||20||

దదర్శ స కపిః తస్య బాహూ శయనసంస్థితౌ|
మందరస్యాంతరే సుప్తౌ మహా హీ రుషితా ఇవ||21||

తాభ్యాం పరిపూర్ణాభ్యాం భుజాభ్యాం రాక్షసేశ్వరః|
శుశుభేsచలసంకాశః శృంగాభ్యామివ మందరః||22||

చూతపున్నాగసురభి ర్వకుళోత్తమసంయుతః|
మృష్టాన్నరససంయుక్తః పానగంధపురస్సరః||23||

తస్య రాక్షస సింహస్య నిశ్చక్రామ మహాముఖాత్|
శయానస్య వినిశ్శ్వాసః పూరయన్నివ తద్గృహమ్||24||

ముక్తామణి విచిత్రేణ కాంచనేన విరాజితమ్|
ముకుటే నాపవృత్తేన కుండలోజ్జ్వలితాననమ్||25||

రక్తచందన దిగ్దేన తథా హారేణ శోభినా |
పీనాయత విశాలేన వక్షసాsభివిరాజితమ్||26||

పాండరేణాపవిద్ధేన క్షౌమేణ క్షతజేక్షణమ్|
మహార్హేణ సుసంవీతం పీతే నోత్తమవాససా||27||

మాషరాసీ ప్రతీకాశం నిశ్శ్వసంతం భుజంగవత్|
గాంగే మహతి తోయాంతే ప్రసుప్తమివ కుంజరమ్||28||

చతుర్భిః కాంచనైర్దీప్తైః దీప్తమాన చతుర్దిశమ్|
ప్రకాశీకృత సర్వాంగం మేఘం విద్యుద్గణైరివ||29||

పాదమూలగతాశ్చాపి దదర్శ సుమహాత్మనః|
పత్నీ స్స ప్రియభార్యస్య తస్య రక్షఃపతేర్గృహే||30||

శశిప్రకాశవదనాః చారుకుండలభూషితాః|
అమ్లానమాల్యాభరణా దదర్శ హరియూథపః||31||

నృత్తవాదిత్రకుశలా రాక్షసేంద్రభుజాంకగాః|
వరాభరణధారిణ్యో నిషణ్ణా దదృశే హరిః||32||

వజ్రవైఢూర్యగర్భాణి శ్రవణాంతేషు యోషితమ్|
దదర్శ తాపనీయాని కుండలాన్యంగదాని చ||33||

తాసాం చంద్రోపమైర్వక్త్రైః శుభేర్లలితకుండలైః|
విరరాజ విమానం తన్నభః తారాగణైరివ ||34||

మదవ్యాయామఖిన్నస్తా రాక్షసేంద్రస్య యోషితః|
తేషు తేష్వవకాశేషు ప్రసుప్తాస్తనుమధ్యమాః||35||

అంగహారైః తథైవాన్యా కోమలైరైర్వృత్తశాలినీ|
విన్యస్త శుభసర్వాంగీ ప్రసుప్తా వరవర్ణినీ||36||

కాచిద్వీణాం పరిష్వజ్య ప్రసుప్తా సంప్రకాశతే|
మహానదీ ప్రకీర్ణేన నళినీ పోత మాశ్రితా||37||

అన్యాకక్షగతేనైవ మడ్డుకేనాసితేక్షణా|
ప్రసుప్తా భామినీ భాతి బాలపుత్రేన వత్సలా||38||

పటహం చారుసర్వాంగీ పీడ్యశేతే శుభస్తనీ|
చిరస్య రమణం లబ్ధ్వా పరిష్వజ్యేన భామినీ||39||

కాచిద్వంశం పరిష్వజ్య సుప్తా కమలలోచనా|
రహః ప్రియతమం గృహ్య సకామేన చ కామినీ||40||

విపంచీం పరిగృహ్యాన్యా నియతా నృత్తశాలినీ|
నిద్రావశమనుప్రాప్తా సహకాంతేన భామినీ||41||

అన్యాకనకసంకాశైః మృదుపీనైః మనోరమైః|
మృదంగం పరిపీడ్యాంగైః ప్రసుప్తా మత్తలోచనా||42||

భుజపార్శ్వాంతరస్థేన కక్షగేణ కృశోదరీ|
పణవేన సహానింద్యా సుప్తా మదకృతశ్రమా||43||

డిణ్డిమం పరిగృహ్యాన్యా తథైవాసక్త డిణ్డిమా|
ప్రసుప్తా తరుణం వత్సం ఉపగుహ్యేన భామినీ||44||

కాచిదాడమ్బరం నారీ భుజసంయోగపీడితమ్|
కృత్వా కమలపత్త్రాక్షీ ప్రసుప్తా మదమోహితా||45||

కలశీ మపవిధ్యాన్యా ప్రసుప్తా భాతి భామినీ|
వసంతే పుష్పశబలా మాలేన మదమోహితా||46||

పాణిభ్యాంచ కుచౌ కాచిత్ సువర్ణకలశోపమౌ|
ఉపగుహ్యాబలాసుప్తా నిద్రా బలపరాజితా ||47||

అన్యాకమలపత్రాక్షీ పూర్ణేందుసదృశాననా|
అన్యామాలింగ్య సుశ్రోణీం ప్రసుప్తా మదవిహ్వలా||48||

అతోద్యాని విచిత్రాణి పరిష్వజ్య వరస్త్రియః|
నిపీడ్య చ కుచైః సుప్తాః కామిన్యః కాముకాన్ ఇవ||49||

తాసామ్ ఏకాంత విన్యస్తే శయానాం శయనే శుభే|
దదర్శ రూపసంపన్నాం అపరాం స కపిః స్త్రియమ్||50||

ముక్తామణి సమాయుక్తైః భూషణైః సువిభూషితామ్|
విభూషయంతీమివ తత్ స్వశ్రియా భవనోత్తమమ్||51||

గౌరీం కనకవర్ణాభాం ఇష్టాం అంతఃపురేశ్వరీమ్|
కపిర్మండోదరీం తత్ర శయానం చారురూపిణీమ్||52||

సతాం దృష్ట్వా మహాబాహుః భూషితాం మారుతాత్మజః|
తర్కయామాస సీతేతి రూపయౌవనసంపదా||53||

హర్షేణ మహతాయుక్తో ననంద హరియూథపః||54||

అస్ఫోటయామాస చుచుంబ పుచ్ఛం
ననంద చిక్రీడ జగౌ జగామ|
స్తంభాన్ ఆరోహాన్ నిపపాత భూమౌ
నిదర్శయన్ స్వాం ప్రకృతిం కపీనాం||55||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే దశమస్సర్గః||

|| Om tat sat ||

updated on 10122018 06:00