||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 17 ||

 

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English
|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ సప్తదశస్సర్గః

తతః కుముదషణ్డాబో నిర్మలో నిర్మలం స్వయం|
ప్రజగామ నభశ్చన్ద్రో హంసో నీలమివోదకమ్||1||

సాచివ్య మివ కుర్వన్ స ప్రభయా నిర్మలప్రభః
చన్ద్రమా రశ్మిభిః శీతైః సిషేవే పవనాత్మజమ్||2||

స దదర్శ తతస్సీతాం పూర్ణచన్ద్ర నిభాననామ్|
శోకభారైరివ న్యస్తాం భారైర్నావ మివామ్భసీ||3||

దిదృక్షమాణో వైదేహీం హనుమాన్ మారుతాత్మజః|
స దదర్శా విదూరస్థా రాక్షసీ ర్ఘోరదర్శనాః||4||

ఏకాక్షీం ఏకకర్ణాం చ కర్ణ ప్రవరణాం తథా|
అకర్ణాం శంకుకర్ణాం చ మస్తకోఛ్ఛ్వాసనాశికామ్||5||

అతికాయోత్తమాఙ్గీమ్ చ తనుదీర్ఘశిరోధరాం|
ధ్వస్థకేశీం తథాఽకేశీమ్ కేశకమ్బళధారిణీమ్||6||

లమ్బకర్ణలలాటం చ లమ్బోదరపయోధరామ్|
లమ్బోష్టీం చుబుకోష్టీం చ లమ్బస్యాం లమ్బజానుకామ్||7||

హ్రస్వాం దీర్ఘాం తథా కుబ్జాం వికటాం వామనాం తథా|
కరాళాం భుగ్నవక్త్రాం చ పిఙ్గాక్షీం వికృతాననామ్||8||

వికృతాః పిఙ్గళాః కాళీః క్రోధనాః కలహప్రియాః|
కాలాయస మహాశూల కూటముద్గర ధారిణీః||9||

వరాహ మృగ శార్దూల మహిషాజ శివాముఖీః|
గజోష్ట్ర హయపాదీశ్చ నిఖాతశిరసో పరాః||10||

ఏకహస్తైకపాదాశ్చ ఖరకర్ణ్యశ్వకర్ణికాః|
గోకర్ణీ హస్తికర్ణీచ హరికర్ణీ స్తథాపరా||11||

అనాసా అతినాసాశ్చ తిర్యజ్ఞ్నాస వినాసికాః|
గజసన్నిభనాసాశ్చ లలాటోచ్ఛ్వాసనాసికాః||12||

హస్తిపాదా మహపాదా గోపాదాః పాదచూళికాః|
అతిమాత్ర శిరోగ్రీవా అతిమాత్రకుచోదరీ||13||

అతిమాత్రాస్యనేత్రాశ్చ దీర్ఘజిహ్వా నఖాస్తథా|
అజాముఖీః హస్తిముఖీః గోముఖీః సూకరీముఖీః||14||

హయోష్ట్ర ఖరవక్త్రాశ్చ రాక్షసీర్ఘోరదర్శనాః|
శూలముద్గర హస్తాశ్చ క్రోధనాః కలహప్రియాః||15||

కరాళా ధూమ్రకేశీశ్చ రాక్షసీర్వికృతాననాః|
పిబన్తీస్సతతం పానం సదా మాంస సురా ప్రియాః||16||

మాంస శోణితదిగ్ధాఙ్గీః మాంసశోణితభోజనాః|
తా దదర్శ కపిశ్రేష్ఠో రోమహర్షణదర్శనాః||17||

స్కన్ధవన్త ముపాసీనాః పరివార్య వనస్పతిమ్|
తస్యాధస్తాచ్చ తాం దేవీం రాజపుత్రీం అనిన్దితామ్||18||

లక్షయామాస లక్ష్మీవాన్ హనుమాన్ జనకాత్మజామ్|
నిష్ప్రభాం శోకసన్తప్తాం మలసంకులమూర్ధజామ్||19||

క్షీణపుణ్యాం చ్యుతాం భూమౌ తారాం నిపతితామివ|
చారిత్ర వ్యపదేశాఢ్యాం భర్తృదర్శనదుర్గతామ్||20||

భూషణైరుత్తమార్హీనాం భర్తృవాత్సల్యభూషణామ్
రాక్షసాధిపసంరుద్ధాం బన్ధుభిశ్చ వినాకృతామ్||21||

వియూధాం సింహసంరుద్ధాం బద్ధాం గజవధూమివ|
చన్ద్రరేఖాం పయోదాన్తే శారదభ్రైరివావృతామ్||22||

క్లిష్టరూపాం అసంస్పర్శా దయుక్తా మివ పల్లకీమ్|
సీతాం భర్తృవశే యుక్తాం అయుక్తాం రాక్షసీ వశే||23||

అశోకకవనికా మధ్యే శోకసాగరమాప్లుతామ్|
తాభిః పరివృతాం తత్ర సగ్రహ మివ రోహిణీమ్||24||

దదర్శ హనుమాన్ దేవీం లతా మకుసుమామివ|
సా మలేన దిగ్ధాఙ్గీ వపుషా చాప్యలఙ్కృతా||25||

మృణాళీ పఙ్కదిగ్ధేన విభాతి న విభాతి చ|
మలినేనతు వస్త్రేణ పరిక్లిష్టేన భామినీమ్||26||

సంవృతాం మృగ శాబాక్షీం దదర్శ హనుమాన్ కపిః|
తాం దేవీం దీనవదనాం అదీనాం భర్తృతేజసా||27||

రక్షితాం స్వేన శీలేన సీతాం అసితలోచనామ్|
తాం దృష్ట్వా హనుమాన్ సీతాం మృగశాబనిభేక్షణామ్||28||

మృగ కన్యామివ త్రస్తాం వీక్షమాణాం సమన్తతః|
దహంతీమివ నిశ్శ్వాసైః వృక్షాన్ పల్లవధారిణః||29||

సంఘాతమివ శోకానాం దుఖ స్యోర్మి మివోత్థితాం|
తాం క్షమాం సువిభక్తాఙ్గీం వినాభరణశోభినీమ్||30||

ప్రహర్షమతులం లేభే మారుతిః ప్రేక్ష్య మైథిలీమ్|
హర్షజాని చ సోఽశ్రూణి తాం దృష్ట్వామదిరేక్షణామ్|
ముముచే హనుమాంస్తత్ర నమశ్చక్రే చ రాఘవం ||31||

నమస్కృత్వాచ రామాయ లక్ష్మణాయ చ వీర్యవాన్|
సీతాదర్శనసంహృష్టో హనుమాన్ సంవృతోఽభవత్||32||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే సప్తదశస్సర్గః||

||om tat sat||.