||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 12 ||

 

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English
|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ ద్వాదశస్సర్గః

స తస్య మధ్యే భవనస్య మారుతిః లతాగృహంశ్చిత్రగృహాన్ నిశాగృహాన్|
జగామ సీతాం ప్రతిదర్శనోత్సుకో న చైవ తాం పశ్యతి చారుదర్శనామ్||1||

స చిన్తయామాస తతో మహాకపిః ప్రియామపశ్యన్ రఘునన్దనస్య తామ్|
ధ్రువం హి సీతా మ్రియతే యథా నమే విచిన్వతోదర్శన మేతి మైథిలీ||2||

సా రాక్షసానాం ప్రవరేణ జానకీ స్వశీలసంరక్షణ తత్పరా సతీ|
అనేన నూనం ప్రతి దుష్ట కర్మణా హతా భవేత్ ఆర్యపథే పరే స్థితా||3||

విరూప రూపా వికృతా వివర్చసో మహాననా దీర్ఘవిరూప దర్శనాః|
సమీక్ష్య సా రాక్షసరాజయోషితో భయాద్వినష్టా జనకేశ్వరాత్మజా||4||

సీతాం అదృష్ట్వాహ్యనవాప్య పౌరుషమ్ విహృత్య కాలం సహ వానరైశ్చిరమ్|
న మేఽస్తి సుగ్రీవ సమీపగా గతిః సుతీక్ష్ణ దణ్డో బలవాంశ్చ వానరః||5||

దృష్టమంతః పురం సర్వం దృష్ట్వా రావణయోషితాః |
న సీతా దృశ్యతే సాధ్వీ వృథాజాతో మమ శ్రమః||6||

కిం ను మాం వానరాస్సర్వే గతం వక్ష్యంతి సంగతాః|
గత్వా తత్ర త్వయా వీర కిం కృతం తద్వదస్య నః ||7||

శ్లో|| అదృష్ట్వా కిం ప్రవక్ష్యామి తాం అహం జనకాత్మజామ్|
ధ్రువం ప్రాయముపైష్యంతి కాలస్య వ్యతివర్తనే||8||

కిం వా వక్ష్యతి వృద్ధశ్చ జాంబవాన్ అఙ్గదశ్చ సః|
గతం పారం సముద్రస్య వానరాశ్చ సమాగతాః||9||

శ్లో|| అనిర్వేదః శ్రియోమూలం అనిర్వేదః పరం సుఖమ్|
అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః||10||

కరోతిసఫలం జంతోః కర్మ యత్ తత్ కరోతి సః|
తస్మాత్ అనిర్వేదకృతం యత్నం చేష్టేఽహముత్తమమ్||11||

భూయస్తావత్ విచేష్యామి దేశాన్ రావణపాలితాన్|
అపానశాలా విచితాః తథా పుష్పగృహాణి చ||12||

చిత్రశాలాశ్చ విచితా భూయః క్రీడా గృహాణి చ|
నిష్కుటాన్తర రథ్యాశ్చ విమానాని చ సర్వశః||13||

ఇతి సంచిత్య భూయోఽపి విచేతు ముపచక్రమే|
భూమిగృహాం శ్చైత్య గృహాన్ గృహాతిగృహకానపి||14||

ఉత్పతన్ నిష్పతం శ్చాపి తిష్ఠన్ గచ్చన్ పునః పునః|
అపావృణ్వంశ్చ ద్వారాణి కవాటాన్యవఘాటయన్||15||

ప్రవిశన్ నిష్పతం శ్చాపి ప్రపతన్ ఉత్పతతన్ అపి|
సర్వమప్యవకాశం స విచచార మహాకపిః||16||

చతురఙ్గుళమాత్రోsపి నావకాశః సవిద్యతే|
రావణాన్తఃపురే తస్మిన్ యం కపిర్నజగామ సః||17||

ప్రాకారాన్తరరథ్యాశ్చ వేదికాశ్చైత్య సంశ్రయాః|
దీర్ఘికాః పుష్కరిణ్యశ్చ సర్వం తేనావలోకితమ్||18||

రాక్షస్యో వివిధాకారా విరూపా వికృతాస్తథా|
దృష్టా హనుమతా తత్ర నతు సా జనకాత్మజా ||19||

రూపేణా ప్రతిమా లోకే వరా విధ్యాధరస్త్రియః|
దృష్టా హనుమతా తత్ర నతు రాఘవనన్దినీ||20||

నాగకన్యా వరారోహాః పూర్ణచన్ద్రనిభాననాః|
దృష్టా హనుమతా తత్ర న తు సీతా సుమధ్యమా||21||

ప్రమధ్య రాక్షసేన్ద్రేణ దేవకన్యా బలాద్దృతాః|
దృష్టా హనుమతా తత్ర నతు సా జనకనన్దినీ||22||

సోఽపశ్యం స్తాం మహాబాహుః పశ్యంశ్చాన్యా వరస్త్రియః|
విషసాద ముహుర్థీమాన్ హనుమాన్మారుతాత్మజః||23||

ఉద్యోగం వానరేన్ద్రాణాం ప్లవనం సాగరస్య చ|
వ్యర్థం వీక్ష్యానిలసుతః చిన్తాం పునరుపాగమత్||24||

అవతీర్య విమానాచ్చ హనుమాన్ మారుతాత్మజః |
చింతాముపజగామాథ శోకోపహతచేతనః||25||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే ద్వాదశస్సర్గః||

||om tat sat||