||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 21 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

 

సుందరకాండ.
అథ ఏకవింశస్సర్గః

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సీతా రౌద్రస్య రక్షసః|
అర్తా దీనస్వరా దీనం ప్రత్యువాచ శనైర్వచః||1||

దుఃఖార్తా రుదతీ సీతా వేపమానా తపస్వినీ|
చిన్తయన్తీ వరారోహా పతిం ఏవ పతివ్రతః||2||

తృణమన్తరః కృత్వా ప్రత్యువాచ శుచిస్మితా|
నివర్తయ మనో మత్తః స్వజనే క్రియతాం మనః||3||

నమాం ప్రార్థయితుం యుక్తం సుసిద్ధమివ పాపకృత్|
అకార్యం న మయా కార్యం ఏకపత్న్యా విగర్హితమ్||4||

కులం సంప్రాప్తయా పుణ్యం కులే మహతి జాతయా|
ఏవముక్త్వా తు వైదేహీ రావణం తం యశస్వినీ||5||

రాక్షసం పృష్ఠతః కృత్వా భూయో వచనమబ్రవీత్|
నాహ మౌపయికీ భార్యా పరభార్యా సతీ తవ||6||

సాధు ధర్మమవేక్షస్వ సాధు సాధు వ్రతం చర|
యథా తవ తథాఽన్యేషాం దారా రక్ష్యా నిశాచర||7||

ఆత్మానముపమాం కృత్వా స్వేషుదారేషు రమ్యతాం|
అతుష్టం స్వేషు దారేషు చపలం చలితేన్ద్రియః||8||

నయన్తి నికృతి ప్రజ్ఞం పరదారాః పరాభవమ్|
ఇహా సన్తో న వా సన్తి సతో వా నానువర్తసే||9||

తథా హి విపరీతా బుద్ధి రాచారవర్జితా|
వచో మిథ్యా ప్రణీతాత్మా పథ్య ముక్తం విచక్షణైః||10||

రాక్షసానామభావాయ త్వం వా న ప్రతిపద్యసే|
అకృతాత్మాన మాసాద్య రాజానమనయేరతమ్||11||

సమృద్ధాని వినశ్యన్తి రాష్ట్రాణి నగరాణి చ|
తథేయం త్వాం సమాసాద్య లఙ్కారత్నౌఘ సంకులా||12||

అపరాధాత్తవైకస్య న చిరా ద్వినశిష్యతి|
స్వకృతైర్హన్యమానస్య రావణా దీర్ఘదర్శినః||13||

అభినన్దన్తి భూతాని వినాశే పాపకర్మణః|
ఏవం త్వాం పాపకర్మాణం వక్ష్యన్తి నికృతా జనాః||14||

దిష్ట్యైతత్ వ్యసనం ప్రాప్తో రౌద్ర ఇత్యేవ హర్షితాః |
శక్యా లోభయితుం నాహమ్ ఐశ్వర్యేణ ధనేన వా||15||

అనన్యా రాఘవేణాహం భాస్కరేణ ప్రభా యథా|
ఉపధాయ భుజం తస్య లోకనాథస్య సత్కృతమ్||16||

కథం నామోపధాస్యామి భుజమన్యస్య కస్యచిత్|
అహ మౌపయికీ భార్యా తస్యైవ వసుధాపతేః||17||

వ్రతస్నాతస్య ధీరస్య విద్యేవ విదితాత్మనః|
సాధు రావణ రామేణ మాం సమానయ దుఃఖితామ్||18||

వనే వాశితయా సార్థం కరేణ్వేవ గజాధిపమ్|
మిత్రమౌపయికం కర్తుం రామః స్థానం పరీప్సతా||19||

వధం చానిచ్ఛతా ఘోరం త్వయాఽసౌ పురుషర్షభః|
విదితః స హి ధర్మజ్ఞః శరణాగతవత్సలమ్||20||

తేన మైత్రీ భవతు తే యది జీవితు మిచ్ఛసి|
ప్రసాదయస్వ త్వం చైనం శరణాగతవత్సలమ్||21||

మాం చాస్మై ప్రయతో భూత్వా నిర్యాతయితుమర్హసి|
ఏవం హి తే భవేత్స్వస్తి సంప్రదాయ రఘూత్తమే||22||

అన్యథా త్వం హి కుర్వాణో వధం ప్రాప్స్యసి రావణ|
వర్జయేత్ వజ్ర ముత్సృష్టం వర్జయే దన్తకశ్చిరమ్||23||

తద్విధం తు న సంక్రుద్ధో లోకనాథః స రాఘవః|
రామస్య ధనుషశ్శబ్దం శ్రోష్యసి త్వం మహాస్వనమ్||24||

శతక్రతువిసృష్టస్య నిర్ఘోషమశనేరివ|
ఇహ శీఘ్రం సుపర్వాణో జ్వలితాస్య ఇవోరగాః||25||

ఇషవో నిపతిష్యన్తి రామలక్ష్మణ లక్షణాః|
రక్షాంసి పరినిఘ్నన్తః పుర్యామస్యాం సమన్తతః||26||

అసంపాతం కరిష్యన్తి పతన్తః కఙ్కవాససః|
రాక్షసేంద్ర మహాసర్పాన్ స రామగరుడో యథా||27||

ఉద్ధరిష్యతి వేగేన వైనతేయ ఇవోరగాన్|
అపనేష్వతి మాం భర్తా త్వత్తః శీఘ్రమరిన్దమః||28||

అసురేభ్యః శ్రియం దీప్తాం విష్ణుస్త్రిభిరివ క్రమైః|
జనస్థానే హతస్థానే నిహతే రక్షసాం బలే||29||

అశక్తేన త్వయా రక్షః కృత మేతదసాధు వై |
ఆశ్రమం తు తయోః శూన్యం ప్రవిశ్య నరసింహయోః||30||

గోచరం గతయోర్భ్రాత్రోః అపనీతా త్వయాఽధమా|
నహి గ్రన్ధముపాఘ్రాయ రామలక్ష్మణయోస్త్వయా||31||

శక్యం సందర్శనే స్థాతుమ్ శునా శార్దూలయోరివ|
తస్య తే విగ్రహే తాభ్యాం యుగ గ్రహణ మస్థిరమ్||32||

వృత్రస్యేవేన్ద్రబాహూభ్యాం బాహోరేకస్య నిగ్రహః|
క్షిప్రం తవ సనాథో మే రామ స్సౌమిత్రిణా సహ|
తోయమల్పమివాదిత్యః ప్రాణానాదాస్యతే శరైః|33||

గిరిం కుబేరస్య గతోఽపధాయ వా
సభాం గతో వా వరుణస్య రాజ్ఞః |
అసంశయం దాశరథేర్నమోక్ష్యసే
మహాద్రుమః కాలహతోఽశనేరివ||34||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే ఏకవింశస్సర్గః||

||ఓమ్ తత్ సత్||

|| Om tat sat ||